Xitsonga 1989 (TSO89)
107

Xiyenge xa vuntlhanu

(Tipisalema 107 – 150)

Risimu ra lava Xikwembu xi va poniseke emakhombyeni

1071

107:1
I Tikr. 16:34
II Tikr. 5:13
7:3
Ezr. 3:11
Ps. 100:5
106:1
118:1
136:1
Yer. 33:11
Tlangelani HOSI, hikuva yi ni vunene,

rirhandzu ra yona hi leri nga heriki.

2A va vule sweswo, vanhu lava HOSI Xikwembu xi va kutsuleke,

lava xi va humeseke ekhombyeni.Kumbe: lava xi va poniseke emavokweni ya nala

3Xi va hlengeletile va huma ematikweni,

evuxeni ni le vupeladyambu,

en'walungwini ni le dzongeni.Van'wana va ri: ni le matlhelweni ya lwandle (hileswaku Lwandle ra Mediteraniya, kumbe Lwandle-ro-Tshwuka)

4Van'wana a va tsendzeleka emananga, ku ri hava tindlela

to fika emutini lowu va nga tshamaka eka wona.

5A va twa ndlala ni torha,

va sungula ku hela mbilu.

6Ekhombyeni ra vona, va huwelerile eka HOSI Xikwembu,

kutani xi va humesile emaxangwini ya vona;

7xi va fambisile hi ndlela leyo lulama

ku kondza va ya fika emutini lowu va kumeke vutshamo eka wona.

8A va nkhense rirhandzu ra HOSI Xikwembu,

ni mahlori lawa xi ma endlelaka vanhu,

9hikuva xi timurile torha ra lava karheleke,

lava nga ni ndlala, xi va phamerile va dya va xurha.

10Van'wana a va tshama ekhotsweni exinyamini xo chavisa.

A va khomiwile va bohiwa hi tinketani, va xaniseka ngopfu,

11hikuva a va arile ku yingisa marito ya Xikwembu,

va sandza makungu ya Loyi a nga henhla-henhla.

12A va rhwexiwile mintirho leyo tika,

va karhala va wa, va nga pfuxiwi hi munhu.

13Ekhombyeni ra vona, va huwelerile eka HOSI Xikwembu,

kutani xi va ponisile emaxangwini ya vona.

14Xi va humesile exinyamini xo chavisa xa le khotsweni,

xi tsemile ni tinketani ta vona.

15A va nkhense rirhandzu ra HOSI Xikwembu,

ni mahlori lawa xi ma endlelaka vanhu,

16hikuva xi tshovile tinsimbhi to goga ha tona,

xi fayetela ni timbanti ta koporo.

17Van'wana a va hlanganisiwa tinhlokoVan'wana va ri: a va vabyisiwa hi mikhuva ya vona leyo homboloka,

va xaniseka hikwalaho ka swidyoho swa vona.

18Swakudya hinkwaswo a swi va phirha,

sirha a ri ahlamile emahlweni ka vona.

19Ekhombyeni ra vona, va huwelerile eka HOSI Xikwembu,

kutani xi va humesile emaxangwini ya vona.

20Xi lo vulavula kunene kutani va hola,

xi va ponisa eku feni.

21A va nkhense rirhandzu ra HOSI Xikwembu,

ni mahlori lawa xi ma endlelaka vanhu.

22A va xi tlangele hi ku humesa magandzelo,

va twarisa swiendlo swa xona hi minkulungwana.

23Van'wana a va tsemakanya malwandle hi tingalava,

va bindzula hi ku tleketla nhundzu emalwandle.

24Kutani va vonile mintirho ya HOSI Xikwembu,

ni ku hlamarisa ka yona loko va ri eswidziveni:

25Xi lerisile, kutani ku ba moya wa xidzedze,

wu pfuxa magandlati lamakulu;

26tingalava ti tlhekuka-tlhekuka,

vatluti va khomiwa hi ku chava lokukulu,

27va rhurhumela, va dedeleka kukota swidakwa,

vutlharinyana bya vona byi nga ha pfuni nchumu.

28Ekhombyeni ra vona, va huwelerile eka HOSI Xikwembu,

kutani xi va humesile emaxangwini ya vona.

29Xi miyetile xidzedze, xi ku whíí,

magandlati ya lwandle ma rhula.

30Sweswo swi va tsakisile ngopfu, hikuva a ku rhurile,

kutani HOSI Xikwembu xi va fikisile lomu a va kongomile kona.

31A va nkhense rirhandzu ra HOSI Xikwembu,

ni mahlori lawa xi ma endlelaka vanhu,

32a va xi twarise enhlengeletanweni ya vanhu va xona,

va xi dzunisa ehubyeni ya vakulukumba.

33Laha ku nga ni milambu, HOSI Xikwembu xi nga ku hundzula mananga,

swihlovo swa mati swi hundzuka rivala leri omeke,

34ni tiko ro nona ri hundzuka makwandzasi,

loko vaaki va kona va endla leswo biha.

35Kambe naswona HOSI Xikwembu xi nga hundzula mananga ma va nhlangasi,

xi hundzula rivala leri omeke, ri tala swihlovo.

36Kutani lava nga ni ndlala, xi va pfumelela ku ya tshama kona,

va aka ni miti va titshamela eka yona,

37va byala mavele, va byala ni mirhi ya vhinya,

ntshovelo wa kona wu va lowu tsakisaka;

38va andza swinene, hikuva Xikwembu xi va katekisile,

xi va andzisela na swifuwo.

39Kambe loko nhlayo ya vona yi hungutiwa,

loko va tsongahatiwa, ni loko va kombiwa maxangu ni makhombo ni mahlomulo,

40HOSI Xikwembu xi ta nyumisa varhangeri va tiko ra kona,

xi va tsendzelekisa emananga, laha ku nga riki na tindlela.

41Kutani xi ta humesa swisiwana eku xanisekeni ka swona,

xi ta andzisa mindyangu ya swona ni mintlhambi ya swona.

42Vanhu vo lulama va ta swi vona, va tsaka,

kambe lavo homboloka hinkwavo va ta pfumala lexi va nga xi vulaka.

43Munhu wo tlhariha a a xiyaxiye timhaka leti,

kutani ú ta twisisa leswaku HOSI Xikwembu xi ni rirhandzu!

108

Xikhongelo xo kombela ku lamuleriwa eka valala

(Ps. 57:7-11; 60:5-12)

Risimu. Pisalema ya Davhida.

1081We Xikwembu, mbilu ya mina a yi chavi nchumu!

Hikokwalaho, ndzi ta suma risimu ndzi yimbelela.

Ina, ndzi tsakela sweswo!Van'wana va ri: Pfuka wena moya wanga!

2We haripa na we xitende, pfukani!

Vurhonga, ndzi ta byi pfuxa.Van'wana va ri: Ndzi ta pfuka hi vurhonga

3We HOSI Xikwembu, ndzi ta ku nkhensa exikarhi ka matiko,

ndzi ta yimbelela ndzi ku dzunisa exikarhi ka vanhu va tinxaka-xaka,

4hikuva rirhandzu ra wena i rikulu ku tlula matilo,

ku tshembeka ka wena ku dliva ni mapapa.

5We Xikwembu, komba vukulu bya wena ehenhla tilweni,

ku dzuneka ka wena a ku tate misava hinkwayo.

6Ndzi hlamuleVan'wana va ri: Hi hlamule u ndzi ponisa hi matimba ya wena,

kutani varhandziwa va wena va ta hlayiseka.

7Xikwembu xi vulavula xi ri eTempeleni ya xona, xi ku:

“Ndzi muhluri! Ndzi ta pandza mindzilekana emutini wa Xikeme,

ndzi avela vanhu rivala ra Sukoti.

8Va le Giliyadi i va mina, hambi va ri va ka Manase i va mina.

Va ka Efrayimi i xihuku xa mina,

va ka Yuda vona i nhonga ya mina ya vuhosi.

9Tiko ra Mowabu i xibya ntsena lexi ndzi xi tirhisaka,

va le Edomu va fumiwa hi mina,

ndzi hlurile Vafilista, kutani ndzi le ku giyeni.”

10Xana i mani la nga ta ndzi yisa le Edomu,

a ndzi nghenisa ekhokholweni ra kona,

11loko ku nga ri wena Xikwembu! Kasi sweswi u hi cukumetile,

a wa ha yi na wona mavuthu ya hina enyimpini.

12Hi pfune u hi lamulela eka valala va hina,

hikuva vanhu va misava leyi va nge hi ponisi.

13Xikwembu xi ta yima na hina, kutani hi ta hlula,

hi xona xi nga ta kandziyela valala va hina.

109

Xikhongelo xa munhu loyi a lumbetiwaka hi valala

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema ya Davhida.

1091We Xikwembu xanga lexi ndzi xi dzunisaka,

u nga ha ndzi miyeleli,

2hikuva vanhu lavo homboloka, lava kanganyisaka, va lwa na mina,

va ndzi hembela ni ku ndzi lumbeta.

3Va ndzi rhendzela hi marito ya vona ya rivengo,

va ndzi pfuka ndzi nga va onhelanga nchumu.

4Ndza va rhandza, naswona ndza va khongelela,

kambe vona va tshamela ku ndzi lumbeta.

5Vunene bya mina va byi hakela hi leswo biha,

rirhandzu ri hakeriwa hi rivengo.

6Va ndzi rhukana va ku:Tindzimana 6 – 19 i marito ya valala loko va rhukana mukhongeri. Van'wana va teka marito lawa ma ri ya mukhongeri loko a rhukana nala wa yena

“A ku boxiwe mhaka ya yena leyo biha,Kumbe: a ku rhambiwe munhu wo biha a lwa na yena

muhehli a a yime evokweni ra yena ra xinene, a n'wi veka nandzu.

7Vubihi bya yena a byi tikombe loko a tengisiwa,

ku khongela ka yena a ku vuriwe xidyoho.

8

109:8
Mint. 1:20
Masiku ya yena ya ku hanya a ma hungutiwe,

a ku vekiwe un'wana entirhweni wa yena.Kumbe: tinhundzu ta yena a ti nyikiwe un'wana

9Vana va yena a va feriwe hi tata wa vona,

nsati wa yena a hundzuka noni.

10Vana va yena a va yinga-yinge va famba va kombela swakudya,

a va hlongoriwe va ya kule ni marhumbi ya muti wa ka vona.Van'wana va ri: a va ye eku singileni, kumbe: a va landzeleriwe hi valala

11Vanhu lava a lombeke mali eka vona a va teke swilo swa yena hinkwaswo,

tinhundzu ta yena hinkwato a ti tekiwe hi vanhu vambe.

12Ku nga vi na loyi a tshembekaka eka yena,

siku a faka, vana va yena va nga tweriwi vusiwana;

13na vona a va love hinkwavo, va hela va ku bì,

xivongo xa ka vona xi hatla xi nyamalala.

14HOSI Xikwembu a xi tsundzuxiwe vubihi bya vatata wa yena,

mana wa yena a nga tshuki a rivaleriwa swidyoho swa yena.

15Swidyoho leswi a swi tshame emahlweni ka HOSI Xikwembu, swi nga suki,

kambe Xikwembu a xi suse xivongo xa ka vona emisaveni!

16Mhaka hi leyi: Munhu loyi a nga lavanga ku tsetselela van'wana,

kambe ú xanisile swisiwana ni vapfumari, lava helaka ntamu ú va yisile eku feni.

17A a swi tsakela ku rhukana van'wana.

Sweswi a ku rhukaniwe yena!

A a nga naveleli van'wana minkateko.

Sweswi a yi ve kule na yena!Van'wana va ri: Sweswi ku rhukaniwa yena ... minkateko yi le kule na yena

18A a namarhela ndzhukano kukota xiambalo,

a nwa wona onge i mati,

a tola wona onge i mafurha.

19Sweswi a a funengele wona ku fana ni nkumba,

a a khwekete wona enyongeni minkarhi hinkwayo!”

20We HOSI, vanhu lava va ndzi vekaka nandzu ni ku ndzi lumbeta,

va be hi mindzhukano yeleyo!Kumbe: Hi wona maendlele ya vanhu lava va ndzi vekaka nandzu emahlweni ka HOSI Xikwembu, lava vulaka leswo biha ehenhla ka mina

21Ndzi lamulele hikwalaho ka vito ra wena, we HOSI N'wini wanga;

leswi u nga ni rirhandzu ni vunene, ndzi ponise,

22hikuva ndzi xisiwana ni mupfumari,

mbilu ya mina yi twa ku vava ngopfu.

23Ndzi ya eku nyamalaleni kukota mindzhuti nimadyambu,

va ndzi dzudzile ku fana ni njiya.

24Ndzi ondzile ngopfu, matsolo ya mina ma gudlagudla,

hikuva ndzi le ku titsoneni, a ndzi dyi nchumu.

25

109:25
Mt. 27:39
Mk. 15:29
Eka valala va mina, ndzo va xihlekiso,

loko va ndzi vona, va hlakahla tinhloko va ntlokola.

26We HOSI Xikwembu xanga, ndzi pfune,

ndzi ponise, hikuva u ni rirhandzu.

27Valala va fanele ku swi tiva

leswaku hi wena la tirhaka swilo leswi, we HOSI, hi wena la ndzi pfunaka.

28Hambi loko va ndzi rhukana, wena wa ndzi katekisa,

loko va lwa na mina, va ta khomiwa hi tingana,Van'wana va ri: valala va mina a va khomiwe hi tingana

kutani mina nandza wa wena ndzi ta tsaka.

29Lava va ndzi hehlaka a va khomiwe hi tingana,

a va ambexiwe tona ku fana ni xiambalo.

30Ndzi ta tlakusa rito ndzi tlangela HOSI ndzi vuyelela,

ndzi yi dzunisa exikarhi ka ntshungu,

31hikuva yi yima ni mupfumari ehubyeni,

yi n'wi lwela eka lava va n'wi avanyisaka.