Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Lefoko le bonetse mo nameng

11Re lo anegela se se neng se le teng go tloga tshimologong, se re se utlwileng, se re se bonyeng ka matlho a rona, se re se lebileng, se diatla tsa rona di se fophotseng, e bong sa Lefoko la botshelo

1:1
Joh. 1:1,14
2mme botshelo bo bonetse, re bile re bo bonye; re a supa, re lo begela botshelo jo bo sa khutleng, jo bo neng bo le fa go Rara, mme bo re bonatsegetse.
1:2
Joh. 1:4
3Se re se bonyeng, ra se utlwa, le lona re a se lo rerela gore le lona lo nne le kopano le rona; mme kana kabelano ya rona ke ya go kopana le Rara le Jesu Keresete Morwawe. 4Dilo tse re di lo kwalela gore boitumelo jwa lona e nne jo bo tletseng.
1:4
Joh. 15:11
16:24

Modimo ke lesedi. Ba ba sa tsamaeng mo leseding ga ba na kopano nao

5Molaetsa o re o utlwileng mo go ene, o e bileng re o lo begela ke wa go re: Modimo ke lesedi, mme ga go na lefifi lepe mo go ona.

1:5
Jak. 1:17
6Fa re re, re na le kopano le ona, mme re tsamaya mo lefifing, re a aka, ga re dire boammaaruri.
1:6
1 Joh. 2:4
7Mme fa re tsamaya mo leseding jaaka ona o le mo leseding, re na le kopano mongwe le yo mongwe, e bile madi a ga Jesu Keresete, Morwaa-ona, a re itshekisa boleo jotlhe.
1:7
Baheb. 9:14
Tshen. 1:5
7:14

Ka ga boipobolo jwa maleo le boitshwarelo jwa Morena

8Fa re re, ga re na boleo, re a itsietsa, mme boammaaruri ga bo yo mo go rona, 9mme fa re ipobola maleo a rona, ona o boikanyo le tshiamo go re itshwarela maleo le go re itshekisa tshiamololo yotlhe. 10Fa re re, ga re a leofa, re o dira moaki, mme Lefoko la ona ga le yo mo go rona.

1:10
Diane 28:13

2

21Banaka, dilo tse ke di lo kwalela gore lo se ka lwa leofa. Mme fa mongwe a leofa, re na le Mmueledi mo go Rara, e bong Jesu Keresete yo o tshiamo.

2:1
Baroma 8:34
Baheb. 7:25
2Ene yoo ke thuanyo ya maleo a rona, mme e seng ya maleo a rona fela, mme e bile ke ya maleo a lefatshe lotlhe.
2:2
Bakol. 1:20

Ka ga go tshegetsa ditaolo. Lorato lwa bakaulengwe. Go itatola lefatshe

3Se re itseng ka sona gore re a mo itse, ke fa re tshegetsa ditaolo tsa gagwe. 4Yo o reng: “Ke a mo itse,” mme a sa tshegetse ditaolo tsa gagwe, ke moaki, e bile ga go na boammaaruri mo go ene. 5Mongwe le mongwe yo o tshegetsang Lefoko la gagwe, ruri lorato lwa Modimo lo mo go ene ka botlalo. Ke sona se re itseng ka sona gore re mo go ene.

2:5
Joh. 14:21,23
6Yo o reng, o ntse mo go ene, o tshwanetse go sepela ka esi jaaka le ene a ne a sepela.
2:6
Joh. 13:15

7Baratwi, ga ke lo kwalele taolo e ntšhwa; ke taolo e kgologolo e lo sa leng lo e tshola go tloga tshimologong. Taolo e kgologolo ke Lefoko le lo le utlwileng go tloga tshimologong.

2:7
Joh. 13:34
8Le fa go ntse jalo ke lo kwalela taolo e ntšhwa, gona ke nnete mo go ene le mo go lona; gonne lefifi le a anoga, mme lesedi la boammaaruri le setse le phatsima.
2:8
Baroma 13:12

9Yo o reng, o mo leseding, mme a tlhoile mongwe-ka-ene, o sa ntse a le mo lefifing le jaanong.

2:9
1 Joh. 4:20
10Yo o ratang mongwe-ka-ene o ntse mo leseding, ga go na sekgopi mo go ene. 11Mme yo o tlhoileng mongwe-ka-ene o mo lefifing, e bile o tsamaya mo lefifing, mme ga a itse kwa o yang teng, ka lefifi le mo foufaditse matlho.

12Banaka, ke a lo kwalela; gonne lo itshwaretswe maleo ka ntlha ya leina la gagwe. 13Borra, ke a lo kwalela; gonne lo itse ene yo o ntseng a le teng go tswa tshimologong. Makau, ke a lo kwalela; gonne lo fentse yo-o-bosula.

14Banaka, ke lo kwaletse; gonne lo itse Rara. Borra, ke lo kwaletse; gonne lo itse ene yo o ntseng a le teng go tloga tshimologong. Makau, ke lo kwaletse; gonne lo thata, mme Lefoko la Modimo le ntse mo go lona, lo bile lo fentse yo-o-bosula.

2:14
Baef. 6:10

15Lo se ka lwa rata lefatshe, le fa e le dilo tse di mo lefatsheng. Fa mongwe a rata lefatshe, lorato lwa ga Rara ga lo yo mo go ene.

2:15
Jak. 4:4
16Gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng, e bong keletso ya nama le keletso ya matlho le mabela a bophelo, ga se tse di tswang mo go Rara, ke tse di tswang mo lefatsheng. 17Lefatshe lone le a feta le keletso ya lone, mme yo o dirang go rata ga Modimo o nna ka bosakhutleng.

Baganetsa-Keresete

18Banaka, ke nako ya bofelo, mme go ntse jaaka lo kile lwa utlwa gore moganetsa-Keresete o e tla; go setse go tsogile baganetsa-Keresete ba bantsi jaanong. Ke ka gona moo re itseng gore ke nako ya bofelo.

2:18
Math. 24:5,24
19Ba dule mo go rona, mme e ne e se ba rona; gonne fa e ka bo e ne e le ba rona, ba ka bo ba sa na le rona. Mme go tshwanetse ga bonala, fa e se ba rona botlhe.
2:19
Dit. 20:30

20Mme lona lo na le tlotso e e tswang mo Moitsheping, lo bile lo itse tsotlhe.

2:20
1 Joh. 2:27
21Ga ke a lo kwalela, ka lo sa itse boammaaruri, mme e le ka lo bo itse, le ka go se na maaka ape a a ka tswang mo boammaaruring.

22Moaki ke mang fa e se ene yo o latolang a re: Jesu ga se Keresete? Ke ene moganetsa-Keresete yo o itatolang Rara le Morwa. 23Mongwe le mongwe yo o itatolang Morwa, le Rara ga a na nae; yo o ipolelang Morwa, le Rara o na nae.

2:23
1 Joh. 4:15
Joh. 5:23

24Se lo sa leng lo se utlwa go tloga tshimologong, a se nne mo go lona. Fa se lo sa leng lo se utlwa go tloga tshimologong se ntse mo go lona, le lona lo tla nna mo go Morwa le mo go Rara.

2:24
1 Joh. 2:7
25Mme tsholofetso e o e re solofeditseng ke e: E bong bophelo jo bo sa khutleng.

26Dilo tse ke di lo kwaletse ka ntlha ya bone ba ba lo timetsang. 27Mme lona, tlotso e lo e amogetseng mo go ene, e ntse mo go lona; ga go batlege gore lo rutwe ke ope; mme go ntse jaaka tlotso ya gagwe e lo ruta ka ga tsotlhe, ke yona boammaaruri, ga se maaka; nnang he mo go ene, fela jaaka e lo rutile.

2:27
1 Joh. 2:20
Joh. 16:13

Bana ba Modimo

28Mme jaanong, banaka, nnang mo go ene gore e re fa a bonatsega, re nne le phuthologo, mme re se ka ra tlhajwa ke ditlhong fa pele ga gagwe, mogang a tlang.

2:28
1 Joh. 4:17
29Fa lo itse gore ene o tshiamo, lo nne lo itse gore le mongwe le mongwe yo o dirang tshiamo o tsetswe ke ene.
2:29
1 Joh. 3:7,10

3

31Bonang, ke lorato lo lo ntseng jang ne, lo Modimo Rara o re ratileng ka lone gore re bidiwe bana ba Modimo! Mme tota re bone. Ke ka moo lefatshe le sa re itseng, ka gonne ga le a ka la itse ene.

3:1
Joh. 1:12,13
16:3
2Baratwi, jaanong re bana ba Modimo mme ga go ise go bonatsege gore re tla nna jang. Mme re itse gore fa a sena go bonatsega, re tla tshwana nae; gonne re tla mmona jaaka a ntse.
3:2
Baroma 8:17
Bakol. 3:4
3Mongwe le mongwe yo o nang le tsholofelo eo mo go ene o a iitshekisa jaaka ene a itshekile.

4Mongwe le mongwe yo o dirang boleo o a siamolola; boleo ke jona tshiamololo. 5Mme lo itse gore ene o bonetse gore a tlose boleo, mme mo go ene ga go na boleo.

3:5
Jes. 53:4,5,9
1 Pet. 2:24
6Mongwe le mongwe yo o ntseng mo go ene ga a leofe; mongwe le mongwe yo o leofang ga a ise a mmone, le fa e le go mo itse.
3:6
Baroma 6:14

7Banaka, se timediweng ke ope; yo o dirang tshiamo ke mosiami, jaaka ene e le mosiami.

3:7
1 Joh. 2:29
8Yo o dirang boleo ke wa ga Diabolo; gonne Diabolo o ntse a leofa go tswa tshimologong. Se Morwa Modimo o se bonatsegetseng ke go senya ditiro tsa ga Diabolo.
3:8
Joh. 8:44

9Mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Modimo ga a dire boleo, ka gonne peo ya ona e ntse mo go ene, mme o palelwa ke go leofa, ka a tsetswe ke Modimo.

3:9
1 Joh. 3:6
5:18
10Ke sona se go bonalang ka sona ba e leng bana ba Modimo le ba e leng bana ba ga Diabolo; mongwe le mongwe yo o sa direng tshiamo ga se wa Modimo, le ene yo o sa rateng modumedi-ka-ene o ntse jalo.

11Gonne molaetsa o lo sa leng lo o utlwa go tloga tshimologong ke wa gore re ratane;

3:11
Joh. 13:34
12e seng jaaka Kaine yo e neng e le wa yo-o-bosula, a bolaya monnawe. Mme o mmolaetseng? E ne e le ka ditiro tsa gagwe di le bosula, mme tsa ga monnawe di siame.
3:12
Gen. 4:8

13Ba ga etsho, se gakgamaleng, fa lefatshe le lo tlhoa.

3:13
Math. 5:11
Joh. 15:18,19
14Re itse gore re dule mo losong, ra tsena mo bophelong, ka re rata badumedi-ka-rona. Yo o sa rateng modumedi-ka-ene o setse mo losong.
3:14
Joh. 5:24
1 Joh. 2:11
15Mongwe le mongwe yo o tlhoileng morwa-rraagwe ke mmolai, mme lo itse gore ga go mmolai ope yo botshelo jo bo sa khutleng bo ntseng mo go ene.
3:15
Math. 5:21,22
16Se re itsileng lorato ka sona ke fa ene a re beetse bophelo jwa gagwe; le rona re tshwanetse go beela bomorwa-rraarona maphelo a rona.
3:16
Joh. 15:13
17Mme le fa e le mang yo o nang le tsa botshelo jwa lefatshe, mme a fitlhela morwa-rraagwe a tlhoka, a ba a mo hutela pelo, lorato lwa Modimo lo ka nna jang mo go ene?
3:17
Doit. 15:7
1 Joh. 4:20
18Banaka, a re se rateng ka lefoko, le fa e le ka loleme, mme a e nne ka tiro le ka boammaaruri.
3:18
Jak. 1:22
2:15,16

19Se re tla itseng ka sona gore re ba boammaaruri, e bile re ka gomotsa dipelo tsa rona fa pele ga ona ka sona, 20ke fa e re dipelo tsa rona di re atlhola, re re: Modimo o mogolo go feta dipelo tsa rona, o bile o itse tsotlhe. 21Baratwi, fa dipelo tsa rona di sa re atlhole, re a be re na le nametsego mo Modimong.

3:21
Baroma 5:1,2
Baheb. 4:16
22Mme le fa e le eng se re se kopang, re se amogela mo go ona, ka re tshegetsa ditaolo tsa ona, re dira tse di natefang fa pele ga ona.
3:22
Mar. 11:24
23Taolo ya one ke ya gore re dumele mo leineng la ga Morwaa-ona, Jesu Keresete, re be re ratane ka fa taolong e o e re neetseng.
3:23
Joh. 6:29
15:17
24Mme yo o dirisang ditaolo tsa ona o nna mo go ona, le ona o nna mo go ene; mme se re itseng ka sona gore o nna mo go rona, ke ka Mowa o re o neilweng ke ona.
3:24
1 Joh. 4:13
Baroma 8:9