Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tumediso

11Nna Petoro, moapostolo wa ga Jesu Keresete, ke kwalela baeng ba e leng bafaladi kwa Ponto le Galatia le Kapatokia le Asia le Bithinia, ba ba tlhaotsweng

1:1
Jak. 1:1
2ka fa maikaelelong-pele a Modimo Rara ka boitshepiso jwa Mowa, gore ba utlwe Jesu Keresete, ba kgatshiwe ka madi a gagwe:

A bopelotlhomogi le kagiso di lo ntsifalele!

1:2
Baroma 8:29

Tebogo ka ntlha ya tsholofelo ya pholoso

3A go bakwe Modimo, Rra Jesu Keresete, Morena wa rona, o o re tsetseng gape ka fa boutlwelong-botlhoko jo bogolo jwa ona, gore re nne le tsholofelo e e tshelang ka go tsoga ga Jesu Keresete mo baswing, 4re tle re rue boswa jo bo sa nyeleleng, jo bo se nang sebala, jo bo sa swabeng, jo lo bo boloketsweng kwa legodimong,

1:4
Bakol. 1:12
5lona ba lo bolokwang ka thata ya Modimo ka tumelo go ya pholosong e e baakantsweng gore e senolwe ka nako ya bofelo.
1:5
Joh. 10:28
17:11

6Ke tsona tse lo di itumelelang, ba lo hutsafaditsweng kajeno go le gonnye ka diteko tsa mefutafuta ka fa go batlegang ka teng,

1:6
Baroma 5:2
2 Bakor. 4:17
1 Pet. 5:10
7gore tlhomamo ya tumelo ya lona e e lekilweng e fitlhelwe e le e e gaisang gouta e e nyelelang e e lekwang ka molelo, e bokwe, e galalediwe, e tlotliwe mogang go bonatsegang Jesu Keresete,
1:7
Diane 17:3
Mal. 3:3
8yo lo mo ratang, le fa lo sa mmona, yo lo dumelang mo go ene, le fa jaanong lo sa mmone, mme lo tla itumela ka boitumelo jo bo sa ka keng jwa bolelwa, jo bo galaleditsweng,
1:8
Joh. 20:29
2 Bakor. 5:7
9lo amogela bofelelo jwa tumelo ya lona, e bong pholoso ya mewa ya lona.
1:9
Baroma 6:22

10Fa e le pholoso eo, baporofeti ba ba boletseng pele ka ga bopelotlhomogi jo bo laotsweng gore lo bo bone, ba ne ba e batlisisa, ba e tlhotlhomisa;

1:10
Luka 10:24
11ba tlhotlhomisa gore Mowa wa ga Keresete o o neng o le mo go bone o senola nako efe le e e ntseng jang, fa o supela pele dipogo tse di tla tlelang Keresete le tsa kgalalelo tse di tla di latelang.
1:11
Pes. 22
Jes. 53
12Ke fa ba senolelwa gore ga ba itirele, mme ba direla lona ka go bolela dilo tseo, tse gompieno lo di reretsweng ke ba ba lo boleletseng Efangele ka Mowa o o Boitshepo o o rometsweng o tswa kwa legodimong, e le dilo tse baengele ba eletsang go di leba.
1:12
Baef. 3:10

Kaelo ya go nna boitshepo

13Ka moo, itlameng matheka a maikutlo a lona, lo nne tekano, lo tlhome tsholofelo ya lona ka botlalo mo bopelotlhomoging jo lo bo tsisediwang ka ponatshego ya ga Jesu Keresete.

1:13
Luka 12:35
14Nnang bana ba ba utlwang, se laolweng ke dikeletso tsa pele tsa go tlhoka kitso ga lona,
1:14
Baroma 12:2
15mme le lona lo nne boitshepo mo tsamaong yotlhe ya lona, jaaka ene yo o lo biditseng a le boitshepo, 16ka go kwadilwe ga twe: “Nnang boitshepo; gonne nna ke boitshepo.”
1:16
Lef. 19:2

17Jaanong e re ka lo mmitsa Rara yo o atlholang ka fa tirong ya mongwe le mongwe, a sa gobelelele ope, tsamayang ka poifo mo sebakeng sa boeng jwa lona,

1:17
Baroma 2:11
18ka lo itse gore mo tsamaong ya boithamako ya lona e lo e bonyeng mo go borraeno, ga lo a gololwa mo go yona ka dilo tse di nyelelang, jaaka selefera le gouta,
1:18
1 Bakor. 6:20
7:23
1 Pet. 4:3
19mme e le ka madi a a molemolemo a ga Keresete, e le a kwana e e se nang nyatsego le fa e le sebala,
1:19
Jes. 53:7
Baheb. 9:14
20yo o sa leng a itsiwe pele, lefatshe le ise le tlholwe, mme a bonadiwa mo metlheng ya bofelo ka ntlha ya lona
1:20
Baroma 16:25,26
Baef. 1:4
21ba lo dumetseng ka ene mo Modimong o o mo tsositseng mo baswing, wa mo naya kgalalelo, gore tumelo ya lona le tsholofelo di nne mo Modimong.
1:21
Joh. 14:6

22E re ka lo itshekisitse mewa ya lona ka go utlwa boammaaruri ka Mowa mo go isang go rataneng ga bakaulengwe mo go se nang boitimokanyo, ratanang ka dipelo tse di fisegang, 23lo le ba ba tsetsweng gape, e seng ka peo e e nyelelang, mme e le ka e e sa nyeleleng, e bong ka Lefoko la Modimo le le tshelang, le le nnetseng ruri.

1:23
Joh. 1:13
Jak. 1:18
24Gonne:

“Nama yotlhe

e ntse jaaka bojang,

kgalalelo yotlhe ya motho

e ntse jaaka

sethunya sa bojang.

Bojang bo a swaba

le sethunya se tlhotlhorege,

1:24
Jes. 40:6,7
Jak. 1:10,11

25mme Lefoko la Morena

le ntse ka bosakhutleng.”

Lefoko leo ke lone le lo le reretsweng.
1:25
Jes. 40:8
2

21Jaanong bakelang bosula jotlhe le tsietso yotlhe le boitimokanyo le lefufa le ditshebo tsotlhe,

2:1
Baef. 4:22
2mme lo eletse mašwi a Lefoko a a sa pekwang, jaaka bana ba e leng gona ba tsalwang, gore lo tle lo golele pholosong ka ona,
2:2
Baheb. 5:12,13
Math. 18:3
3fa lo lemogile gore Morena o pelontle.
2:3
Pes. 34:9

4Tlayang go ene yo e leng lentswe le le tshelang, le le latlhilweng ke batho, mme e le le le tlhophilweng la botlhokwa mo Modimong;

2:4
Pes. 118:22
5ineeleng go agiwa jaaka majwe a a tshelang go nna ntlo ya Mowa, ya boperesiti jo bo itshepileng, go tsisa ditlhabelo tsa Mowa tse di kgatlhang Modimo ka Jesu Keresete.
2:5
Baef. 2:21,22
Baroma 12:1
1 Pet. 2:9
6Gonne go kwadilwe mo Lokwalong ga twe:

“Bona, ke baya lentswe

la sekhutlo mo Sione

le le tlhophilweng

la botlhokwa;

yo o dumelang mo go lone ga

a kitla a tlhajwa ke ditlhong.”

2:6
Jes. 28:16

7Ke la botlhokwa mo go lona ba lo dumelang; mme mo go ba ba sa dumeleng:

“Lentswe le baagi

ba le latlhileng

le dirilwe letlapa la sekhutlo,”

2:7
Math. 21:42

8“lentswe le le kgopang,

letlapa la seru;”

bone ba a kgotšwa, ka ba sa utlwe Lefoko; ke sona se ba bileng ba se beetswe.
2:8
Jes. 8:14
Baroma 9:33

9Mme lona lo losika lo lo tlhaotsweng, lo boperesiti jwa bogosi le morafe o o boitshepo le baruiwa ba Modimo, gore lo tumise ditiro tse dikgolo tsa yo o lo biditseng go tswa mo lefifing, go tsena mo leseding la gagwe le le gakgamatsang,

2:9
Ekes. 19:6
Tshen. 1:6
10lona ba e rileng pele lwa bo lo se morafe, mme jaanong lo batho ba Modimo ba lo neng lo sa utlwelwe botlhoko, mme jaanong lo utlwetswe botlhoko.
2:10
Hos. 2:23
Baroma 9:25

Motsamao wa tlotlego mo gare ga Baditšhaba. A go ineelwe mebuso

11Baratwi, ke kgothatsa lona, ba lo leng bajaki le baeng gore lo ikilele mo dikeletsong tsa nama tse di tlhabanang le mowa,

2:11
Pes. 39:13
Jak. 4:1
12mme lo nne le tsamao e e siameng mo go baheitane gore se ba lo sebang ka sona ba re, lo badiradibe, ba galaletse Modimo ka letsatsi la tekolo ka ntlha ya sona, fa ba se bona sentle ka ditiro tse di molemo tsa lona.
2:12
Math. 5:16

13Ikokobeletseng melao yotlhe ya batho ka ntlha ya Morena, le fa e le kgosi, ka e le molaodi yo mogolo,

2:13
Baroma 13:1-7
Tito 3:1
14kampo dikgosana, ka e le tse di romilweng ke yona go betsa badiradibe le go tlotla ba ba dirang molemo; 15gonne thato ya Modimo e ntse jaana gore lo didimatse go sa itseng ga batho ba ba bosilo ka go dira molemo,
2:15
1 Pet. 3:16
16lo le ba ba gololesegileng, mme lo sa dirise kgololesego jaaka seipato bosuleng, mme lo le batlhanka ba Modimo.
2:16
Bagal. 5:13
17Tlotlang botlhe. Ratang bakaulengwe. Boifang Modimo. Tlotlang kgosi.
2:17
Diane 24:21
Baroma 12:10
Math. 22:21

Ditshwanelo tsa batlhanka ba e leng Bakeresete

18Lona batlhanka, utlwang beng ba lona ka poifo yotlhe, e seng ba ba molemo le ba ba bonolo fela, mme le bone ba ba kgopo.

2:18
Baef. 6:5
Tito 2:9
19Gonne moo go a lebosega, fa motho a ka itshokela ditlhokofatso ka ntlha ya segakolodi se se utlwang Modimo, a bogisiwa a se na molato. 20E ka nna boipoko jwa eng, fa e ka re lo itewa lo sena go leofa, lo a go itshokela? Mme fa lo bogisiwa mogang lo dirang molemo, mme lo go itshokela, gone foo go lebosega fa pele ga Modimo;
2:20
1 Pet. 3:4,17
4:13,14
Math. 5:10
21gonne lo bileditswe gona moo. Keresete le ene o bogisitswe ka ntlha ya lona, a lo tlogelela sekao gore lo gate motlhala wa gagwe;
2:21
Math. 16:24
22yo o neng a sa dira boleo bope, le tsietso ga e a ka ya fitlhelwa mo molomong wa gagwe.
2:22
Jes. 53:9
Joh. 8:46
2 Bakor. 5:21
23E rile a kgalwa, a se ka a ba a kgala; ya re a bogisiwa, a se ka a bôpa, mme a ineela fela mo go ene yo o atlholang ka tshiamo. 24O ne a belegela maleo a rona ka boene ka mmele wa gagwe kwa sefapaanong, gore rona re nne ba ba suleng ntlheng ya boleo, mme re tshelele tshiamo; lo fodisitswe ka dintho tsa gagwe.
2:24
1 Joh. 3:5
Baroma 6:11
25Gonne lo ne lo ntse jaaka dinku tse di timetseng, mme jaanong lo boetse go Modisa le Molebeledi wa mewa ya lona.
2:25
Jes. 53:6
Hes. 24:5
Joh. 10:12
1 Pet. 5:4