Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Modimo o iponatsa gape mo go Salomo

(2 Ditiraf. 7:11-22)

91E rile Salomo a sena go fetsa Ntlo ya Morena le ntlo ya kgosi le dilo tsotlhe tse o neng a rata go di dira, 2Morena a iponatsa la bobedi mo go Salomo jaaka a kile a iponatsa mo go ene kwa Gibeone.

9:2
1 Dikg. 3:5
3Mme Morena a mo raya a re: “Ke utlwile thapelo ya gago le mokokotlelo wa gago o ò o kokotletseng fa pele ga me. Ke itshepisitse Ntlo e, e o e agileng, ka go baya leina la me teng ka bosakhutleng; mme matlho a me le pelo ya me di tla nna teng ka malatsi otlhe. 4Jaanong fa le wena o sepela fa pele ga me jaaka Dafita rraago ka pelo e e se nang molato le ka nnete, ka go dira fela jaaka ke go laetse; fa o tshegetsa melao ya me le ditshiamelo tsa me, 5foo ke tla tlhomamisa sedulo sa bogosi sa gago sa go busa Iseraele ka bosakhutleng jaaka ke solofeditse Dafita rraago ka re: ‘Ga o kitla o tlhoka monna yo o dutseng mo sedulong sa bogosi sa Iseraele.’
9:5
2 Sam. 7:12
6Mme fa lo ka ntlhanogela, lwa ntlogela, lona le bana ba lona, lo sa tshegetse ditaolo tsa me le melao ya me e ke e beileng fa pele ga lona, mme lwa ya lwa direla medimo e sele lwa e obamela, 7gona ke tla nyeletsa Baiseraele mo nageng e ke e ba neileng. Le Ntlo e ke e itshepiseditseng leina la me ke tla e latlha, ke e tlosa fa pele ga me, mme Baiseraele ba tla fetoga seane le sefela sa tshotlo mo merafeng yotlhe.
9:7
Doit. 4:26
8:19,20
Math. 23:38
8Mme Ntlo e e godimodimo e, e tla nna letlotla. Botlhe ba ba fetang fa go yona ba tla rerega ba botsa ba re: ‘Ke ka ntlha ya eng fa Morena a diretse lefatshe le, le Ntlo e tse di ntseng jaana?’
9:8
2 Ditiraf. 7:21
9Foo ba tla re: ‘Ke ka gore ba tlogetse Morena, Modimo wa bone, o o ntshitseng borraabo kwa lefatsheng la Egepeto, ba ineela medimo e sele, ba e obamela, ba e direla. Ke ka moo Morena a tlisitseng tatlhego yotlhe e mo go bone.’ ”

Tumalano ya Salomo le Hirame

(2 Ditiraf. 8:1,2)

10E rile dinyaga di le 20 di sena go feta tse Salomo o neng a aga matlo a mabedi ka tsona, e bong Ntlo ya Morena le ntlo ya kgosi,

9:10
1 Dikg. 6:38
7:1
11kgosi Salomo a naya Hirame metse e le 20 kwa lefatsheng la Galelea. Ke ka go re Hirame kgosi ya Tiro e ne e thusitse Salomo ka dikgong tsa mesetere le tsa mesiperese le ka gouta fela ka fa a ratang ka teng. 12Ke fa Hirame a bolola kwa Tiro, a ya go sekaseka metse e Salomo o e mo fileng, fela a se ka a e itumelela. 13A feta a re: “Morwa-rra, metse eo e o e mphileng ke metse e e ntseng jang?” Ke ka moo e bidiwang lefatshe la Kabule9:13 Ke go re: Le e seng la sepe. go fitlha letsatsing leno. 14Mme Hirame o ne a rometse kgosi ditalente di le 120 tsa gouta.

Ditiro tse dingwe tsa ga Salomo

(2 Ditiraf. 8:3-18)

15Kgang ke e ya banna ba mokuio ba kgosi Salomo o neng a ba kuile go aga Ntlo ya Morena le ntlo ya gagwe le kago ya phemelo ya Milo le lobota lwa Jerusalema le motse wa Hasore le Megito le Gesere. 16Ka sebaka sele go ne ga bolola Farao, kgosi ya Egepeto a thopa motse wa Gesere, a o fisa ka molelo, a bolaya Bakanana ba ba neng ba agile mo motseng oo, a o abela morwadie mosadi wa ga Salomo, e le neo ya nyalo.

9:16
Još. 16:10
1 Dikg. 3:1
17Mme Salomo a aga Gesere gape – le Bethorone o o kwa tlase 18le Baalathe le Thamare kwa sekakeng mo lefatsheng la Juta 19le metse yotlhe ya dipolokelo tsa mabele e Salomo o neng a na nayo, le metse ya dikoloi tsa ntwa le metse ya bapalami ba dipitse le tse Salomo o neng a eletsa go di aga mo Jerusalema le kwa Lebanone le mo lefatsheng lotlhe la puso ya gagwe.
9:19
1 Dikg. 10:26
20Batho botlhe ba masalela a Baamori le Bahethe le Baferesi le Bahewi le Bajebusi, ba e seng ba Baiseraele, 21bana ba bone ba ba sa ntseng ba le mo lefatsheng sehularong sa bone, ba Baiseraele ba paletsweng ke go ba fedisa ka polao e e laetsweng ke Modimo, ke bone ba Salomo o neng a ba bolotsa go ya ditirong tsa mekuio. Ba sa ntse jalo le kajeno. 22Mme Salomo ga a ka a dira ope lekgoba mo Baiseraeleng; gonne bone e ne e le batlhabani le badiredi ba gagwe le dikgosana le ditlhogo tsa mephato le balaodi ba dikoloi tsa ntwa le ba bapalami ba dipitse.

23Baokamedi ba bagolo ba ba beilweng ke Salomo ba ba okamelang tiro ba ne ba le 550; bone ba ne ba laola batho ba ba dirang tiro.

24E rile e le gona morwadia Farao o tlogang kwa motseng wa ga Dafita, a hudugela kwa ntlong e Salomo o e mo agetseng, ya ba gona Salomo a agang kago ya phemelo ya Milo.

25Salomo o ne a tlisa ditlhabelo tsa phiso le tsa tebogo gararo ka ngwaga mo aletareng e o e agetseng Morena, e bile a tshuba maswalo mo aletareng e e neng e le fa pele ga Morena, a sena go fetsa Ntlo ya Modimo.

26Le gona kgosi Salomo o ne a dira dikepe kwa Esione-Gebere yo o bapileng le Elothe fa losing lwa Lewatle la Motlhaka mo lefatsheng la Baetomo. 27Mme Hirame a roma batlhanka ba gagwe ka dikepe tseo, e le banna ba dikepe ba ba itseng lewatle, mmogo le batlhanka ba ga Salomo.

9:27
1 Dikg. 10:11
28Ba fitlha kwa Ofire, ba tsaya ditalente di le 420 tsa gouta teng, ba di isa kwa go kgosi Salomo.
9:28
Gen. 10:29

10

Salomo e etelwa ke kgosigadi ya kwa Seba

(2 Ditiraf. 9:1-12)

101E rile kgosigadi ya Šeba e utlwela tumedi ya ga Salomo le ya go tuma ka leina la Morena, ya tla go mo leka ka dipotso tse di thata.

10:1
Math. 12:42
2Ya tla kwa Jerusalema e na le lekoko le legolo thata le dikammele tse di belesitseng makga le gouta e ntsi thata le majwana a a tlhokegang, ya tla kwa go Salomo, ya mmotsa dilo tsotlhe tse di neng di le mo pelong ya yona. 3Salomo a e ranolela dipotso tsotlhe tsa yona, go se na sepe se se fitlhegetseng kgosi, se e paletsweng ke go se e tlhalosetsa. 4Mme ya re kgosigadi ya Šeba e bona botlhale jotlhe jwa ga Salomo le ntlo e o e agileng 5le dijo tsa lobati lwa gagwe le manno a batlhanka ba gagwe le go itshola ga badiredi ba gagwe le diaparo tsa bone le bathokedi ba gagwe le ditlhabelo tsa phiso tsa gagwe tse o neng a di dira kwa Ntlong ya Morena, ya felelwa ke kakanyo, 6ya raya kgosi ya re: “Polelo e ke e utlwileng kwa lefatsheng la me ka ga gago le ka ga botlhale jwa gago e ne e le nnete. 7Mme ga ke a ka ka dumela mafoko ao ga tsamaya ka tla, ka bona ka matlho, ka fitlhela tse ke di boleletsweng di fetwa ke bontlhanngwe jwa tse ke di bonang. O na le botlhale le khumo bogolo go tumo e ke e utlwileng. 8Go tlhogonolo batho ba gago, go sego batlhanka ba gago ba, ba ba ntseng ba go direla ka metlha, ba utlwa botlhale jwa gago.
10:8
Luka 10:23
Math. 12:42
9A Morena, Modimo wa gago, o tumisiwe o o kgatlhilweng ke wena, wa go baya mo sedulong sa bogosi sa Iseraele. E re ka Morena a rata Iseraele ka bosakhutleng, ke ka moo o go dirileng kgosi go dira ka tshiamo le tshwanelo.”
10:9
1 Dikg. 5:9

10Jaanong ya naya kgosi ditalente di le 120 tsa gouta le makga a mantsi thata le majwana a a tlhokegang. Makga a a kana ka ona a kgosigadi ya Šeba e a neileng kgosi Salomo ga a ise a ke a tlhole a tla gape mo lefatsheng.

11E bile dikepe tsa ga Hirame tse di neng di tlisa gouta, di e tsaya kwa Ofire, di ne di tlisa le dikgong tsa morukuru tse dintsi thata le majwana a a tlhokegang. 12Kgosi ya direla Ntlo ya Morena le ntlo ya kgosi maikaego a tshireletso ka dikgong tseo tsa morukuru le dikatara le diharepa tsa baopedi. Dikgong tsa morukuru tse di ntseng jalo ga di ise di ke di tlhole di tla gape mo lefatsheng le e seng go bonwa go fitlha kajeno.

13Kgosi Salomo a naya kgosigadi ya Šeba tsotlhe tse e neng e di eletsa e di kopa, kwa ntle ga tse a di e nayang fela ka fa seatla sa kgosi Salomo se kgonang ka teng. Jaanong ya hulara, ya boela kwa lefatsheng la yona e na le batlhanka ba yona.

Khumo ya ga Salomo le tumo ya gagwe

(2 Ditiraf. 9:13-29)

14Bokete jwa gouta e e neng e tsisediwa Salomo ka ngwaga o le mongwe, e ne e le ditalente di le 666 tsa gouta 15go sa balwe e e tswang mo banneng ba ba kgarakgatshegang go gweba le mo papalong ya barekisi le mo dikgosing tsotlhe tsa Arabia le mo balaoding ba lefatshe.

16Kgosi Salomo a dira dithebe di le 200 tsa gouta e e papetlilweng; thebe e le nngwe ya dirwa ka dišekele di le 600 tsa gouta, 17le dithejana di le 300 tsa gouta e e papetlilweng; thejana e le nngwe ya dirwa ka diponto di le tharo tsa gouta; kgosi ya di baya kwa Ntlong-ya-Sekgwa-sa-Lebanone.

18Le gona kgosi ya dira sedulo se segolo sa bogosi ka dinaka tsa tlou, ya se manega gouta e e sa pekwang. 19Sedulo seo sa bogosi se ne se na le mapalamo a le marataro le moikaego o o tlhogo e tshekeletsa; manno a sona a ne a na le maikhutso a mabogo; ditau tse pedi tsa bo di eme fa thoko ga maikhutso ao. 20Ditau di le 12 tsa bo di eme teng mo ntlheng tse pedi tsa mapalamo a marataro. Ga go na bogosi bope jo bo kileng jwa direlwa tse di ntseng jalo.

21Dinwelo tsotlhe tsa kgosi Salomo e ne e le tsa gouta; dijana tsotlhe tsa Ntlo-ya-Sekgwa-sa-Lebanone le tsona e le tsa gouta e e sa pekwang; go se na selefera mo go tsona, ka e ne e sa kaiwe sepe mo malatsing a ga Salomo. 22Gonne kgosi e ne e na le dikepe tsa Tharesise mo lewatleng, di tsamaya mmogo le tsa ga Hirame. Dikepe tseo tsa Tharesise di ne di goroga mo gae gangwe mo ngwageng tse tharo, di tla di tshotse gouta le selefera le dinaka tsa tlou le dikgabo le diphikoko.

23Kgosi Salomo o ne a nna mogolo jalo, a feta dikgosi tsotlhe tsa lefatshe ka khumo le botlhale. 24Ba lefatshe lotlhe ba ne ba eletsa go bona Salomo gore ba reetse botlhale jwa gagwe jo Modimo o neng o bo mo file mo pelong. 25Mme mongwe le mongwe wa bone o ne a tla ka neo ya gagwe ka ngwaga le ngwaga, e ka nna dilo tsa selefera gongwe dilo tsa gouta gongwe dikobo gongwe dibolai gongwe makga gongwe dipitse gongwe meboulwe.

26Le gona Salomo a ikgobokanyetsa dikoloi tsa ntwa le bapalami ba dipitse; a na le dikoloi tsa ntwa di le 1 400 le bapalami ba dipitse ba le 12 000; a ba baya mo metseng ya dikoloi le mo Jerusalema fa kgosing.

10:26
1 Dikg. 5:6
27Kgosi ya dira gore go nne selefera mo Jerusalema e e kana ka majwe ka bontsi; ya ntsifatsa mesetere gore e lekane le megokare ya naga e e kwa tlase ka bontsi. 28Dipitse tsa ga Salomo di ne di tswa kwa Egepeto le kwa Kgoa; barekedi ba kgosi ba di reka kwa Kgoa ka madi. 29Go rekwa dikoloi kwa Egepeto, e le nngwe e ja dišekele di le 600 tsa selefera; le dipitse, e le nngwe e ja di le 150. Di rekwa jalo ke dikgosi tsotlhe tsa Bahethe le tsa Siria mo diatleng tsa bagwebi.

11

Salomo o fapoga mo Moreneng

111Kgosi Salomo o ne a rata basadi ba bantsi ba ditšhaba mmogo le morwadia Farao e le ba Bamoabe le Baamone le Baetomo le Basitone le Bahethe;

11:1
Doit. 17:17
2ba tswa kwa ditšhabeng tse Morena o laetseng Baiseraele ka ga tsona a re: “Lo se ka lwa tsena mo go bone, le bone ba se ka ba tsena mo go lona, e se re gongwe ba faposetsa dipelo tsa lona kwa medimong ya bone.” Bone bao Salomo a ba ngaparela ka lorato. 3O ne a na le basadi ba bahumagadi ba le 700 le bagadingwana ba le 300, mme basadi ba gagwe ba faposa pelo ya gagwe. 4E rile ka sebaka sa botsofe jwa ga Salomo, basadi ba gagwe ba faposa pelo ya gagwe gore a latele medimo e sele, mme pelo ya gagwe ya se ka ya nna le Morena, Modimo wa gagwe, ka botlalo jaaka pelo ya ga Dafita rraagwe. 5Salomo a sala Ašethorethe modimo wa sesadi wa Basitone morago, a ba a latela Milekome maila a Baamone. 6Salomo a dira tse di bosula mo matlhong a Morena, a se ka a latela Morena ka botlalo jaaka Dafita rraagwe. 7Kamose, maila a Bamoabe, le Mologe, maila a Baamone, Salomo a ba agela dithota tsa tlhabelo mo thabeng e e mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Jerusalema ka sebaka seo.
11:7
Num. 21:29
2 Dikg. 23:13
8A direla basadi botlhe ba gagwe ba ditšhaba di sele jalo ba ba neng ba tshubela medimo ya bone maswalo, ba e direla ditlhabelo.

9Mme Morena a galefela Salomo, ka pelo ya gagwe e fapogile mo Moreneng, Modimo wa Iseraele, o o neng o iponaditse gabedi mo go ene,

11:9
1 Dikg. 3:5
9:2
10wa mo laela mabapi le tema e gore a se ka a latela medimo e sele, mme ene a se ka a tshegetsa se Morena a se mo laetseng. 11Ke ka moo Morena a reileng Salomo a re: “E re ka o dirile molato o o ntseng jalo, mme o se ka wa tshegetsa kgolagano ya me le melao ya me e ke e go laetseng, ruri, ke tla gagola bogosi mo go wena, ke bo neela motlhanka wa gago. 12Fela ga ke ne ke dira jalo ka malatsi a gago ka ntlha ya ga Dafita rraago, mme ke tla bo gagola mo diatleng tsa ga morwao.
11:12
1 Dikg. 12:19
13Mme ga nkitla ke gagola bogosi jotlhe mo go ene; ke tla neela morwao lotso lo le longwe ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me le ka ntlha ya Jerusalema yo ke mo tlhophileng.”

Baba ba ga Salomo

14Mme Morena a tsosetsa Salomo mmaba, e bong Hatate wa Moetomo; ene e ne e le wa losika lwa kgosi kwa Etomo. 15E rile Dafita a fenya Baetomo, mme Joabe molaodi wa mephato a bolola go fitlha ba ba bolailweng, a bolaya botlhe ba batonanyana mo Etomo.

11:15
2 Sam. 8:14
16Gonne Joabe o ne a nna dikgwedi di le thataro teng a na le Baiseraele botlhe, ga tsamaya ba fetsa botlhe ba batonanyana mo Etomo. 17Mme Hatate a tshaba, ene le banna bangwe ba Baetomo ba batlhanka ba ga rraagwe go ya kwa Egepeto, Hatate e sa le mosimane. 18Ba nanoga kwa Midiane, ba goroga kwa Pharane, ba tsaya banna ba ba tlogang nabo kwa Pharane, ba be ba fitlha kwa Egepeto fa go Farao, kgosi ya Egepeto; yona ya mo fa ntlo, ya laola gore a fiwe dijo, ya mo naya naga. 19Hatate a bona bopelotlhomogi jo bogolo mo matlhong a ga Farao mo a bileng a mo naya mosadi, e bong monnaa mosadi wa gagwe monnawe Thagaphenese mohumagadi yo mogolo. 20Monnaa Thagaphenese a mmelegela ngwana wa mosimane wa gagwe, e bong Genubathe. Thagaphenese a ba a mo godisa mo ntlong ya ga Farao. Genubathe o ne a nna jalo mo ntlong ya ga Farao, a na le bomorwa Farao.

21Jaanong e rile Hatate a utlwa a le kwa Egepeto gore Dafita o robetse le borraagwe le gore Joabe molaodi wa mephato o sule, Hatate a raya Farao a re: “Mphe tsela, ke boele kwa lefatsheng la ga etsho.”

22Mme Farao o mmotsa a re: “Kana o tlhoka eng mo go nna, fa o re o rata go boela kwa lefatsheng la ga eno?” A re: “E seng sepe! Fela mphe tsela.”

23Modimo o bile wa tsosetsa Salomo mmaba yo mongwe, e bong Resone morwa Eliata yo o neng a tshabile mongwagwe Hatatesere kgosi ya Soba. 24E rile Dafita a ba bolaya, Resone a iphuthela banna, a nna molaodi wa lekoko la dinokwane, ba ya kwa Damaseko ba nna gona, ba busa kwa Damaseko.

11:24
2 Sam. 8:3
10:18
25Ene e ne e le mmaba wa Baiseraele ka malatsi otlhe a ga Salomo, a dira bosula jaaka Hatate, a tenwa ke Baiseraele, a nna kgosi ya Siria.

Modimo o solofetsa Jerobeame bogosi jwa Iseraele

26Le Jerobeame morwa Nebate Moeferaime wa kwa Sereta, motlhanka wa ga Salomo, a tsholeletsa kgosi letsogo. Leina la ga mmaagwe e ne e le Serua, mosadi wa motlholagadi. 27Se se dirileng gore a tsholeletse kgosi letsogo ke se: Salomo o ne a aga kago ya phemelo ya Milo, a thiba phatlha ya motse wa ga Dafita rraagwe.

11:27
1 Dikg. 9:15,24
28Mme Jerobeame yoo e ne e le monna yo o setswerere; ya re Salomo a bona lekau leo le itse tiro sentle, a le laodisa badiri botlhe ba mekuio ba lotso lwa ga Josefa. 29Jaanong ga dirafala ka sebaka seo ya re Jerobeame a tswa kwa Jerusalema, moporofeti Ahia wa kwa Silo a kgatlhana nae mo tseleng a apere kobo e ntšhwa; ba ne ba le bosi fela kwa nageng boo babedi. 30Ke fa Ahia a ikapola kobo e ntšhwa e a e apereng, a e gagola dibata di le some le metso e mebedi, 31a raya Jerobeame a re: “Itseele dibata di le some! Gonne Morena Modimo wa Iseraele o bua jaana o a re: ‘Bona, ke tla gagola bogosi mo diatleng tsa ga Salomo, ke go naya ditso di le some.
11:31
1 Dikg. 12:15
14:2
32Mme lotso lo le longwe e tla nna lwa gagwe ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me le ka ntlha ya Jerusalema, ona motse o ke o tlhophileng mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele. 33Ke ka gonne o ntlogetse, a obamela Ašethorethe modimo wa sesadi wa Basitone le Kamose modimo wa Bamoabe le Milekome modimo wa Baamone, mme a se ka a sepela mo ditseleng tsa me ka go dira tse di siameng mo matlhong a me, e bong melao ya me le ditshiamelo tsa me jaaka Dafita rraagwe. 34Legale ga nkitla ke ntsha bogosi jotlhe mo diatleng tsa gagwe, mme ke tla mmaya morena ka malatsi aotlhe a bophelo jwa gagwe ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me yo ke mo tlhophileng, yo o tshegeditseng ditaolo tsa me le melao ya me.
11:34
2 Sam. 7:12
35Mme ke tla ntsha bogosi mo diatleng tsa ga morwawe, ke bo go naya e bong ditso di le some.
11:35
1 Dikg. 12:16
36Fela ke tla naya morwawe lotso lo le longwe gore Dafita motlhanka wa me a nne le lobone ka malatsi aotlhe fa pele ga me mo Jerusalema, ona motse o ke o itlhaoletseng go baya leina la me teng. 37Mme wena ke tla go tsaya gore o laole tsotlhe tse pelo ya gago e di eletsang, mme o tla nna kgosi ya Iseraele. 38Jaanong fa o ka utlwa tsotlhe tse ke tla di go laelang, wa sepela mo ditseleng tsa me, wa dira tse di siameng mo matlhong a me ka go tshegetsa melao ya me le ditaolo tsa me jaaka go dirile Dafita motlhanka wa me, foo ke tla nna nao ke go agela ntlo e e tlhomameng jaaka ke e agetse Dafita, ke go naya Iseraele.
11:38
1 Dikg. 9:4
39Ke tla kokobetsa losika lwa ga Dafita ka ntlha ya tseo, fela e seng ka metlha yotlhe.’ ”

40Mme Salomo a leka go bolaya Jerobeame, fela Jerobeame a nanoga a tshabela kwa Egepeto kwa go Sisake kgosi ya Egepeto, a nna kwa Egepeto go ya losong lwa ga Salomo.

11:40
1 Dikg. 14:25

Loso lwa ga Salomo

(2 Ditiraf. 9:29-31)

41Ditirafalo tse dingwe tsa ga Salomo le tsotlhe tse o di dirileng le botlhale jwa gagwe kana tsone di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa malatsi a ga Salomo. 42Sebaka se Salomo o busitseng Baiseraele botlhe ka sona kwa Jerusalema e ne e le dinyaga di le 40. 43Mme Salomo a robala le borraagwe, a fitlhwa mo motseng wa ga Dafita rraagwe, mme Rehabeame morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.