Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Kago ya kgosi

71Mme matlo a gagwe ona Salomo a a aga dinyaga di le 13; ya ba gona a a fetsang otlhe.

7:1
1 Dikg. 9:10
2A aga ntlo, a e bitsa Ntlo-ya-Sekgwa-sa-Lebanone; boleele jwa yona e ne e le mabogo a le 100, bophara jwa yona e le mabogo a le 50, bogodimo jwa yona e le mabogo a le 30, e rwelwe ke maotwana a mesetere, a bopeleditswe ditsela tse nne, mme mephakarego ya mesetere e le mo godimo ga maotwana ao.
7:2
Jes. 22:8
3E ne e ruletswe ka dikgong tsa mesetere mo godimo ga matlwana a a neng a rwelwe ke maotwana ale. E ne e le matlwana a le 45, a le 15 a tlhomaganye. 4Go ne go le difenstere, di tlhomaganye gararo, di dirilwe ka mepakwana, fenstere e lebagana le fenstere gararo. 5Mejako yotlhe le maotwana a ditswalo di ne di na le dikhutlo di le nne di dirilwe ka mepakwana; mojako o lebagana le mojako gararo.

6Le gona a dira Leobo la Maotwana, boleele jwa lone e le mabogo a le 50, bophara jwa lone e le mabogo a le 30; le na le mathudi fa pele ga lone le maotwana a teng le mapalamo.

7Gape a dira ntlogadi ya sedulo sa bogosi e a atlholelang mo go yona, e le ntlo ya tshekelo, e manegilwe dipati tsa mesetere go tloga fa fatshe go fitlha kwa ditlhomesong.

8Le ntlo ya gagwe e a neng a nna mo go yona e ne e agilwe ka mokgwa oo. E ne e le mo lapeng le lengwe le le bapileng le ntlogadi. Salomo a ba a direla morwadia Farao yo a mo nyetseng ntlo e e tshwanang le ntlogadi eo.

7:8
1 Dikg. 3:1

9Dikago tsotlhe tseo tsa agiwa ka majwe a tlhwatlhwa e kgolo a a betlilweng ka fa selekanyong sa dieka, a segilwe ka šage ka fa teng le ka fa ntle go tloga fa fatshe go fitlha kwa majweng a a kwa godimo le kwa ntle go fitlha lelapeng le legolo. 10Motheo e ne e le wa mafika a tlhwatlhwa e kgolo wa mafika a magolo; go le mafika a mabogo a le some le mafika a mabogo a a robedi. 11Mo godimo ga ona go le dipota tsa majwe a tlhwatlhwa e kgolo a a betlilweng ka fa selekanyong sa dieka le mepako ya mesetere. 12Lobota lwa lelapa le legolo tikologong le lwa lelapa la ka fa teng la Ntlo ya Morena le lwa lelapa la leobo la ntlo ya kgosi di ne di agilwe ka majwe a a betlilweng e le mela e meraro, mme tsa konwa ke mepako ya mesetere.

7:12
1 Dikg. 6:36

Tiro ya ga Hirame

13Kgosi Salomo a ba a roma motho go ya go bitsa Hirame kwa Tiro.

7:13
2 Ditiraf. 2:12,13
14Ene e ne e le morwa mosadi wa motlholagadi wa lotso lwa ga Nafetale, mme rraagwe e le monna wa kwa Tiro. E ne e le modiri ka kgotlho, a tletse botlhale le tlhaloganyo le kitso go ka dira tiro yotlhe ka kgotlho. A tla kwa go kgosi Salomo, a dira tiro yotlhe ya gagwe.
7:14
Gen. 4:22
Ekes. 31:3,4

Maotwana a mabedi a kgotlho

(2 Ditiraf. 3:15-17)

15A bopa maotwana a mabedi a kgotlho. Boleele jwa ona e ne e le mabogo a le 18. Bokima jwa ona bo kopanngwa ke mogala wa mabogo a le 12.

7:15
2 Dikg. 25:17
16A ba a dira ditlhogo tse pedi, a di baya mo godimo ga maotwana e le tsa kgotlho e e bopilweng; bogodimo jwa tlhogo nngwe le nngwe e ne e le mabogo a le matlhano. 17Ditoganyo – e le tiro ya toganyo e e tshophilweng le ya dikeetane – di ne di le mo ditlhogong tse di neng di le mo godimo ga maotwana, tse supa mo tlhogong nngwe le nngwe. 18Le gona a dira digaranata tsa kgotlho di potologa tlhogo gabedi le dikeetane, e le go kgabisa ditlhogo tsoo pedi tse di neng di le mo godimo ga maotwana.

19Ditlhogo tse di neng di le mo godimo ga maotwana fa mathuding di ne di bopegile jaaka dithunya tsa madutla; bogodimo jwa tsona e le mabogo a le mane. 20Tlhogo e nngwe e ne e kgabisitswe ka digaranata di le 200, di kotamisitswe mo toganyong mo godimo ga dimpa le fa tlase ga tsona, di dikologa gabedi. Le tlhogo ya bobedi e ne e kgabisitswe jalo.

21A tlhoma maotwana ao fa pele ga mathudi a mojako wa Tempele. Ya re a tlhoma leotwana la le le jang, a le bitsa Jagine;7:21 Ke go re: O a tlhoma. ya re a tlhoma leotwana la molema, a le taya leina la Boase.7:21 Ke go re: Mo go ene go na le thata. 22Ya re maotwana a sena go rwesiwa dithunya tsa madutla, tiro ya go dira maotwana ya bo e feditswe.

“Lewatle” la kgotlho

(2 Ditiraf. 4:2-5)

23Le gona a dira lewatle le le bopilweng ka kgotlho. Go le kgabaganya go tswa losing go ya losing e ne e le mabogo a le some; le le tshekeletsa; boteng jwa lone e le mabogo a le matlhano, mme mogala wa mabogo a le 30 o le kopanya tikologong. 24Ditshwantsho tsa diphare di ne di le dikologa ka fa tlase ga losi lwa lone tikologong; di ne di le some mo lebogong le lengwe di dikologa lewatle tikologong, e le methalo e le mebedi ya diphare, di bopilwe mmogo le lewatle fa le bojwa. 25Le ne le pegilwe mo dikgomong tsa kgotlho di le 12, di le tharo di lebile kwa bokone, tse tharo kwa bophirimatsatsi, tse tharo kwa borwa, tse tharo kwa botlhabatsatsi, mme lewatle le le mo godimo ga tsona, marago otlhe a tsona a le ka fa tlase ga lone. 26Bokima jwa lebota la lone e ne e le bophara jwa seatla. Losi lwa lone lo ne lo bopegile jaaka losi lwa nkgo, jaaka sethunya se se thuntseng. Le ne le tladiwa ka ditsaga di le 360.

Dikolotsana tsa kgotlho

27Le gona a dira dikolotsana tsa tlhatswetso di le some tsa kgotlho; boleele le bophara jwa dikolotsana tsotlhe e ne e le mabogo a mane; bogodimo jwa tsona e le mabogo a mararo. 28Kolotsana tse di ne di dirilwe ka mokgwa o: Di ne di na le dipati tsa kgotlho mo ditlhakoreng, di kopantswe ka mepakwana. 29Mo dipating tsa ditlhakore tse di fa gare ga mepakwana go ne go le ditshwantsho tsa ditau le dikgomo le boKerubime, le mo mepakwaneng go le jalo. Ka fa godimo le ka fa tlase ga ditau le dikgomo go ne go le dithunya le matlhare di fololetswe. 30Kolotsana nngwe le nngwe e ne e na le maotwana a le mane a kgotlho le diase tsa kgotlho. Mepako e mene ya dikhutlo e ne e na le dinaka; dinaka tseo di ne di bopilwe go tshegetsa mogopo. Mo go tsona go ne go le matlhare le dithunya tse di fololetsweng. 31Molomo wa yona fa go tsenang mogopo o ne o le fa gare ga dinaka; boteng jwa ona e le letsogo. Molomo wa yona o ne o le tshekeletsa, o le kgapa gore mogopo o tsene. Bophara jwa ona e le letsogo le bontlhanngwe jwa lone. Le mo tikologong ya molomo wa yona go setilwe ditshwantsho. Mme mepako ya ona e ne e na le dikhutlo tse nne e se potokwe. 32Maotwana a mane a ne a le fa tlase ga dipati tse di thibang ditlhakore; ditshegetso tsa maotwana di ne di tshwaraganye le kolotsana. Kgabaganyo ya leotwana lengwe le lengwe e ne e le letsogo le bontlhanngwe jwa lone. 33Maotwana a ne a dirilwe jaaka maotwana a koloi; ditshegetso le difelane le dipeke le meruba tsa ona di ne di bopilwe mmogo. 34Dinaka di le nne di ne di le mo godimo ga mepako e mene ya dikhutlo ya kolotsana nngwe le nngwe. Kolotsana le dinaka tsa yona e ne e le kgotlho e e bopagantsweng. 35Mo godimo ga kolotsana go ne go le kgare e e tshegetsang mogopo; bogodimo jwa yona e le bontlhanngwe jwa letsogo. Mo godimo ga kolotsana go ne go le ditshegetso tsa yona le dipati tse di thibang tsa yona, e le tsa kgotlho e e bopagantsweng. 36A ba a seta boKerubime le ditau le mekolane mo bophaphathing jwa ditshegetso tsa yona le mo dipating tse di thibang tsa yona ka fa manno a lekanyeng ka teng, le matlhare le dithunya tse di fololetsweng mo tikologong. 37Dikolotsana di le some tsa tlhatswetso o ne a di dira jalo; di bopilwe ka go tshwana, di na le selekanyo se le sengwe fela le tebego e le nngwe fela.

38Le gona a dira megopo e le some ya kgotlho. Mogopo mongwe le mongwe wa tladiwa ke ditsaga di le 9. Bophara jwa mogopo mongwe le mongwe e le mabogo a le mane. Kolotsana nngwe le nngwe e na le mogopo wa yona. 39Dikolotsana tse tlhano a di baya mo lotlhakoreng lwa borwa lwa Ntlo ya Modimo, tse tlhano mo lotlhakoreng lwa bokone lwa Ntlo ya Modimo. Lewatle lone a le baya kwa sekhutlong sa Ntlo ya Modimo sa botsheka jwa borwa le botlhabatsatsi.

Lenaneo la dilo tsotlhe tsa Tempele

(2 Ditiraf. 4:11 – 5:1)

40Le gona Hirame a dira dipitsa le diolola-melora le dinkgo tsa kgatshetso. Hirame a ba a wetsa tiro yotlhe e a e direlang kgosi Salomo go nna tsa Ntlo ya Morena, 41e bong maotwana a mabedi le dikgolokwe tsa ditlhogo tse di mo godimo ga maotwana a mabedi le ditoganyo tse pedi tsa go kgabisa dikgolokwe tse pedi tsa ditlhogo tse di mo godimo ga maotwana 42le digaranata tse di 400 tsa ditoganyo tse pedi; e le dikeetane tse pedi tsa digaranata tsa toganyo nngwe le nngwe go kgabisa dikgolokwe tse pedi tsa ditlhogo tse di mo godimo ga maotwana; 43le dikolotsana tsa tlhatswetso di le some le megopo e le some mo dikolotsaneng 44le lewatle le le lengwe le dikgomo di le 12 ka fa tlase ga lewatle 45le dipitsa le diolola-melora le dinkgo tsa kgatshetso. Mme dilo tsotlhe tseo tse Hirame o neng a di direla kgosi Salomo go nna tsa Ntlo ya Morena e ne e le tsa kgotlho e e rethefaditsweng. 46Kgosi ya laela gore di bopiwe kwa lebaleng la Joretane fa go leng mmu o o boteng fa gare ga Sukothe le Sarethane. 47Salomo a se ka a lekanya dilo tsotlhe ka ntlha ya bontsi jo bogolo jwa tsona, mme ga se ka ga lekanngwa bokete jwa kgotlho.

48Le gona Salomo a dira dilo tsotlhe tse di mo Ntlong ya Morena, e bong aletare ya gouta le lobati lwa gouta lo dinkgwe tsa tshupo di bewang mo go lone, 49le ditlhomo tsa dipone tsa gouta e e sa pekwang di le tlhano mo ntlheng ya le le jang le di le tlhano mo ntlheng ya la molema ka fa pele ga Felo fa go kwa Tengteng; le dithunya le dipone le dipoma tsa tsona, tsotlhe e le tsa gouta; 50le megotšwana le dithipa le dinkgo tsa kgatshetso le dijana le diolola-melora ka gouta e e sa pekwang. Le dikaniri tsa ditswalo tsa Ntlo e e kwa Tengteng tsa Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo le tsa ditswalo tsa Felo-ga-Boitshepo ga Ntlo ya Morena e ne e le tsa gouta.

51Jaanong e rile tiro yotlhe e kgosi Salomo o neng a e direla Ntlo ya Morena e sena go fela, Salomo a tsenya dineo tse di boitshepo tsa ga Dafita rraagwe le selefera le gouta le dilo tsa mefutafuta a di baya mo dipolokelong tsa Ntlo ya Morena.