Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Baruti ba maaka

41Baratwi, lo se ka lwa dumela mowa mongwe le mongwe, mme lo leke mewa gore a e tswa mo Modimong; gonne baporofeti ba bantsi ba maaka ba bololetse mo lefatsheng.

4:1
1 Bathes. 5:21
2Se lo tla itseng Mowa wa Modimo ka sona ke se: Mowa mongwe le mongwe o o ipolelang Jesu Keresete yo o tsileng mo nameng, ke o o tswang mo Modimong. 3Mme mowa mongwe le mongwe o o sa ipoleleng Jesu Keresete yo o tsileng mo nameng, ga o tswe mo Modimong, mme ke ona mowa wa moganetsa-Keresete o lo utlwileng gore o e tla, mme jaanong o setse o le mo lefatsheng.
4:3
1 Joh. 2:18

4Lona banaka lo ba Modimo, mme lo ba fentse; gonne yo o mo go lona o mogolo bogolo go yo o mo lefatsheng. 5Bone ke ba lefatshe, ke ka ntlha ya moo ba buang tsa lefatshe, le gona lefatshe le a ba utlwa.

4:5
Joh. 15:19
6Rona re ba Modimo. Yo o itseng Modimo o a re utlwa; yo e seng wa Modimo ga a re utlwe. Ke sona se re itseng Mowa wa boammaaruri le mowa wa timelo ka sona.
4:6
Joh. 8:47

Modimo ke lorato. Ka ga go rata Modimo le batho

7Baratwa, a re rataneng; gonne lorato lo tswa Modimong, mme mongwe le mongwe yo o nang le lorato o tsetswe ke Modimo, e bile o itse Modimo. 8Yo o se nang lorato, ga a a ka a itse Modimo; gonne Modimo ke lorato. 9Lorato lwa Modimo lo bonetse mo go rona ka gore Modimo o rometse Morwaa-ona mo lefatsheng yo o tsetsweng a le esi, gore re tshele ka ene.

4:9
Joh. 3:16
10Lorato lo ntse jaana: Ga se rona re ratileng Modimo, mme ke ona o ratileng rona, wa romela Morwaa-ona go nna thuanyo ya maleo a rona.
4:10
1 Joh. 2:2

11Baratwa, fa Modimo o re ratile go le kalokalo, le rona re tshwanetse go ratana.

4:11
Math. 18:33
12Ga go ope yo o kileng a bona Modimo. Fa re ratana, Modimo o nna mo go rona, le lorato lwa one lo tletse mo go rona.
4:12
Joh. 1:18

13Se re itseng ka sona gore re nna mo go ona, le ona mo go rona, ke fa o re abetse Mowa wa ona.

4:13
1 Joh. 3:24
14Re bonye, re bile re supa gore Rara o rometse Morwawe go nna Mopholosi wa lefatshe.
4:14
Joh. 3:17
15Mongwe le mongwe yo o ipolelang gore Jesu ke Morwa Modimo, Modimo o nna mo go ene, le ene mo Modimong.
4:15
1 Joh. 5:5
16Mme re itsile, ra ba ra dumela lorato lo Modimo o re ratang ka lone.

Modimo ke lorato, mme yo o nnang mo loratong o nna mo Modimong, le Modimo o nna mo go ene.

4:16
1 Joh. 4:8
17Se lorato lo diregileng botlalo mo go rona ka sona ke sa go re, re tle re nne le namatshego ka letsatsi la katlholo; gonne mo lefatsheng leno re tshwana le ene.
4:17
1 Joh. 2:28
18Poifo ga e yo mo loratong; lorato lo lo tletseng lo lelekela poifo kwa ntle, ka gonne poifo e na le petso, mme yo o boifang ga a a tlala mo loratong.

19Rona re a o rata; gonne ona o re ratile pele. 20Fa motho a re: “Ke rata Modimo,” mme a tlhoile morwa-rraagwe, ke moaki; gonne yo o sa rateng morwa-rraagwe yo a mmonyeng, a ka rata Modimo jang o a iseng a o bone? 21Mme taolo e re e amogetse mo go ona e e reng: Yo o ratang Modimo a a rate le morwa-rraagwe.

4:21
Mar. 12:29-31

5

Tumelo mo go Jesu, le maungo a yona

51Mongwe le mongwe yo o dumelang gore Jesu ke ene Keresete o tsetswe ke Modimo; mme mongwe le mongwe yo o ratang one o o tsetseng, e bile o rata ba ba tsetsweng ke one.

5:1
1 Joh. 4:15,16
2Se re itseng ka sona gore re rata bana ba Modimo ke fa re rata Modimo, re be re dirafatsa ditaolo tsa ona. 3Gonne lorato lwa go rata Modimo ke fa re tshegetsa ditaolo tsa ona, mme ditaolo tsa ona ga di thata.
5:3
Joh. 14:15,23,24
Math. 11:30
4Gonne botlhe ba ba tsetsweng ke Modimo ba fenya lefatshe; mme tumelo ya rona ke yona phenyo e e fentseng lefatshe.
5:4
Joh. 16:33
5Mme ke mang yo o fenyang lefatshe fa e se ene yo o dumelang gore Jesu ke Morwa Modimo?
5:5
1 Joh. 4:4

6Yo ke ene yo o tsileng ka metsi le madi, Jesu Keresete, e seng ka metsi a le osi, mme e le ka metsi le madi. Mme Mowa ke one o o supang, gonne Mowa ke boammaaruri.

5:6
Joh. 19:34,35
7Gonne go ba bararo ba ba supang, 8e bong Mowa le metsi le madi; boraro jo, bo supela gongwe. 9Fa re tshola tshupo ya batho, tshupo ya Modimo e kgolo bogolo; gonne tshupo ya Modimo ke yona e, e o e supileng ka ga Morwaa-ona. 10Yo o dumelang mo go Morwa Modimo o na le tshupo mo teng ga gagwe. Yo o sa dumeleng Modimo o o dirile moaki, ka a se ka a dumela tshupo e Modimo o e supileng ka ga Morwaa-ona.
5:10
Baroma 8:16
11Mme tshupo eo ke e e reng: Modimo o re neile bophelo jo bo sa khutleng, mme botshelo joo bo mo go Morwaa-ona. 12Yo o nang le Morwa o na le bophelo; yo o se nang Morwa Modimo ga a na bophelo.

13Dilo tseo ke di lo kwaletse gore lona ba lo dumelang mo leineng la Morwa Modimo, lo itse gore lo na le bophelo jo bo sa khutleng. 14Mme namatshego e re nang nayo mo go ona ke ya gore o a re utlwa, fa re kopa sengwe ka fa go rateng ga ona.

5:14
1 Joh. 3:21,22
Joh. 14:13
15Mme fa re itse gore o a re utlwa, le fa re ka ne re kopa eng, foo re itse gore re setse re tshotse tse re di kopileng mo go ona.

16Fa motho a bona morwa-rraagwe a leofa ka boleo jo bo sa iseng kwa losong, a a kope, mme Modimo o tla mo neela bophelo, o bo neela ba ba sa leofang ka boleo jo bo isang kwa losong. Go na le boleo jo bo isang kwa losong; ga ke bue ka ga jona, fa ke re, a a kope.

5:16
Math. 12:31
Baheb. 6:4-6
17Tshiamololo nngwe le nngwe ke boleo; mme go na le boleo jo bo sa iseng kwa losong.

18Re itse gore mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Modimo ga a leofe; yo Modimo o mo tsetseng o a mmoloka, mme yo-o-bosula ga a na go mo tshwara.

5:18
1 Joh. 3:9

19Re itse gore re ba Modimo; mme lefatshe lotlhe le mo thateng ya yo-o-bosula.

5:19
Bagal. 1:4

20Re bile re itse gore Morwa Modimo o tsile, a re naya tlhaloganyo ya gore re itse ene yo e leng boammaaruri. Mme re mo go ene yo e leng boammaaruri, mo go Morwaa-ona, Jesu Keresete. Yoo ke ene Modimo wa boammaaruri le bophelo jo bo sa khutleng.

5:20
Joh. 17:3
Baroma 9:5

21Banaka, itiseng mo medimong e sele.

5:21
1 Bakor. 10:14