Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

21Jaanong bakelang bosula jotlhe le tsietso yotlhe le boitimokanyo le lefufa le ditshebo tsotlhe,

2:1
Baef. 4:22
2mme lo eletse mašwi a Lefoko a a sa pekwang, jaaka bana ba e leng gona ba tsalwang, gore lo tle lo golele pholosong ka ona,
2:2
Baheb. 5:12,13
Math. 18:3
3fa lo lemogile gore Morena o pelontle.
2:3
Pes. 34:9

4Tlayang go ene yo e leng lentswe le le tshelang, le le latlhilweng ke batho, mme e le le le tlhophilweng la botlhokwa mo Modimong;

2:4
Pes. 118:22
5ineeleng go agiwa jaaka majwe a a tshelang go nna ntlo ya Mowa, ya boperesiti jo bo itshepileng, go tsisa ditlhabelo tsa Mowa tse di kgatlhang Modimo ka Jesu Keresete.
2:5
Baef. 2:21,22
Baroma 12:1
1 Pet. 2:9
6Gonne go kwadilwe mo Lokwalong ga twe:

“Bona, ke baya lentswe

la sekhutlo mo Sione

le le tlhophilweng

la botlhokwa;

yo o dumelang mo go lone ga

a kitla a tlhajwa ke ditlhong.”

2:6
Jes. 28:16

7Ke la botlhokwa mo go lona ba lo dumelang; mme mo go ba ba sa dumeleng:

“Lentswe le baagi

ba le latlhileng

le dirilwe letlapa la sekhutlo,”

2:7
Math. 21:42

8“lentswe le le kgopang,

letlapa la seru;”

bone ba a kgotšwa, ka ba sa utlwe Lefoko; ke sona se ba bileng ba se beetswe.
2:8
Jes. 8:14
Baroma 9:33

9Mme lona lo losika lo lo tlhaotsweng, lo boperesiti jwa bogosi le morafe o o boitshepo le baruiwa ba Modimo, gore lo tumise ditiro tse dikgolo tsa yo o lo biditseng go tswa mo lefifing, go tsena mo leseding la gagwe le le gakgamatsang,

2:9
Ekes. 19:6
Tshen. 1:6
10lona ba e rileng pele lwa bo lo se morafe, mme jaanong lo batho ba Modimo ba lo neng lo sa utlwelwe botlhoko, mme jaanong lo utlwetswe botlhoko.
2:10
Hos. 2:23
Baroma 9:25

Motsamao wa tlotlego mo gare ga Baditšhaba. A go ineelwe mebuso

11Baratwi, ke kgothatsa lona, ba lo leng bajaki le baeng gore lo ikilele mo dikeletsong tsa nama tse di tlhabanang le mowa,

2:11
Pes. 39:13
Jak. 4:1
12mme lo nne le tsamao e e siameng mo go baheitane gore se ba lo sebang ka sona ba re, lo badiradibe, ba galaletse Modimo ka letsatsi la tekolo ka ntlha ya sona, fa ba se bona sentle ka ditiro tse di molemo tsa lona.
2:12
Math. 5:16

13Ikokobeletseng melao yotlhe ya batho ka ntlha ya Morena, le fa e le kgosi, ka e le molaodi yo mogolo,

2:13
Baroma 13:1-7
Tito 3:1
14kampo dikgosana, ka e le tse di romilweng ke yona go betsa badiradibe le go tlotla ba ba dirang molemo; 15gonne thato ya Modimo e ntse jaana gore lo didimatse go sa itseng ga batho ba ba bosilo ka go dira molemo,
2:15
1 Pet. 3:16
16lo le ba ba gololesegileng, mme lo sa dirise kgololesego jaaka seipato bosuleng, mme lo le batlhanka ba Modimo.
2:16
Bagal. 5:13
17Tlotlang botlhe. Ratang bakaulengwe. Boifang Modimo. Tlotlang kgosi.
2:17
Diane 24:21
Baroma 12:10
Math. 22:21

Ditshwanelo tsa batlhanka ba e leng Bakeresete

18Lona batlhanka, utlwang beng ba lona ka poifo yotlhe, e seng ba ba molemo le ba ba bonolo fela, mme le bone ba ba kgopo.

2:18
Baef. 6:5
Tito 2:9
19Gonne moo go a lebosega, fa motho a ka itshokela ditlhokofatso ka ntlha ya segakolodi se se utlwang Modimo, a bogisiwa a se na molato. 20E ka nna boipoko jwa eng, fa e ka re lo itewa lo sena go leofa, lo a go itshokela? Mme fa lo bogisiwa mogang lo dirang molemo, mme lo go itshokela, gone foo go lebosega fa pele ga Modimo;
2:20
1 Pet. 3:4,17
4:13,14
Math. 5:10
21gonne lo bileditswe gona moo. Keresete le ene o bogisitswe ka ntlha ya lona, a lo tlogelela sekao gore lo gate motlhala wa gagwe;
2:21
Math. 16:24
22yo o neng a sa dira boleo bope, le tsietso ga e a ka ya fitlhelwa mo molomong wa gagwe.
2:22
Jes. 53:9
Joh. 8:46
2 Bakor. 5:21
23E rile a kgalwa, a se ka a ba a kgala; ya re a bogisiwa, a se ka a bôpa, mme a ineela fela mo go ene yo o atlholang ka tshiamo. 24O ne a belegela maleo a rona ka boene ka mmele wa gagwe kwa sefapaanong, gore rona re nne ba ba suleng ntlheng ya boleo, mme re tshelele tshiamo; lo fodisitswe ka dintho tsa gagwe.
2:24
1 Joh. 3:5
Baroma 6:11
25Gonne lo ne lo ntse jaaka dinku tse di timetseng, mme jaanong lo boetse go Modisa le Molebeledi wa mewa ya lona.
2:25
Jes. 53:6
Hes. 24:5
Joh. 10:12
1 Pet. 5:4

3

Ditshwanelo tsa basadi le banna

31Le lona basadi, utlwang banna ba lona gore le fa banna bangwe ba sa dumele Lefoko ba fenngwe ke tsamao ya basadi kwa ntle ga Lefoko,

3:1
Baef. 5:22
2fa ba bona tsamao e e phepa ya lona ya poifo-Modimo. 3Mokgabo wa lona e se ka ya nna wa ka fa ntle wa go loga meriri le go ikgabisa ka gouta le go apara diaparo tsa maphatsiphatsi,
3:3
Jes. 3:18-24
1 Tim. 2:9
4mme a e nne motho yo o fitlhegileng wa pelo yo o apereng mokgabo o o sa nyeleleng wa mowa o o bonolo, o o iketlileng; ke ona o o kgatlhang Modimo. 5Gonne bogologolo basadi ba ba boitshepo ba ba neng ba solofela mo Modimong le bone ba ne ba ikgabisa jalo ka go ikokobeletsa banna ba bone, 6jaaka Sara a ne a utlwa Aborahame, a mmitsa morena yo lo leng bana ba gagwe, fa lo dira molemo, mme lo sa boife sepe se se tshosang.
3:6
Gen. 18:12

7Le lona banna, agang le bone ka tlhaloganyo, ka mosadi a bopegile bokoa, mme lo ba nee tlotlo, ka e bile e le ba ba ruang bopelotlhomogi jwa botshelo mmogo le lona, gore merapelo ya lona e se ka ya kgoreletsega.

3:7
Baef. 5:25

Lorato lwa bakaulengwe. Boitshoko. Dipogiso

8Ke akaretsa ke re: Nnang pelonngwe fela lotlhe lo nne pelotlhomogi, lo ratane jaaka bana ba motho, lo nne kutlwelo-botlhoko le boikokobetso. 9Lo se ka lwa lefa bosula ka bosula gongwe komano ka komano, mme bogolo tshegofatsang, ka lo bileditswe gona moo gore lo rue lesego.

3:9
1 Bathes. 5:15
10Gonne

“Yo o ratang

go itumelela bophelo

le go bona malatsi a a molemo,

a a thibele loleme lwa gagwe

mo bosuleng,

le molomo wa gagwe

gore o se ka wa bua tsietso.

3:10
Pes. 34:13-17
Jak. 1:26

11A a fapoge bosula,

a dire molemo,

a a batle kagiso, a e latelele;

12gonne matlho a Morena

a lebile basiami,

ditsebe tsa gagwe

di reeditse merapelo ya bone.

Mme sefatlhego sa Morena

se emelanye le ba ba dirang

bosula.”

3:12
Pes. 34:13-17

13Ke mang yo o ka lo utlwisang botlhoko, fa lo tlhoafaletse molemo? 14Mme le fa lo ka boga ka ntlha ya tshiamo, lo sego. Lo se ka lwa ba boifa ka gope le e seng go tshoga.

3:14
1 Pet. 2:20
15Mme lo itshepise Morena Keresete mo dipelong tsa lona, lo ntse lo iketleeditse go araba mongwe le mongwe yo o batlang boikarabelo mo go lona ka ga tsholofelo e lo nang nayo, mme e nne ka bonolo le ka poifo.
3:15
Jes. 8:13
16Lo nne le segakolodi se se siameng gore bone ba ba kgalang tsamao e e molemo ya lona mo go Keresete ba tlhajwe ke ditlhong ka dilo tse ba lo senyang leina ka tsona. 17Gonne fa Modimo o rata gore lo boge, gona go boga ka ntlha ya go dira sentle go gaisa go boga ka ntlha ya go dira bosula.
3:17
1 Pet. 3:14
18Gonne Keresete le ene o kile a bogela maleo a rona gangwe fela, ene mosiami mo boemong jwa basiamolodi, gore a re ise kwa Modimong; a bolawa ka fa nameng, mme a tshedisiwa ka fa moweng,
3:18
1 Pet. 2:21-24
Baef. 2:18
19o e leng ona o bileng a ya ka ona, a rerela mewa e e mo kgolegelong,
3:19
1 Pet. 4:6
20e e kileng ya gana go utlwa, jale fa Modimo o ntse o iketlile ka bopelotelele mo malatsing a ga Noa, go sa ntse go baakanngwa areka e batho ba se kae, e bong ba ba robedi fela, ba bolokilweng ka yona mo metsing.
3:20
Gen. 7:7,17
21Ke ona a le lona a lo pholosang kajeno kolobetsong, e le setshwantsho sa yona, e se go tlosa leswe la mmele, mme e le go kopa segakolodi se se siameng mo Modimong ka tsogo ya ga Jesu Keresete
3:21
Baef. 5:26
22yo o tsenyeng mo legodimong, a nna fa letsogong le le jang la Modimo, baengele le mebuso le ba ba thata ba sena go bewa mo taolong ya gagwe.
3:22
Baef. 1:20,21

4

41Mme jaanong e re ka Keresete a re bogetse ka fa mmeleng, le lona tlhomelang ona mogopolo oo; gonne yo o bogileng ka fa mmeleng o baketse boleo, 2gore mo sebakeng se se sa ntseng se setse sa go phela a se tlhole a phelela dikeletso tsa batho, mme a phelele thato ya Modimo. 3Gonne go lekanye, fa re dirisitse thato ya baheitane mo sebakeng se se fetileng ka go tsamaya ka boitaolo le dikeletso le botagwa le bojabele le tlhapelo le ditirelo tsa medimo e sele tse di maila.

4:3
Baef. 2:2,3
Tito 3:3
4Ke ka moo ba fitlhelang lo ba fetogetse baeng, ba a lo nyefola, ka lo sa tlhole lo tsamaya nabo mo boithatelong joo jwa tatlhego; 5ke bone ba ba tla ikarabelang fa pele ga gagwe yo o iketleeleditseng go atlhola baphedi le baswi.
4:5
2 Tim. 4:1
6Ke ka ntlha ya moo baswi le bone ba reretsweng Efangele gore ba atlholwe ka fa mokgweng wa batho mo nameng, mme ka fa mokgweng wa Modimo ba phele mo moweng.
4:6
1 Pet. 3:19

7Bokhutlo jwa dilo tsotlhe bo atametse. Jaanong nnang tekano, lo iphe nako go rapela.

4:7
1 Bakor. 10:11
1 Joh. 2:18
8Bogolo go dilo tsotlhe ratanang thata; gonne lorato lo bipa dibe tsotlhe.
4:8
Diane 10:12
Jak. 5:20
9Tsholanang mo maetong go se na ngongorego.
4:9
Baheb. 13:2
10Direlanang, mongwe le mongwe ka fa neong e o e amogetseng, lo nne badirisi ba ba molemo ba methale ya bopelontle jwa Modimo: 11Fa mongwe a bua, a e nne jaaka fa a bua mafoko a Modimo; fa mongwe a direla, a a direle ka thata e Modimo o e mo abelang, gore mo dilong tsotlhe go galalediwe Modimo ka Jesu Keresete, yo kgalalelo e leng ya gagwe le thata go ya bosakhutleng. Amen.
4:11
Baroma 12:7

12Baratwa, lo se ka lwa gakgamadiwa ke pogo e e fisang e e lo dirafalelang gore lo lekwe, jaaka e kete lo dirafalelwa ke se se ronang.

4:12
1 Pet. 1:6,7
13Mme itumeleng ka fa dipogiso tsa ga Keresete lo di tlhakanetseng le ene ka teng, gore le mo ponatshegong ya kgalalelo ya gagwe lo tle lo itumele, lo ipele.
4:13
Dit. 5:41
Jak. 1:2
Baroma 8:17
14Lo sego, fa lo kgojwa ka ntlha ya leina la ga Keresete, ka Mowa wa kgalalelo wa Modimo o ntse mo go lona. Mo go bone le a kgalwa, mme mo go lona le a galalediwa.
4:14
1 Pet. 2:20
15Kana go se ka ga nna ope wa lona yo o bogisiwang, e le mmolai gongwe legodu gongwe modira-bosula gongwe yo o itsenyang mo dilong tse di sa mo tshwanelang. 16Mme fa a bogisiwa, ka a le Mokeresete, a a se ka a tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya leina leo, mme a a galaletse Modimo ka lone.
4:16
Bafil. 1:20

17Gonne ke nako ya gore tshekiso e simologe mo ntlong ya Modimo. Mme fa e simologa mo go rona, bokhutlo jwa bone ba ba sa dumeleng Efangele ya Modimo e tla nna eng?

4:17
Hes. 9:6
Jer. 25:29
18Mme

“Fa mosiami a batlile

go tlhaela go pholosiwa,

kana moikepi le moleofi

ba tla ya kae?”

4:18
Diane 11:31
Luka 23:31

19Ka moo he, a ba ba bogang ka fa thatong ya Modimo ba neele Mmopi yo o boikanyo mewa ya bone ba ntse ba dira molemo.
4:19
Pes. 31:6