Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

21Banaka, dilo tse ke di lo kwalela gore lo se ka lwa leofa. Mme fa mongwe a leofa, re na le Mmueledi mo go Rara, e bong Jesu Keresete yo o tshiamo.

2:1
Baroma 8:34
Baheb. 7:25
2Ene yoo ke thuanyo ya maleo a rona, mme e seng ya maleo a rona fela, mme e bile ke ya maleo a lefatshe lotlhe.
2:2
Bakol. 1:20

Ka ga go tshegetsa ditaolo. Lorato lwa bakaulengwe. Go itatola lefatshe

3Se re itseng ka sona gore re a mo itse, ke fa re tshegetsa ditaolo tsa gagwe. 4Yo o reng: “Ke a mo itse,” mme a sa tshegetse ditaolo tsa gagwe, ke moaki, e bile ga go na boammaaruri mo go ene. 5Mongwe le mongwe yo o tshegetsang Lefoko la gagwe, ruri lorato lwa Modimo lo mo go ene ka botlalo. Ke sona se re itseng ka sona gore re mo go ene.

2:5
Joh. 14:21,23
6Yo o reng, o ntse mo go ene, o tshwanetse go sepela ka esi jaaka le ene a ne a sepela.
2:6
Joh. 13:15

7Baratwi, ga ke lo kwalele taolo e ntšhwa; ke taolo e kgologolo e lo sa leng lo e tshola go tloga tshimologong. Taolo e kgologolo ke Lefoko le lo le utlwileng go tloga tshimologong.

2:7
Joh. 13:34
8Le fa go ntse jalo ke lo kwalela taolo e ntšhwa, gona ke nnete mo go ene le mo go lona; gonne lefifi le a anoga, mme lesedi la boammaaruri le setse le phatsima.
2:8
Baroma 13:12

9Yo o reng, o mo leseding, mme a tlhoile mongwe-ka-ene, o sa ntse a le mo lefifing le jaanong.

2:9
1 Joh. 4:20
10Yo o ratang mongwe-ka-ene o ntse mo leseding, ga go na sekgopi mo go ene. 11Mme yo o tlhoileng mongwe-ka-ene o mo lefifing, e bile o tsamaya mo lefifing, mme ga a itse kwa o yang teng, ka lefifi le mo foufaditse matlho.

12Banaka, ke a lo kwalela; gonne lo itshwaretswe maleo ka ntlha ya leina la gagwe. 13Borra, ke a lo kwalela; gonne lo itse ene yo o ntseng a le teng go tswa tshimologong. Makau, ke a lo kwalela; gonne lo fentse yo-o-bosula.

14Banaka, ke lo kwaletse; gonne lo itse Rara. Borra, ke lo kwaletse; gonne lo itse ene yo o ntseng a le teng go tloga tshimologong. Makau, ke lo kwaletse; gonne lo thata, mme Lefoko la Modimo le ntse mo go lona, lo bile lo fentse yo-o-bosula.

2:14
Baef. 6:10

15Lo se ka lwa rata lefatshe, le fa e le dilo tse di mo lefatsheng. Fa mongwe a rata lefatshe, lorato lwa ga Rara ga lo yo mo go ene.

2:15
Jak. 4:4
16Gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng, e bong keletso ya nama le keletso ya matlho le mabela a bophelo, ga se tse di tswang mo go Rara, ke tse di tswang mo lefatsheng. 17Lefatshe lone le a feta le keletso ya lone, mme yo o dirang go rata ga Modimo o nna ka bosakhutleng.

Baganetsa-Keresete

18Banaka, ke nako ya bofelo, mme go ntse jaaka lo kile lwa utlwa gore moganetsa-Keresete o e tla; go setse go tsogile baganetsa-Keresete ba bantsi jaanong. Ke ka gona moo re itseng gore ke nako ya bofelo.

2:18
Math. 24:5,24
19Ba dule mo go rona, mme e ne e se ba rona; gonne fa e ka bo e ne e le ba rona, ba ka bo ba sa na le rona. Mme go tshwanetse ga bonala, fa e se ba rona botlhe.
2:19
Dit. 20:30

20Mme lona lo na le tlotso e e tswang mo Moitsheping, lo bile lo itse tsotlhe.

2:20
1 Joh. 2:27
21Ga ke a lo kwalela, ka lo sa itse boammaaruri, mme e le ka lo bo itse, le ka go se na maaka ape a a ka tswang mo boammaaruring.

22Moaki ke mang fa e se ene yo o latolang a re: Jesu ga se Keresete? Ke ene moganetsa-Keresete yo o itatolang Rara le Morwa. 23Mongwe le mongwe yo o itatolang Morwa, le Rara ga a na nae; yo o ipolelang Morwa, le Rara o na nae.

2:23
1 Joh. 4:15
Joh. 5:23

24Se lo sa leng lo se utlwa go tloga tshimologong, a se nne mo go lona. Fa se lo sa leng lo se utlwa go tloga tshimologong se ntse mo go lona, le lona lo tla nna mo go Morwa le mo go Rara.

2:24
1 Joh. 2:7
25Mme tsholofetso e o e re solofeditseng ke e: E bong bophelo jo bo sa khutleng.

26Dilo tse ke di lo kwaletse ka ntlha ya bone ba ba lo timetsang. 27Mme lona, tlotso e lo e amogetseng mo go ene, e ntse mo go lona; ga go batlege gore lo rutwe ke ope; mme go ntse jaaka tlotso ya gagwe e lo ruta ka ga tsotlhe, ke yona boammaaruri, ga se maaka; nnang he mo go ene, fela jaaka e lo rutile.

2:27
1 Joh. 2:20
Joh. 16:13

Bana ba Modimo

28Mme jaanong, banaka, nnang mo go ene gore e re fa a bonatsega, re nne le phuthologo, mme re se ka ra tlhajwa ke ditlhong fa pele ga gagwe, mogang a tlang.

2:28
1 Joh. 4:17
29Fa lo itse gore ene o tshiamo, lo nne lo itse gore le mongwe le mongwe yo o dirang tshiamo o tsetswe ke ene.
2:29
1 Joh. 3:7,10