Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

A re se raeleng Modimo jaaka Baiseraele!

101Ba ga etsho, ga ke rate lo tlhoka go itse gore borraetsho botlhe ba ne ba le fa tlase ga leru, le gore botlhe ba tshedile lewatle;

10:1
Ekes. 13:21
14:22
2botlhe ba ne ba kolobediwa ka leru le ka lewatle, gore e nne ba ga Moše; 3botlhe ba ja sejo se le sengwe fela sa mowa;
10:3
Ekes. 16:4,35
Doit. 8:3
4botlhe ba nwa seno se le sengwe fela sa mowa; gonne ba ne ba nwa se se tswang mo lefikeng la mowa le le ba setseng morago, mme lefika leo e ne e le Keresete.
10:4
Ekes. 17:6
5Mme Modimo wa se ka wa kgatlhwa ke bontsi jwa bone; gonne ba bolaetswe mo sekakeng.
10:5
Num. 14:23,30

6Mme dilo tseo di dirafetse go nna dikao mo go rona gore re se eletse tse di bosula jaaka bone ba ne ba di eletsa.

10:6
Num. 11:4,34
7Le gona se nneng badiredi ba medimo ya diseto jaaka bangwe ba bone; jaaka go kwadilwe ga twe: “Morafe o ne wa nnela go ja le go nwa, ba tloga ba nanoga go tshameka.”
10:7
Ekes. 32:6
8Gape, a re se akafaleng jaaka bangwe ba bone ba ne ba akafala, ga ba ga swa ba le 23 000 ka letsatsi le le lengwe.
10:8
Num. 25:1,9
9Le gona a re se raeleng Morena jaaka bangwe ba bone ba ne ba mo raela, ba tloga ba nyelediwa ke dinoga.
10:9
Num. 21:5,6
10Gape, se ngongoregeng jaaka bangwe ba bone ba ne ba ngongorega, ba be ba nyelediwa ke mmolai.
10:10
Num. 14:2,36
Baheb. 3:11,17

11Dilo tsotlhe tseo di ne tsa ba dirafalela go nna dikao; mme di kwaletswe tlhagiso ya rona ba bokhutlo jwa metlha ya lefatshe bo re atametseng.

12Ka ntlha ya moo he, a e re yo o iponang a eme, a itise gore a se ka a wa! 13Lona ga lo ise lo tshwarwe ke thaelo epe e e ka palelang motho. Mme Modimo o boikanyo, o o se kitlang o lo lesa lwa raelwa mo go fetang thata ya lona, mme o tla lo direla phatlha mo thaelong gore lo kgone go e itshokela.

Tirelo-Modimo le tirelo ya medimo ya diseto

14Baratwi ba me, tshabang tirelo ya medimo ya diseto ka ntlha ya moo!

10:14
1 Joh. 5:21
15Ke bua le lona, lo le ba ba tlhaloganyang ka re: Akanyang se ke se buang! 16Senwelo sa tshegofatso se re se lebogelang, a ga se go nna le kabelo mo mading a ga Keresete le go kopanngwa nao? Le senkgwe se re se nathoganyang, a ga se go nna le kabelo mo mmeleng wa ga Keresete le go kopanngwa nao?
10:16
Math. 26:27
Dit. 2:42
17E re ka e le senkgwe se le sengwe fela, rona ba re leng bantsi re mmele o le mongwe fela; ka gonne rotlhe re tlhakanela senkgwe se le sengwe fela.
10:17
Baroma 12:5
1 Bakor. 12:27

18Lebang ba e leng Baiseraele ka fa botsalong: Bone ba ba jang ditlhabelo a ga ba na kabelo mo aletareng?

10:18
Lef. 7:6,15
19Jaanong ke reng? A nama ya setlhabelo sa modimo wa seseto ke sengwe? A kampo modimo wa seseto ke sengwe?
10:19
1 Bakor. 8:4
20Nnyaya! Mme ka re, tse baheitane ba di tlhabelang ba di tlhabela medemone, e seng Modimo. Mme nna ga ke rate gore lo ikopanye le medemone.
10:20
Lef. 17:7
Doit. 32:17
Pes. 106:37
Tshen. 9:20
21Ga lo ka ke lwa nwa senwelo sa Morena le senwelo sa medemone; ga lo ka ke lwa jela mo tafoleng ya Morena le mo tafoleng ya medemone.
10:21
2 Bakor. 6:15,16
22A kampo re rata go tsosa lefufa la Morena? A re mo feta ka thata?

Kgololesego ya bokeresete

23Dilo tsotlhe di letleletswe, mme ga di thuse tsotlhe; dilo tsotlhe di letleletswe, mme ga di age phuthego tsotlhe.

10:23
1 Bakor. 6:12
24A go se nne ope yo o ipatlelang tsa gagwe, mme mongwe le mongwe a a batlele yo mongwe.
10:24
1 Bakor. 11:33
Baroma 15:2

25Tsotlhe tse di rekisiwang mo ntlong ya dinama, lo ka di ja, lo sa botsolotse sepe ka ntlha ya segakolodi;

10:25
Baroma 14:2-10,22
26gonne lefatshe ke la Morena, le tsotlhe tse di mo go lone.
10:26
Pes. 24:1

27E re fa mongwe wa ba ba sa dumeleng a ka lo laletsa, mme lo rata go ya teng, lo je tsotlhe tse ba di lo bayang pele, lo sa botsolotse sepe ka ntlha ya segakolodi. 28Mme fa mongwe a ka lo raya a re, se ke nama ya setlhabelo sa medimo, foo lo se ka lwa ja ka ntlha ya yo o lo boleletseng le ka ntlha ya segakolodi.

10:28
1 Bakor. 8:7
29Fela ga ke ree segakolodi sa gago, ke raya sa yo mongwe. Kana kgololesego ya me e ka sekisediwang ke segakolodi sa yo mongwe? 30Fa ke amogela ka tebogo, ke ka kgalelwang ka ntlha ya se ke se lebogelang?
10:30
1 Tim. 4:4

31Jaanong le fa lo ja gongwe lo nwa kampo lo dira se sele, dirang tsotlhe go tlotla Modimo ka tsona!

10:31
Bakol. 3:17
32Se kgopiseng Bajuta gongwe Bagerika le e seng phuthego ya Modimo,
10:32
Baroma 14:13
33jaaka le nna ke itumedisa botlhe mo go tsotlhe, ke sa batle thusego ya me, mme ke batla ya ba bantsi gore ba pholosiwe.
10:33
1 Bakor. 9:20-22