Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Karabo ka ga nama ya ditlhabelo tse di tlhabetsweng medimo

81Jaanong fa e le nama ya ditlhabelo tsa medimo ya diseto, re a e itse; gonne rotlhe re na le kitso. Kitso e a budulosa, mme lorato lone lo a aga.

8:1
Dit. 15:29
2Mme fa mongwe a ithaya a re, o itse sengwe, yoo ga a ise a lemoge ka fa a tshwanetseng go itse ka teng.
8:2
Bagal. 6:3
3Mme fa mongwe a rata Modimo, yoo o itsilwe ke ona.
8:3
Bagal. 4:9

4Jaanong fa e le go ja nama ya ditlhabelo tsa medimo ya diseto, re itse gore modimo wa seseto ga o sepe mo lefatsheng le gore ga go Modimo ope o sele, fa e se ona o le mongwe fela.

8:4
1 Bakor. 10:19
5Gonne le fa go ka ne go le teng tse go tweng ke medimo, le fa e le kwa legodimong gongwe mo lefatsheng – jaaka go na le medimo e le mentsi le barena ba le bantsi – 6le fa go ntse jalo re na le Modimo o le mongwe fela, Rara, yo dilo tsotlhe di tswang mo go ene, yo re bopetsweng ene; le Morena a le mongwe fela, e bong Jesu Keresete yo dilo tsotlhe di leng ka ene, yo le rona re leng ka ene.
8:6
1 Bakor. 12:5,6
Bakol. 1:16

7Mme kitso eo ga e mo go botlhe; bangwe go fitlha jaanong ba sa ntse ba tlwaetse modimo wa seseto, ba ja nama eo ka tumelo ya gore ke setlhabelo sa medimo; jaanong digakolodi tsa bone tse di bokoa di kgotlelege.

8:7
1 Bakor. 10:27
8Mme dijo ga di re atametse Modimo; fa re ja, ga re thusege; fa re sa je, ga re thusologe.
8:8
Baroma 14:17

9Mme itiseng, e se re gongwe kgololesego eo ya lona ya nna sekgopi mo go bone ba ba bokoa!

8:9
Bagal. 5:13
10Gonne fa mongwe wa bone a ka go bona, wena yo o nang le kitso, o ntse fa dijong mo tempeleng ya medimo, a segakolodi sa yo o bokoa yoo ga se kitla se tlhotlhelediwa go ja tse di tlhabetsweng medimo ya diseto? 11Ka go re jalo mokaulengwe yo o bokoa, yo Keresete o mo swetseng, o tla senyega pelo ka kitso ya gago.
8:11
Baroma 14:15
12Mme e re ka lo leofela bakaulengwe jalo le go khutla digakolodi tsa bone tse di bokoa, lo leofela Keresete. 13Ka moo he, fa dijo di ka kgopisa mokaulengwe wa me, ga nkitla ke ja nama ka bosakhutleng gore ke se kgopise mokaulengwe wa me.
8:13
Baroma 14:21

9

Kgololesego le ditshwanelo tsa moapostolo

91A ga ke mogololesegi? A ga ke moapostolo? A ga ke a bona Jesu, Morena wa rona? Lona a ga lo tiro ya me mo Moreneng?

9:1
1 Bakor. 15:8
Dit. 26:16
22:17
2Le fa ke se moapostolo mo go ba bangwe, mo go lona ke ene; gonne lona lo sesupo sa boapostolo jwa me mo Moreneng.
9:2
2 Bakor. 3:2,3

3Ke jona boikarabelo jwa me mo go bone ba ba mpotsang. 4A ga re na tshiamelo ya go ja le go nwa?

9:4
Luka 10:8
5A ga re na tshiamelo ya go tsamaya le basadi ba e leng badumedi, e le bomogatsaarona, jaaka baapostolo ba bangwe le bomonnaa Morena le Kefa?
9:5
Joh. 1:42
Math. 8:14
6A kampo ke nna le Baranaba fela, ba re sa siamelwang ke go lesa tiro ya diatla? 7Ke mang yo o ka yang ntweng, mme a itlamele ka esi? Ke mang yo o tlhomang moweine mo tshimong, mme a sa je leungo la ona? Gape, ke mang yo o disitseng letsomane, mme a sa je mašwi a letsomane?

8A ke bua jalo ka fa mokgweng wa batho fela? A molao le ona ga o bue jalo? 9Gonne mo molaong wa ga Moše go kwadilwe ga twe: “Kgomo e e phothang o se ka wa e bofa molomo.” A ke go re, Modimo o tlamela dikgomo fela?

9:9
Doit. 25:4
1 Tim. 5:18
10A kampo ga o bue jalo gagolo ka ntlha ya rona? Kana go kwadilwe ka ntlha ya rona ga twe: “Molemi o tshwanetse go lema ka tsholofelo, le yo o phothang a phothe ka tsholofelo ya go bona kabelo.” 11Fa jaanong re lo jwaletse tsa mowa, a go a rona, fa re roba tsa mmele mo go lona?
9:11
Baroma 15:27
12Fa ba bangwe ba na le tshwanelo ya gore lo ba abele di-tsa-lona, a rona ga re na nayo bogolo?
9:12
Dit. 20:34,35
2 Bakor. 11:9

Le fa go ntse jalo, ga re a ka ra dirisa thata eo, mme re itshokela tsotlhe gore re se kgoreletse Efangele ya ga Keresete. 13A ga lo itse gore bone ba ba direlang kwa Tempeleng, e bile ba ja tsa Tempele; le ba ba direlang fa aletareng ba na le kabelo mo go tsa aletare?

9:13
Num. 18:8,31
Doit. 18:1-3
14Le Morena o laetse jalo gore ba ba rerang Efangele ba tshele ka Efangele.
9:14
Luka 10:7

15Mme nna ga ke a ka ka ithusa ka sepe sa dilo tseo. E bile dilo tseo ga ke a ka ka di kwala gore ke direlwe jalo. Gonne go swa go molemo mo go nna bogolo go go ka senyediwa ke mongwe poko ya me.

9:15
Dit. 18:3
16Gonne fa ke rera Efangele, ga se se nka se ipokelang; gonne ke patelesegile go dira jalo; mme go ka latlhega nna, fa ke sa rere Efangele!
9:16
Jer. 20:9
17Kana fa ke dira jalo ka boitumelo, ke tla bona tuelo; mme fa e ka nna ka pateletso, kana tiro ya go rera Efangele ke e neetswe.
9:17
1 Bakor. 4:1
18Jaanong tuelo ya me ke efe? Ke ya gore, fa ke rera Efangele ya ga Keresete, ke e rere go se na tuelo, gore ke se dirise tshiamelo ya me mo Efangeleng.
9:18
1 Bakor. 8:9

19Gonne le fa ke ne ke gololesegile mo go botlhe, ke ne ka itira motlhanka wa botlhe gore ke tle ke kgone ba le bantsi.

9:19
Math. 20:26,27
20Ke ne ka nna jaaka Mojuta mo Bajuteng gore ke kgone Bajuta; ke ne ka nna jaaka yo o mo taolong ya molao mo go ba ba mo molaong, le fa ke ne ke se fa tlase ga molao ka nosi, gore ke kgone ba ba fa tlase ga molao.
9:20
Dit. 16:3
21:20-26
21Ke ne ka nna jaaka yo o kwa ntle ga molao mo go ba ba kwa ntle ga molao gore ke tle ke kgone ba ba kwa ntle ga molao, le fa ke ne ke se kwa ntle ga molao wa Modimo, mme ke le mo molaong wa ga Keresete.
9:21
Bagal. 2:3
22Ke ne ka nna jaaka yo o bokoa mo go ba ba bokoa gore ke kgone ba ba bokoa. Ke ne ka nna tsotlhe mo go botlhe gore ka mekgwa yotlhe ke pholose bangwe.
9:22
2 Bakor. 11:29
Baroma 11:14

23Mme tsotlhe tseo ke di dira ka ntlha ya Efangele gore le nna ke nne le kabelo mo go yona.

Tshiano ya bokeresete

24A ga lo itse gore ba ba sianang mo lebaleng la tshamekelo ba taboga botlhe, mme yo o bonang sekgele ke a le mongwe fela? Sianang he gore lo se amogele!

9:24
2 Tim. 4:7
25Mme mongwe le mongwe wa kgaisanyo o ikilela mo dilong tsotlhe. Bao ba dira jalo gore ba bone serwalo se se senyegang, mme rona e le go bona se se sa senyegeng.
9:25
2 Tim. 2:4,5
1 Pet. 5:4
26Ka moo he, ke siana jaaka yo o sa akabaleng; ke lwa jaaka yo o sa iteyeng loapi. 27Mme ke katisa mmele wa me, ke a o laola, e se re gongwe nna ka latlhega, ke sena go rerela ba bangwe.
9:27
Baroma 8:13
13:14

10

A re se raeleng Modimo jaaka Baiseraele!

101Ba ga etsho, ga ke rate lo tlhoka go itse gore borraetsho botlhe ba ne ba le fa tlase ga leru, le gore botlhe ba tshedile lewatle;

10:1
Ekes. 13:21
14:22
2botlhe ba ne ba kolobediwa ka leru le ka lewatle, gore e nne ba ga Moše; 3botlhe ba ja sejo se le sengwe fela sa mowa;
10:3
Ekes. 16:4,35
Doit. 8:3
4botlhe ba nwa seno se le sengwe fela sa mowa; gonne ba ne ba nwa se se tswang mo lefikeng la mowa le le ba setseng morago, mme lefika leo e ne e le Keresete.
10:4
Ekes. 17:6
5Mme Modimo wa se ka wa kgatlhwa ke bontsi jwa bone; gonne ba bolaetswe mo sekakeng.
10:5
Num. 14:23,30

6Mme dilo tseo di dirafetse go nna dikao mo go rona gore re se eletse tse di bosula jaaka bone ba ne ba di eletsa.

10:6
Num. 11:4,34
7Le gona se nneng badiredi ba medimo ya diseto jaaka bangwe ba bone; jaaka go kwadilwe ga twe: “Morafe o ne wa nnela go ja le go nwa, ba tloga ba nanoga go tshameka.”
10:7
Ekes. 32:6
8Gape, a re se akafaleng jaaka bangwe ba bone ba ne ba akafala, ga ba ga swa ba le 23 000 ka letsatsi le le lengwe.
10:8
Num. 25:1,9
9Le gona a re se raeleng Morena jaaka bangwe ba bone ba ne ba mo raela, ba tloga ba nyelediwa ke dinoga.
10:9
Num. 21:5,6
10Gape, se ngongoregeng jaaka bangwe ba bone ba ne ba ngongorega, ba be ba nyelediwa ke mmolai.
10:10
Num. 14:2,36
Baheb. 3:11,17

11Dilo tsotlhe tseo di ne tsa ba dirafalela go nna dikao; mme di kwaletswe tlhagiso ya rona ba bokhutlo jwa metlha ya lefatshe bo re atametseng.

12Ka ntlha ya moo he, a e re yo o iponang a eme, a itise gore a se ka a wa! 13Lona ga lo ise lo tshwarwe ke thaelo epe e e ka palelang motho. Mme Modimo o boikanyo, o o se kitlang o lo lesa lwa raelwa mo go fetang thata ya lona, mme o tla lo direla phatlha mo thaelong gore lo kgone go e itshokela.

Tirelo-Modimo le tirelo ya medimo ya diseto

14Baratwi ba me, tshabang tirelo ya medimo ya diseto ka ntlha ya moo!

10:14
1 Joh. 5:21
15Ke bua le lona, lo le ba ba tlhaloganyang ka re: Akanyang se ke se buang! 16Senwelo sa tshegofatso se re se lebogelang, a ga se go nna le kabelo mo mading a ga Keresete le go kopanngwa nao? Le senkgwe se re se nathoganyang, a ga se go nna le kabelo mo mmeleng wa ga Keresete le go kopanngwa nao?
10:16
Math. 26:27
Dit. 2:42
17E re ka e le senkgwe se le sengwe fela, rona ba re leng bantsi re mmele o le mongwe fela; ka gonne rotlhe re tlhakanela senkgwe se le sengwe fela.
10:17
Baroma 12:5
1 Bakor. 12:27

18Lebang ba e leng Baiseraele ka fa botsalong: Bone ba ba jang ditlhabelo a ga ba na kabelo mo aletareng?

10:18
Lef. 7:6,15
19Jaanong ke reng? A nama ya setlhabelo sa modimo wa seseto ke sengwe? A kampo modimo wa seseto ke sengwe?
10:19
1 Bakor. 8:4
20Nnyaya! Mme ka re, tse baheitane ba di tlhabelang ba di tlhabela medemone, e seng Modimo. Mme nna ga ke rate gore lo ikopanye le medemone.
10:20
Lef. 17:7
Doit. 32:17
Pes. 106:37
Tshen. 9:20
21Ga lo ka ke lwa nwa senwelo sa Morena le senwelo sa medemone; ga lo ka ke lwa jela mo tafoleng ya Morena le mo tafoleng ya medemone.
10:21
2 Bakor. 6:15,16
22A kampo re rata go tsosa lefufa la Morena? A re mo feta ka thata?

Kgololesego ya bokeresete

23Dilo tsotlhe di letleletswe, mme ga di thuse tsotlhe; dilo tsotlhe di letleletswe, mme ga di age phuthego tsotlhe.

10:23
1 Bakor. 6:12
24A go se nne ope yo o ipatlelang tsa gagwe, mme mongwe le mongwe a a batlele yo mongwe.
10:24
1 Bakor. 11:33
Baroma 15:2

25Tsotlhe tse di rekisiwang mo ntlong ya dinama, lo ka di ja, lo sa botsolotse sepe ka ntlha ya segakolodi;

10:25
Baroma 14:2-10,22
26gonne lefatshe ke la Morena, le tsotlhe tse di mo go lone.
10:26
Pes. 24:1

27E re fa mongwe wa ba ba sa dumeleng a ka lo laletsa, mme lo rata go ya teng, lo je tsotlhe tse ba di lo bayang pele, lo sa botsolotse sepe ka ntlha ya segakolodi. 28Mme fa mongwe a ka lo raya a re, se ke nama ya setlhabelo sa medimo, foo lo se ka lwa ja ka ntlha ya yo o lo boleletseng le ka ntlha ya segakolodi.

10:28
1 Bakor. 8:7
29Fela ga ke ree segakolodi sa gago, ke raya sa yo mongwe. Kana kgololesego ya me e ka sekisediwang ke segakolodi sa yo mongwe? 30Fa ke amogela ka tebogo, ke ka kgalelwang ka ntlha ya se ke se lebogelang?
10:30
1 Tim. 4:4

31Jaanong le fa lo ja gongwe lo nwa kampo lo dira se sele, dirang tsotlhe go tlotla Modimo ka tsona!

10:31
Bakol. 3:17
32Se kgopiseng Bajuta gongwe Bagerika le e seng phuthego ya Modimo,
10:32
Baroma 14:13
33jaaka le nna ke itumedisa botlhe mo go tsotlhe, ke sa batle thusego ya me, mme ke batla ya ba bantsi gore ba pholosiwe.
10:33
1 Bakor. 9:20-22