Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Dineo tsa Mowa

121Ba ga etsho, ga ke rate gore lo tlhoke kitso ka ga dineo tsa Mowa. 2Lo itse gore e rile lo sa le baheitane, lwa gogelwa kwa medimong ya diseto e e dimumu jaaka lo timeditswe.

12:2
Hab. 2:18,19
3Ke ka moo ke lo itsiseng gore ga go ope yo e ka reng a bua ka Mowa wa Modimo a re: “A go hutsiwe Jesu!” E bile ga go ope yo o ka reng: “Jesu ke Morena!” fa e se ka Mowa o o Boitshepo.
12:3
Mar. 9:39
1 Joh. 4:2,3

4Go na le dineo tse di sa tshwaneng, mme Mowa o mongwe fela;

12:4
Baroma 12:6
Baef. 4:14
5go na le ditirelo tse di farologanyeng, mme Morena o mongwe fela;
12:5
1 Bakor. 12:28
Baef. 4:11
6go na le dinonofo tsa mefutafuta, mme Modimo o mongwe fela o o dirang tsotlhe mo go botlhe. 7Mongwe le mongwe o newa ponatshego ya Mowa go nna thusego ya botlhe.
12:7
1 Bakor. 14:26
8Gonne yo mongwe o newa go bua ka botlhale ka Mowa, yo mongwe go bua ka kitso ka ona Mowa oo; 9yo mongwe o newa tumelo ka ona Mowa oo, yo mongwe dineo tsa go fodisa ka ona Mowa oo; 10yo mongwe go dira dikgakgamatso, yo mongwe go bua jaaka moporofeti, yo mongwe go farologanya mewa, yo mongwe mefuta ya dipuo tsa loleme, yo mongwe phuthololo ya dipuo tseo.
12:10
1 Bakor. 14:5
Dit. 2:4
11Mme dilo tsotlhe tseo di dirwa ke ona Mowa o mongwe fela oo, o o abelang mongwe le mongwe ka fa o ratang ka teng.
12:11
1 Bakor. 7:7
Baroma 12:3
Baef. 4:7

Bongwefela jwa mmele, bontsi jwa ditokololo

12Gonne go ntse jaaka go le mmele o le mongwe o o nang le ditokololo tse dintsi, mme ditokololo tsotlhe tsa mmele, le fa di le dintsi, e le mmele o le mongwe fela: Keresete le ene o ntse jalo.

12:12
1 Bakor. 12:27
10:17
13Gonne le rona rotlhe re kolobeleditswe go nna mmele o le mongwe fela ka Mowa o le mongwe fela, le fa re le Bajuta gongwe Bagerika, le fa re le batlhanka gongwe bagololesegi, rotlhe re nositswe Mowa o le mongwe fela.
12:13
Bagal. 3:28

14Kana le ona mmele ga se tokololo e le nngwe fela, ke ditokololo tse dintsi.

12:14
1 Bakor. 12:20
15Fa lonao lo ka re: “E re ka ke se seatla, ga ke wa mmele;” le fa lo ka re jalo, e ntse e le lwa mmele. 16Fa tsebe e ka re: “E re ka ke se leitlho, ga ke wa mmele;” le fa e ka re jalo, e ntse e le ya mmele. 17Fa mmele otlhe e ka bo e le leitlho, kutlo e ka bo e le kae? Fa mmele otlhe e ka bo e le kutlo, go dupa go ka bo go le kae? 18Mme jaanong Modimo o beile ditokololo mo mmeleng, nngwe le nngwe ya tsona ka fa go rateng ga ona. 19Fa tsotlhe e ka bo e le tokololo e le nngwe fela, mmele o ka bo o le kae? 20Mme jaanong ditokololo di dintsi, mme mmele ona o mongwe fela.
12:20
1 Bakor. 12:14

21Leitlho ga le ka ke la raya seatla la re: “Ga ke go batle;” gongwe le tlhogo ya raya dinao ya re: “Ga ke lo batle.” 22Nnyaya; kana ditokololo tsa mmele tse e keteng ke tse di bokoa, ke tsona tse di batlegang bogolo; 23le ditokololo tsa mmele tse rona re reng di tlhoka tlotlo, ke tsona tse re di tlotlang bogolo; le tse e seng tse dintle tsa rona di kgabisiwa bogolo; 24kana tse dintle tsa rona ga di batle go kgabisiwa. Mme Modimo o lomagantse mmele ka go naya tokololo e e sa tlotlegeng tlotlo e kgolo bogolo, 25gore go se nne phapaano mo mmeleng, mme ditokololo di tlamelane ka go utlwana. 26Fa tokololo e le nngwe e ka boga, ditokololo tsotlhe di boga nayo; kampo fa tokololo e le nngwe e ka tlotlwa, ditokololo tsotlhe di itumela nayo.

27Mme lona lo mmele wa ga Keresete le ditokololo, mongwe le mongwe fa a beilweng teng.

12:27
Baroma 12:5
Baef. 5:30
28La ntlha Modimo o beile bangwe mo phuthegong go nna baapostolo, la bobedi ba bangwe go nna baporofeti, la boraro ba bangwe go nna baruti, morago ga moo badiri ba dikgakgamatso, le ba dineo tsa go fodisa, le bathusi le bagogi le ba dipuo tsa mefutafuta.
12:28
Baef. 4:11,12
29A botlhe ke baapostolo? A botlhe ke baporofeti? A botlhe ke baruti? A botlhe ke badiri ba dikgakgamatso? 30A botlhe ba na le dineo tsa go fodisa? A botlhe ba bua ka loleme? A botlhe ke baphutholodi? 31Tlhoafalelang dineo tse di molemo bogolo!

E bile ke sa ntse ke tla lo supetsa tsela e e siameng go feta.

13

Loboko lwa go boka lorato

131Le fa nka bo ke bua ka dipuo tsa batho le tsa baengele, mme ke se na lorato, nka bo ke diregile jaaka kgotlho e e dumang gongwe diphaphatshana tse di opiwang. 2Le fa nka bo ke na le neo ya boporofeti, ke tlhaloganya masaitsiweng otlhe le kitso yotlhe; kampo ke na le tumelo yotlhe ya go ka sutisa dithaba, mme ke se na lorato, nka bo ke se sepe.

13:2
Math. 7:22
17:20
3Le fa nka bo ke abela bahumanegi di-tsa-me tsotlhe, kampo ke neela mmele wa me gore ke fisiwe, mme ke se na lorato, go ka bo go sa nthuse sepe.
13:3
Math. 6:2

4Lorato lo bopelotelele, lo bopelontle; lorato ga lo fufege; lorato ga lo ipoke, ga lo ikgogomose, 5ga lo boatla, ga lo ipatlele, ga lo gakale, ga lo sale bosula jwa motho morago;

13:5
Bafil. 2:4,21
6ga lo itumelele tshiamololo, mme lo itumelela boammaaruri.
13:6
Baroma 12:9
7Lo iphapaanya le dilo tsotlhe, lo dumela dilo tsotlhe, lo solofela dilo tsotlhe, lo itshokela dilo tsotlhe.
13:7
Diane 10:12
Baroma 15:1

8Lorato ga lo nyelele ka bosakhutleng. Fa e le dipolelelopele, di tla nyelela, le dipuo di tla khutla, le kitso e tla nyelela. 9Gonne re itse ka bontlhanngwe, re bolelela pele ka bontlhanngwe; 10mme e tla re sa botlalo se sena go tla, sa bontlhanngwe se nyelediwe.

11E rile ke sa ntse ke le ngwana, ka bo ke bua jaaka ngwana, ke ikutlwa jaaka ngwana, ke akanya jaaka ngwana; mme ya re ke sena go nna monna, ka tlogela tsa bonyana. 12Gonne gompieno re bona dilo mo seiponing di le letobo, mme ka motlha oo re tla di bona sentle jaaka difatlhego di lebanye; gompieno ke tlhaloganya ka bontlhanngwe, mme ka motlha oo ke tla itse gotlhe, jaaka le nna ke itsilwe gotlhe.

13:12
2 Bakor. 5:7

13Mme jaanong tse di nnelang ruri ke tumelo le tsholofelo le lorato, tse tharo tse; mme se segolo mo go tsona ke lorato.

13:13
1 Bathes. 1:3
1 Joh. 4:16

14

Molemo wa neo ya go ruta

141Latelelang lorato, lo tlhoafalele dineo tsa mowa, mme bogolo gore lo rute.

14:1
1 Bakor. 12:10,31
2Gonne yo o buang ka loleme14:2 Go tewa puo e e sa tlhaloganngweng ke mangmang. ga a bue le batho, o bua le Modimo; gonne ga a utlwiwe ke ope, mme o bua masaitsiweng ka mowa. 3Mme yo o rutang ene o bua le batho tse di agang le tsa kgothatso le tsa nametso. 4Yo o buang ka loleme o a ikaga; mme yo o rutang o aga phuthego.

5Ke rata gore lo bue lotlhe ka diteme, mme ke rata gore bogolo lo rute; gonne yo o rutang o gaisa yo o buang ka loleme, fa e se gore a phutholole gore phuthego e agege.

14:5
Num. 11:29
1 Bakor. 12:10
6Jaanong, ba ga etsho, fa nka tla koo go lona, ka bua ka loleme, ke sa bue le lona ka tshenolo gongwe ka kitso gongwe ka polelelopele gongwe ka thuto, nka bo ke lo thusa eng?
14:6
1 Bakor. 12:8

7Le diletso tse di sa pheleng, e ka nna lotlhaka gongwe lengope, fa di sa farologanye medumo, go ka lemosega jang se se lediwang ka lotlhaka gongwe ka lengope? 8Kana fa lonaka lo ka ntsha modumo o o sa utlwaleng, ke mang yo o ka iketleeletsang go ya ntweng? 9Le lona jalo, fa lo sa bolele mafoko ka diteme a a utlwegang sentle, go tla tlhaloganngwa jang se se buiwang? Kana lo tla bo lo bolela tse di tsewang ke phefo! 10Le fa go na le mefuta e e kana kang ya dipuo mo lefatsheng, ga go na epe e e sa utlwaleng. 11Fa jaanong ke sa itse se puo e se rayang, ke tla bo ke tshwana le moeng mo go ene yo o buang, le ene yo o buang o tla bo a ntse jaaka moeng mo go nna. 12Le lona jalo, e re ka lo tlhoafaletse dineo tsa Mowa, tlhokomelang gore di lo atele, phuthego e tle e agege ka tsona.

14:12
1 Bakor. 14:1-4

13Ka moo, a ene yo o buang ka loleme a rapele gore a kgone go phutholola!

14:13
1 Bakor. 12:10
14Gonne fa ke rapela ka loleme, go tla bo go rapela mowa wa ka, mme tlhaloganyo ya me e tla bo e sa thuse ope. 15Jaanong go ka tweng? Ke tla rapela ka mowa, e bile ke tla rapela ka tlhaloganyo; ke tla opela ka mowa, mme le gona ke tla opela ka tlhaloganyo.
14:15
Baef. 5:19
16Fa go sa nne jalo, e ka re fa o leboga ka mowa fela, mophuthego yo o sa go tlhaloganyeng o tla itse jang go bua a re: “Amen!” mo tebogong ya gago, ka a sa itse se wena o se buang? 17Le gale wena o leboga sentle, mme yo mongwe ene ga a agiwe.

18Ke leboga Modimo wa me, ka ke ka bua ka loleme bogolo go lona lotlhe. 19Mme mo phuthegong ke rata go bua mafoko a le matlhano fela ka tlhaloganyo ya me gore le ba bangwe ke ba rute, bogolo go go bua mafoko a le dikete di le some ka loleme.

20Ba ga etsho, se nneng bana mo tlhaloganyong, mme nnang masea mo bosuleng; mo tlhaloganyong gona lo nne banna.

14:20
Baef. 4:14
Bafil. 3:12,15
21Mo molaong go kwadilwe ga twe:

“Ke tla bua le batho ba

ka dipuo di sele

le ka melomo ya ba sele;

mme le ka mokgwa o o ntseng

jalo ga ba nke ba nkutlwa,

go bua Morena.”

14:21
Doit. 28:49
Jes. 28:11,12

22Ke ka moo go bua ka loleme e leng sesupo go ba ba sa dumeleng, e seng go ba ba dumelang; mme thuto ke sesupo go ba ba dumelang, e seng go ba ba sa dumeleng.

23Fa jaanong phuthego yotlhe e phuthegetse felong go le gongwe, mme botlhe ba bua ka diteme, mme go tsena ba ba sa tlhaloganyeng gongwe ba ba sa dumeleng, a ga ba nke ba re: “Lo a tsenwa!”? 24Mme fa botlhe ba ka senola Lefoko la Modimo, mme go tsena yo o sa dumeleng gongwe yo o sa tlhaloganyeng, o tla lemosiwa molato ke botlhe le go atlholwa ke botlhe. 25Foo sephiri sa pelo ya gagwe se tla bonatsega; o tla itigela fa fatshe, a obamela Modimo, a bolela a re: “Ka nnete, Modimo o mo go lona.”

14:25
Joh. 16:8

Thulaganyo e batlega mo tirelong-Modimo

26Jaanong go ka tweng, ba ga etsho? E re fa lo phuthega, mongwe a na le sefela, yo mongwe a na le thuto, yo mongwe a na le tshenolo, yo mongwe a na le puo ya loleme, yo mongwe a na le phuthololo (ya yona); a tsotlhe tseo e nne tsa go aga phuthego.

14:26
1 Bakor. 11:18,20
12:8-10
Baef. 4:12
27Fa go buiwa ka loleme, a e nne ka tatelano ya ba le babedi gongwe ba le bararo, mme e seng go feta moo; yo mongwe ene a phutholole. 28Mme fa go se na mophutholodi, a ba didimale mo phuthegong, ba ipuele ka bosi, ba bue le Modimo ka pelo. 29Baporofeti bone a go bue ba le babedi gongwe ba le bararo, ba bangwe ba atlhole.
14:29
1 Bathes. 5:21
Dit. 17:11
30Mme fa yo mongwe a ka tlelwa ke tshenogelo, a ntse a ntse fa fatshe, a wa pele a didimale; 31gonne lo ka ranola lotlhe Lefoko la Modimo ka tatelano gore botlhe ba ithute, botlhe ba kgothadiwe. 32Mewa ya baporofeti e ikobela boporofeti. 33Gonne Modimo ga se wa tlhakatlhakanyo, ke wa kagiso jaaka go ntse mo diphuthegong tsotlhe tsa baitshepi.

34A basadi ba lona ba didimale mo diphuthegong; gonne ga ba a letlelelwa go bua, mme a ba ikokobetse jaaka molao le ona o bua.

14:34
1 Tim. 2:12
1 Bakor. 11:3
Baef. 5:22
Tito 2:5
Gen. 3:16
35Mme fa ba rata go ithuta, a ba botse banna ba bone kwa gae; gonne go a rona, fa mosadi a bua mo phuthegong.

36A kampo Lefoko la Modimo le simologile mo go lona, gongwe a le ne la tla kwa go lona lo le losi? 37Fa motho a ikutlwa a le moporofeti gongwe a le wa mowa, a a itse gore tse ke di lo kwalelang ke ditaolo tsa Morena.

14:37
1 Joh. 4:6
38Mme fa mongwe a sa utlwisise, a a nne a sa utlwisise!

39Ka moo he, ba ga etsho, tlhoafalelang go ranola Lefoko la Modimo, mme lo se iletse go bua ka loleme. 40A tsotlhe di dirwe ka maitsholo le ka thulaganyo!

14:40
Bakol. 2:5