Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Ba ipaakanyetsa go isa Letlole la Kgolagano kwa Jerusalema

151Dafita a ba a ikagela matlo mo motseng wa gagwe, a ba a baakanyetsa Letlole la Modimo felo, a le tlhomela tente. 2Ka nako eo Dafita a laela a re: “Letlole la Modimo le se ka la sikarwa ke ope fa e se Balefi fela; gonne ke bone ba Morena o ba tlhaotseng go sikara Letlole la Morena le go mo direla ka metlha yotlhe.” 3Jaanong Dafita a phuthela Baiseraele botlhe kwa Jerusalema gore Letlole la Morena le isiwe kwa felong ga lone mo a go le baakanyeditseng. 4Dafita a ba a kgobokanya ba ga gabo Arone le Balefi: 5Ba ga gabo Kahathe e ne e le Uriele yo mogolo le ba ga gabo ba le 120. 6Ba ga gabo Merari e ne e le Asaya yo mogolo le ba ga gabo ba le 220. 7Ba ga gabo Geresone e ne e le Joele yo mogolo le ba ga gabo ba le 130. 8Ba ga gabo Elisafane e ne e le Semaya yo mogolo le ba ga gabo ba le 200. 9Ba ga gabo Heberone e ne e le Eliele yo mogolo le ba ga gabo ba le 80. 10Ba ga gabo Usiele e ne e le Aminatabe yo mogolo le ba ga gabo ba le 112.

11Dafita a ba a bitsa baperesiti Satoke le Abjathare le Balefi Uriele le Asaya le Joele le Semaya le Eliele le Aminatabe,

15:11
2 Sam. 15:29
12a ba raya a re: “Lona lo ditlhogo tsa dikgoro tsa Balefi. Itireng boitshepo, lona le ba ga lona gore lo ise Letlole la Morena, Modimo wa Iseraele, kwa felong fa ke go le baakanyeditseng.
15:12
Ekes. 19:10
13E re ka ga ntlha lo ne lo se yo go ka le sikara, ke ka moo Morena, Modimo wa rona, o ne wa dira kgagolo mo go rona, gonne re ne re sa mmatla ka tshwanelo.”
15:13
1 Ditiraf. 13:9,10

14Mme baperesiti le Balefi ba iitshepisa gore ba ye go tsaya Letlole la Morena, Modimo wa Iseraele. 15Balefi ba feta ba sikara Letlole la Modimo ka disikari mo magetleng a bone, lone ba sa le ame jaaka go ne go laetse Moše ka fa lefokong la Morena.

15:15
Ekes. 25:14
Num. 4:15

16Dafita a ba a laela ba bagolo ba Balefi gore ba emise ba ga bone ba e leng baopedi ba tshotse diletso, e bong diharepa le dikwadi le matlhao-a-mabogo gore ba utlwatse ditumo tsa boitumelo ka go tlhatlosa mantswe. 17Mme Balefi ba emisa Hemane morwa Joele le Asafe morwa Beregia wa ba ga gabo le Ethane morwa Khusaya wa ba ga gabo Merari, ba e leng ba ga bone. 18Ba ga bone ba thulaganyo ya bobedi ba nna nabo, e bong Sagaria le Jaasiele le Semiramothe le Jehiele le Uni le Eliabe le Benaya le Maaseya le Mathitya le Elifele le Mikeneya, le Obete-Etomo le Jegiele badisa ba kgoro. 19Baopedi Hemane le Asafe le Ethane ba ne ba tshotse matlhao a kgotlho a mabogo, ba a letsa.

15:19
1 Ditiraf. 6:18,24,29
25:1
20Mme Sagaria le Asiele le Semiramothe le Jehiele le Uni le Eliabe le Maaseya le Benaya ba ne ba tshotse diharepa go opedisa lentswe la ntlha. 21Mme Mathitya le Elifele le Mikeneya le Obete-Etomo le Jegiele le Asasia ba tshotse dikgwadi go opedisa moporo.

22Mme Kenanya, yo mogolo wa Balefi, o ne a okametse kopelo, a ruta go opela sentle, ka a ne a le setswerere. 23Mme Beregia le Elekana e ne e le badisa ba mojako fa Letloleng. 24Mme baperesiti Sebanya le Josafate le Nethanele le Amasai le Sagaria le Benaya le Eliesere ba letsa diphala fa pele ga Letlole la Modimo. Le Obete-Etomo le Jehia e ne e le badisa ba mojako fa Letloleng.

Letlole la Kgolagano le isiwa kwa Jerusalema

(2 Sam. 6:12-22)

25Jaanong Dafita le bagolo ba Iseraele le balaodi ba dikete ba ya go tsaya Letlole la Kgolagano ya Morena kwa ntlong ya ga Obete-Etomo ka boitumelo. 26Mme e re ka Modimo o ne o thusa Balefi ba ba neng ba sikere Letlole la Kgolagano ya Morena, ga dirwa ditlhabelo tsa dipoo di supa le diphelehu di supa. 27Dafita o ne a apere kobo e e boleta ya letseta, le Balefi botlhe ba apere jalo ba ba neng ba sikere Letlole le baopedi le Kenanya mookamedi wa kopelo ya baopedi. Dafita a bile a apere khiba ya boperesiti ya lesela le lesweu. 28Baiseraele botlhe ba ne ba etleetsa Letlole la Kgolagano ya Morena ka tuduetso le tumo ya dinaka le ka diphala le ka matlhao-a-mabogo, ba ntse ba utlwatsa ditumo tsa diharepa le dikwadi.

29E rile Letlole la Kgolagano ya Morena le fitlha kwa motseng wa ga Dafita, Migale morwadia Saule a okomela ka fenstere, a bona kgosi Dafita a tlola a bina, mme a mo nyatsa mo pelong ya gagwe.

16

161Ya re ba sena go fitlhisa Letlole la Modimo, ba le baya mo teng ga tente e Dafita o neng a e le tlhometse, ba feta ba tlisa ditlhabelo tsa phiso le tsa tebogo fa pele ga Modimo. 2Ya re Dafita a sena go dira ditlhabelo tsa phiso le tsa tebogo, a tshegofatsa morafe ka leina la Morena. 3A ba a abela mongwe le mongwe wa Baiseraele, banna le basadi, senkgwe se le sengwe le nama le senkgwana sa maswabi a moweine.

4Mme bangwe ba Balefi a ba dira badiredi fa pele ga Letlole la Morena gore ba tumise Morena, Modimo wa Iseraele, ba o leboge ba o bake: 5E bong Asafe yo e leng tlhogo le Sagaria yo o tlhomaganang nae le Jehuele le Semiramothe le Jehiele le Mathitya le Eliabe le Benaya le Obete-Etomo le Jegiele ba tshotse diletso tsa diharepa le dikwadi, mme Asafe a letsa matlhao-a-mabogo. 6Mme baperesiti Benaya le Jahasiele ba nna ba letsa diphala ka metlha fa pele ga Letlole la Kgolagano ya Modimo.

Sefela sa tebogo le pako

(Pes. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47,48)

7E ne e le ga ntlha ka letsatsi leo, fa Dafita a opedisa Asafe le ba ga gabo “Lebogang Morena.”

16:7
Pes. 105:1-15

8Lebogang Morena,

bitsang leina la gagwe,

utlwatsang ditiro tsa gagwe

mo merafeng.

9Mo opeleleng,

mo leletseng,

akanyang dikgakgamatso

tsotlhe tsa gagwe.

10Ikgantsheng ka leina

le le boitshepo la gagwe;

a go itumele dipelo

tsa ba ba batlang Morena.

11Elang Morena tlhoko

le thata ya gagwe,

lo nne lo batle

sefatlhego sa gagwe ka gale.

12Gopolang dikgakgamatso

tsa gagwe tse o di dirileng

ditshupo tsa metlholo

tsa gagwe le dikatlholo

tsa molomo wa gagwe,

13lona bana ba ga Iseraele

motlhanka wa gagwe,

lona bomorwa Jakobe,

baitlhophelwi ba gagwe.

14Morena ke ene

Modimo wa rona;

dikatlholo tsa gagwe

di mo lefatsheng lotlhe.

15Gopolang kgolagano ya gagwe

ka bosakhutleng

le lefoko le o le laetseng

ditshika di le sekete;

16kgolagano e o e dirileng

le Aborahame

le ikano e o e ikanetseng

Isaka.

17A e beela Jakobe molao

le Iseraele kgolagano

e e sa khutleng,

18fa a re:

“Ke tla go naya lefatshe

la Kanana go nna kabelo

ya boswa jwa lona;”

19jale fa ba sa le bannye

mo palong,

ba se kae, ba jaka mo go lone.

20Ba itsamaela,

ba tswa setšhabeng

ba ya setšhabeng,

ba tlogela bogosi bongwe

ba ya kwa morafeng

o mongwe.

21A se ka a letlelela ope

go ba gatelela,

a betsa dikgosi

ka ntlha ya bone a re:

16:21
Gen. 12:17
20:3
26:9

22“Lo se ka lwa ama batlodiwa

ba me

le e seng go direla

baporofeti ba me bosula.”

23Opelelang Morena,

lona ba lefatshe lotlhe;

utlwatsang boitumelo jwa

pholoso ya gagwe

ka letsatsi le letsatsi.

16:23
Pes. 96

24Bolelang kgalalelo ya gagwe

mo ditšhabeng

le dikgakgamatso tsa gagwe

mo merafeng yotlhe.

25Gonne Morena o mogolo,

o tshwanetse go bakwa segolo;

o bile o a boitshega

bogolo go medimo yotlhe.

26Gonne medimo yotlhe ya

merafe ke ditshwantsho fela,

mme Morena

o dirile legodimo.

27Borena le kgalalelo di fa pele

ga sefatlhego sa gagwe;

nonofo le boitumelo

di mo felong ga gagwe.

28Lona ditshika tsa merafe,

neelang Morena,

lo neele Morena

tlotlo le thata.

16:28
Pes. 29:1,2

29Neelang Morena

tlotlo ya leina la gagwe;

tlisang tshupelo,

lo tle fa pele

ga sefatlhego sa gagwe;

obamelang Morena lo kgabile

ka boitshepo.

30Tlakaselang fa pele ga gagwe,

lona ba lefatshe lotlhe;

kana lefatshe le tlhomame,

ga le reketle.

31A magodimo a itumele,

a lefatshe le ipele!

A go buiwe mo ditšhabeng

go twe:

“Kgosi ke Morena!”

32A lewatle le sume

le tse di tletseng mo go lone!

A naga e duduetse

le tsotlhe tse di mo go yona!

33Foo ditlhare tsa sekgwa

di tla ipela fa pele ga Morena;

gonne o e tla

go atlhola lefatshe.

34Lebogang Morena,

gonne o molemo;

gonne bopelotlhomogi jwa

gagwe ke jo bo sa khutleng.

35E reng: “Re pholose,

Modimo wa pholoso

ya rona;

re phuthe,

re golole mo ditšhabeng

gore re leboge leina

le le boitshepo la gago,

re ipelafatse

ka go baka wena.”

36A go tumisiwe Morena

Modimo wa Iseraele

go tswa bosenang-tshimologo

go ya bosakhutleng!

Ke fa batho botlhe ba re: “Amen! Baka Morena!”
16:36
Pes. 41:14

37Mme Dafita a tlogela Asafe le ba ga gabo gona fa pele ga Letlole la Kgolagano ya Morena gore ba nne ba direle fa pele ga Letlole ka gale ka fa go batlegang ka teng ka letsatsi le letsatsi. 38Mme Obete-Etomo morwa Jeduthune le Hosa le ba ga bone, banna ba le 68, a ba dira badisa ba mojako.

39A ba a tlogela Satoke moperesiti le ba ga gabo ba e leng baperesiti fa pele ga Tente ya Boipontsho ya Morena kwa thoteng ya tlhabelo e e neng e le kwa Gibeone

16:39
1 Ditiraf. 21:29
40gore ba nne ba direle Morena ditlhabelo tsa phiso mo aletareng ya tsona ka gale mo mosong le mantsiboa le go dira tsotlhe tse di kwadilweng mo molaong wa Morena o a o laetseng Baiseraele.
16:40
Ekes. 29:38,39
41Ba bo ba na le Hemane le Jeduthune le ba bangwe ba ba tlhaotsweng ba ba boletsweng ka maina gore ba leboge Morena ka bopelotlhomogi jwa gagwe e le jo bo sa khutleng. 42Mme Hemane le Jeduthune ba ne ba na le diphala le matlhao-a-mabogo le diletso tsa difela tsa Modimo, e le tsa ba ba di letsang. Mme bomorwa Jeduthune bone ba disa kgoro.

43Jaanong batho botlhe ba ya kwa gae, mongwe le mongwe kwa lapeng la gagwe; le Dafita a boa go dumedisa ba lapa la gagwe.

17

Dafita o amogela tsholofetso ya Modimo ka moporofeti Nathane

(2 Sam. 7:1-17)

171E rile Dafita a ntse a nna mo ntlong ya gagwe, a raya moporofeti Nathane a re: “Bona, nna ke nna mo ntlong ya mesetere, mme Letlole la Kgolagano ya Morena lone le fa tlase ga masela a tente.”

2Nathane a araba Dafita a re: “Dira tsotlhe tse di mo pelong ya gago; gonne Modimo o na nao.”

3Mme ya re bosigo joo ga tla lefoko la Modimo kwa go Nathane la re: 4“Yaa o ree Dafita motlhanka wa me o re Morena o bua jaana o re: ‘Ga se wena o tla nkagelang ntlo ya go nna mo go yona. 5Kana go tloga letsatsing le ke ntshitseng Baiseraele kwa Egepeto ka lone go fitlha letsatsing leno ga ke ise nke ke nne mo ntlong, ka nna ka sepela ka tente ya Taberenakele. 6Gongwe le gongwe kwa ke ntseng ke sepetse teng le Baiseraele botlhe, a nkile ka bua lefoko fela le mongwe wa basiamisi ba Iseraele yo ke neng ke mo laetse go fudisa morafe wa me ka re: Ke ka ntlha ya eng fa lo sa nkagela ntlo ya mesetere?’

7“Jaanong he, raya Dafita motlhanka wa me jaana o re: ‘Morena wa masomosomo o bua jaana a re: Ke nna ke go tsereng kwa morakeng o setse dinku morago gore o nne moeteledipele wa morafe wa me wa Iseraele. 8Ka nna nao gongwe le gongwe kwa o ne wa ya teng, ka nyeletsa baba botlhe ba gago fa pele ga gago. Le gona ke tla go direla leina le le tshwanang le leina la ba bagolo ba ba mo lefatsheng. 9Ke tla beela morafe wa me wa Iseraele manno, ke o tlhoma gore o nne mo felong ga ona, mme o se ka wa tlhola o rerega gore ba ba setlhogo ba se tlhole ba o bogisa jaaka pele 10go tloga malatsing a ke beileng basiamisi ka ona ba ba neng ba busa morafe wa me wa Iseraele; mme ke tla kokobetsa baba botlhe ba gago, ke be ke go itsise go re: Morena o tla go agela ntlo. 11E tla re fa malatsi a gago a sena go tlala fa o ya go robala le borraago, ke tsose wa losika lwa gago sehularong sa gago yo o tla nnang wa bomorwao, ke tlhomamisa bogosi jwa gagwe. 12Ene o tla nkagela ntlo, mme ke tla tlhomamisa sedulo sa gagwe sa bogosi ka bosakhutleng.

17:12
1 Ditiraf. 22:10
28:6
13Ke tla nna rraagwe, ene a nne morwaake; mme ga nkitla ke tlosa bopelotlhomogi jwa me mo go ene jaaka ke bo tlositse mo go yo o neng a le pele ga gago. 14Ke tla mmaya mo ntlong ya me le mo bogosing jwa me ka bosakhutleng; sedulo sa bogosi sa gagwe se tla tlhomama ka bosakhutleng.’ ”

15Nathane a bolelela Dafita mafoko otlhe ao le pono yotlhe eo fela jaaka a laetswe.

Thapelo ya ga Dafita ya tebogo

(2 Sam. 7:18-29)

16Ke fa kgosi Dafita a tsena, a nna fa pele ga Morena a re: “Nna ke mang, Morena, Modimo? Le lotso lwa me ke eng, mo o bileng o mphitlhisitse fano?

17:16
Gen. 32:11
17Mme tseo ke tse dinnye mo matlhong a gago, Modimo; o bile o solofeditse ba lapa la motlhanka wa gago tse di kwa kgakala, mme o mpona ke le mothalo wa losika lo lo bopeletseng lwa bana ba bana, Morena, Modimo. 18Mme Dafita o sa ntse a ka go raya a reng? Kana o itse motlhanka wa gago. 19Morena, ke ka ntlha ya motlhanka wa gago le ka fa pelong ya gago fa o dirile selo se segolo seo sotlhe sa go itsise tiro tse dikgolo tsotlhe. 20Morena, ga go na ope yo o tshwanang nao; le gona ga go modimo ope kwa ntle ga gago gongwe le gongwe mo re go utlwetseng ka ditsebe. 21Ke setšhaba sefe mo lefatsheng se se tshwanang le morafe wa gago o le osi wa Iseraele o Modimo o ileng wa o ithekololela gore e nne morafe wa ona gore o itirele leina ka ditiro tse dikgolo le tse di boitshegang, ka go leleka ditšhaba fa pele ga morafe wa gago o ò o rekolotseng kwa Egepeto? 22Mme morafe wa gago wa Iseraele ò o dirile morafe wa gago ka bosakhutleng; wena Morena o dule Modimo wa bone.

23“Mme jaanong Morena, a lefoko le o le buileng ka ga motlhanka wa gago le ka ga lelapa la gagwe le tlhomame ka bosakhutleng, mme o dire jaaka o buile. 24Foo leina la gago le tla ikanyega, le nna legolo ka bosakhutleng mo go tla bong go twe: ‘Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, ke ona Modimo wa Iseraele;’ foo lelapa la ga Dafita motlhanka wa gago le tla bo le tlhomame fa pele ga gago. 25Gonne wena Modimo wa me o senoletse motlhanka wa gago gore o tla mo agela ntlo; ke ka moo motlhanka wa gago o nameditsweng pelo go rapela fa pele ga gago. 26Mme jaanong Morena, ke wena Modimo, o buile tse di molemo tseo ka ga motlhanka wa gago. 27Jaanong he, go kgatlhile wena go tshegofatsa lelapa la motlhanka wa gago gore le nne fa pele ga gago ka bosakhutleng; gonne se wena Morena o se tshegofaditseng se tla bo se tshegofaditswe ka bosakhutleng.”