Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Leswi kumiwaka hi lava nga endliwa lava lulameke

51Loko swi ri tano, leswi hi nga endliwa lava lulameke hi mhaka ya ku pfumela, hi ni ku rhula ni Xikwembu, hi Hosi ya hina Yesu Kriste; 2naswona hi ku pfumela, hi kotile ku kuma ha yena tintswalo leti hi yimeke ka tona sweswi, kutani hi tidzunisa eku languteleni ka hina ka ku averiwa ku kwetsima ka Xikwembu. 3Ku nga ri sweswo ntsena, kambe hi tidzunisa ni le maxangwini ya hina, hi ku tiva leswaku maxangu ma tswala ku tiyisela, 4ku tiyisela ku tswala ku hlula miringo, ni ku hlula miringo ku tswala ku langutela; 5kutani ku langutela a ku hi khomisi tingana, hikuva Xikwembu xi cherile rirhandzu ra xona etimbilwini ta hina hi Moya lowo Kwetsima lowu hi nyikiweke wona.

6Loko ha ha tsanile, Kriste ú fele lavo homboloka, hi nkarhi lowu vekiweke hi Xikwembu. 7Swi nga nonon'hwa eka munhu ku fela munhu un'wana la lulameke; kumbexana un'wana a a ta kanya mbilu a fela munhu lonene. 8Kambe Xikwembu xi kombisa erivaleni rirhandzu ra xona eka hina, hileswi Kriste a nga hi fela loko ha ha ri vadyohi. 9Loko swi ri tano, leswi hi nga endliwa lava lulameke sweswi, hi mhaka ya rifu ra yena, ngopfu-ngopfu hi ta ponisiwa ha yena evukarini bya Xikwembu. 10Loko ha ha ri valala eka Xikwembu, hi endliwile lava vuyelelaneke na xona hi ku fa ka N'wana wa xona; kutani, leswi hi nga vuyelelana na xona, ngopfu-ngopfu hi ta ponisiwa hi mhaka ya ku hanya ka Kriste. 11Ku nga ri sweswo ntsena, kambe ha tidzunisa eka Xikwembu ha Hosi ya hina Yesu Kriste, loyi sweswi hi amukeleke ku vuyelelana loku ha yena.

Adamu na Kriste

12

5:12
Gen. 3:6
Kutani ke, kukotisa leswi ku dyoha ku ngheneke emisaveni hi munhu a ri un'we, kutani rifu ri ngheneke hikwalaho ka ku dyoha, hi mukhuva wolowo rifu ri tlulele vanhu hinkwavo, hikuva hinkwavo va dyohile. 13Ku dyoha a ku ri kona emisaveni ku ko ku fika Nawu, hambileswi ku dyoha ku nga vuriwiki leswaku i ku dyoha, loko ku nga si va ni nawu. 14Hambiswiritano, rifu ri vile kona ku sukela eka Adamu ku ya fika eka Muxe, ri fumile ni lava nga dyohangiki hi ku tlula swileriso swa Xikwembu kukota Adamu. Kutani Adamu a a fanisa un'wana loyi a a ha ri endleleni.

15Kambe ntirho wa tintswalo lowu tirhiweke hi Xikwembu a wu ringanisiwi ni nandzu lowu nga endliwa hi Adamu; hikuva, loko nandzu wa munhu un'we ntsena wu dlayisile vanhu lavo tala, tintswalo ta Xikwembu ni nyiko ya tintswalo leyi teke hi munhu un'we ntsena a nga Yesu Kriste, swi tlurisile ngopfu-ngopfu hi ku andzela vanhu lavo tala. 16Ku ni ku hambana exikarhi ka nyiko ya Xikwembu ni leswi vangiweke hi ku dyoha ka munhu un'we loyi; hikuva ku avanyisa loku endliweke hikwalaho ka nandzu wun'we, ku tisile ku biwa, kasi ntirho wa tintswalo lowu endliweke ni loko milandzu yi ri leyo tala, wu tisile ku ntshunxiwa

17Rifu ri fumile hi mhaka ya nandzu wa munhu un'we ntsena; hi mukhuva wolowo, lava va amukelaka ndzalo ya tintswalo ni ya nkateko wa ku endliwa lava lulameke, va ta tlurisa ngopfu-ngopfu hi ku fuma evutomini, hi mhaka ya munhu un'we a nga Yesu Kriste.

18Kutani ke, kukotisa leswi nandzu wun'we wu dlayiseke vanhu hinkwavo leswaku va biwa, na wona ntirho wun'we wo lulama wu endla leswaku vanhu hinkwavo va ntshunxiwa, va kuma vutomi. 19Naswona, kukotisa leswi lavo tala va hundzuriweke vadyohi hikwalaho ka munhu un'we la nga yingisangiki, hi mukhuva wolowo, hi ku yingisa ka munhu un'we, vanhu lavo tala va ta hundzuriwa va va lava lulameke.

20Nawu wu nghenile leswaku milandzu yi andza; kambe laha ku dyoha ku andzeke kona, ndzalo ya tintswalo yi vile kona hi ku tlurisa; 21a swi ri leswaku, kukotisa leswi ku dyoha ku fumeke hi rifu, tintswalo na tona ti ta fumisa sweswo hi ku lulama loku yisaka evutomini lebyi nga heriki, ha Yesu Kriste Hosi ya hina.

6

Ku fa hi tlhelo ra ku dyoha ni ku hanya na Kriste

61Loko swi ri tano, xana hi ta ku yini? Xana hi ta ya emahlweni hi dyoha leswaku tintswalo ti andza xana? 2Niswitsanana! Hina hi feke hi tlhelo ra ku dyoha, xana hi nga ha hanyela yini eku dyoheni xana? 3Xana a mi tivi leswaku hina hinkwerhu lava khuvuleriweke eka Kriste Yesu, hi khuvuleriwe ku fa ka yena xana? 4

6:4
Kol. 2:12
Loko swi ri tano, hi ku khuvuleriwa ku fa ka yena, hi lahliwile na yena, leswaku kukotisa leswi Kriste a pfuxiweke exikarhi ka vafi, hi matimba yo kwetsima ya Tatana, na hina hi ta hanya hi mukhuva lowunthswa.

5Hikuva loko hi milelanile na yenaKumbe: loko hi damarhetiwile hi va un'we na yena hi ku fa hi rifu leri fanaka ni ra yena, na kona hi ta va tano loko hi pfuka eku feni hi ku pfuka loku fanaka ni ku pfuka ka yena. 6Leswi hi swi tivaka hileswaku munhu wa hina wa khale ú vambiwile na Kriste exihambanweni leswaku matimba ya munhu loyi wa ku dyoha ma herisiwa, ni leswaku hi ta ka hi nga ha vi mahlonga ya ku dyoha. 7Hikuva munhu loyi a feke ú ntshunxiwile ematimbeni ya ku dyoha. 8Loko hi file na Kriste, hi pfumela leswaku hi ta hanya na yena; 9naswona hi tiva leswaku, leswi Kriste a pfukeke exikarhi ka vafi, a nga ka a nga ha fi kambe, ni rifu a ra ha ri na matimba henhla ka yena. 10Ku fa ka yena a ku ri ku fa hi tlhelo ra ku dyoha, kan'we swi va swi herile; kutani vutomi lebyi a hanyaka byona sweswi ú hanyela Xikwembu. 11Hi mukhuva wolowo, na n'wina tivoneni mi ri lava feke hi tlhelo ra ku dyoha, kutani mi ri lava hanyelaka Xikwembu eka Kriste Yesu.

12Loko swi ri tano, ku dyoha ku nga ha tshuki ku fuma emirini wa n'wina lowu faka, leswaku mi nga ha yi hi ku navela ka wona; 13mi nga ha nyiketi swirho swa n'wina eku dyoheni, mi nga ha swi tirhisi ku endla leswo homboloka; kambe tinyiketeni eka Xikwembu tanihi vanhu lava hanyaka, lava humeke exikarhi ka vafi. Kutani mi nyiketa swirho swa n'wina eka Xikwembu, mi swi tirhisa ku endla leswo lulama. 14Ku dyoha ku nga ha mi fumi, hikuva a mi le hansi ka Nawu, kambe mi le hansi ka tintswalo.

Mahlonga ya leswo lulama

15Kutani ke? Xana hi ta dyoha, hileswi hi nga riki ehansi ka Nawu, kambe hi ri ehansi ka tintswalo xana? Niswitsanana! 16Xana a mi tivi leswaku, loko mi tinyiketa ku tirhela un'wana ni ku n'wi yingisa, mi mahlonga ya loyi mi n'wi yingisaka xana? — hambi mahlonga ya ku dyoha loku yisaka eku feni, hambi mahlonga ya ku yingisa loku yisaka eku lulameni. 17Kambe a ku nkhensiwe Xikwembu, hikuva n'wina lava khale a mi ri mahlonga ya ku dyoha, sweswi mi yingisile hi mbilu hinkwayo ntiyiso wa dyondzo leyi mi yi kumeke. 18Kutani mi ntshunxiwile eku dyoheni, mi va mi hundzuka mahlonga ya ku lulama. 19Ndzi tirhisa mavulavulele ya vanhu, hikuva, hi ntumbuluko, mi vanhu lava tsaneke. Ku fana ni leswi khale a mi nyiketile swirho swa n'wina ku va mahlonga ya thyaka ni ya ku homboloka, leswaku mi endla leswo homboloka ha swona, sweswi nyiketani swirho swa n'wina ku va mahlonga ya ku lulama, leswaku mi endla leswi tengeke ha swona.

20Hikuva loko ma ha ri mahlonga ya ku dyoha, a mi ntshunxiwile hi tlhelo ra ku lulama. 21Xana a mi tshovela yini eminkarhini yoleyo, hi ku endla swilo leswi sweswi swi mi khomisaka tingana, xana? Hikuva makumu ya swona i rifu. 22Kambe sweswi, mi ntshunxiwile eku dyoheni, mi hundzukile mahlonga ya Xikwembu, kutani mihandzu leyi mi yi tshovelaka sweswi yi mi yisa eku tengeni; eku heteleleni, mi ta kuma vutomi lebyi nga heriki. 23Hikuva ku dyoha ka hakela, hakelo ya kona i rifu, kambe nyiko leyi nyikiwaka ntsena, leyi humaka eka Xikwembu, i vutomi lebyi nga heriki, ha Kriste Yesu Hosi ya hina.

7

Ku fananisela hi swa vukati

71Xana a mi tivi, vamakwerhu (ndzi vulavula ni lava tivaka nawu), leswaku nawu wu fuma munhu hi nkarhi lowu a hanyaka xana? 2Swi fana ni wansati la tekiweke: Ú bohekile eka nuna wa yena hi nawu, loko nuna a ha hanya; kambe loko nuna a file, wansati loyi ú ntshunxekile enawini lowu a wu n'wi boha eka nuna wa yena. 3Hikokwalaho, loko a tekana ni wanuna un'wana, kasi nuna wa yena wa ha hanya, ú ta vuriwa muoswi; kambe loko nuna wa yena a file, ú ntshunxekile enawini; swi vula leswaku loko a tekana ni wanuna un'wana, a nga ka a nga vuriwi muoswi.

4Swi nga leswi ke, vamakwerhu, na n'wina mi file hi tlhelo ra Nawu, hikuva mi endla miri wun'we na Kriste;Kumbe: na n'wina mi file hi tlhelo ra Nawu, hikwalaho ka rifu ra Kriste swi vula leswaku mi va un'wana, a nga yena loyi a pfuxiweke exikarhi ka vafi leswaku hi tswala mihandzu leyi tsakisaka Xikwembu. 5Hikuva, loko ha ha hanyela swa ntumbuluko wa hina, ku navela loku nga na ku dyoha, loku a ku pfuxiwa hi mhaka ya Nawu, a ku tirha eswirhweni swa hina, kutani mihandzu ya kona a ku ri ku fa. 6Kambe sweswi hi ntshunxiwile eNawini, leswi hi nga fa hi tlhelo ra leswi a hi bohiwile hi swona khale; hikokwa laho ke, hi tirhela Xikwembu hi ndlela leyintshwa ya Moya, ku nga ri hi leya khale ya leswi tsariweke eNawini.

Ta Nawu ni ku dyoha

7

7:7
Eks. 20:17
Dut. 5:21
Loko swi ri tano, xana hi nga vula yini ke? Xana Nawu i ku dyoha ke? Niswitsanana! Hambiswiritano, a ndzi nga ta tiva leswi ku dyoha ku nga swona, loko Nawu a wu nga vanga kona; hikuva a ndzi nga ta tiva leswi ku navela loko biha ku nga swona, loko Nawu a wu nga vulanga wu ku: “U nga tshuki u navela!” 8Kambe ku dyoha ku kumile ndlela hi mhaka ya xileriso, kutani ku pfuxile ku navela ka tinxaka-xaka endzeni ka mina; hikuva ehandle ka Nawu, ku dyoha ku file.

9Khale, a ndzi ri la hanyaka, ndzi nga ri ehansi ka Nawu; kambe hi ku ta ka xileriso, ku dyoha ku pfuka ku hanya, kutani mina ndzi fa. 10Ku kumeka leswaku xileriso lexi a xi ri xo ndzi hanyisa, xi hundzukile xo ndzi lovisa. 11

7:11
Gen. 3:13
Hikuva ku dyoha ku kumile ndlela hi mhaka ya xileriso, kutani ku ndzi xisile, ni ku ndzi dlaya hikwalaho ka xileriso lexi. 12Hikokwalaho ke, nawu hi woxe wu hlawulekile, na xona xileriso xi hlawulekile, xi lulamile, hi lexinene.

13Loko swi ri tano, xana xilo lexinene, hi xona lexi nga ndzi vangela rifu xana? Niswitsanana! Kambe i ku dyoha, leswaku ku dyoha loku ku tikomba leswi ku nga swona; kutani ku ndzi vangele rifu hi ku tirhisa xilo lexinene; a swi ri leswaku, hi mhaka ya xileriso, ku dyoha ku kombisisa swinene ku biha ka kona.

Ku dyoha ku fuma munhu

14Ha swi tiva leswaku Nawu i wa Moya; kasi mina, ndzi munhu wa nyama ntsena, ndzi xavisiwile ku va hlonga ra ku dyoha. 15

7:15
Gal. 5:17
Mhaka hileswaku mina n'wini a ndzi twisisi leswi ndzi swi endlaka, hikuva a ndzi endli leswi ndzi navelaka ku swi endla, kambe ndzi endla leswi ndzi swi vengaka. 16Sweswi ke, loko ndzi endla leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, ndzi twanana ni Nawu leswaku wu lulamile. 17Hikokwalaho ke a nga ha ri mina la vangaka swona, kambe i ku dyoha loku akeke eka mina. 18Hikuva ndza swi tiva leswaku leswinene a swi akanga eka mina, hileswaku entumbulukweni wa mina wa laha misaveni; ku navela ku endla leswo lulama ku kona eka mina; kambe ku swi endla a ku kona. 19Hikuva leswinene leswi ndzi navelaka ku swi endla, a ndzi swi endli, kambe leswo biha leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, ndza swi endla. 20Swi komba leswaku loko ndzi endla leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, a nga ha ri mina hi xiviri xa mina la swi endlaka, kambe i ku dyoha loku akeke eka mina. 21Hikokwalaho, swi mirile eka mina: Loko ndzi navela ku endla leswo lulama, leswo biha na swona swi kona eka mina. 22Mina hi xiviri xa mina ndzi tsakela Nawu wa Xikwembu; 23kambe eswirhweni swa mina ndzi kuma nawu wun'wana, lowu lwaka ni nawu lowu wu fambisaka mianakanyo ya mina; wu ndzi endla mubohiwa enawini wa ku dyoha lowu fumaka swirho swa mina. 24Yo! Mina munhu wa khombo leronghasi! I mani la nga ta ndzi ntshunxa emirini lowu wu ndzi yisaka eku feni xana?Kumbe: emirini lowu wa ku fa 25A ku nkhensiwe Xikwembu ha Yesu Kriste, Hosi ya hina!

Ku hetisela emhakeni leyi, ndzi nga ku: Mina hi ndzexe, hambi ndzi tirhela Nawu wa Xikwembu hi mianakanyo ya mina, hi ntumbuluko wa mina wa laha misaveni ndzi tirhela nawu wa ku dyoha.