Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Ku pfuxiwa ka rirhangu ra muti wa Yerusalema

31Eliyaxibi, Muprista Lonkulu, ni vaprista-kulobye va sungula ntirho wa ku aka, va aka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tinyimpfu, va tlhela va yi hlawulekisa,Van'wana va ri: va celela timhandze va vekela ni timbanti. Va ya emahlweni va aka rirhangu va tlhela va ri hlawulekisa ku kondza va ya fika eka Xihondzo-xa-Dzana ni ka Xihondzo-xa-Hananele. 2Ekusuhi na Eliyaxibi, a ku aka vavanuna va le Yeriko, ku landza Zakuru n'wana Imri.

3Va ka Hasena, vona a va aka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tinhlampfi, va celela timhandze, va vekela timbanti ni swo goga hi swona hinkwaswo. 4Ekusuhi na vona a ku aka Meremoto n'wana Uriya wa Hakosi, kutani ku landza Mexulama n'wana Berekiya wa Mexezabele, ku ta Sadoki n'wana Baana. 5Ekusuhi na Sadoki a ku aka va le Tekowa, kambe van'wankumi vona a va tinonon'hwisa, va ala ku tirha leswi tindhuna ta vona a ti va lerisa swona.Kumbe: va ala ku tirha ntirho wa HOSI Xikwembu xa vona

6Yoyada n'wana Paseya na Mexulama n'wana Basodeya, vona a va aka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Yexana;Nyangwa-ya-Yexana, kumbe: Nyangwa-ya-Khale va celela timhandze, va vekela timbanti ni swo goga hi swona hinkwaswo. 7Ekusuhi na vona a ku aka Melatiya wa le Gibeyoni, na Yadoni lowa Mumeronoti, ni va le Gibeyoni, ni va le Mispa lava fumiwaka hi ndhunankulu ya xifundzha xa le vupeladyambu bya nambu wa Yufrata. 8Ekusuhi na vona a ku aka Uziele n'wana Harahaya un'wana wa vafuri va nsuku, kutani ku landza Hananiya, un'wana wa vaendli va mafurha layo nun'hwela. Vanhu lava va pfuxe rirhangu ra muti wa Yerusalema ku ya fika exivandleni lexi va nge i Khumbi-ro-Anama. 9Ekusuhi na vona a ku aka Refaya n'wana Huri, yena ndhuna ya hafu yin'wana ya xifundzha xa Yerusalema. 10Ekusuhi na Refaya a ku tirha Yedaya n'wana Harumafa, a aka xiphemu lexi langutaneke ni yindlu ya yena. Ekusuhi na Yedaya a ku aka Hatuxi n'wana Haxabiniya. 11Malikiya n'wana Harimi na Haxubu n'wana Pahata-Mowabu, a va aka xiphemu xin'wana, va aka ni xivandla lexi vuriwaka Xihondzo-xa-Xitiko. 12Ekusuhi na vona a ku aka Xalumi n'wana Halohexi, yena ndhuna ya hafu leyin'wana ya xifundzha xa Yerusalema, a tirha swin'we ni vana va yena va xisati.

13Hanunu ni vaaki va le Zanowaka a va aka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-le-Nkoveni; va yi pfuxa, va vekela timbanti ni swo goga hi swona hinkwaswo. Va akile rirhangu mpfhuka wo ringana 500 m, ku kondza va ya fika enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Vulongo.

14Malikiya n'wana Rekaba, ndhuna ya xifundzha xa Beta-Hakarimi a a aka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Vulongo; a yi pfuxa, a tlhela a vekela timbanti ni swo goga hi swona hinkwaswo.

15Xalumi n'wana Kolohoza ndhuna ya xifundzha xa Mispa a a aka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Xihlovo; a yi pfuxa, a tlhela a yi fulela, a vekela timbanti ni swo goga hi swona hinkwaswo. A aka ni rirhangu leri nga kusuhi ni xidziva xa Xela le ntangeni wa hosi, a kondza a ya fika eka swikhandziyo leswi rhelelaka swi huma eka Muti-wa-Davhida. 16Ekusuhi na Xalumi, a ku tirha Nehemiya n'wana Azibuku ndhuna ya hafu ya xifundzha xa Beta-Suru, a aka xiphemu lexi langutaneke ni masirha ya ka Davhida, ku ya fika exidziveni lexi ceriweke kunene, ni ku ya fika endlwini ya tinhenha. 17Ekusuhi na Nehemiya, a ku tirha Valevhi lava: Rehumi n'wana Bani, ku landza Haxabiya ndhuna ya hafu yin'wana ya xifundzha xa Keyila; a a yimela vanhu va yena. 18Ekusuhi na Haxabiya a ku aka ndhuna ya hafu leyin'wana ya xifundzha xa Keyila, yena BavhayiVan'wana va ri: Binuyi n'wana Henadada. 19Ekusuhi na Bavhayi a ku tirha Ezere n'wana Yexuwa ndhuna ya le Mispa. Ezere a a aka xiphemu lexi langutaneke na ndhawu leyi tlhandlukelaka laha ku hlayiseriwaka kona matlhari, kusuhi ni yinhla ya rirhangu. 20Ekusuhi na Ezere a ku tirha Baruku n'wana Zabayi,Van'wana va ri: a ku tirha Baruku n'wana Zabayi, a chivirika swinene yena a a aka xiphemu lexi sukelaka eyinhleni ya rirhangu ku ya fika enyangweni ya yindlu ya Eliyaxibi Muprista Lonkulu. 21Ekusuhi na Baruku a ku tirha Meremoto n'wana Uriya wa Hakosi; yena a a aka xiphemu xo sukela enyangweni ya yindlu ya Eliyaxibi ku ya fika laha yindlu yi helelaka kona. 22Ekusuhi na Baruku a ku aka vaprista vo huma emitini leyi nga nkoveni. 23Ekusuhi ni vaprista lava a ku tirha Benjamini na Haxubu; vona a va aka xiphemu lexi langutaneke ni yindlu ya ka vona. Ekusuhi na vona a ku tirha Azariya n'wana Maaseya wa Ananiya; yena a a aka xiphemu lexi nga kusuhi ni yindlu ya yena. 24Ekusuhi na Azariya a ku tirha Binuyi n'wana Henadada; yena a a aka xiphemu lexi sukelaka endlwini ya Azariya ku ya fika eyinhleni ya rirhangu 25ni laha rirhangu ri jikaka kona. Palala n'wana Uzayi yena a a aka xiphemu lexi langutaneke ni yinhla ya rirhangu, laha ku nga na xihondzo xa yindlu ya le henhla ya hosi, leyi nga xivaveni xa varindzi. Ekusuhi na Palala a ku tirha Pedaya n'wana Paroxi, 26a aka swin'we ni vatirhi va le Tempeleni lava a va tshama exivandleni lexi vuriwaka Ofele. Pedeya na vanhu lava va akile ku ya fika enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Mati, hi tlhelo ra le vuxeni, va aka va ya fika ni le xihondzweni. 27Ekusuhi na Pedaya, a ku tirha va le Tekowa, vona a va aka xiphemu lexi langutaneke na xihondzo lexikulu, ku ya fika ekhumbini ra xivandla lexi vuriwaka Ofele.

28Xiphemu lexi nga henhla ka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tihanci a xi akiwa hi vaprista, un'wana na un'wana a tirha ku langutana na yindlu ya yena. 29Ekusuhi ni vaprista a ku tirha Sadoki n'wana Imere, a aka xiphemu lexi langutaneke ni yindlu ya yena. Ekusuhi na Sadoki a ku aka Xemaya n'wana Xekaniya, yena murindzi wa nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-le-Vuxeni. 30Ekusuhi na Xemaya a ku aka Hananiya n'wana Xelemiya, na Hanunu n'wana wa vu-6 wa Salafa. Ekusuhi na vona a ku tirha Mexulama n'wana Berekiya, a aka xiphemu lexi langutaneke na yindlu leyi a tshamaka eka yona. 31Ekusuhi na Mexulama a ku tirha Malikiya, un'wana wa vafuri va nsuku; yena a aka ku ya fika endlwini ya vatirhi va le Tempeleni, ni le ndlwini ya vaxavisi, ku langutana na nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Xivijo,Nyangwa-ya-Xivijo, kumbe: Nyangwa-ya-Mifikadi ni le ndlwini ya le henhla leyi nga laha rirhangu ri jikaka kona. 32Xiphemu xo suka eka yindlu ya le henhla leyi nga laha rirhangu ri jikaka kona, xi ya fika eka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tinyimpfu, xona a xi akiwa hi vafuri va nsuku ni vaxavisi.