Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Nehemiya a ya eYerusalema

21Hi lembe ra vu-20 ra ku fuma ka hosi Ataserkisi, hi n'hweti ya Nisani, ndzi cherile vhinyo leyi a yi ri emahlweni ka hosi, ndzi yi nyika yi nwa. Hosi a yi nga si tshama yi ndzi vona ndzi khunguvanyekile, 2kutani hosi yi ku: “Leswi u nga vabyiki, i ncini xi ku khunguvanyiseke xana? Ndza swi vona leswaku a wu karhati hi nchumu, loko ku nga ri ku vava ka mbilu ntsena.” Leswi, swi ndzi tshukisile ngopfu. 3

2:3
II Tih. 25:8-10
II Tikr. 36:19
Yer. 52:12-14
Ndzi hlamula hosi ndzi ku: “Hosi, hanya hilaha ku nga heriki! Ndzi khunguvanyekile emoyeni, hikuva muti lowu wu nga ni masirha ya va ka hina wu mbundzumuxiwile, ni tinyangwa ta wona ti herisiwile hi ndzilo!” 4Kutani hosi yi ku: “Xana u lava leswaku ndzi ku endlela yini xana?” Hiloko ndzi khongela Xikwembu xa matilo. 5Kutani ndzi ku ka hosi: “Loko u swi rhandza, ni loko u ndzi tsakela mina nandza wa wena, ndzi pfumelele ndzi ya etikweni ra Yuda, emutini lowu wu nga ni masirha ya va ka hina, leswaku ndzi ya wu pfuxa.” 6Kutani hosi yi ndzi vutisa yi tshamile na nkosikazi yi ku: “Loko u famba, u ta ya heta nkarhi wo tani hi kwihi, naswona u ta vuya rini xana?” Hiloko ndzi swi vona leswaku hosi ya swi tsakela leswaku ndzi famba, kutani ndzi yi tivisa nkarhi wa kona. 7Kutani ndzi ku ka hosi: “Loko u swi tsakela we hosi, ndzi khomise mapapila lawa ndzi nga ta ma komba tindhuna leti fumaka xifundzha xa le vupeladyambu bya nambu wa Yufrata, leswaku ti ta ndzi pfumelela ku tsemakanya ndzi kongoma le Yuda. 8Tsalela na Asafu, yena muhlayisi wa swihlahla swa tiko, leswaku a ndzi nyika timhandze to aka ha tona tinyangwa ta makhokholo ya Tempele, ni ta ku aka ha tona rirhangu ra muti, ni to aka yindlu leyi ndzi nga ta tshama eka yona.” Kutani hosi yi ndzi nyika swilo leswi ndzi swi kombeleke, hikuva Xikwembu xa mina a xi ndzi katekisile.

9Loko ndzi fika exifundzheni xa le vupeladyambu bya nambu wa Yufrata, ndzi nyikile tindhuna ta kona mapapila lama humaka eka hosi. Hosi a yi ndzi nyikile masocha ni vagadi va tihanci leswaku va ndzi heleketa. 10Sanibalati lowa Muhoroni, ni nandza loyi va nge i Tobiya wa Muamoni, swi va karhatile ngopfu ku twa leswaku ku ni munhu loyi a teke ku ta endlela Vaisraele swilo leswinene.

Nehemiya a valanga rirhangu ra muti wa Yerusalema

11Loko ndzi fika eYerusalema, ndzi tshamile masiku manharhu, 12ndzi nga byeli munhu leswi Xikwembu xi ndzi leriseke ku swi endlela muti wa Yerusalema. Kutani ndzi pfuka nivusiku, ndzi famba ni vavanuna va nga ri vangani. A hi fambanga na xifuwo xin'wana ehandle ka lexi a ndzi xi gadile. 13Vusiku byebyo ndzi fambile ndzi ya ta hi le nyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-le-Nkoveni, ndzi ya hundza hi le ka Xihlovo-xa-Nyoka, ni le nyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Vulongo, ndzi famba ndzi ri karhi ndzi valanga rirhangu ra muti wa Yerusalema leri mbundzumuxiweke, ni tinyangwa leti herisiweke hi ndzilo. 14Kutani ndzi ya emahlweni ndzi ya fika enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-le-Xihlobyeni, ndzi hundza ndzi ya fika eka Xidziva-xa-Hosi, kambe a ndzi kumanga laha xifuwo lexi a ndzi xi gadile a xi ta hundza ha kona. 15Hiloko vusiku byebyo ndzi famba ndzi ta hi le nhoveni, ndzi ya emahlweni ni ku valanga rirhangu ra muti wa Yerusalema; kutani ndzi tlhelela ekaya ndzi ya nghena hi le nyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-le-Nkoveni. 16Tindhuna a ti nga swi tivi leswaku ndzi yile kun'wana, hambi swi ri leswi a ndzi endla swona a ti nga swi tivi. Enkarhini lowu, a ndzi nga si tivisa vanhu makungu ya mina; hambi va ri Vayuda, kumbe vaprista, kumbe tinganakana, kumbe tindhuna, ni hinkwavo lava a va ta tirha ntirho wa kona, a va nga tivi nchumu.

17Kutani ndzi ku ka vona: “Khombo leri ri hi weleke, ma ri vona: Muti wa Yerusalema i marhumbi ntsena, ni tinyangwa ti hisiwile! Kutani ke, a hi pfuxeni rirhangu ra muti wa Yerusalema hi ta wisa ku hlekuriwa.” 18Ndzi va byerile ni hilaha Xikwembu xi ndzi pfuneke hakona, ndzi va rungulela ni leswi hosi ya tiko yi ndzi byeleke swona. Kutani va ku: “A hi yeni hi ya sungula ku aka!” Hiloko va tinyiketela ku endla ntirho lowu wo saseka. 19Kuteloko Sanibalati lowa Muhoroni, ni nandza loyi va nge i Tobiya lowa Muamoni, na Muarabu loyi va nge i Gexamu, va twa timhaka leti, va monya va hi hlekula va ku: “Xana i ncini lexi mi endlaka xona xana? Xana mo lava ku hundzukela hosi ya tiko xana?” 20Mina ndzi va hlamurile ndzi ku: “Xikwembu xa matilo, xi ta endla leswaku hi humelela entirhweni wa hina. Hina, hi malandza ya xona, kutani ntirho wo aka, hi ta wu sungula. Loko mi ri n'wina, a mi na nchumu laha Yerusalema, naswona a mi na fanelo ya ku va laha, ni ndzhaka mi hava.”