Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Loboko lwa go boka lorato

131Le fa nka bo ke bua ka dipuo tsa batho le tsa baengele, mme ke se na lorato, nka bo ke diregile jaaka kgotlho e e dumang gongwe diphaphatshana tse di opiwang. 2Le fa nka bo ke na le neo ya boporofeti, ke tlhaloganya masaitsiweng otlhe le kitso yotlhe; kampo ke na le tumelo yotlhe ya go ka sutisa dithaba, mme ke se na lorato, nka bo ke se sepe.

13:2
Math. 7:22
17:20
3Le fa nka bo ke abela bahumanegi di-tsa-me tsotlhe, kampo ke neela mmele wa me gore ke fisiwe, mme ke se na lorato, go ka bo go sa nthuse sepe.
13:3
Math. 6:2

4Lorato lo bopelotelele, lo bopelontle; lorato ga lo fufege; lorato ga lo ipoke, ga lo ikgogomose, 5ga lo boatla, ga lo ipatlele, ga lo gakale, ga lo sale bosula jwa motho morago;

13:5
Bafil. 2:4,21
6ga lo itumelele tshiamololo, mme lo itumelela boammaaruri.
13:6
Baroma 12:9
7Lo iphapaanya le dilo tsotlhe, lo dumela dilo tsotlhe, lo solofela dilo tsotlhe, lo itshokela dilo tsotlhe.
13:7
Diane 10:12
Baroma 15:1

8Lorato ga lo nyelele ka bosakhutleng. Fa e le dipolelelopele, di tla nyelela, le dipuo di tla khutla, le kitso e tla nyelela. 9Gonne re itse ka bontlhanngwe, re bolelela pele ka bontlhanngwe; 10mme e tla re sa botlalo se sena go tla, sa bontlhanngwe se nyelediwe.

11E rile ke sa ntse ke le ngwana, ka bo ke bua jaaka ngwana, ke ikutlwa jaaka ngwana, ke akanya jaaka ngwana; mme ya re ke sena go nna monna, ka tlogela tsa bonyana. 12Gonne gompieno re bona dilo mo seiponing di le letobo, mme ka motlha oo re tla di bona sentle jaaka difatlhego di lebanye; gompieno ke tlhaloganya ka bontlhanngwe, mme ka motlha oo ke tla itse gotlhe, jaaka le nna ke itsilwe gotlhe.

13:12
2 Bakor. 5:7

13Mme jaanong tse di nnelang ruri ke tumelo le tsholofelo le lorato, tse tharo tse; mme se segolo mo go tsona ke lorato.

13:13
1 Bathes. 1:3
1 Joh. 4:16

14

Molemo wa neo ya go ruta

141Latelelang lorato, lo tlhoafalele dineo tsa mowa, mme bogolo gore lo rute.

14:1
1 Bakor. 12:10,31
2Gonne yo o buang ka loleme14:2 Go tewa puo e e sa tlhaloganngweng ke mangmang. ga a bue le batho, o bua le Modimo; gonne ga a utlwiwe ke ope, mme o bua masaitsiweng ka mowa. 3Mme yo o rutang ene o bua le batho tse di agang le tsa kgothatso le tsa nametso. 4Yo o buang ka loleme o a ikaga; mme yo o rutang o aga phuthego.

5Ke rata gore lo bue lotlhe ka diteme, mme ke rata gore bogolo lo rute; gonne yo o rutang o gaisa yo o buang ka loleme, fa e se gore a phutholole gore phuthego e agege.

14:5
Num. 11:29
1 Bakor. 12:10
6Jaanong, ba ga etsho, fa nka tla koo go lona, ka bua ka loleme, ke sa bue le lona ka tshenolo gongwe ka kitso gongwe ka polelelopele gongwe ka thuto, nka bo ke lo thusa eng?
14:6
1 Bakor. 12:8

7Le diletso tse di sa pheleng, e ka nna lotlhaka gongwe lengope, fa di sa farologanye medumo, go ka lemosega jang se se lediwang ka lotlhaka gongwe ka lengope? 8Kana fa lonaka lo ka ntsha modumo o o sa utlwaleng, ke mang yo o ka iketleeletsang go ya ntweng? 9Le lona jalo, fa lo sa bolele mafoko ka diteme a a utlwegang sentle, go tla tlhaloganngwa jang se se buiwang? Kana lo tla bo lo bolela tse di tsewang ke phefo! 10Le fa go na le mefuta e e kana kang ya dipuo mo lefatsheng, ga go na epe e e sa utlwaleng. 11Fa jaanong ke sa itse se puo e se rayang, ke tla bo ke tshwana le moeng mo go ene yo o buang, le ene yo o buang o tla bo a ntse jaaka moeng mo go nna. 12Le lona jalo, e re ka lo tlhoafaletse dineo tsa Mowa, tlhokomelang gore di lo atele, phuthego e tle e agege ka tsona.

14:12
1 Bakor. 14:1-4

13Ka moo, a ene yo o buang ka loleme a rapele gore a kgone go phutholola!

14:13
1 Bakor. 12:10
14Gonne fa ke rapela ka loleme, go tla bo go rapela mowa wa ka, mme tlhaloganyo ya me e tla bo e sa thuse ope. 15Jaanong go ka tweng? Ke tla rapela ka mowa, e bile ke tla rapela ka tlhaloganyo; ke tla opela ka mowa, mme le gona ke tla opela ka tlhaloganyo.
14:15
Baef. 5:19
16Fa go sa nne jalo, e ka re fa o leboga ka mowa fela, mophuthego yo o sa go tlhaloganyeng o tla itse jang go bua a re: “Amen!” mo tebogong ya gago, ka a sa itse se wena o se buang? 17Le gale wena o leboga sentle, mme yo mongwe ene ga a agiwe.

18Ke leboga Modimo wa me, ka ke ka bua ka loleme bogolo go lona lotlhe. 19Mme mo phuthegong ke rata go bua mafoko a le matlhano fela ka tlhaloganyo ya me gore le ba bangwe ke ba rute, bogolo go go bua mafoko a le dikete di le some ka loleme.

20Ba ga etsho, se nneng bana mo tlhaloganyong, mme nnang masea mo bosuleng; mo tlhaloganyong gona lo nne banna.

14:20
Baef. 4:14
Bafil. 3:12,15
21Mo molaong go kwadilwe ga twe:

“Ke tla bua le batho ba

ka dipuo di sele

le ka melomo ya ba sele;

mme le ka mokgwa o o ntseng

jalo ga ba nke ba nkutlwa,

go bua Morena.”

14:21
Doit. 28:49
Jes. 28:11,12

22Ke ka moo go bua ka loleme e leng sesupo go ba ba sa dumeleng, e seng go ba ba dumelang; mme thuto ke sesupo go ba ba dumelang, e seng go ba ba sa dumeleng.

23Fa jaanong phuthego yotlhe e phuthegetse felong go le gongwe, mme botlhe ba bua ka diteme, mme go tsena ba ba sa tlhaloganyeng gongwe ba ba sa dumeleng, a ga ba nke ba re: “Lo a tsenwa!”? 24Mme fa botlhe ba ka senola Lefoko la Modimo, mme go tsena yo o sa dumeleng gongwe yo o sa tlhaloganyeng, o tla lemosiwa molato ke botlhe le go atlholwa ke botlhe. 25Foo sephiri sa pelo ya gagwe se tla bonatsega; o tla itigela fa fatshe, a obamela Modimo, a bolela a re: “Ka nnete, Modimo o mo go lona.”

14:25
Joh. 16:8

Thulaganyo e batlega mo tirelong-Modimo

26Jaanong go ka tweng, ba ga etsho? E re fa lo phuthega, mongwe a na le sefela, yo mongwe a na le thuto, yo mongwe a na le tshenolo, yo mongwe a na le puo ya loleme, yo mongwe a na le phuthololo (ya yona); a tsotlhe tseo e nne tsa go aga phuthego.

14:26
1 Bakor. 11:18,20
12:8-10
Baef. 4:12
27Fa go buiwa ka loleme, a e nne ka tatelano ya ba le babedi gongwe ba le bararo, mme e seng go feta moo; yo mongwe ene a phutholole. 28Mme fa go se na mophutholodi, a ba didimale mo phuthegong, ba ipuele ka bosi, ba bue le Modimo ka pelo. 29Baporofeti bone a go bue ba le babedi gongwe ba le bararo, ba bangwe ba atlhole.
14:29
1 Bathes. 5:21
Dit. 17:11
30Mme fa yo mongwe a ka tlelwa ke tshenogelo, a ntse a ntse fa fatshe, a wa pele a didimale; 31gonne lo ka ranola lotlhe Lefoko la Modimo ka tatelano gore botlhe ba ithute, botlhe ba kgothadiwe. 32Mewa ya baporofeti e ikobela boporofeti. 33Gonne Modimo ga se wa tlhakatlhakanyo, ke wa kagiso jaaka go ntse mo diphuthegong tsotlhe tsa baitshepi.

34A basadi ba lona ba didimale mo diphuthegong; gonne ga ba a letlelelwa go bua, mme a ba ikokobetse jaaka molao le ona o bua.

14:34
1 Tim. 2:12
1 Bakor. 11:3
Baef. 5:22
Tito 2:5
Gen. 3:16
35Mme fa ba rata go ithuta, a ba botse banna ba bone kwa gae; gonne go a rona, fa mosadi a bua mo phuthegong.

36A kampo Lefoko la Modimo le simologile mo go lona, gongwe a le ne la tla kwa go lona lo le losi? 37Fa motho a ikutlwa a le moporofeti gongwe a le wa mowa, a a itse gore tse ke di lo kwalelang ke ditaolo tsa Morena.

14:37
1 Joh. 4:6
38Mme fa mongwe a sa utlwisise, a a nne a sa utlwisise!

39Ka moo he, ba ga etsho, tlhoafalelang go ranola Lefoko la Modimo, mme lo se iletse go bua ka loleme. 40A tsotlhe di dirwe ka maitsholo le ka thulaganyo!

14:40
Bakol. 2:5

15

Ka ga tsogo ya baswi

151Bakaulengwe, ke lo gopotsa Efangele e ke e lo reretseng, e lo e amogetseng, e e bileng lo eme mo go yona, 2e lo pholosiwang ka yona, fa lo ntse lo e dirisa jaaka ke e lo reretse, fa lo sa dumelela lefela.

3Gonne tse dikgolo tse ke di lo neileng ke tse le nna ke di amogetseng, e bong gore Keresete o ne a swela dibe tsa rona ka fa Dikwalong,

15:3
Jes. 53:8,9
4le gore o ne a fitlhwa, le gore o tsositswe ka letsatsi la boraro ka fa Dikwalong,
15:4
Pes. 16:10
5le gore o ne a iponatsa mo go Kefa le mo go ba ba 12 morago ga moo.
15:5
Luka 24:34
Mar. 16:14
6Morago ga moo a iponatsa mo bakaulengweng ba ba fetang 500 ka nako e le nngwe, ba bontsi jwa bone bo sa leng teng, mme bangwe ba robetse. 7Morago ga moo a iponatsa mo go Jakobo, a ba a iponatsa mo go baapostolo botlhe.
15:7
Luka 24:50

8Mme morago ga botlhe a iponatsa le mo go nna, ka nna jaaka yo o tsetsweng ka nako e e seng yona.

15:8
1 Bakor. 9:1
9Gonne ke yo mmotlana mo baapostolong, yo ke sa tshwanelang go bidiwa moapostolo, ka ke ne ka bogisa phuthego ya Modimo.
15:9
Baef. 3:8
10Mme ke se ke leng sona ke ka bopelotlhomogi jwa Modimo; mme bopelotlhomogi jwa ona mo go nna e ne e se lefela. Ke dirile bogolo go bone botlhe, mme e se nna, ke bopelotlhomogi jwa Modimo jo bo nang le nna.
15:10
2 Bakor. 11:5,23
11Jaanong fa e le nna, kampo e le bone, re rera jalo, e bile lo dumetse jalo.

12Fa jaanong Keresete a rerwa go twe, o tsogile mo baswing, go ntse jang, fa bangwe ba lona ba re, ga go na tsogo ya baswi? 13Kana fa go se na tsogo ya baswi, Keresete le ene o tla bo a sa tsoga. 14Mme fa Keresete a sa tsoga, thero ya rona e tla bo e le lefela, le tumelo ya lona e tla bo e le lefela. 15Mme foo rona re tla fitlhelwa re le basupi ba maaka ba Modimo, ka re supile ka ga Modimo, gore o tsositse Keresete, etswe o sa mo tsosa, fa e le gore baswi ga ba tsosiwe;

15:15
Dit. 1:22
16gonne fa baswi ba sa tsosiwe, Keresete le ene o tla bo a sa tsosiwa.
15:16
1 Bakor. 6:14
17Mme fa Keresete a sa tsosiwa, tumelo ya lona e tla bo e le lefela, lo tla bo lo sa ntse lo le mo maleong a lona.
15:17
1 Bakor. 15:14
18Foo le bone ba ba swetseng mo go Keresete ba tla bo ba latlhegile. 19Fa re solofela mo go Keresete tsa botshelo jono fela, re tla bo re tlhomola pelo bogolo go batho botlhe.

20Mme jaanong Keresete o tsositswe mo baswing, a nna lebutswapele mo go ba ba robetseng.

15:20
Bakol. 1:18
1 Bakor. 11:30
21Gonne e re ka loso lo tsile ka motho, le tsogo ya baswi e tsile ka motho.
15:21
Gen. 3:17-19
Baroma 5:18
22Gonne botlhe ba tla phedisiwa ka Keresete jaaka botlhe ba swa ka Atame; 23mongwe le mongwe ka fa thulaganyetsong ya gagwe: Keresete e le wa ntlha; morago ga moo ba e leng ba ga Keresete, motlhang a tlang;
15:23
1 Bakor. 15:20
1 Bathes. 4:16
Tshen. 20:5
24ke gona go tla tlang bokhutlo, motlhang a tla neelang Modimo Rara bogosi, a sena go nyeletsa puso yotlhe le taolo yotlhe le thata yotlhe.
15:24
Dan. 2:44
25Gonne o tshwanetse go busa go ya o be o digele dira tsotlhe fa tlase ga dinao tsa gagwe.
15:25
Pes. 110:1
Math. 22:44
26Mmaba wa bofelo yo o tla nyelediwang ke loso.
15:26
Tshen. 20:14
21:4
27Gonne “o digetse dilo tsotlhe fa tlase ga dinao tsa gagwe.” Mme kana fa go twe, dilo tsotlhe di digetswe fa tlase ga gagwe, go bonala gore ga go teiwe ona o o digetseng tsotlhe fa tlase ga gagwe.
15:27
Pes. 8:7
28Mme e tla re dilo tsotlhe di sena go digelwa fa tlase ga gagwe, le ene Morwa a ikobele ona o o digetseng tsotlhe fa tlase ga gagwe, gore Modimo e nne wa tsotlhe mo go botlhe.

29Fa go sa nna jalo, kana bone ba ba kolobelediwang baswi ba tla bo ba dirang? Fa baswi ba sa tsosiwe ka gope, ba tla bo ba kolobelediwang ka ntlha ya bona? 30Le rona re tla bo re tshelelang mo diphatseng ka dinako tsotlhe?

15:30
Baroma 8:36
31Ba ga etsho, ka poko e ke nang nayo mo go Keresete Jesu, Morena wa rona, ka ntlha ya lona, ka re: Ke swa ka letsatsi le letsatsi!
15:31
2 Bakor. 4:10,11
32Fa ke lole le dibata kwa Efeso ka mokgwa wa batho, go tla bo go nthusang? Fa baswi ba sa tsosiwe, gona “a re jeng he, re nweng; gonne kamoso re tla tsoga re sule!”
15:32
Jes. 22:13

33Se tsiediweng: “Go tsalana le ba ba bosula go senya mekgwa e e siameng.” 34Tlhaphogelwang tota lo se leofeng; gonne bangwe ga ba itse Modimo. Ke bua jalo go lo tlhabisa ditlhong.

15:34
Baroma 13:11
Baef. 5:14
Dit. 26:8
1 Bakor. 6:5

35Mme mongwe o ka botsa a re: “Baswi ba tla tsosiwa jang? Ba tla tla ka mebele e e ntseng jang?” 36Lesilo ke wena! Kana se o se jwalang ga se tshedisiwe, fa se sa swe pele.

15:36
Joh. 12:24
37Le fa o jwala eng, ga o jwale mmele o o tla nnang teng, mme ke tlhaka fela, e ka nna ya mabele gongwe ya peo e sele. 38Mme Modimo o e naya mmele ka fa o ratileng ka teng, e bong peo nngwe le nngwe mmele wa yona.
15:38
Gen. 1:11

39Dinama ga di tshwane tsotlhe; nama ya batho ke e sele, le nama ya diruiwa ke e sele, le nama ya dinonyane ke e sele, le ya ditlhapi ke e sele.

40Go na le mebele ya legodimo le mebele ya lefatshe; mme kgalalelo ya yona ya legodimo ke e sele, le ya yona ya lefatshe ke e sele. 41Kgalalelo ya letsatsi ke e sele, le kgalalelo ya ngwedi ke e sele, le kgalalelo ya dinaledi ke e sele; gonne naledi nngwe e farologanye le e nngwe ka kgalalelo.

42Tsogo ya baswi le yona e tla nna jalo. Go jwalwa se se bolang, go tsosiwa se se sa boleng; 43go jwalwa se se tlotlologang, go tsosiwa se se galalelang; go jwalwa se se bokoa, go tsosiwa se se thata;

15:43
Bafil. 3:20,21
44go jwalwa mmele wa nama, go tsosiwa mmele wa mowa. Fa go na le mmele wa nama, go na le le ona mmele wa mowa. 45Go kwadilwe jalo ga twe: “Motho wa ntlha, e bong Atame, o ne a nna motshedi”; Atame wa bofelo ene o ne a nna mowa o o tshedisang.
15:45
Gen. 2:7
2 Bakor. 3:17
46Mme mmele wa pele ga se wa mowa, ke wa nama; wa morago ke ona wa mowa. 47Motho wa ntlha o tswa mo mmung, ke wa lefatshe; motho wa bobedi o tswa kwa legodimong. 48Ba lefatshe ba tshwana le wa lefatshe, mme ba legodimo ba tshwana le ene yo o tswang legodimong. 49Re tla apara setshwano sa wa legodimo, jaaka re ne re apere setshwano sa wa lefatshe.
15:49
Gen. 5:3

50Mme ba ga etsho, se ke se bolelang ke se: Nama le madi ga di ka ke tsa rua puso ya Modimo, le go bola ga go rue bosaboleng.

15:50
1 Bakor. 6:13

51Ke lo bolelela bosaitsweng ke jo: Ga re nke re swa rotlhe, mme re tla fetolwa rotlhe

15:51
1 Bathes. 4:15,17
52ka nakonyana, ka ponyo ya leitlho, ka lonaka lwa bofelo; gonne lo tla kgelebetega, mme baswi ba tla tsosiwa e le ba ba sa feleng, mme rona re tla fetolwa.
15:52
Math. 24:31
1 Bathes. 4:16
53Gonne tse di felang tse, di tshwanetse go apara bosafeleng; le tse di swang tse, di tshwanetse go apara bosasweng.
15:53
2 Bakor. 5:4
54E tla re tse di felang tse, di sena go apara bosafeleng, le tse di swang tse, di sena go apara bosasweng, ke gona go tla dirafalang lefoko le le kwadilweng le le reng: “Loso lo meditswe ke phenyo.”

55“Loso, lobolela lo lo botlhole

lwa gago lo kae?

Felo ga baswi,

phenyo ya gago e kae?”

15:55
Jes. 25:8
Hos. 13:14

56Lobolela lwa loso ke boleo, mme thata ya boleo ke molao.

15:56
Baroma 7:13
6:14
57Mme a Modimo o lebogwe o o re nayang phenyo ka Morena wa rona Jesu Keresete!

58Jalo he, bakaulengwe ba me ba ba rategang, nnang tlhomamo, lo se tshikinyege, lo nne lo totele pele mo tirong ya Morena, ka lo itse gore matsapa a lona ga se a lefela mo Moreneng.

15:58
2 Ditiraf. 15:7