Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Dineo tsa Mowa

121Ba ga etsho, ga ke rate gore lo tlhoke kitso ka ga dineo tsa Mowa. 2Lo itse gore e rile lo sa le baheitane, lwa gogelwa kwa medimong ya diseto e e dimumu jaaka lo timeditswe.

12:2
Hab. 2:18,19
3Ke ka moo ke lo itsiseng gore ga go ope yo e ka reng a bua ka Mowa wa Modimo a re: “A go hutsiwe Jesu!” E bile ga go ope yo o ka reng: “Jesu ke Morena!” fa e se ka Mowa o o Boitshepo.
12:3
Mar. 9:39
1 Joh. 4:2,3

4Go na le dineo tse di sa tshwaneng, mme Mowa o mongwe fela;

12:4
Baroma 12:6
Baef. 4:14
5go na le ditirelo tse di farologanyeng, mme Morena o mongwe fela;
12:5
1 Bakor. 12:28
Baef. 4:11
6go na le dinonofo tsa mefutafuta, mme Modimo o mongwe fela o o dirang tsotlhe mo go botlhe. 7Mongwe le mongwe o newa ponatshego ya Mowa go nna thusego ya botlhe.
12:7
1 Bakor. 14:26
8Gonne yo mongwe o newa go bua ka botlhale ka Mowa, yo mongwe go bua ka kitso ka ona Mowa oo; 9yo mongwe o newa tumelo ka ona Mowa oo, yo mongwe dineo tsa go fodisa ka ona Mowa oo; 10yo mongwe go dira dikgakgamatso, yo mongwe go bua jaaka moporofeti, yo mongwe go farologanya mewa, yo mongwe mefuta ya dipuo tsa loleme, yo mongwe phuthololo ya dipuo tseo.
12:10
1 Bakor. 14:5
Dit. 2:4
11Mme dilo tsotlhe tseo di dirwa ke ona Mowa o mongwe fela oo, o o abelang mongwe le mongwe ka fa o ratang ka teng.
12:11
1 Bakor. 7:7
Baroma 12:3
Baef. 4:7

Bongwefela jwa mmele, bontsi jwa ditokololo

12Gonne go ntse jaaka go le mmele o le mongwe o o nang le ditokololo tse dintsi, mme ditokololo tsotlhe tsa mmele, le fa di le dintsi, e le mmele o le mongwe fela: Keresete le ene o ntse jalo.

12:12
1 Bakor. 12:27
10:17
13Gonne le rona rotlhe re kolobeleditswe go nna mmele o le mongwe fela ka Mowa o le mongwe fela, le fa re le Bajuta gongwe Bagerika, le fa re le batlhanka gongwe bagololesegi, rotlhe re nositswe Mowa o le mongwe fela.
12:13
Bagal. 3:28

14Kana le ona mmele ga se tokololo e le nngwe fela, ke ditokololo tse dintsi.

12:14
1 Bakor. 12:20
15Fa lonao lo ka re: “E re ka ke se seatla, ga ke wa mmele;” le fa lo ka re jalo, e ntse e le lwa mmele. 16Fa tsebe e ka re: “E re ka ke se leitlho, ga ke wa mmele;” le fa e ka re jalo, e ntse e le ya mmele. 17Fa mmele otlhe e ka bo e le leitlho, kutlo e ka bo e le kae? Fa mmele otlhe e ka bo e le kutlo, go dupa go ka bo go le kae? 18Mme jaanong Modimo o beile ditokololo mo mmeleng, nngwe le nngwe ya tsona ka fa go rateng ga ona. 19Fa tsotlhe e ka bo e le tokololo e le nngwe fela, mmele o ka bo o le kae? 20Mme jaanong ditokololo di dintsi, mme mmele ona o mongwe fela.
12:20
1 Bakor. 12:14

21Leitlho ga le ka ke la raya seatla la re: “Ga ke go batle;” gongwe le tlhogo ya raya dinao ya re: “Ga ke lo batle.” 22Nnyaya; kana ditokololo tsa mmele tse e keteng ke tse di bokoa, ke tsona tse di batlegang bogolo; 23le ditokololo tsa mmele tse rona re reng di tlhoka tlotlo, ke tsona tse re di tlotlang bogolo; le tse e seng tse dintle tsa rona di kgabisiwa bogolo; 24kana tse dintle tsa rona ga di batle go kgabisiwa. Mme Modimo o lomagantse mmele ka go naya tokololo e e sa tlotlegeng tlotlo e kgolo bogolo, 25gore go se nne phapaano mo mmeleng, mme ditokololo di tlamelane ka go utlwana. 26Fa tokololo e le nngwe e ka boga, ditokololo tsotlhe di boga nayo; kampo fa tokololo e le nngwe e ka tlotlwa, ditokololo tsotlhe di itumela nayo.

27Mme lona lo mmele wa ga Keresete le ditokololo, mongwe le mongwe fa a beilweng teng.

12:27
Baroma 12:5
Baef. 5:30
28La ntlha Modimo o beile bangwe mo phuthegong go nna baapostolo, la bobedi ba bangwe go nna baporofeti, la boraro ba bangwe go nna baruti, morago ga moo badiri ba dikgakgamatso, le ba dineo tsa go fodisa, le bathusi le bagogi le ba dipuo tsa mefutafuta.
12:28
Baef. 4:11,12
29A botlhe ke baapostolo? A botlhe ke baporofeti? A botlhe ke baruti? A botlhe ke badiri ba dikgakgamatso? 30A botlhe ba na le dineo tsa go fodisa? A botlhe ba bua ka loleme? A botlhe ke baphutholodi? 31Tlhoafalelang dineo tse di molemo bogolo!

E bile ke sa ntse ke tla lo supetsa tsela e e siameng go feta.