Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

111Nnang baetsi ba me, jaaka le nna ke le moetsi wa ga Keresete.

11:1
1 Bakor. 4:16
Bafil. 3:17

Ka ga maitsholo a banna le basadi mo phuthegong

2Ke a lo boka, ka lo nkgopola mo go tsotlhe, e bile lo tshegeditse ditao, ka fa ke di lo laetseng ka teng. 3Ke rata lo a itse gore Keresete ke tlhogo ya monna mongwe le mongwe, monna ene ke tlhogo ya mosadi, Modimo ona ke tlhogo ya ga Keresete.

11:3
Baef. 5:23
1 Bakor. 3:23
4Monna mongwe le mongwe, fa a rapela gongwe a bua jaaka moporofeti, a rwele sengwe mo tlhogong, o tlotlolola tlhogo ya gagwe.
11:4
1 Bakor. 12:10
14:1
5Mme mosadi mongwe le mongwe, fa a rapela gongwe a bua jaaka moporofeti, a sa bipa tlhogo, o tlotlolola tlhogo ya gagwe; gonne go tshwana fela jaaka fa a beotswe. 6Gonne fa mosadi a sa ipipe tlhogo, le gona a a beolwe; mme fa e le ditlhong mo mosading go beolwa gongwe go pongwa moriri, a a ipipe tlhogo. 7Monna ene ga a a tshwanela go ipipa tlhogo, ka e le ene setshwano sa Modimo le tlotlo ya ona; mosadi ene ke tlotlo ya monna;
11:7
Gen. 1:27
8gonne monna ga a a dirwa ka mosadi, mosadi ke ene o dirilweng ka monna.
11:8
Gen. 2:22,23
9Kana e bile monna ga a a botšwa ka ntlha ya mosadi, mosadi ke ene o bopilweng ka ntlha ya monna.
11:9
Gen. 2:18
10Ke ka moo mosadi o tshwanetseng go nna le sesupo sa go laolwa mo tlhogong ka ntlha ya baengele. 11Le gale mo Moreneng mosadi ga a ka ke a nna teng kwa ntle ga monna, le monna ga a ka ke a nna teng kwa ntle ga mosadi; 12gonne monna o teng ka mosadi jaaka le mosadi a tswa mo monneng; mme tsotlhe di tswa mo Modimong.

13Atlholang ka losi gore a ke tshwanelo, fa mosadi a ka rapela Modimo, a sa bipa tlhogo? 14A kampo tlhago ga e lo rute ka yosi gore, fa monna a na le moriri o moleele, ke tlotlologo mo go ene? 15Le gore mosadi ene, fa a na le moriri o moleele, ke tlotlo mo go ene? Gonne o neilwe moriri o moleele go nna sebipo. 16Mme fa mongwe a rata go ganetsa, a a itse gore rona ga re na mokgwa o sele, le fa e le tsona diphuthego tsa Modimo.

Mokgwa wa go amogela Selalelo sa Morena

17Se sengwe se ke ratang go se lo laela ke se: Ga ke lo boke; ka gonne go phuthega ga lona ga go lo okeletse molemo, go lo okeletsa bosula.

11:17
1 Bakor. 11:22
18Gonne se segolo ke utlwa go twe: E a re fa lo phuthega mo phuthegong, go nne dikgaogano mo go lona; mme ntlha e nngwe ke a dumela.
11:18
1 Bakor. 1:10-12
3:3
19Gonne dikgaogano di tshwanetse go nna teng mo go lona gore ba ba tlhomameng mo go lona ba bonatsege.
11:19
1 Joh. 2:19
Doit. 13:4
20Jaanong e a re fa lo phuthegele felong go le gongwe, go bo go pale go ja Selalelo sa Morena. 21Gonne fa go jewa, mongwe le mongwe o a tle a je dijo tsa gagwe pele, mme yo mongwe a sale ka tlala, yo mongwe ene a tlhapelwe. 22A ga lo na matlo a go jela le go nwela teng? A kampo lo nyatsa phuthego ya Modimo, a lo swabisa bone ba ba se nang sepe? Ke tla lo raya ke reng? A ke lo boke? Mo go tseo ga ke lo boke.
11:22
Jak. 2:5,6

23Kana ke amogetse mo Moreneng se ke se lo neileng, gore Morena Jesu o ne a tsaya senkgwe mo bosigong jo o tshwarisitsweng ka jona,

11:23
Math. 26:26-28
Mar. 14:22-24
Luka 22:19,20
24a se lebogela, a se nathoganya a re: “Tsayang lo je! Se ke mmele wa me o o neelwang losong boemong jwa lona. Dirang jalo go nkgopola!” 25A ba a tsaya senwelo jalo morago ga selalelo a re: “Senwelo se ke kgolagano e ntšhwa ka madi a me. E ne e re fa lo nwa ka sona, lo dira jalo go nkgopola!”

26Gonne ka gale, fa lo ja senkgwe se le go nwa senwelo se, lo a bo lo itsise loso lwa Morena, go ya a ba a tle.

11:26
Math. 26:29
27Ka moo he, yo o jang senkgwe se, gongwe a nwa senwelo sa Morena ka mokgwa o o sa tshwanelang, o tla bo a leofela mmele wa Morena le madi a gagwe.
11:27
Baheb. 6:6
28Mme a motho a itlhatlhobe pele, morago ga moo a je senkgwe se, a ba a nwe ka senwelo se;
11:28
Math. 26:22
2 Bakor. 13:5
29gonne yo o jang, a ba a nwa ka mokgwa o o sa tshwanelang, o ijela le go inwela petso, ka a sa tlotle mmele wa Morena. 30Ke gona ka moo go leng ba bantsi mo go lona ba ba bokoa le ba ba lwalang; ba bantsi ba robetse.
11:30
1 Bakor. 15:20
31Gonne fa re ka bo re itshekisa, re ka bo re sa atlholwe. 32Mme fa re atlholwa, re watlhaiwa ke Morena gore re se ka ra atlholelwa tatlhego mmogo le lefatshe.
11:32
Baheb. 12:5,6

33Jalo he, ba ga etsho, e re fa lo phuthegela go ja, lo letane! 34Mme fa mongwe a tshwerwe ke tlala, a a je kwa gae gore go phuthega ga lona go se lo tsisetse go atlholelwa molato. Mme dilo tse di setseng ke tla di rulaganya motlhang ke tlang koo.

12

Dineo tsa Mowa

121Ba ga etsho, ga ke rate gore lo tlhoke kitso ka ga dineo tsa Mowa. 2Lo itse gore e rile lo sa le baheitane, lwa gogelwa kwa medimong ya diseto e e dimumu jaaka lo timeditswe.

12:2
Hab. 2:18,19
3Ke ka moo ke lo itsiseng gore ga go ope yo e ka reng a bua ka Mowa wa Modimo a re: “A go hutsiwe Jesu!” E bile ga go ope yo o ka reng: “Jesu ke Morena!” fa e se ka Mowa o o Boitshepo.
12:3
Mar. 9:39
1 Joh. 4:2,3

4Go na le dineo tse di sa tshwaneng, mme Mowa o mongwe fela;

12:4
Baroma 12:6
Baef. 4:14
5go na le ditirelo tse di farologanyeng, mme Morena o mongwe fela;
12:5
1 Bakor. 12:28
Baef. 4:11
6go na le dinonofo tsa mefutafuta, mme Modimo o mongwe fela o o dirang tsotlhe mo go botlhe. 7Mongwe le mongwe o newa ponatshego ya Mowa go nna thusego ya botlhe.
12:7
1 Bakor. 14:26
8Gonne yo mongwe o newa go bua ka botlhale ka Mowa, yo mongwe go bua ka kitso ka ona Mowa oo; 9yo mongwe o newa tumelo ka ona Mowa oo, yo mongwe dineo tsa go fodisa ka ona Mowa oo; 10yo mongwe go dira dikgakgamatso, yo mongwe go bua jaaka moporofeti, yo mongwe go farologanya mewa, yo mongwe mefuta ya dipuo tsa loleme, yo mongwe phuthololo ya dipuo tseo.
12:10
1 Bakor. 14:5
Dit. 2:4
11Mme dilo tsotlhe tseo di dirwa ke ona Mowa o mongwe fela oo, o o abelang mongwe le mongwe ka fa o ratang ka teng.
12:11
1 Bakor. 7:7
Baroma 12:3
Baef. 4:7

Bongwefela jwa mmele, bontsi jwa ditokololo

12Gonne go ntse jaaka go le mmele o le mongwe o o nang le ditokololo tse dintsi, mme ditokololo tsotlhe tsa mmele, le fa di le dintsi, e le mmele o le mongwe fela: Keresete le ene o ntse jalo.

12:12
1 Bakor. 12:27
10:17
13Gonne le rona rotlhe re kolobeleditswe go nna mmele o le mongwe fela ka Mowa o le mongwe fela, le fa re le Bajuta gongwe Bagerika, le fa re le batlhanka gongwe bagololesegi, rotlhe re nositswe Mowa o le mongwe fela.
12:13
Bagal. 3:28

14Kana le ona mmele ga se tokololo e le nngwe fela, ke ditokololo tse dintsi.

12:14
1 Bakor. 12:20
15Fa lonao lo ka re: “E re ka ke se seatla, ga ke wa mmele;” le fa lo ka re jalo, e ntse e le lwa mmele. 16Fa tsebe e ka re: “E re ka ke se leitlho, ga ke wa mmele;” le fa e ka re jalo, e ntse e le ya mmele. 17Fa mmele otlhe e ka bo e le leitlho, kutlo e ka bo e le kae? Fa mmele otlhe e ka bo e le kutlo, go dupa go ka bo go le kae? 18Mme jaanong Modimo o beile ditokololo mo mmeleng, nngwe le nngwe ya tsona ka fa go rateng ga ona. 19Fa tsotlhe e ka bo e le tokololo e le nngwe fela, mmele o ka bo o le kae? 20Mme jaanong ditokololo di dintsi, mme mmele ona o mongwe fela.
12:20
1 Bakor. 12:14

21Leitlho ga le ka ke la raya seatla la re: “Ga ke go batle;” gongwe le tlhogo ya raya dinao ya re: “Ga ke lo batle.” 22Nnyaya; kana ditokololo tsa mmele tse e keteng ke tse di bokoa, ke tsona tse di batlegang bogolo; 23le ditokololo tsa mmele tse rona re reng di tlhoka tlotlo, ke tsona tse re di tlotlang bogolo; le tse e seng tse dintle tsa rona di kgabisiwa bogolo; 24kana tse dintle tsa rona ga di batle go kgabisiwa. Mme Modimo o lomagantse mmele ka go naya tokololo e e sa tlotlegeng tlotlo e kgolo bogolo, 25gore go se nne phapaano mo mmeleng, mme ditokololo di tlamelane ka go utlwana. 26Fa tokololo e le nngwe e ka boga, ditokololo tsotlhe di boga nayo; kampo fa tokololo e le nngwe e ka tlotlwa, ditokololo tsotlhe di itumela nayo.

27Mme lona lo mmele wa ga Keresete le ditokololo, mongwe le mongwe fa a beilweng teng.

12:27
Baroma 12:5
Baef. 5:30
28La ntlha Modimo o beile bangwe mo phuthegong go nna baapostolo, la bobedi ba bangwe go nna baporofeti, la boraro ba bangwe go nna baruti, morago ga moo badiri ba dikgakgamatso, le ba dineo tsa go fodisa, le bathusi le bagogi le ba dipuo tsa mefutafuta.
12:28
Baef. 4:11,12
29A botlhe ke baapostolo? A botlhe ke baporofeti? A botlhe ke baruti? A botlhe ke badiri ba dikgakgamatso? 30A botlhe ba na le dineo tsa go fodisa? A botlhe ba bua ka loleme? A botlhe ke baphutholodi? 31Tlhoafalelang dineo tse di molemo bogolo!

E bile ke sa ntse ke tla lo supetsa tsela e e siameng go feta.

13

Loboko lwa go boka lorato

131Le fa nka bo ke bua ka dipuo tsa batho le tsa baengele, mme ke se na lorato, nka bo ke diregile jaaka kgotlho e e dumang gongwe diphaphatshana tse di opiwang. 2Le fa nka bo ke na le neo ya boporofeti, ke tlhaloganya masaitsiweng otlhe le kitso yotlhe; kampo ke na le tumelo yotlhe ya go ka sutisa dithaba, mme ke se na lorato, nka bo ke se sepe.

13:2
Math. 7:22
17:20
3Le fa nka bo ke abela bahumanegi di-tsa-me tsotlhe, kampo ke neela mmele wa me gore ke fisiwe, mme ke se na lorato, go ka bo go sa nthuse sepe.
13:3
Math. 6:2

4Lorato lo bopelotelele, lo bopelontle; lorato ga lo fufege; lorato ga lo ipoke, ga lo ikgogomose, 5ga lo boatla, ga lo ipatlele, ga lo gakale, ga lo sale bosula jwa motho morago;

13:5
Bafil. 2:4,21
6ga lo itumelele tshiamololo, mme lo itumelela boammaaruri.
13:6
Baroma 12:9
7Lo iphapaanya le dilo tsotlhe, lo dumela dilo tsotlhe, lo solofela dilo tsotlhe, lo itshokela dilo tsotlhe.
13:7
Diane 10:12
Baroma 15:1

8Lorato ga lo nyelele ka bosakhutleng. Fa e le dipolelelopele, di tla nyelela, le dipuo di tla khutla, le kitso e tla nyelela. 9Gonne re itse ka bontlhanngwe, re bolelela pele ka bontlhanngwe; 10mme e tla re sa botlalo se sena go tla, sa bontlhanngwe se nyelediwe.

11E rile ke sa ntse ke le ngwana, ka bo ke bua jaaka ngwana, ke ikutlwa jaaka ngwana, ke akanya jaaka ngwana; mme ya re ke sena go nna monna, ka tlogela tsa bonyana. 12Gonne gompieno re bona dilo mo seiponing di le letobo, mme ka motlha oo re tla di bona sentle jaaka difatlhego di lebanye; gompieno ke tlhaloganya ka bontlhanngwe, mme ka motlha oo ke tla itse gotlhe, jaaka le nna ke itsilwe gotlhe.

13:12
2 Bakor. 5:7

13Mme jaanong tse di nnelang ruri ke tumelo le tsholofelo le lorato, tse tharo tse; mme se segolo mo go tsona ke lorato.

13:13
1 Bathes. 1:3
1 Joh. 4:16