Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Ditumediso le ditebogo

11Nna Paulo, moapostolo yo o biditsweng wa ga Jesu Keresete ka thato ya Modimo, le Sosethene mokaulengwe:

2Re kwalela phuthego ya Modimo ya kwa Korinthe, e bong ba ba itshepisitsweng mo go Keresete Jesu, baitshepi ba ba biditsweng, le bone botlhe ba ba bitsang leina la Morena wa rona Jesu Keresete mo mafelong otlhe a bone le a rona:

1:2
1 Bakor. 6:11
Dit. 9:14

3A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete!

1:3
Baroma 1:7

4Ke ntse ke leboga Modimo wa me ka ga lona ka ntlha ya bopelotlhomogi jwa Modimo jo lo bo neilweng mo go Keresete Jesu, 5ka lo humisitswe ka ene ka tsotlhe, ka thuto yotlhe le ka kitso yotlhe, 6jaaka tshupo ya ga Keresete e tlhomamisitswe mo go lona, 7fa e bileng lo sa tlhoke neo epe, lo ntse lo lebeletse tshenogo ya Morena wa rona Jesu Keresete,

1:7
Tito 2:13
8yo e bileng a tla lo tlhomamisa go ya bokhutlong gore lo nne ba ba se nang molato ka letsatsi la Morena wa rona Jesu Keresete.
1:8
Bafil. 1:6
1 Bathes. 3:13
5:23
9Modimo o boikanyo, o lo bileditsweng ke ona go kopanngwa le Morwaa-ona Jesu Keresete, Morena wa rona.
1:9
1 Bathes. 5:24

Dikgaogano tsa phuthego ya Bakorinthe

10Ba ga etsho, ke lo rapela ka leina la Morena wa rona Jesu Keresete gore lo bue puo e le nngwe fela lotlhe, go se nne dikgaogano mo go lona, lo nne lo tshwaraganye ka boitlhômô bo le bongwe fela le ka kutlwano.

1:10
Bafil. 2:2
3:16
11Bakaulengwe ba me, kana ke begetswe ke ba ga Keloe ka ga lona gore go na le dikganetsanyo mo go lona; 12ke raya gore mongwe wa lona a re: “Nna ke wa ga Paulo;” yo mongwe a re: “Nna ke wa ga Apolo;” yo mongwe a re: “Nna ke wa ga Kefa;” yo mongwe a re: “Nna ke wa ga Keresete.”
1:12
1 Bakor. 3:4
Dit. 18:24,27
Joh. 1:42
13A Keresete o kgaogantswe naa? A Paulo o lo bapoletswe? Gongwe a lo kolobeditswe ka leina la ga Paulo?

14Ke leboga Modimo, ka ke sa kolobetsa ope wa lona fa e se Kerisepo le Gayo,

1:14
Dit. 18:8
Baroma 16:23
15gore go se nne ope yo o ka reng, lo kolobeditswe ka leina la ka. 16Le gale le ba ntlo ya ga Setefane ke ba kolobeditse; mme kwa ntle ga bao ga ke itse gore a go sa na le mongwe yo ke mo kolobeditseng.
1:16
1 Bakor. 16:15,17

Botlhale jwa Modimo le botlhale jwa lefatshe

17Gonne Keresete ga a nthoma gore ke kolobetse, mme e le gore ke rere Efangele, e seng ka botlhale jwa puo, gore sefapaano sa ga Keresete se se ka sa nna lefela.

1:17
Joh. 4:2
Math. 28:19
1 Bakor. 2:4

18Gonne lefoko la sefapaano ke bosilo fela mo go bone ba ba latlhegang, mme mo go rona ba re pholosiwang ke thata ya Modimo;

1:18
2 Bakor. 4:3
Baroma 1:16
19gonne go kwadilwe ga twe:

“Ke tla senya botlhale

jwa matlhale,

ke nyeletsa tlhaloganyo

ya batlhaloganyi.”

1:19
Jes. 29:14

20Yo o botlhale o kae? Moitsedikwalo o kae? Motlhotlhomisi wa lefatshe leno o kae? A Modimo ga o a silofatsa botlhale jwa lefatshe leno?
1:20
Jobe 12:17

21Gonne, e re ka lefatshe le se ka la tlhaloganya Modimo ka botlhale jwa lone ntlheng ya botlhale jwa one, Modimo wa kgatlhega go pholosa ba ba dumelang ka bosilo jwa thero.

1:21
Math. 11:25
22Kana Bajuta ba batla sesupo, Bagerika bone ba eletsa botlhale;
1:22
Math. 12:38
Joh. 4:48
Dit. 17:18,32
23mme rona re rera Keresete yo o bapotsweng, yo e leng sekgopi mo Bajuteng le bosilo mo Bagerikeng;
1:23
Baroma 9:32
1 Bakor. 2:14
24mme mo go bone ba ba biditsweng, e bong Bajuta le Bagerika, re rera Keresete, yo e leng thata ya Modimo le botlhale jwa ona.
1:24
1 Bakor. 1:18
Bakol. 2:3
25Gonne se se kaiwang bosilo jwa Modimo ke botlhale jo bo gaisang jwa batho; le se se kaiwang bokoa jwa Modimo ke thata e e fetang ya batho.

26Ba ga etsho, a lo ke lo lebe go bidiwa ga lona: Ga go na batlhalefi ba bantsi mo go lona ka fa nameng, ga go na bathata ba bantsi, ga go na batlotlegi ba bantsi.

1:26
Math. 11:25
Joh. 7:48
Jak. 2:1-5
27Mme tse di kaiwang bosilo mo lefatsheng ke tsona tse Modimo o di itlhaoletseng gore o tlhabise matlhale ditlhong; le tse di kaiwang bokoa mo lefatsheng ke tse Modimo o di itlhaoletseng gore o tlhabise tse di thata ditlhong; 28le tse di se nang tlotlo mo lefatsheng le tse di nyatsegang, e bong tse e seng tsa sepe, ke tsona tse Modimo o di itlhaoletseng gore o nyeletse tse e leng tsa sengwe, 29gore go se nne ope wa nama yo o ka ipokang fa pele ga Modimo.
1:29
Baroma 3:27
Baef. 2:9
30Mme ke ka ona, fa lona lo le mo go Keresete Jesu, yo Modimo o mo re diretseng botlhale le tshiamo le boitshepiso le kgololo,
1:30
Jer. 23:5,6
2 Bakor. 5:21
Joh. 17:19
31gore go nne jaaka go kwadilwe ga twe: “Yo o ipokang a a ipoke ka Morena!”
1:31
Jer. 9:22,23

2

Mokgwa wa thero ya ga Paulo

21Bakaulengwe, le nna e rile ke tla koo go lona, ka feta ka lo bolelela tshupo ya Modimo, e seng ka mafoko a a gaisang le e seng ka botlhale jo bogolo.

2:1
1 Bakor. 1:17
2Gonne ke ne ke sa ikaelela go lo itsise sepe fa e se Jesu Keresete fela, ene yo o bapotsweng. 3Le gona ke ne ke le mo go lona ka bokoa le poifo le thoromo e kgolo.
2:3
Dit. 18:19
2 Bakor. 10:1
4Gape, thuto ya me le thero ya me ga di a ka tsa dirafala ka mafoko a a kgonang ka botlhale, mme e ne e le ka tshupo ya Mowa le ya thata, 5gore tumelo ya lona e se ka ya ema ka botlhale jwa batho, mme e eme ka thata ya Modimo.
2:5
Baef. 1:17,19
1 Bathes. 1:5

6Le gale botlhale re a tle re bo bue mo go ba ba botlalo; mme ga se botlhale jwa lefatshe leno le e seng jwa balaodi ba lefatshe leno ba ba nyelelang. 7Mme re bua botlhale jwa Modimo jo e leng bosaitsiweng, jo bo fitlhegileng, jo Modimo o sa leng o bo rulaganya pele, dipaka di ise di nne teng go re isa kgalalelong,

2:7
Baroma 16:25
8jo bo neng bo sa itsiwe ke ope wa balaodi ba lefatshe leno; gonne fa ba ka bo ba bo itsile, ba ka bo ba sa bapola Morena wa kgalalelo.
2:8
Luka 23:34
Jak. 2:1
9Mme go ntse jaaka go kwadilwe ga twe:

“Tse leitlho le sa di bonang,

tse tsebe e sa di utlwang,

tse di sa tsenang

mo pelong ya motho,

ke tsona tse Modimo

o di baakanyeditseng

bone ba ba o ratang.”

2:9
Jes. 64:3

10Mme Modimo o di re senoletse ka Mowa wa ona; gonne Mowa o tlhotlhomisa dilo tsotlhe, le tse di boteng tsa Modimo.
2:10
Math. 13:11
11Kana ke mang mo bathong yo o itseng tse di mo mothong, fa e se mowa wa motho o o mo go ene? Le gona jalo ga go ope yo o itseng tse di mo Modimong fa e se Mowa wa Modimo.

12Mme rona ga re a tshola mowa wa lefatshe, re na le Mowa o o tswang mo Modimong gore re tle re itse dilo tse re di abetsweng ke Modimo; 13tse e bileng re di bolela, e seng ka mafoko a a rutwang ka botlhale jwa botho, mme e le ka a a rutwang ke Mowa o o Boitshepo ka go tlhalosetsa ba Mowa tsa Mowa.

2:13
1 Bakor. 2:1,4
14Mme motho wa nama ga a tshole dilo tsa Mowa wa Modimo; gonne di bosilo mo go ene, ga a kgone go di tlhaloganya; gonne di ka atlholwa ka Mowa fela.
2:14
1 Bakor. 1:23
Joh. 8:47
15Wa mowa o atlhola tsotlhe, mme ene ka esi ga a atlholwe ke ope.
2:15
1 Joh. 2:20
16“Ke mang yo o itsileng boitlhômô jwa Morena go ka mo ruta?” Mme rona re na le boitlhômô jwa ga Keresete.
2:16
Baroma 11:34
Jes. 40:13

3

Mowa wa lefatshe ke modi wa dikgaogano

31Mme nna, bana ba ga Rra, ke ne ke sa ka ke ka bua le lona jaaka ba e leng ba mowa, mme e le jaaka ba e leng ba nama, jaaka masea mo go Keresete.

3:1
Joh. 16:12
2Ke lo otlile ka mašwi, e seng ka dijo tse di tiileng; gonne lo ne lo ise lo di nonofele. Tota le jaanong ga lo ise lo di nonofele.
3:2
1 Pet. 2:2
Baheb. 5:12,13
3Ka gonne lo sa ntse lo le ba nama. E re ka lefufa le dikgang le dikgaogano di le mo go lona, a ga lo ba nama, a ga lo tsamae ka fa boitaolong jwa motho?
3:3
1 Bakor. 1:10,11
11:18
4Kana jaaka mongwe a re: “Ke wa ga Paulo;” yo mongwe a re: “Ke wa ga Apolo,” a ga lo batho fela?
3:4
1 Bakor. 1:12

5Kana Paulo ke eng? Le Apolo ke eng? Ke badiredi fela ba lo dumetseng ka bone, mme e le ka fa Morena abetseng mongwe le mongwe ka teng.

3:5
Dit. 18:24,27
6Nna ke tlhomile, Apolo o nositse, mme Modimo o tlhogisitse.
3:6
Dit. 18:4,11
7Jaanong he, yo o tlhomang ga a sepe le yo o nosang ga a sepe; mme yo o leng sengwe ke Modimo fela o o tlhogisang. 8Yo o tlhomang le yo o nosang ba a lekana; mme mongwe le mongwe o tla amogela tuelo ya gagwe ka fa matsapeng a gagwe.
3:8
1 Bakor. 4:5

Modumedi ke kago ya Modimo, Keresete ke motheo wa kago

9Kana rona re badira-mmogo ba Modimo, lona lo temo ya Modimo, lo kago ya Modimo.

3:9
Math. 13:3-9
Baef. 2:20

10Nna ke thaile mothao jaaka moagi yo o botlhale ka fa bopelotlhomoging jwa Modimo jo ke bo neilweng; yo mongwe o tla aga mo go ona. Mme a mongwe le mongwe a ele tlhoko ka fa a agang mo go ona ka teng.

3:10
1 Bakor. 15:10
11Gonne ga go ope yo o ka thayang mothao o sele, fa e se ona fela o o thailweng, e bong Jesu Keresete.
3:11
1 Pet. 2:4-6
12Mme fa mongwe a ka aga mo mothaong oo ka gouta gongwe ka selefera le fa e le ka majwe a mantle gongwe ka dikgong kampo ka bojang kampo ka dirite, 13tiro ya mongwe le mongwe e tla bonatsega; gonne letsatsi la katlholo le tla e bonatsa, ka e tla senolwa ka molelo, mme molelo o tla leka tiro ya mongwe le mongwe gore e ntse jang.
3:13
1 Bakor. 4:5
14Fa tiro ya motho e sa šwe e o e agileng mo go ona, o tla amogela tuelo. 15Mme fa tiro ya motho e ka šwa, o tla senyegelwa, mme ene ka esi o tla phologa, mme e le fela jaaka yo o falotseng mo molelong.

16A ga lo itse gore lo Tempele ya Modimo, le gore Mowa wa Modimo o agile mo teng ga lona?

3:16
1 Bakor. 6:19
2 Bakor. 6:16
17Fa mongwe a senya Tempele ya Modimo, Modimo o tla mo senya; gonne Tempele ya Modimo e boitshepo, e lo leng yona.

18A go se nne ope yo o itsietsang! Fa mongwe mo go lona a itshema yo o botlhale mo lefatsheng leno, a a nne bosilo gore a tle a tlhalefe;

3:18
Tshen. 3:17,18
19gonne botlhale jwa lefatshe leno ke bosilo fa pele ga Modimo; gonne go kwadilwe ga twe: “Batlhalefi o ba tshwara mo boferefereng jwa bone.”
3:19
Jobe 5:12,13
20Gape go a twe: “Morena o itse maikaelelo a matlhale gore ke boithamako.”
3:20
Pes. 94:11
21Ka moo a go se nne ope yo o ipokang ka batho; gonne tsotlhe ke tsa lona; 22le fa e le Paulo gongwe Apolo gongwe Kefa gongwe lefatshe gongwe bophelo gongwe loso gongwe tsa kajeno gongwe tse di tlang, tsotlhe ke tsa lona;
3:22
Baroma 8:38,39
1 Bakor. 7:23
23mme lona lo ba ga Keresete, Keresete ene ke wa Modimo.