Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Nehemiya a veka valanguteri eYerusalema

71Loko ntirho wo aka rirhangu ni ku vekela timbanti wu herile, ndzi vekile varindzi va le tinyangweni, ni vayimbeleri, ndzi veka ni Valevhi entirhweni. 2Kutani ndzi veka makwerhu Hanani, na Hananiya loyi a a hlayisa khokholo leswaku va va vona valanguteri va muti wa Yerusalema. Hananiya a a ri munhu wo tshembeka, naswona a a chava Xikwembu ku tlula vanhu vo tala. 3Kutani ndzi byela Hanani na Hananiya ndzi ku: “Vonani leswaku tinyangwa ta muti wa Yerusalema ti nga pfuriwi ku kondza dyambu ri va henhla, naswona loko vanhu va nga si ya eku etleleni, timbanti ti fanele ku pfariwa. Hlawulani varindzi exikarhi ka vaaki va muti wa Yerusalema; van'wana va fanele ku rindza etinyangweni, van'wana kusuhi na tindlu ta vona.”

Mavito ni mintsengo ya lava vuyeke hi le vukhumbini

(Ezr. 2:1-70)

4Muti wa Yerusalema a wu ri wukulu swinene, kambe vanhu lava a va tshama kona a va nga talanga, naswona a va nga si aka tindlu to tala. 5Kutani Xikwembu xi ndzi nyika miehleketo ya leswaku ndzi hlengeleta varhangeri ni tindhuna ni vanhu hinkwavo va ta tsariwa hi ku ya hi swivongo swa vona. Kutani ndzi kuma buku leyi ku tsariweke eka yona mavito ya lava va rhangeke va vuya hi le vukhumbini. Eka yona a ku tsariwile leswi:

6Vanhu lava Nebukadnetsara hosi ya Babilona a va khomeke a va yisa evukhumbini, va sukile exifundzheni lexi a va tshama eka xona va tlhelela eYerusalema, un'wana na un'wana a kongoma emutini wa yena. 7Varhangeri va vona a va ri lava: Zerubabele, na Yexuwa,Yexuwa, kumbe: Yoxuwa na Nehemiya, na Azariya, na Ramiya, na Nahamani, na Mordekayi, na Bilixani, na Misperete, na Bigivhayi, na Nehumi, na Baana.

Mintsengo ya Vaisraele lava vuyeke hi leyi: 8Va ka Paroxi i 2 172; 9va ka Xefatiya i 372; 10va ka Ara i 652; 11va ka Pahata-Mowabu, vona vatukulu va Yexuwa na Yowabu, i 2 818; 12va ka Elamu i 1 254; 13va ka Zatu i 845; 14va ka Zakayi i 760; 15va ka Binuyi i 648; 16va ka Bebayi i 628; 17va ka Azigadi i 2 322; 18va ka Adonikama i 667; 19va ka Bigivhayi i 2 067; 20va ka Adina i 655; 21va ka Atere, va nga vona va ka Hezekiya, i 98; 22va ka Haxumu i 328; 23va ka Besayi i 324; 24va ka Harifi i 112; 25va ka Gibiyoni i 95; 26va le Betlehema ni va le Netofa i 188; 27va le Anatoto i 128; 28va le Beta-Azimavhete i 42; 29va le Kiriyata-Yeyarimi, ni va le Kefira, ni va le Beroto i 743; 30va le Rhama ni va le Geba i 621; 31va le Mikamasa i 122; 32va le Betele ni va le Ayi i 123; 33va le mutini lowun'wana wa Nebo i 52; 34va le mutini lowun'wana wa Elamu i 1 254; 35va le Harini i 320; 36va le Yeriko i 345; 37va le Lodo, ni va le Hadidi, ni va le Ono, i 721; 38va le Sena i 3 930.

39Vaprista hi lava; Va ka Yedaya, va nga va ndyangu wa ka Yexuwa, i 973; 40va ka Imere i 1 052; 41va ka Paxahuru i 1 247; 42va ka Harimi i 1 017.

43Valevhi hi lava: va ka Yexuwa ni va ka Kadimiele, va nga vatukulu va Hodavhiya, i 74. 44Vayimbeleri, va nga va ka Asafa, i 148. 45Lava rindzaka etinyangweni, va nga va ka Xalumi, ni va ka Atere, ni va ka Talimoni, ni va ka Akubu, ni va ka Hatita, ni va ka Xobayi, i 138.

46Lava tirhaka eTempeleni hi lava: Va ka Siha, ni va ka Hasufa, ni va ka Tabawoto, 47ni va ka Kerosi, ni va ka Siya, ni va ka Padoni, 48ni va ka Lebana, ni va ka Hagaba, ni va ka Xalimayi, 49ni va ka Hanana, ni va ka Gidela, ni va ka Gahara, 50ni va ka Reyaya, ni va ka Resini, ni va ka Nekoda, 51ni va ka Gazumu, ni va ka Uza, ni va ka Paseyaka, 52ni va ka Besayi, ni va ka Mewunimi, ni va ka Nefuxesimi, 53ni va ka Bakibuku, ni va ka Hakufa, ni va ka Hare-Huru, 54ni va ka Basiliti, ni va ka Mehida, ni va ka Harexa, 55ni va ka Barkosi, ni va ka Sisera, ni va ka Tema, 56ni va ka Nesiya, ni va ka Hatifa.

57Lava nga ntlaweni wa malandza ya Solomoni, hi lava: Va ka Sotayi, ni va ka Soferete, ni va ka Perida, 58ni va ka Yaala, ni va ka Darkoni, ni va ka Gidela, 59ni va ka Xefatiya, ni va ka Hatili, ni va ka Pokerete-Hasebayimi, ni va ka Amoni.

60Vatirhi hinkwavo va le Tempeleni, ni lava nga ntlaweni wa malandza ya Solomoni i 392.

61Lava a va tshama le Teli-Mela, ni le Teli-Harixa, ni le Keruba, ni le Adoni, ni le Imere, kambe va nga tivi lomu vakokwa wa vona va humaka kona, naswona va nga ri na vumbhoni bya leswaku i Vaisraele, hi lava: 62va ka Delaya, ni va ka Tobiya, ni va ka Nekoda; hinkwavo i 642; 63vaprista lava nga tiviki lomu vakokwa wa vona va humaka kona hi lava: Va ka Hobaya, ni va ka Hakosi, ni va ka Barizilayi (Barizilayi a a tekile un'wana wa vana va Barizilayi wa Mugiliyadi, kutani a thyiwa vito ra mukon'wana loyi wa yena). 64Vanhu lava a va ehleketa leswaku mavito ya vona ma tsariwile ebukwini ya swivongo swa Vayuda, kasi a ma kona; hikokwalaho a va amukeriwanga exikarhi ka vaprista; a va tekiwa va ri lava nga tengangiki. 65

7:65
Eks. 28:30
Dut. 33:8
Ndhunankulu yi va byerile leswaku va nga tshuki va dya swakudya leswi humeseriwaka Xikwembu, ku kondza muprista a vutisa mhaka ya vona eka Xikwembu hi “Urimi” na “Thumimi”.Urimi na Thumimi: Vonani Nhlamuselo ya Marito

66Ntshungu hinkwawo a wu ri 42 360, 67loko ku nga hlayiwi malandza ya vona ya xinuna ni ya xisati; wona a ma ri 7 337. Vayimbeleri va xinuna ni va xisati a va ri 245. 68A va ri ni tihanci ta 736, ni timeyilatimeyila, kumbe: timula ta 245, 69ni tikamela ta 435, ni timbhongolo ta 6 720.

70Van'wana va tinhloko ta mindyangu va tinyiketile entirhweni wo aka. Ndhunankulu yi humesile swilo leswi landzelaka ku pfuneta ntirho wa ku aka: Nsuku wa 6 kg, ni minkambana ya 50, ni swiambalo swa vaprista swa 630. 71Van'wana va tinhloko ta mindyangu va humese swo pfuneta ntirho wo aka, va humesa nsuku wa 120 kg na silivhere ya 1 585 kg. 72Vanhu van'wana va humese nsuku wa 120 kg, na silivhere ya 1 440 kg, na swiambalo swa vaprista swa 67.

73

7:73
I Tikr. 9:2
Hev. 11:3
Vaprista, ni Valevhi, ni lava rindzaka etinyangweni, ni vayimbeleri, ni van'wana va vanhu ntsena, ni lava tirhaka eTempeleni, ni Vaisraele lavan'wana hinkwavo, a va tshama emitini ya vona.

Ezra a hlayela Vaisraele enawu

Hi n'hweti ya vu-7, Vaisraele hinkwavo a va tshamisekile emitini ya vona.

8

81Hi siku ro sungula ra n'hweti leyi, Vaisraele hinkwavo va ya va ya hlengeletana erivaleni leri nga mahlweni ka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Mati. Vaisraele a va byerile mutsari Ezra leswaku a ta ni buku leyi nga ni Nawu lowu HOSI Xikwembu xi wu nyikeke Muxe leswaku a ya wu fikisa eka Vaisraele. 2Kutani muprista Ezra a ta ni buku ya Nawu emahlweni ka vanhu lava a va hlengeletanile. A ku ri ni vavanuna ni vavasati ni vana hinkwavo lava a va ta kota ku twisisa leswi nga ta hlayiwa. 3Kutani Ezra a yima kwala rivaleni a languta enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Mati, a hlaya buku ya Nawu, a hlayela vavanuna ni vavasati ni vana hinkwavo lava a va ta kota ku twisisa leswi hlayiwaka. Ú hlayile buku leyi ku sukela nimixo ku fika ninhlekanhi. Vanhu hinkwavo a va yingisa swinene loko Nawu wu hlayiwa.

4Ezra mutsari a a yimile ehenhla ka vuhiri bya mapulangi lebyi a byi endleriwile ntirho lowu. Evokweni ra yena ra xinene a ku yimile Matitiya, na Xema, na Anaya, na Uriya, na Hilkiya, na Maaseya, kasi evokweni ra yena ra ximatsi a ku yime Pedaya, na Mixaele, na Malkiya, na Haxumu, na Haxibadana, na Zakariya, na Mexulama. 5Loko Ezra a pfula buku, vanhu hinkwavo a va n'wi vona hikuva a a yimile ehenhla ka mapulangi, kutani va suka va yima. 6Ezra a dzunisa HOSI Xikwembu, xona Xikwembu lexikulu, kutani vanhu hinkwavo va hlamula va ku: “Amen! Amen!” va ri karhi va tlakusela mavoko ehenhla. Kutani va nkhinsama, va korhamela hansi va khongela HOSI Xikwembu. 7Loko vanhu hinkwavo va ha ri etindhawini ta vona, ku vile ni Valevhi lava va va hlamuseleke Nawu leswaku va ta wu twisisa, va nga lava: Yexuwa, na Bani, na Xerebiya, na Yamini, na Akubu, na Xabetayi, na Hodiya, na Maaseya, na Kelita, na Azariya, na Yozabadi, na Hanani, na Pedaya. 8Valevhi lava a va hlaya Nawu ebukwini hi ndlela leyi twalaka, va tlhela va hlamusela leswi wu vulaka swona, leswaku vanhu va ta wu twisisa.

9Vanhu hinkwavo a va rila loko va twa marito ya Nawu. Kutani Nehemiya, yena ndhunankulu, na Ezra muprista tlhelo mutsari, ni Valevhi lava dyondzisaka vanhu, va byela vanhu hinkwavo, va ku: “Mi nga tshuki mi tlhaveka mi rila, hikuva siku leri ri hlawuleriwile HOSI Xikwembu xa n'wina. 10Fambani, mi ya tidyela nyama leyi noneke, mi nwa ni vhinyo leyo tsokombela; lava pfumalaka swakudya, mi va nyika. Siku leri ri hlawuleriwile N'wini wa hina, kutani mi nga tshuki mi rila, hikuva ntsako lowu HOSI yi mi nyikaka wona wu ta mi tiyisa.” 11Kutani Valevhi va miyeta vanhu hinkwavo va ku: “Miyelani, hikuva siku leri ri hlawulekile! Mi nga tshuki mi rila!” 12Vanhu hinkwavo va twisisile marito lawa va byeriweke wona, kutani va muka va ya dya ni ku nwa, va tsaka swinene, va nyika ni lava va pfumalaka swakudya.

Ta Nkhuvo wa Mintsonga

13Hi siku ra vumbirhi, tinhloko ta mindyangu ni vaprista ni Valevhi va ya eka Ezra mutsari va ya dyondza Nawu. 14

8:14-15
Levh. 23:33-36,39-43
Dut. 16:13-15
Kutani eNawini lowu va kuma ku tsariwile leswaku HOSI Xikwembu xi lerisile Vaisraele hi nomu wa Muxe ku tshama emintsongeni enkarhini wa nkhuvo lowu endliwaka hi n'hweti ya vu-7. 15Tlhandlakambirhi, a ku tsariwile leswaku va fanele ku hangalasa mahungu va tivisa vanhu emitini ya vona hinkwayo ni le Yerusalema va va byela ku ya etintshaveni va ya vuya ni mahlampfu ya mirhi ya tinxaka-xaka leyi nga ni matluka, va ta aka mintsonga hilaha swi tsariweke hakona. 16Hiloko vanhu va famba va ya vuya ni mahlampfu, va ta tiendlela mintsonga ya vona. Un'wana na un'wana a aka ntsonga ehenhla ka lwangu ra yindlu ya yena, ni le xivaveni xa yena, va aka ni le xivaveni xa yindlu ya Xikwembu, ni le rivaleni leri nga kusuhi ni Nyangwa-ya-Mati, ni le rivaleni leri nga kusuhi ni Nyangwa-ya-Efrayimi. 17Ntshungu hinkwawo wa lava va vuyeke hi le vukhumbini wu endlile mintsonga, wu tshama eka yona. Ku sukela enkarhini wa Yoxuwa n'wana Nuni ku ta fika siku rero, Vaisraele a va nga si tshama va swi endla, kutani ku vile ni ntsako lowukulu. 18Siku rin'wana ni rin'wana ku sukela eka siku ro sungula, ku ya fika eka lero hetelela a va hamba va hlayeriwa buku ya Nawu wa Xikwembu. Nkhuvo wu hetile masiku ya 7, kutani hi siku ra vu-8 va hlengeletana va gandzela Xikwembu hilaha swi lerisiweke hakona.

9

Vaisraele va khongela, va titsona ni swakudya

91Hi siku ra 24 ra n'hweti ya vu-7, Vaisraele va hlengeletana, va khongela va titsona ni swakudya; a va ambarile swiambalo leswo khwaxa, va ticheleterile ni misava etinhlokweni. 2Vaisraele va tihambanisa ni vanhu va matiko mambe kutani va yima va tisola hikwalaho ka swidyoho swa vona ni swa vatata wa vona. 3Loko va ha yimile etindhawini ta vona, va hlayeriwa buku ya Nawu wa Xikwembu xa vona ku ringana tiawara tinharhu, kutani tiawara tin'wana tinharhu leti landzelaka va tisola swidyoho swa vona, va khongela HOSI Xikwembu xa vona. 4A ku ri ni mapulangi lawa a ma beleriwile leswaku Valevhi va ta yima eka wona. Ehenhla ka wona a ku ri na Yexuwa, na Bani, na Kadimiele, na Xebaniya, na Buni, na Xerebiya, na Bani, na Kenani. Valevhi lava a va khongela HOSI Xikwembu xa vona hi rito leri tlakukeke. 5Kutani Yexuwa, na Kadimiele, na Bani, na Haxabiniya, na Xerebiya, na Hodiya, na Xebaniya, na Petahiya, va ku: “Yimani mi dzunisa HOSI Xikwembu xa n'wina; xi dzuniseni hilaha ku nga heriki! Dzunisani vito ra xona leri dzunekaka, rona leri tlulaka swilo hinkwaswo leswi dzunisiwaka ni ku twarisiwa!”

Xikhongelo xa ku tisola

6Kutani Vaisraele va khongelaVan'wana va ri: Kutani Ezra a khongela va ku: “Wena HOSI, u Xikwembu u ri wexe! Hi wena u endleke matilo hinkwawo ni hinkwaswo leswi swi nga ka wona; u endlile ni misava ni leswi nga ka yona hinkwaswo, u endla ni malwandle ni hinkwaswo leswi nga ka wona. Swilo leswi hinkwaswo swi hlayisiwa hi wena; ni swivumbiwa swa le tilweni swi gandzela wena! 7

9:7
Gen. 12:1
17:5
Hi wena u nga HOSI; u Xikwembu lexi hlawuleke Abrahama, u n'wi susa le Uru wa Vakalediya, kutani u n'wi thya vito ra Abrahama. 8
9:8
Gen. 15:18-21
U vonile Abrahama a ri munhu la tshembekeke emahlweni ka wena, kutani u endla ntwanano na yena leswaku u ta nyika vatukulu va yena tiko ra Vakanana, ni Vahiti, ni Vaamori, ni Vaperesi, ni Vayebusi, ni Vagirigaxi. Xitshembiso xa wena, u xi hetisisile hikuva u lulamile.

9

9:9
Eks. 3:7
14:10-12
“U vonile ku xaniseka ka vatata wa hina etikweni ra Egipta, u tlhela u twa xirilo xa vona le Lwandle-ro-Tshwuka.Lwandle-ro-Tshwuka, kumbe: Lwandle-ra-Tinhlanga 10
9:10
Eks. 7:8 – 12:32
U endlile swikombiso ni swihlamariso, u ba Faro ni malandza ya yena hinkwawo ni vanhu va tiko ra yena hinkwavo, hikuva a wu swi tiva leswaku va vile ni tihanyi eka vatata wa hina. Hikokwalaho, ku sukela enkarhini wolowo ku ta fika sweswi, vito ra wena ra tiveka swinene. 11
9:11
Eks. 14:21-29
15:4-5
U endlile leswaku mati ya lwandle ma avana hi le xikarhi, kutani va tsemakanya hi laha ku omeke. Lava a va va hlongorisa u va hoxile exidziveni lexo enta va wela ku fana ni ribye leri hoxiweke emagandlatini. 12
9:12
Eks. 13:21-22
Ninhlekanhi, u va rhangerile hi ku nembeleta papa emahlweni ka vona; nivusiku u va rhangerile hi ku nembeleta ndzilo lowu pfurhaka wu va voningela ndlela leyi va faneleke ku famba ha yona. 13
9:13-14
Eks. 19:18 – 23:33
U xikerile ehenhla ka ntshava ya Sinayi, kutani u vulavula ni Vaisraele u ri etilweni, u va nyika switsundzuxo leswinene, ni milawu ya ntiyiso, ni swileriso ni swiletelo leswo lulama. 14U va tivisile ni siku ra wena lero hlawuleka ra Savata, u va nyika swiletelo ni swileriso ni milawu hi nomu wa nandza wa wena Muxe. 15
9:15
Eks. 16:4-15
17:1-7
Dut. 1:21
U va nyikile swakudya leswi humaka etilweni leswaku va susa ndlala; u va nyikile ni mati lama humaka eribyeni leswaku va tima torha. U va lerisile leswaku va nghena va teka tiko leri u hlambanyeke leswaku u ta va nyika rona ri va ra vona.

16

9:16-17
Eks. 34:6
Tinhl. 14:1-4,18
Dut. 1:26-33
“Hambiswiritano, vatata wa hina va tikurisile, va tinonon'hwisa, va nga yingisi milawu ya wena. 17Va arile ku ku yingisa, va nga tsundzuki swihlamariso leswi u swi endleke exikarhi ka vona; va tinonon'hwisile, va tihlawulela munhu loyi a nga ta va rhangela leswaku va tlhelela evuhlongeni etikweni ra Egipta. Hambiswiritano, wena Xikwembu lexi tshamaka xi tiyimisele ku rivalela, a wu va tshikanga, hikuva u tele ku tsetselela ni ku twela vusiwana; u hlwela ku kariha, naswona u tele tintswalo. 18
9:18
Eks. 32:1-4
Vanhu lava, va ku rhuketerile swinene hi ku tivumbela xifaniso xa rhole, kutani va ku: ‘Hi lexi Xikwembu xa n'wina lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta!’ 19
9:19-21
Dut. 8:2-4
Hambiswiritano wena a wu va tshikanga emananga, hikuva u tele ku twela vusiwana; papa leri a ri nembelela ninhlekanhi ri va komba ndlela a ri sukanga emahlweni ka vona, hambi wu ri ndzilo lowu a wu pfurha nivusiku wu va voningela ndlela leyi a va fanele ku famba ha yona, a wu sukanga. 20U va nyikile Moya wa wena lowunene wu va letela; u va phamerile manna, va dya, u va nyikile ni mati va tima torha. 21U va hlayisile malembe ya 40 emananga, va nga pfumali nchumu, swiambalo swa vona a swi hlakalanga, hambi yi ri milenge ya vona a yi pfimbanga.

22

9:22
Tinhl. 21:21-35
“U va nyikile matiko ni vanhu va wona, kutani va ma teka ha rin'we-rin'we ma va ya vona; va teka ni tiko ra Sihoni hosi ya Hexiboni ni tiko ra Ogo hosi ya Baxani. 23
9:23
Gen. 15:5
22:17
Yox. 3:14-17
Vatukulu va vona u va andzisile va tala ku kota tinyeleti, kutani u va tisa etikweni leri u tshembiseke vatata wa vona leswaku va ta nghena va ri teka ri va ra vona. 24
9:24
Yox. 11:23
Kutani vatukulu va vona va nghenile va teka tiko leri ri va ra vona; wena u va hlulerile Vakanana, vona vaaki va tiko, u va nyiketa emavokweni ya Vaisraele, u nyiketa ni tihosi ta Vakanana ni vanhu lava tshamaka etikweni rero leswaku Vaisraele va ta endla leswi va swi tsakelaka ha vona. 25
9:25
Dut. 6:10-11
Va tekile miti leyi biyeleriweke hi rirhangu yi va ya vona, va teka ni tiko lero saseka, ni tindlu leti teleke hi swilo hinkwaswo leswinene; va teka ni swihlovo leswi kovotliweke emaribyeni, ni masimu ya vhinya, ni mintanga ya mirhi ya mitlhwari, ni ya mirhi ya mihandzu ya tinxaka-xaka. Kutani va dya va xurha, va nyuhela;va nyuhela, kumbe: va kuluka va tiphinile hikwalaho ka tintswalo ta wena letikulu.

26

9:26-28
Vaav. 2:11-16
“Hambiswiritano, va arile ku ku yingisa, va ku hundzukela, va fularhela ni Nawu wa wena, va dlaya ni vaprofeta va wena lava a va va tsundzuxa ku tlhelela eka wena; va tlhela va ku rhuketela swinene. 27Kutani wena u va nyiketile emavokweni ya valala va vona va va xanisa. Loko va ri eku xanisekeni, va huwelerile eka wena, kutani wena u twile xirilo xa vona u ri etilweni. Hikwalaho ka tintswalo ta wena letikulu u va rhumerile valamuleri, va va ponisa emavokweni ya valala va vona. 28Kambe endzhaku ka loko u va wisisile ku xaniseka, va tlhele va ku dyohela, kutani u va nyiketa kambe emavokweni ya valala va vona leswaku va va fuma. Hambiswiritano loko va hundzukele eka wena va tisola, u yingisile swirilo swa vona u ri etilweni; eka minkarhi leyo tala u va ponisile hikwalaho ka tintswalo ta wena. 29
9:29
Levh. 18:5
U va tsundzuxile leswaku va tlhelela eNawini wa wena, kambe vona va tikurisile, va ala ku yingisa milawu ya wena, va ku dyohela hi ku tlula swiletelo swa wena leswi loko munhu a swi hlayisa a kumaka vutomi; va ku fularherile, va tinonon'hwisa, va ala ku ku yingisa. 30
9:30
II Tih. 17:13-18
II Tikr. 36:15-16
Emalembeni lawa yo tala, u va lehiserile mbilu, u va tsundzuxa hi Moya wa wena, hi milomo ya vaprofeta, kambe a va yingisanga, kutani u va nyiketa emavokweni ya vamatiko. 31Hambiswiritano, hikwalaho ka tintswalo ta wena letikulu a wu va herisanga kumbe ku va tshika, hikuva u Xikwembu lexi xi nga ni tintswalo ni ku twela vusiwana.

32

9:32
II Tih. 15:19,29
17:3-6
Ezr. 4:2,10
“We Xikwembu xa hina, u Xikwembu lexikulu xa matimba lexi chavisekaka; u hlayisa ntwanano ni rirhandzu lero tshembeka; hikokwalaho, u nga yi endli leyitsongo, mhaka ya ku tikeriwa hinkwako loku hi veke na kona ku sukela enkarhini wa tihosi ta Asiriya ku ta fika sweswi, hina, ni tihosi ta hina, ni varhangeri va hina, ni vaprista va hina, ni vaprofeta va hina, ni vatata wa hina, ni vanhu va wena hinkwavo. 33Eka hinkwaswo leswi swi hi humeleleke, wena u tirhile hi ku lulama ni ku tshembeka, kambe hina hi endlile leswo homboloka. 34Tihosi ta hina, ni varhangeri va hina, ni vaprista va hina, ni vatata wa hina, a va hlayisanga nawu wa wena, hambi swi ri swileriso ni switsundzuxo swa wena leswi u va nyikeke swona, a va swi yingisanga. 35A va ku tirhelanga hambi ku ri enkarhini lowu a va fumiwa hi tihosi ta vona, ni loko u va kombisile tintswalo letikulu etikweni lerikulu ro saseka leri u va nyikeke rona; naswona, a va hundzukanga emintirhweni ya vona leyo homboloka. 36Languta, namuntlha hi mahlonga; hi mahlonga etikweni leri u ri nyikeke vatata wa hina leswaku va tiphina hi mihandzu ya rona ni hinkwaswo leswinene leswi humaka eka rona. 37Mihandzu ya tiko leri yi tekiwa hi tihosi leti u ti vekeke leswaku ti hi fuma hikwalaho ka swidyoho swa hina. Tihosi leti, ti ni matimba ni le henhla ka hina ni swifuwo swa hina, ti endla hi ku rhandza, kutani hina hi le khombyeni lerikulu.Hi Xiheveru, kavanyisa 10 ku sungula kwala

Vaisraele va tiboha ku tirhela Xikwembu

38“Hikokwalaho ka swilo leswi hinkwaswo, hina Vaisraele hi endla ntwanano lowu hi wu tsalaka kunene; varhangeri va hina, ni Valevhi, ni vaprista va hina va wu tiyisa hi ku fungha.