Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Jerobeame o tswa kgosi ya ditso di le some

(2 Ditiraf. 10:1-19)

121Rehabeame a ya kwa Šegeme, gonne Baiseraele botlhe ba ne ba ile kwa Šegeme go mo tlhoma mo bogosing. 2Mme Jerobeame morwa Nebate a utlwa jalo. Kana ene o ne a sa ntse a le kwa Egepeto kwa a neng a tshabetse teng, a tshaba kgosi Salomo; Jerobeame o ne a ile go nna kwa Egepeto.

12:2
1 Dikg. 11:40
3Baiseraele ba roma go ya go mmitsa. Jaanong Jerobeame a tla le phuthego yotlhe ya Iseraele, ba bua le Rehabeame ba re: 4“Rraago o ne o imafatsa joko ya rona. Jaanong he, wena o re imolole mo tirong e e thata ya ga rraago le mo jokong e e makete ya rona e a e re rwesitseng, foo re tla go direla.”

5Mme ene a ba raya a re: “Tsamayang lo iketle malatsi a le mararo, morago lo boele go nna.” Batho ba tsamaya.

6Ke fa kgosi Rehabeame a gakololana le banna bagolo ba ba neng ba direla Salomo rraagwe a sa ntse a phela, a re: “Nkgakololang ka fa nka arabang morafe o ka teng.”

12:6
Diane 12:5

7Ba mo raya ba re: “Fa o ka dumalelana le batho ba kajeno, wa ba direla, wa utlwana nabo, wa bua mafoko a a bopelonomi nabo, ba tla nna batlhanka ba gago ka malatsi otlhe.”

8Mme a tlhokomologa kgakololo ya banna bagolo e ba e mo neileng; a ya a gakololana le ba bašwa ba ba godileng nae ba ba mo direlang, 9a ba botsa a re: “Lona lo gakolola eng se re ka se arabang batho ba ba ntheileng ba re: ‘Tlhofofatsa joko e rraago a e re rwesitseng’?”

10Ba bašwa ba ba godileng nae ba mo araba ba re: “O ree morafe o o buileng nao wa re: ‘Rraago o ne a imafatsa joko ya rona, mme wena o e re tlhofofaletse!’ O ba arabe jaana o re: ‘Monwana o monnye wa me o feta letheka la ga rre ka bokima. 11Jaanong he, rre o ne a lo rwesa joko e e makete, mme nna ke tla okeletsa joko ya lona bokete; rre o ne o lo ôtla ka dime, mme nna ke tla lo otla ka diphepheng.’ ”

12Ka letsatsi la boraro ga tla Jerobeame le morafe otlhe jaaka kgosi e laetse ya re: “Boelang kwano go nna ka letsatsi la boraro.” 13Ke fa kgosi e naya morafe karabo e e thata, e tlogela kgakololo ya banna bagolo e ba neng ba e e file, 14e bua nabo ka fa kgakololong ya ba bašwa e re: “Rre o imafaditse joko ya lona, mme nna ke tla okeletsa joko ya lona bokete. Rre o ne lo betsa ka dime, mme nna ke tla lo betsa ka diphepheng.” 15Kgosi ya se ka ya utlwana le morafe. Mme e ne e le se se tswang kwa Moreneng gore a tle a dirafatse lefoko la gagwe le o le buileng le Jerobeame morwa Nebate ka Ahia wa Silo.

12:15
1 Dikg. 11:31

16Ya re Baiseraele botlhe ba bona kgosi e sa utlwane nabo, ba fetola kgosi ba re: “Kabelo ya rona ke eng mo go Dafita? Le gona ga re na boswa mo go morwa Isai. Boelang kwa ditenteng tsa lona, Baiseraele! Sala jalo le lelapa la gago, Dafita!” Mme Baiseraele ba tsamaya ba boela kwa ditenteng tsa bone.

12:16
Diane 15:1
2 Sam. 20:1
17Rehabeame a busa Baiseraele fela ba ba neng ba agile mo metseng ya Juta.

18Mme ya re kgosi Rehabeame a roma Atorame yo o neng a okametse badiri ba mekuio, Baiseraele botlhe ba mo kgobotletsa ka majwe, a ba a swa. Ke fa kgosi Rehabeame a itlhaganela, a palama koloi, a tshabela kwa Jerusalema. 19Baiseraele ba ne ba ikepa jalo mo ntlong ya ga Dafita go fitlha letsatsing la kajeno.

20E rile Baiseraele botlhe ba utlwa go twe, Jerobeame o boile! ba roma go mmiletsa kwa pitsong ya morafe, ba feta ba mo dira kgosi ya Baiseraele botlhe; ga se ka ga nna ope yo o gogang le lelapa la ga Dafita, fa e se lotso lwa Juta lo le losi fela.

Polelelopele ya Semaya

(2 Ditiraf. 11:1-4)

21E rile Rehabeame a fitlha kwa Jerusalema, a kgobokanya lotso lwa Juta lotlhe le lotso lwa Benyamene, e le banna ba ba tlhaotsweng ba batlhabani ba le 180 000, go tlhabana le Baiseraele, e le go busetsa bogosi kwa go ene Rehabeame, morwa Salomo. 22Mme lefoko la Modimo la tla kwa go Semaya, monna wa Modimo, la re: 23“Raya Rehabeame morwa Salomo kgosi ya Juta le Bajuta botlhe le Babenyamene le batho ba bangwe o re: 24Morena o bua jaana a re: Lo se ka lwa bolola go ya go tlhabana le Baiseraele bomorwa-rraalona. A mongwe le mongwe a boele kwa lapeng la gagwe. Gonne selo seo se dirilwe ke nna.’ ” Ba utlwa lefoko la Morena, ba boela gae ka fa lefokong la Morena. 25Mme Jerobeame a agelela Šegeme mo dithabeng tsa Eferaime a nna gona; a ba a tswa teng, a agelela le Phenuele.

12:25
Gen. 32:31

Jerobeame o tlogela Morena

26Jerobeame o ne a akanya mo pelong ya gagwe a re: “Kana bogosi bo ka boela kwa lapeng la ga Dafita. 27Fa batho ba, ba tlhatlogela kwa Jerusalema go dira ditlhabelo mo Ntlong ya Morena, dipelo tsa batho ba di ka boela kwa moreneng wa bone kwa go Rehabeame kgosi ya Juta, mme ba ka mpolaya, ba boela kwa go Rehabeame kgosi ya Juta.”

28Ka moo kgosi ya loga maano, ya dira dinamane di le pedi tsa gouta, ya ba raya ya re: “Ke sebaka se seleele lo ntse lo etela kwa Jerusalema, go lekanye. Bonang, Baiseraele, medimo ya lona ke e, e e lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto.”

12:28
Ekes. 32:4,8
29Ya baya nngwe kwa Bethele; e nngwe ya e baya kwa Dane.
12:29
Baatlh. 18:30
30Mme selo se sa nna boleo; batho ba ne ba di obamela kwa Bethele le kwa Dane.
12:30
1 Dikg. 14:16
31Le gona a dira ditempele mo dithoteng tsa tlhabelo, a ba a baya baperesiti ba ba tswang mo dikarolong tsotlhe tsa morafe ba e seng Balefi.

Aletare ya kwa Bethele e a rogakwa

32Ka letsatsi la some tlhano la kgwedi ya robedi Jerobeame a dira moletlo o o tshwanang le moletlo wa kwa Juta, a tlhatlogela kwa aletareng e e kwa Bethele go tlhabela dinamane tse o di dirileng. Baperesiti ba dithota tsa tlhabelo tse o di dirileng a ba tsenya mo tirong kwa Bethele. 33A dira ditlhabelo mo aletareng e o e dirileng kwa Bethele e le ka letsatsi la some tlhano la kgwedi ya robedi, ka kgwedi e o e itaoletseng ka pelo ya gagwe, a direla Baiseraele moletlo, a palama fa aletareng go tshuba maswalo.

13

131Ke fa go tlhaga monna wa Modimo, a tswa kwa Juta ka taelo ya Morena, a fitlha kwa Bethele, Jerobeame a ntse a eme fa aletareng go tshuba maswalo. 2Mme ene a kua a omanya aletare ka taelo ya Morena a re: “Aletare! Aletare! Morena o bua jaana a re: ‘Bona, losika lwa ga Dafita lo tla tsalelwa morwa, leina la gagwe e le Josia. Baperesiti ba dithota tsa tlhabelo ba ba fisang maswalo mo go wena ene o tla ba tlhabela mo go wena, a fisetsa marapo a batho mo go wena.’ ”

13:2
2 Dikg. 23:16
3Le gona a ba naya sesupo se se gakgamatsang ka letsatsi leo a re: “Sesupo sa go re Morena o buile jalo ke se: Bonang, aletare e tla phatloga, mme go tshologa molora o o mo go yona.”

4Mme e rile kgosi Jerobeame a utlwa lefoko la monna wa Modimo le a le kuang a omanya aletare ya kwa Bethele, a otlola letsogo a le fa aletareng a re: “Mo tshwareng!” Mme letsogo la gagwe le a le mo otlololetseng la omelela, mme a palelwa ke go le gonyetsa. 5Le gona aletare ya phatloga, mme molora wa tshologa mo go yona ka fa sesupong se monna wa Modimo a se ba neileng ka taelo ya Morena. 6Ke fa kgosi e simolola go bua, e raya monna wa Modimo e re: “A ko o kope bopelotlhomogi mo sefatlhegong sa Morena, Modimo wa gago, o nthapelele gore letsogo la me le boele go nna.” Monna wa Modimo a kopa bopelotlhomogi mo sefatlhegong sa Morena. Mme letsogo la kgosi la boela kwa go yona, la nna jaaka pele.

13:6
Ekes. 8:4,8
7Jaanong kgosi ya raya monna wa Modimo ya re: “Tla le nna kwa gae, o itapolose, mme ke tla go fa mpho.”

8Mme monna wa Modimo a fetola kgosi a re: “Le fa o ka nnaya bontlhanngwe jwa ntlo ya gago, ga nka ke ka ya nao, ka ja dijo gongwe ka nwa metsi mono.

13:8
Num. 22:18
9Gonne Morena o ntaetse jalo ka lefoko la gagwe a re: ‘O se ka wa ja dijo le e seng go nwa metsi le e seng go boa ka tsela e o ileng ka yona!’ ” 10A ba a tsamaya ka tsela e sele, a se ka a boa ka tsela e a ileng kwa Bethele ka yona.

Moporofeti wa motsofe wa kwa Bethele

11Mme go ne go agile moporofeti mongwe wa motsofe kwa Bethele. Bomorwawe ba tla ba mmolelela tiro yotlhe e monna wa Modimo o e dirileng kwa Bethele ka letsatsi leo le mafoko a o a buileng le kgosi. Jaanong ya re ba sena go bolelela rraabo, 12a ba botsa a re: “O tsamaile ka tsela efe?” Mme bomorwawe ba mo supetsa tsela e monna wa Modimo o tsamaileng ka yona yo o neng a dule kwa Juta. 13Ke fa a raya bomorwawe a re: “Mpelesetseng esele.” Ba e belesa, mme a e palama 14a latela monna wa Modimo, a mo fitlhela a dutse fa tlase ga setlhare sa motherebinthe, a mmotsa a re: “A ke wena monna wa Modimo yo o tswang kwa Juta?” A araba a re: “Ke nna.”

15Jaanong a mo raya a re: “Tla le nna kwa gae o je dijo.”

16Yole a re: “Ke palelwa ke go boa nao le go ya gae nao; le gona ga nka ke ka ja dijo, ka nwa metsi nao mono. 17Gonne ke laetswe ka lefoko la Morena la re: ‘O se ka wa ja dijo le e seng go nwa metsi gona; o se ka wa boa ka tsela e o ileng ka yona.’ ”

18Mme ena a mo raya a re: “Le nna ke moporofeti jaaka wena, mme moengele o buile le nna ka taelo ya Morena a re: ‘Mmusetse nao kwa ntlong ya gago gore a ye go ja dijo le go nwa metsi.’ ” Mme a mo aketsa jalo.

19Jaanong yole a boa nae, a ja dijo kwa lapeng la gagwe, a nwa metsi. 20Mme ya re ba dutse fa tafoleng, lefoko la Morena la tla kwa go moporofeti yo o mmusitseng, 21mme a kuela kwa monneng wa Modimo yo o neng a dule kwa Juta a re: “Morena o bua jaana a re: ‘E re ka o tlodile taolo ya Morena, o sa tshegetsa taolo ya Morena, Modimo wa gago, o e go laetseng, 22mme wa boa wa ya go ja dijo le go nwa metsi mono, fa o go laetseng ka ga gona wa re: O se ka wa ja dijo le e seng go nwa metsi gona! ka moo setoto sa gago ga se ne se fitlhwa kwa mabitleng a borraago.’ ”

23Jaanong ya re a sena go ja dijo le go nwa metsi, moporofeti yo o mmusitseng a mmelesetsa esele. 24Mme ya re a ntse a tsamaya tau ya kgatlhana nae mo tseleng, ya mmolaya, mme setoto sa gagwe sa namalala mo tseleng, esele ya nna ya ema fa thoko ga gagwe le tau ya nna ya ema fa thoko ga gagwe.

13:24
1 Dikg. 20:36
25Mme ya re batho ba feta, ba bona setoto se namaletse mo tseleng le tau e eme fa thoko ga setoto, ba fitlha ba bolela jalo mo motseng o moporofeti yo o tsofetseng a agileng mo go ona.

26Ya re moporofeti yo o mmusitseng mo tseleng a utlwa, a re: “Ke ene monna wa Modimo yo o se kang a utlwa taelo ya Morena. Ke ka moo Morena a mo neetseng tau, ya mo gagola, ya mmolaya ka fa lefokong la Morena le o le mmoleletseng.” 27A ba a raya bomorwawe a re: “Mpelesetseng esele.” Mme ba e belesa. 28A ya a fitlhela setoto sa gagwe se namaletse mo tseleng le esele le tau di eme fa thoko ga setoto, tau e sa ja setoto le e seng go gagola esele. 29Moporofeti yo o tsofetseng a tsholetsa setoto sa monna wa Modimo, a se belesa mo eseleng, a se busetsa kwa motseng wa ga gabo go mo lelela le go mo fitlha. 30A baya setoto sa gagwe mo lebitleng la gagwe, mme ba mo lelela ba re: “Ijoo! Ngwana wa ga rra!”

13:30
Jer. 22:18
31Mme ya re a sena go mo fitlha, a laela bomorwawe a re: “E re ke swa, lo mphitlhe mo phupung e monna yoo wa Modimo o fitlhilweng mo go yona, lo bee marapo a me fa thoko ga gagwe.
13:31
2 Dikg. 23:18
32Gonne ruri, lefoko le tla dirafala le o le kuileng ka taelo ya Morena a omanya aletare e e mo Bethele le ditempele tsotlhe tsa dithota tsa tlhabelo tse di mo metseng ya Samaria.”

Boleo jo bogolo jwa ga Jerobeame

33Le morago ga tirafalo eo Jerobeame a se ka a boa mo tseleng e e bosula ya gagwe, mme a baya baperesiti ba dithota tsa tlhabelo gape ba ba tswang mo dikarolong tsotlhe tsa morafe; yo o neng a rata ene a mo tsenya tirong gore a nne moperesiti wa dithota tsa tlhabelo.

13:33
1 Dikg. 12:31
Ekes. 28:41
34Go dira jalo ga nna boleo jwa ba ntlo ya ga Jerobeame jo bo dirileng gore ba tlosiwe le go nyelediwa mo lefatsheng.

14

Loso lwa morwa Jerobeame

141Ka sebaka seo ga lwala Abia morwa Jerobeame. 2Mme Jerobeame a raya mosadi wa gagwe a re: “A ko o nanoge o ba itimetse gore go se ka ga lemoga ope, fa o le mosadi wa ga Jerobeame, o ye kwa Silo. Teng go na le moporofeti Ahia yo o buileng ka ga me a re, ke tla nna kgosi ya morafe o.

14:2
1 Dikg. 11:31
3O ye o tshotse dinkgwe di le some le dikuku le nkgwana ya mafura a dinotshe, o ye jalo kwa go ene; o tla go itsise se se tla dirafalelang ngwana.”

4Mosadi wa ga Jerobeame a dira jalo, a nanoga a ya kwa Silo, a fitlha kwa ntlong ya ga Ahia; mme Ahia o ne a palelwa ke go bona; gonne matlho a gagwe a ne a foufetse ka ntlha ya botsofe jwa gagwe.

5Mme Morena o ne a laetse Ahia a re: “Bona, mosadi wa ga Jerobeame o e tla, go botsa sengwe mo go wena ka ntlha ya ga morwawe, gonne ene o a lwala. O mmolelele jaana le jaana.”

Jaanong ya re mosadi a tsena, a ikgakisa. 6Mme ya re Ahia a utlwa mokgwasa wa dinao tsa gagwe fa a tsena ka mojako, a mo raya a re: “Tsena, mosadi wa ga Jerobeame. Ke ka ntlha ya eng fa o inkgakisa? Mme nna ke laetswe go go bolelela mafoko a a makete. 7Yaa o ree Jerobeame o re: ‘Morena Modimo wa Iseraele o bua jaana o a re: Ke go godisitse mo morafeng, ka go dira kgosi ya morafe wa me wa Iseraele,

14:7
1 Dikg. 11:37
16:2
8ka gagola bogosi mo lapeng la ga Dafita, ka bo go naya. Mme ga o a ka wa nna jaaka Dafita motlhanka wa me yo o neng a tshegetsa ditaolo tsa me, a ntshala morago ka pelo yotlhe gore a dire fela tse di ntshiametseng. 9Mme o dirile bosula bogolo go botlhe ba ba neng ba le teng pele ga gago, wa ya wa itirela medimo e sele le ditshwantsho tse di bopilweng e le go nkgakatsa, mme nna wa ntatlha, wa nkhularela. 10Bona, ke gona ka moo ke tla tlisetsang lelapa la ga Jerobeame tatlhego; ke tla nyeletsa botlhe ba batonanyana ba losika lwa ga Jerobeame mo Iseraele, ke sa rekegele ope. Ke tla olola ba lapa la ga Jerobeame jaaka go olelwa mantle go tsamaya ba be ba felela.
14:10
1 Dikg. 15:29
21:21
11Wa ga Jerobeame yo o swelang mo motseng o tla jewa ke dintšwa; yo o swelang kwa nageng o tla jewa ke manong a loapi; gonne Morena o buile jalo.’
14:11
1 Dikg. 16:4
21:24

12“Wena, nanoga o ye kwa lapeng la gago. E tla re dinao tsa gago di tsena mo motseng, ngwana a swe. 13Baiseraele botlhe ba tla mo lelela ba mo fitlha. Gonne ke ene a le esi fela wa ga Jerobeame yo o tla fitlhwang mo lebitleng, ka go fitlhetswe se se molemo mo go ene mo lapeng la ga Jerobeame fa pele ga Morena, Modimo wa Iseraele. 14Mme Morena o tla itsosetsa kgosi e e tla busang Iseraele e e nyeletsang ba lapa la ga Jerobeame ka letsatsi la teng. Le gona go tloga jaanong.

14:14
1 Dikg. 15:29
15Morena o tla itaya Baiseraele gore ba tshikinyege jaaka lotlhaka mo metsing; o tla kumola Baiseraele, a ba tlosa mo lefatsheng le le molemo le, le o le neileng borraabo, a ba phatlalaletsa kwa moseja ga noka ya Ferathe, ka ba dirile medimako ya bone, ba galefisa Morena ka go dira jalo.
14:15
2 Dikg. 17:23
16Mme o tla neela Baiseraele mo tatlhegong ka ntlha ya boleo jwa ga Jerobeame jo o bo leofileng, jo o leofisitseng Baiseraele ka jona.”
14:16
1 Dikg. 12:30
13:34

17Jaanong mosadi wa ga Jerobeame a nanoga a boela kwa Thiresa; ya re a gata mo serepoding sa ntlo, ngwana a swa. 18A ba a fitlhwa, mme Baiseraele botlhe ba mo lelela ka fa lefokong la Morena le o le buileng ka moporofeti Ahia, motlhanka wa gagwe.

Loso lwa ga Jerobeame

19Ditirafalo tse dingwe tsa ga Jerobeame jaaka a ne a tlhabana le jaaka a ne a busa, kana di kwadilwe mo bukeng ya ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 20Mme sebaka se Jerobeame o neng a busa ka sona ke dinyaga di le 22. Mme a robala le borraagwe; jaanong Natabe morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

14:20
1 Dikg. 15:25

Kgosi Rehabeame wa Juta

(2 Ditiraf. 11:5 – 12:15)

21Mme Rehabeame morwa Salomo o ne a busa kwa Juta. E rile a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 41; a busa dinyaga di le 17 kwa Jerusalema, ona motse o Morena a o tlhophileng mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele go baya leina la gagwe teng. Leina la ga mmaagwe e ne e le Naama wa Moamone.

14:21
1 Dikg. 12:17

22Le Bajuta ba dira tse di bosula mo matlhong a Morena, ba tsosa lefufa la gagwe ka maleo a bone a ba a leofileng bogolo go tsotlhe tse borraabo ba neng ba di dira.

14:22
Ekes. 20:5
23Le bone ba itirela dithota tsa tlhabelo le majwe a a motloutlo le medimako mo thabaneng nngwe le nngwe e e godimo le fa tlase ga setlhare sengwe le sengwe se setala.
14:23
2 Dikg. 16:4
24Le gona go ne go le banna mo lefatsheng ba ba direlang medimo ka boaka, ba dira tsotlhe tse di tshwanang le makgapha a baheitane ba Morena a neng a ba lelekile fa pele ga Baiseraele.
14:24
Doit. 23:18

25E rile ka ngwaga wa botlhano wa puso ya ga Rehabeame, Sisake kgosi ya Egepeto a tla go tlhasela Jerusalema.

14:25
1 Dikg. 11:40
26A tsaya mahumo a Ntlo ya Morena le mahumo a ntlo ya kgosi, a tsaya tse tsotlhe. Le gona a tsaya dithebe tsotlhe tsa gouta tse Salomo a di dirileng.
14:26
1 Dikg. 10:16
27Mo boemong jwa dithebe tseo Rehabeame a dira tsa kgotlho, a di neela mo diatleng tsa balaodi ba batabogi ba ba disang mojako wa ntlo ya kgosi. 28Mme e ne ya re fa kgosi e tsena mo Ntlong ya Morena, batabogi ba di rwale, ba be ba di busetse mo ntlwaneng ya batabogi.

29Ditirafalo tse dingwe tsa ga Rehabeame le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 30Go ne go le ntwa fa gare ga Rehabeame le Jerobeame ka malatsi otlhe.

14:30
1 Dikg. 15:6
31Mme Rehabeame a robala le borraagwe, a fitlhwa fa go bona mo motseng wa ga Dafita. Leina la ga maagwe e ne e le Naama wa Moamone. Mme Abiame morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.