Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

111Nnang baetsi ba me, jaaka le nna ke le moetsi wa ga Keresete.

11:1
1 Bakor. 4:16
Bafil. 3:17

Ka ga maitsholo a banna le basadi mo phuthegong

2Ke a lo boka, ka lo nkgopola mo go tsotlhe, e bile lo tshegeditse ditao, ka fa ke di lo laetseng ka teng. 3Ke rata lo a itse gore Keresete ke tlhogo ya monna mongwe le mongwe, monna ene ke tlhogo ya mosadi, Modimo ona ke tlhogo ya ga Keresete.

11:3
Baef. 5:23
1 Bakor. 3:23
4Monna mongwe le mongwe, fa a rapela gongwe a bua jaaka moporofeti, a rwele sengwe mo tlhogong, o tlotlolola tlhogo ya gagwe.
11:4
1 Bakor. 12:10
14:1
5Mme mosadi mongwe le mongwe, fa a rapela gongwe a bua jaaka moporofeti, a sa bipa tlhogo, o tlotlolola tlhogo ya gagwe; gonne go tshwana fela jaaka fa a beotswe. 6Gonne fa mosadi a sa ipipe tlhogo, le gona a a beolwe; mme fa e le ditlhong mo mosading go beolwa gongwe go pongwa moriri, a a ipipe tlhogo. 7Monna ene ga a a tshwanela go ipipa tlhogo, ka e le ene setshwano sa Modimo le tlotlo ya ona; mosadi ene ke tlotlo ya monna;
11:7
Gen. 1:27
8gonne monna ga a a dirwa ka mosadi, mosadi ke ene o dirilweng ka monna.
11:8
Gen. 2:22,23
9Kana e bile monna ga a a botšwa ka ntlha ya mosadi, mosadi ke ene o bopilweng ka ntlha ya monna.
11:9
Gen. 2:18
10Ke ka moo mosadi o tshwanetseng go nna le sesupo sa go laolwa mo tlhogong ka ntlha ya baengele. 11Le gale mo Moreneng mosadi ga a ka ke a nna teng kwa ntle ga monna, le monna ga a ka ke a nna teng kwa ntle ga mosadi; 12gonne monna o teng ka mosadi jaaka le mosadi a tswa mo monneng; mme tsotlhe di tswa mo Modimong.

13Atlholang ka losi gore a ke tshwanelo, fa mosadi a ka rapela Modimo, a sa bipa tlhogo? 14A kampo tlhago ga e lo rute ka yosi gore, fa monna a na le moriri o moleele, ke tlotlologo mo go ene? 15Le gore mosadi ene, fa a na le moriri o moleele, ke tlotlo mo go ene? Gonne o neilwe moriri o moleele go nna sebipo. 16Mme fa mongwe a rata go ganetsa, a a itse gore rona ga re na mokgwa o sele, le fa e le tsona diphuthego tsa Modimo.

Mokgwa wa go amogela Selalelo sa Morena

17Se sengwe se ke ratang go se lo laela ke se: Ga ke lo boke; ka gonne go phuthega ga lona ga go lo okeletse molemo, go lo okeletsa bosula.

11:17
1 Bakor. 11:22
18Gonne se segolo ke utlwa go twe: E a re fa lo phuthega mo phuthegong, go nne dikgaogano mo go lona; mme ntlha e nngwe ke a dumela.
11:18
1 Bakor. 1:10-12
3:3
19Gonne dikgaogano di tshwanetse go nna teng mo go lona gore ba ba tlhomameng mo go lona ba bonatsege.
11:19
1 Joh. 2:19
Doit. 13:4
20Jaanong e a re fa lo phuthegele felong go le gongwe, go bo go pale go ja Selalelo sa Morena. 21Gonne fa go jewa, mongwe le mongwe o a tle a je dijo tsa gagwe pele, mme yo mongwe a sale ka tlala, yo mongwe ene a tlhapelwe. 22A ga lo na matlo a go jela le go nwela teng? A kampo lo nyatsa phuthego ya Modimo, a lo swabisa bone ba ba se nang sepe? Ke tla lo raya ke reng? A ke lo boke? Mo go tseo ga ke lo boke.
11:22
Jak. 2:5,6

23Kana ke amogetse mo Moreneng se ke se lo neileng, gore Morena Jesu o ne a tsaya senkgwe mo bosigong jo o tshwarisitsweng ka jona,

11:23
Math. 26:26-28
Mar. 14:22-24
Luka 22:19,20
24a se lebogela, a se nathoganya a re: “Tsayang lo je! Se ke mmele wa me o o neelwang losong boemong jwa lona. Dirang jalo go nkgopola!” 25A ba a tsaya senwelo jalo morago ga selalelo a re: “Senwelo se ke kgolagano e ntšhwa ka madi a me. E ne e re fa lo nwa ka sona, lo dira jalo go nkgopola!”

26Gonne ka gale, fa lo ja senkgwe se le go nwa senwelo se, lo a bo lo itsise loso lwa Morena, go ya a ba a tle.

11:26
Math. 26:29
27Ka moo he, yo o jang senkgwe se, gongwe a nwa senwelo sa Morena ka mokgwa o o sa tshwanelang, o tla bo a leofela mmele wa Morena le madi a gagwe.
11:27
Baheb. 6:6
28Mme a motho a itlhatlhobe pele, morago ga moo a je senkgwe se, a ba a nwe ka senwelo se;
11:28
Math. 26:22
2 Bakor. 13:5
29gonne yo o jang, a ba a nwa ka mokgwa o o sa tshwanelang, o ijela le go inwela petso, ka a sa tlotle mmele wa Morena. 30Ke gona ka moo go leng ba bantsi mo go lona ba ba bokoa le ba ba lwalang; ba bantsi ba robetse.
11:30
1 Bakor. 15:20
31Gonne fa re ka bo re itshekisa, re ka bo re sa atlholwe. 32Mme fa re atlholwa, re watlhaiwa ke Morena gore re se ka ra atlholelwa tatlhego mmogo le lefatshe.
11:32
Baheb. 12:5,6

33Jalo he, ba ga etsho, e re fa lo phuthegela go ja, lo letane! 34Mme fa mongwe a tshwerwe ke tlala, a a je kwa gae gore go phuthega ga lona go se lo tsisetse go atlholelwa molato. Mme dilo tse di setseng ke tla di rulaganya motlhang ke tlang koo.