Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Molemo wa neo ya go ruta

141Latelelang lorato, lo tlhoafalele dineo tsa mowa, mme bogolo gore lo rute.

14:1
1 Bakor. 12:10,31
2Gonne yo o buang ka loleme14:2 Go tewa puo e e sa tlhaloganngweng ke mangmang. ga a bue le batho, o bua le Modimo; gonne ga a utlwiwe ke ope, mme o bua masaitsiweng ka mowa. 3Mme yo o rutang ene o bua le batho tse di agang le tsa kgothatso le tsa nametso. 4Yo o buang ka loleme o a ikaga; mme yo o rutang o aga phuthego.

5Ke rata gore lo bue lotlhe ka diteme, mme ke rata gore bogolo lo rute; gonne yo o rutang o gaisa yo o buang ka loleme, fa e se gore a phutholole gore phuthego e agege.

14:5
Num. 11:29
1 Bakor. 12:10
6Jaanong, ba ga etsho, fa nka tla koo go lona, ka bua ka loleme, ke sa bue le lona ka tshenolo gongwe ka kitso gongwe ka polelelopele gongwe ka thuto, nka bo ke lo thusa eng?
14:6
1 Bakor. 12:8

7Le diletso tse di sa pheleng, e ka nna lotlhaka gongwe lengope, fa di sa farologanye medumo, go ka lemosega jang se se lediwang ka lotlhaka gongwe ka lengope? 8Kana fa lonaka lo ka ntsha modumo o o sa utlwaleng, ke mang yo o ka iketleeletsang go ya ntweng? 9Le lona jalo, fa lo sa bolele mafoko ka diteme a a utlwegang sentle, go tla tlhaloganngwa jang se se buiwang? Kana lo tla bo lo bolela tse di tsewang ke phefo! 10Le fa go na le mefuta e e kana kang ya dipuo mo lefatsheng, ga go na epe e e sa utlwaleng. 11Fa jaanong ke sa itse se puo e se rayang, ke tla bo ke tshwana le moeng mo go ene yo o buang, le ene yo o buang o tla bo a ntse jaaka moeng mo go nna. 12Le lona jalo, e re ka lo tlhoafaletse dineo tsa Mowa, tlhokomelang gore di lo atele, phuthego e tle e agege ka tsona.

14:12
1 Bakor. 14:1-4

13Ka moo, a ene yo o buang ka loleme a rapele gore a kgone go phutholola!

14:13
1 Bakor. 12:10
14Gonne fa ke rapela ka loleme, go tla bo go rapela mowa wa ka, mme tlhaloganyo ya me e tla bo e sa thuse ope. 15Jaanong go ka tweng? Ke tla rapela ka mowa, e bile ke tla rapela ka tlhaloganyo; ke tla opela ka mowa, mme le gona ke tla opela ka tlhaloganyo.
14:15
Baef. 5:19
16Fa go sa nne jalo, e ka re fa o leboga ka mowa fela, mophuthego yo o sa go tlhaloganyeng o tla itse jang go bua a re: “Amen!” mo tebogong ya gago, ka a sa itse se wena o se buang? 17Le gale wena o leboga sentle, mme yo mongwe ene ga a agiwe.

18Ke leboga Modimo wa me, ka ke ka bua ka loleme bogolo go lona lotlhe. 19Mme mo phuthegong ke rata go bua mafoko a le matlhano fela ka tlhaloganyo ya me gore le ba bangwe ke ba rute, bogolo go go bua mafoko a le dikete di le some ka loleme.

20Ba ga etsho, se nneng bana mo tlhaloganyong, mme nnang masea mo bosuleng; mo tlhaloganyong gona lo nne banna.

14:20
Baef. 4:14
Bafil. 3:12,15
21Mo molaong go kwadilwe ga twe:

“Ke tla bua le batho ba

ka dipuo di sele

le ka melomo ya ba sele;

mme le ka mokgwa o o ntseng

jalo ga ba nke ba nkutlwa,

go bua Morena.”

14:21
Doit. 28:49
Jes. 28:11,12

22Ke ka moo go bua ka loleme e leng sesupo go ba ba sa dumeleng, e seng go ba ba dumelang; mme thuto ke sesupo go ba ba dumelang, e seng go ba ba sa dumeleng.

23Fa jaanong phuthego yotlhe e phuthegetse felong go le gongwe, mme botlhe ba bua ka diteme, mme go tsena ba ba sa tlhaloganyeng gongwe ba ba sa dumeleng, a ga ba nke ba re: “Lo a tsenwa!”? 24Mme fa botlhe ba ka senola Lefoko la Modimo, mme go tsena yo o sa dumeleng gongwe yo o sa tlhaloganyeng, o tla lemosiwa molato ke botlhe le go atlholwa ke botlhe. 25Foo sephiri sa pelo ya gagwe se tla bonatsega; o tla itigela fa fatshe, a obamela Modimo, a bolela a re: “Ka nnete, Modimo o mo go lona.”

14:25
Joh. 16:8

Thulaganyo e batlega mo tirelong-Modimo

26Jaanong go ka tweng, ba ga etsho? E re fa lo phuthega, mongwe a na le sefela, yo mongwe a na le thuto, yo mongwe a na le tshenolo, yo mongwe a na le puo ya loleme, yo mongwe a na le phuthololo (ya yona); a tsotlhe tseo e nne tsa go aga phuthego.

14:26
1 Bakor. 11:18,20
12:8-10
Baef. 4:12
27Fa go buiwa ka loleme, a e nne ka tatelano ya ba le babedi gongwe ba le bararo, mme e seng go feta moo; yo mongwe ene a phutholole. 28Mme fa go se na mophutholodi, a ba didimale mo phuthegong, ba ipuele ka bosi, ba bue le Modimo ka pelo. 29Baporofeti bone a go bue ba le babedi gongwe ba le bararo, ba bangwe ba atlhole.
14:29
1 Bathes. 5:21
Dit. 17:11
30Mme fa yo mongwe a ka tlelwa ke tshenogelo, a ntse a ntse fa fatshe, a wa pele a didimale; 31gonne lo ka ranola lotlhe Lefoko la Modimo ka tatelano gore botlhe ba ithute, botlhe ba kgothadiwe. 32Mewa ya baporofeti e ikobela boporofeti. 33Gonne Modimo ga se wa tlhakatlhakanyo, ke wa kagiso jaaka go ntse mo diphuthegong tsotlhe tsa baitshepi.

34A basadi ba lona ba didimale mo diphuthegong; gonne ga ba a letlelelwa go bua, mme a ba ikokobetse jaaka molao le ona o bua.

14:34
1 Tim. 2:12
1 Bakor. 11:3
Baef. 5:22
Tito 2:5
Gen. 3:16
35Mme fa ba rata go ithuta, a ba botse banna ba bone kwa gae; gonne go a rona, fa mosadi a bua mo phuthegong.

36A kampo Lefoko la Modimo le simologile mo go lona, gongwe a le ne la tla kwa go lona lo le losi? 37Fa motho a ikutlwa a le moporofeti gongwe a le wa mowa, a a itse gore tse ke di lo kwalelang ke ditaolo tsa Morena.

14:37
1 Joh. 4:6
38Mme fa mongwe a sa utlwisise, a a nne a sa utlwisise!

39Ka moo he, ba ga etsho, tlhoafalelang go ranola Lefoko la Modimo, mme lo se iletse go bua ka loleme. 40A tsotlhe di dirwe ka maitsholo le ka thulaganyo!

14:40
Bakol. 2:5