Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Vanhu lava akeke eYerusalema

(I Tikr. 9:1-34)

111Emutini wa Yerusalema a ku tshama varhangeri; kutani ntshungu wu hoxa vuhlolotwana leswaku exikarhi ka mindyangu yin'wana na yin'wana ya khume, ku hlawuriwa ndyangu wun'we wu ya tshama emutini lowo hlawuleka wa Yerusalema, kasi mindyangu leyi salaka ya 9 yona yi tshama emitini yin'wana. 2Kutani ntshungu wu dzunisa vanhu hinkwavo lava tinyiketeke ku ya tshama eYerusalema.

3

11:3-4
Neh. 7:73
EYerusalema a ku akile varhangeri va xifundzha, kasi emitini ya Yuda a ku tshama Vaisraele, ni vaprista, ni Valevhi, ni vatirhi va le Tempeleni, ni lava nga ntlaweni wa malandza ya Solomoni; un'wana na un'wana a a tshama endhawini ya yena. 4Van'wana va ka Yuda ni va ka Benjamini a va tshama eYerusalema; eka va ka Yuda a ku ri na Ataya n'wana Uziya, wa Zakariya, wa Amariya, wa Xefatiya, wa Mehalele, wa Perese; 5na Maaseya n'wana Baruku, wa Kolo-Hoze, wa Hazaya, wa Adaya, wa Yoyaribi, wa Zakariya, wa Xela. 6Hinkwavo va ka Perese lava akeke eYerusalema a ti ri tinhenha ta 468.

7Eka va ka Benjamini eYerusalema a ku ri na Salu n'wana Mexulama, wa Yowede, wa Pedaya, wa Kolaya, wa Maaseya, wa Itiele, wa Yexaya. 8Ehandle ka Salu, a ku ri na Gabayi na Salayi, kutani va ka Benjamini hinkwavo va va 928. 9Murhangeri wa va ka Benjamini a a ri Yuwele n'wana Zikri, a pfuniwa hi Yuda n'wana Hasenuwa.

10Eka vaprista lava a va tshama eYerusalema a ku ri na Yedaya n'wana Yoyaribi, na Yakini, 11na Seraya n'wana Hilkiya wa Mexulama, wa Sadoki, wa Merayoto, wa Ahituba, yena mulanguteri wa yindlu ya Xikwembu, 12ni van'wana va ka vona lava a va tirha endlwini ya Xikwembu, kutani hinkwavo va va 822. Naswona a ku ri na Adaya n'wana Yerobama wa Pelaliya, wa Amisi, wa Zakariya, wa Paxahuru, wa Malakiya, 13ni van'wana va ka vona lava a va ri tinhloko ta mindyangu, kutani hinkwavo va va 242. Nakambe a ku ri na Amaxayi n'wana Azarele wa Ahazayi, wa Mexilemoto, wa Imere, 14ni van'wana va ka vona lava a va ri tinhenha ta matimba, kutani hinkwavo va va 128. Mulanguteri wa vona a a ri Zabadiele n'wana Hagedolimi.

15Eka Valevhi lava a va tshama eYerusalema a ku ri na Xemaya n'wana Haxuba wa Azirikama, wa Haxabiya, wa Buni; 16na Xabetayi, na Yozabadi, un'wana wa varhangeri va Valevhi; vona a va langutela ntirho wa le handle ka yindlu ya Xikwembu. 17Naswona a ku ri na Mataniya n'wana Mika wa Zabidi, wa Asafu yena murhangeri loyi a sunguleke xikhongelo xa minkhenso, na Bakibukiya loyi a a ri museketeri wa murhangeri wa va ka vona, na Abida n'wana Xamuwa wa Galala, wa Yedutuni. 18Valevhi hinkwavo lava a va tshama emutini lowo hlawuleka wa Yerusalema a va ri 284.

19Varindzi va le tinyangweni a ku ri Akubu na Talimoni ni vamakwavo, hinkwavo a va ri 172. 20Vaisraele lavan'wana hinkwavo, ni vaprista, ni Valevhi lava saleke a va tshama emitini ya le Yuda, un'wana ni un'wana a tshama endhawini ya yena. 21Vatirhi va le Tempeleni vona a va tshama exivandleni lexi vuriwaka Ofele; valanguteri va vona a a ri Siha na Gixipa.

22Mulanguteri wa Valevhi lava a va tshama eYerusalema a a ri Usi n'wana Bani wa Haxabiya, wa Mataniya, wa Mika, un'wana wa va ka Asafa lava a va yimbelela ni ku langutela ntirho wa le ndlwini ya Xikwembu. 23Hosi ya tiko a yi vekile nawu hi tlhelo ra vayimbeleri, kutani a va boheka ku yimbelela siku rin'wana na rin'wana. 24Xandla xa hosi etimhakeni hinkwato leti khumbaka vanhu a a ri Petahiya n'wana Mexezabele un'wana wa va ka Zera, n'wana Yuda.

Vanhu lava akeke emitini yin'wana

25Vanhu van'wana a va tshama emitini ya vona leyi nga ni masimu. Hi tlhelo ra va ka Yuda, van'wana a va tshama emutini wa Kiriyata-Araba ni le swimitaneni swa vona, ni le mutini wa Diboni ni le swimitaneni swa wona, ni le mutini wa Yekabiele ni le swimitaneni swa wona, 26ni le mutini wa Yexuwa, ni wa Molada, ni wa Beta-Pelete, 27ni wa Hasari-Xuwala, ni le mutini wa Berexeba ni le swimitaneni swa wona, 28ni le mutini wa Sikilaga, ni le mutini wa Mekona ni le swimitaneni swa wona, 29ni le mutini wa Eni-Rimoni, ni wa Sora, ni wa Yaramutu, 30ni wa Zanowaka, ni wa Adulama, ni le swimitaneni swa yona, ni le mutini wa Lakixi ni le tindhawini leti nga kusuhi na wona, ni le mutini wa Azeka ni le swimitaneni swa wona. Va ka Yuda a va tshama endhawini leyi sukelaka eBerexeba ku ya fika eka Nkova wa Hinomu. 31Va ka Benjamini vona a va tshama emutini wa Geba, ni wa Mikamasa, ni wa Ayi, ni le mutini wa Betele ni le swimitaneni swa wona, 32ni le mutini wa Anatoto, ni wa Nobo, ni wa Ananiya, 33ni wa Hasoro, ni wa Rhama, ni wa Gitayimi, 34ni wa Hadidi, ni wa Seboyimi, ni wa Nebalata, 35ni wa Lodo, ni wa Ono, ni le ka Nkova wa Vavatli. 36Valevhi van'wana va le Yuda va akisiwile swin'we ni va ka Benjamini.

12

Vaprista ni Valevhi

121Vaprista lava Zerubabele n'wana Salatiele, na Yexuwa, va vuyeke na vona hi le vukhumbini hi lava: Seraya, na Yeremiya, na Ezra, 2na Amariya, na Maluka, na Hatuxi, 3na Xekaniya, na Rehumi, na Meremoto, 4na Ido, na Ginetoyi, na Abiya, 5na Miyamini, na Maadiya, na Biliga, 6na Xemaya, na Yoyaribi, na Yedaya, 7na Salu, na Amoko, na Hilkiya, na Yedaya. Vanhu lava a va ri varhangeri va vaprista enkarhini wa Yoxuwa, tlhandlakambirhi a va rhangela ni va ka vona.

8Valevhi lava vuyeke hi le vukhumbini hi lava: Yexuwa, na Binuyi, na Kadimiele, na Xerebiya, na Yuda, na Mataniya. Mataniya ni va ka vona a va suma tinsimu ta minkhenso. 9Bakibukiya na Uno hi vona a va hlavelela loko vamakwavo va yimbelela.Van'wana va ri: Bakibukiya na Uno ni vamakwavo hi vona a va hlavelela

10Yexuwa ú veleke Yoyakimi, kutani Yoyakimi a veleka Eliyaxibi, Eliyaxibi a veleka Yoyada, 11Yoyada a veleka Yonatani, Yonatani a veleka Yaduwa.

12Vaprista lava nga tinhloko ta mindyangu lava veke kona enkarhini wa Yoyakimi hi lava: Eka ndyangu wa Seraya i Meraya, eka ndyangu wa Yeremiya i Hananiya; 13eka ndyangu wa ka Ezra i Mexulama, eka ndyangu wa ka Amariya i Yohanani; 14eka ndyangu wa ka Maluki i Yonatani, eka ndyangu wa ka Xebaniya i Yosefa; 15eka ndyangu wa ka Harimi i Adina, eka ndyangu wa ka Merayoto i Helikayi; 16eka ndyangu wa ka Ido i Zakariya, eka ndyangu wa ka Ginetoni i Mexulama; 17eka ndyangu wa ka Abiya i Zikiri; a ku ri ni un'wana wa ndyangu wa ka Miniyamini; eka ndyangu wa ka Mowadiya i Pilitayi; 18eka ndyangu wa ka Biliga i Xamuwa, eka ndyangu wa ka Xemaya i Yonatani; 19eka ndyangu wa ka Yoyaribi i Matenayi; eka ndyangu wa ka Yedaya i Usi; 20eka ndyangu wa ka Salayi i Kalayi, eka ndyangu wa ka Amoko i Ebere; 21eka ndyangu wa ka Hilkiya i Haxabiya; eka ndyangu wa ka Yedaya i Netanele.

22Mavito ya Valevhi lava a va ri tinhloko ta mindyangu enkarhini wa Eliyaxibi na Yoyada, na Yohanani, na Yaduwa, a ma tsariwile; hambi ma ri mavito ya vaprista lava a va ri kona ku ya fika enkarhini wa ku fuma ka Dariyosi lowa Muperesi a ma tsariwile. 23Va ka Levhi lava veke tinhloko ta mindyangu ku ya fika enkarhini wa Yohanani n'wana Eliyaxibi, a va tsariwile eka Buku ya Matimu. 24Entirhweni wo dzunisa Xikwembu ni ku xi nkhensa, Valevhi a va avanyisiwile hi mintlawa-ntlawa, va rhangeriwa hi Haxabiya, na Xerebiya na Yexuwa n'wana Kadimiele. Mintlawa mimbirhi a yi hlavelelana hi ku landza leswi lerisiweke hi Davhida munhu wa Xikwembu. 25Varindzi lava a va rindza etinyangweni ta yindlu ya vuhlayiselo hi lava: Mataniya, na Bakibukiya, na Obadiya, na Mexulama, na Talimoni, na Akubu. 26Vanhu lava, va vile kona enkarhini wa Yoyakimi n'wana Yexuwa wa Yosadaka, ni le nkarhini wa ndhunankulu Nehemiya na Ezra muprista tlhelo mutsari.

Ku khanguriwa ka rirhangu ra muti wa Yerusalema

27Enkarhini wa ku khanguriwa ka rirhangu ra muti wa Yerusalema, Valevhi va vitaniwile va huma etindhawini ta vona hinkwato, va ta emutini wa Yerusalema ku ta dya nkhuvo wo khangula rirhangu; kutani ku tsakiwa, ku nkhensiwa Xikwembu hi ku yimbelela, va chaya swiphambati swa nsimbhi, ni tiharipa ni switende. 28Vayimbeleri na vona va hlengeletanile va huma etindhawini leti rhendzeleke muti wa Yerusalema ni le swimitaneni swa Vanetofati, 29ni le Beta-Giligala, ni le Geba, ni le Azimavhete. Vayimbeleri a va tshama eswimitaneni leswi rhendzeleke muti wa Yerusalema. 30Kutani vaprista ni Valevhi va tibasisa, va basisa ni ntshungu ni tinyangwa ta rirhangu.

31Kutani ndzi vitana varhangeri va le Yuda va ta ehenhla ka rirhangu. Hiloko ndzi hlawula vanhu lava nga ta famba va longolokile va dzunisa Xikwembu; kutani va avanyisiwa ku huma mintlawa mimbirhi leyikulu. Ntlawa wo sungula a wu famba ehenhla ka rirhangu wu kongoma tlhelo ra nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Vulongo, hi tlhelo ra voko ra xinene. 32Endzhaku ka vona, a ku famba Hoxaya ni hafu ya varhangeri va le Yuda, 33na Azariya, na Ezra, na Mexulama, 34na Yuda, na Benjamini, na Xemaya, na Yeremiya, 35ni van'wana vaprista lava a va ri ni timhalamhala, a nga Zakariya, n'wana Yonatani wa Xemaya, wa Mataniya, wa Mikaya, wa Zakuru, wa Asafu, 36ni va ka vona, va nga va Xemaya, na Asarele, na Milalayi, na Gilalayi, na Maayi, na Netanele, na Yuda, na Hanani. A va ri ni swichaya-chayani swa Davhida munhu wa Xikwembu. Emahlweni a ku rhangile mutsari Ezra. 37Loko va fika enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Xihlovo, va tlhandluka hi swikhandziyo swa Muti wa Davhida laha rirhangu ri tlakukeke kona, va hundza hi le kusuhi ni Yindlu ya Davhida va ya fika enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Mati hi tlhelo ra le vuxeni.

38Ntlawa lowun'wana wa vanhu lava a va ri ku nkhenseni wu kongome etlhelo ra ximatsi, wu famba ehenhla ka rirhangu, kutani mina na hafu yin'wana ya vanhu hi va landza hi le ndzhaku. Hi fambile hi ya hundza hi le ka xihondzo lexi vuriwaka Xihondzo-xa-Xitiko, hi ya fika ni le xivandleni lexi vuriwaka Khumbi-ro-Anama. 39Kutani hi ya hundza hi le ka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Efrayimi ni le ka leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Khale ni le ka leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tinhlampfi ni le ka Xihondzo xa Hananele ni lexi vuriwaka Xihondzo-xa-Dzana, hi ya fika ni le ka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tinyimpfu. Kutani lava a va ri ku nkhenseni va fika va yima eka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Varindzi. 40Mintlawa hinkwayo leyi a yi ri ku nkhenseni yi fike yi yima endlwini ya Xikwembu, kutani na mina ndzi fika ndzi yima, swin'we ni hafu leyi a ndzi ri na yona ya varhangeri, 41ni vaprista lava: Eliyakimi, na Maaseya, na Miniyamini, na Mikaya, na Eli-Howenayi, na Zakariya, na Hananiya; hinkwavo lava a va ri ni timhalamhala; 42van'wana hi lava: Maaseya, na Xemaya, na Eliyazara, na Usi, na Yohanani, na Malikiya, na Elamu, na Ezere. Vayimbeleri a va ri karhi va yimbelela va fambisiwa hi Yizirahiya. 43Kutani siku rero vanhu va humesa magandzelo layo tala, va tsaka swinene hikuva Xikwembu a xi va nyikile ntsako lowukulu. Vavasati ni vana, na vona a va tsakile swinene. Huwa ya ntsako lowu a wu ri kona eYerusalema a yi fika ekule swinene.

Ta leswi nyikiwaka vaprista ni Valevhi

44Hi siku rero ku hlawuriwa vavanuna lava nga ta va valanguteri va yindlu ya vuhlayiselo bya mihlengo, ni leswi rhangaka swi tshoveriwa emasin'wini, ni vukhume. Vavanuna lava a va fanele ku hlengeleta leswi, hi ku ya hi nawu, swi nyikiwaka vaprista ni Valevhi swi huma emasin'wini lama nga kusuhi ni miti. Vanhu va le Yuda a va tsaka swinene hi leswi vaprista ni Valevhi a va tirhisa swona, 45

12:45
I Tikr. 25:1-8
26:12
va tirhela Xikwembu xa vona ni ku fambisa mintirho yo basisa vanhu; a va tirha ku fana ni leswi vayimbeleri ni varindzi va le nyangweni a va tirhisa swona hilaha va lerisiweke hakona hi Davhida ni n'wana wa yena Solomoni. 46Ku sukela eminkarhini ya khale loko ka ha ri na Davhida na Asafu, a ku ri ni mufambisi wa vayimbeleri; vayimbeleri a va fanele ku hamba va yimbelela tinsimu to dzunisa ni ta minkhenso. 47Enkarhini wa Zerubabele ni le nkarhini wa Nehemiya, Vaisraele hinkwavo a va hamba va humesa leswi vayimbeleri ni Varindzi va le tinyangweni a va fanele ku kuma swona siku rin'wana ni rin'wana, va tlhela va nyika ni Valevhi leswi a va fanele ku kuma swona, kasi Valevhi vona a va fanele ku humesa swin'wana va nyika va ka Aroni.

13

Nehemiya a lulamisa leswi hoxekeke

131

13:1-2
Tinhl. 22:1-6
Dut. 23:3-5
Siku rero, vanhu va hlayeriwile buku ya Nawu wa Muxe, kutani ku kumeka ku tsariwile leswaku Vaamoni kumbe Vamowabu va nga tshuki va nghena laha vanhu va Xikwembu va hlengeletaneke kona, 2hikuva a va nga yanga va ya hlanganisa Vaisraele va va yisela swakudya ni mati, kambe va va xavele Balaama leswaku a va rhuketela; ndzhukano wa kona Xikwembu xa hina xi wu hundzurile nkateko. 3Loko vanhu va twile nawu, va hambanisa Vaisraele ni vanhu va tinxaka tin'wana.

4Loko leswi swi nga si humelela, muprista Eliyaxibi a a vekiwile ku va mulanguteri wa yindlu ya Xikwembu. Eliyaxibi a a ri munghana wa Tobiya, 5kutani a rhurhela Tobiya endlwini leyikulu leyi khale a va veka eka yona mapa ya magandzelo, ni mirhi ya risuna, ni swibya, ni vukhume bya mavele, ni bya vhinyo, ni bya mafurha. Swilo leswi hi ku ya hi nawu a swi nyikiwa Valevhi ni vayimbeleri, ni varindzi va le tinyangweni, kasi swin'wana a swi nyikiwa vaprista. 6Loko swilo leswi swi humelela, mina a ndzi nga ri kona eYerusalema, hikuva hi lembe ra 32 ra ku fuma ka Ataserkisi hosi ya Babilona ndzi yile eka yena hosi. Loko ndzi tshamile nkarhinyana, ndzi kombele mpfumelelo eka yena hosi 7leswaku ndzi ya eYerusalema. Hiloko ndzi fika ndzi kuma mhaka leyo biha leyi Eliyaxibi a yi endleke hi ku rhurhela Tobiya endlwini leyi nga Tempeleni. 8Swilo leswi swi ndzi hlundzukisile ngopfu, kutani ndzi humesa nhundzu hinkwayo ya Tobiya endlwini ndzi yi cukumetela ehandle. 9Kutani ndzi lerisa leswaku tindlu ti basisiwa, ku vuyisiwa ni swibya swa yindlu ya Xikwembu, ni mapa ya magandzelo, ni mirhi ya risuna.

10

13:10
Dut. 12:19
Ndzi kume ni leswaku Valevhi ni vayimbeleri lava a va ri ntirhweni a va sukile eYerusalema va tlhelela emitini ya vona leyi nga ni masimu, hikuva vanhu a va nga ha va yiseli leswi a va fanele ku hanya ha swona. 11Hiloko ndzi holovela varhangeri ndzi ku ka vona: “Hikwalaho ka yini yindlu ya Xikwembu yi nga ha hlayisiwi xana?” Kutani ndzi hlengeleta Valevhi ni vayimbeleri ndzi va tlherisela emintirhweni ya vona. 12
13:12
Mal. 3:10
Vanhu hinkwavo va le Yuda va hamba va tisa vukhume bya mavele, ni bya vhinyo, ni bya mafurha, kutani byi vekiwa endlwini ya vuhlayiselo. 13Kutani ndzi hlawula muprista Xelemiya, na mutsari Sadoki, na Mulevhi loyi a va ku i Pedaya, leswaku va va vahlayisi va leswi nga tindlwini ta vuhlayiselo, ndzi hlawula na Hanani n'wana Zakuru wa Mataniya leswaku a va mupfuni wa vona. Vanhu lava a va ri van'wana va lava tshembekeke; ntirho wa vona a ku ri ku phakela vamakwavo swilo.

14We Xikwembu, u nga ndzi rivali; tsundzuka swilo leswinene leswi ndzi swi endleleke yindlu ya wena ni ntirho hinkwawo wa wena.

15

13:15
Eks. 20:8-10
Dut. 5:12-14
Yer. 17:21-22
Enkarhini wolowo ndzi kumile na vanhu va ri karhi va pyaxetela vhinya hi siku ra Savata; van'wana a va hlengeleta tinhulu ta mavele va rhwexa timbhongolo; a va ti rhwexa ni vhinyo, ni mihandzu ya vhinya, ni ya makuwa, ni swin'wana leswi lavaka ku rhwariwa. Swilo leswi a va swi yisa emutini wa Yerusalema. Vanhu lava ndzi va tsundzuxile leswaku va nga tshuki va xavisa swakudya hi siku ra Savata.Van'wana va ri: siku ndzi va kumeke va ri karhi va xavisa swakudya 16Vanhu vo huma eTiri lava a va tshama eYerusalema na vona a va ta ni tinhlampfi ni tinhundzu tin'wana va ta swi xavisa hi siku ra Savata, va xavisela va le Yuda ni va le Yerusalema. 17Kutani ndzi holovela varhangeri va le Yuda ndzi ku: “Xana a mi swi voni leswaku mhaka leyi mi yi endlaka yi bihile xana? Swilo leswi swi nyamisa siku ra Savata! 18Xana swilo swo fana ni leswi a hi swona leswi vatata wa n'wina va swi endleke, kutani Xikwembu xa hina xi hi rhumela makhombo, xi herisa ni muti lowu xana? Mhaka leyi mi yi endlaka yo nyamisa siku ra Savata yi ta engetela vukari bya Xikwembu ehenhla ka tiko ra Israele!”

19Hikokwalaho, ndzi lerisa leswaku loko Savata yi nga si sungula, enkarhini lowu dyambu ri yaka eku peleni, tinyangwa ta muti wa Yerusalema ti fanele ku pfariwa, ti tshamisa sweswo ku kondza Savata yi hundza. Kutani ndzi veka malandza ya mina ya rindza etinyangweni leswaku ku nga vi na nhundzu leyi nghenisiwaka emutini wa Yerusalema hi siku ra Savata. 20Kan'we kumbe kambirhi vaxavi na vaxavisi va swilo swo hambana-hambana va fika va gova ehandle ka muti wa Yerusalema. 21Kutani ndzi va holovela ndzi ku: “Hikwalaho ka yini mi hamba mi ta tshama laha mahlweni ka rirhangu xana? Loko mo tlhela mi swi endla, ndzi ta mi ba swinene!” Ku sukela siku rero, a va ha tlhelanga va ta hi siku ra Savata. 22Hiloko ndzi lerisa Valevhi leswaku va tibasisa, va ta va ta rindza tinyangwa, leswaku siku ra Savata ri va leri hlawulekeke.

We Xikwembu xanga, ndzi tsundzuke, u ndzi katekisa hikwalaho ka leswi; ndzi hlayise hi rirhandzu ra wena lero tshembeka!

23

13:23-25
Eks. 34:11-16
Dut. 7:1-5
Emasikwini wolawo, ndzi kumile ni leswaku ku ni Vayuda lava tekeke vasati exikarhi ka vanhu va le Axidodo, ni va le Amoni, ni va le Mowabu. 24Kutani hafu ya vana va vona a va vulavula ririmi ra va le Axidodo, kumbe ra vanhu van'wana, kambe ririmi ra Vayuda a va nga ri koti. 25Kutani ndzi va holovela ni ku va rhuketela, ndzi tlhela ndzi va ba, ndzi va kokakoka hi misisi, ndzi va sindzisa ku tiboha hi ku hlambanya hi vito ra Xikwembu, ndzi ku: “Mi nga pfumeli leswaku vana va n'wina va xisati va tekiwa hi vamatiko, naswona mi nga pfumeli leswaku vana va n'wina va xinuna va teka vasati exikarhi ka vona, hambi a ri n'wina mi nga titekeli vasati exikarhi ka vanhu lava. 26
13:26
II Sam. 12:24-25
I Tih. 11:1-8
Solomoni hosi ya Israele ú dyohile hikwalaho ka vavasati va matiko mambe. Exikarhi ka tinxaka leto tala, a ku ri hava hosi yo fana na Solomoni: A a rhandziwa hi Xikwembu xa yena, kutani xi n'wi endla hosi ya Vaisraele hinkwavo; hambiswiritano, vavasati lava va matiko mambe va n'wi dyohisile. 27Xana hina hi fanele ku tekelela mikhuva ya n'wina, hi endla vubihi lebyi hinkwabyo, hi tshika ku tshembeka eka Xikwembu xa hina hi ku ya teka vasati exikarhi ka vamatiko, xana?”

28

13:28
Neh. 4:1
Eliyaxibi, Muprista Lonkulu, a a ri ni n'wana loyi a va ku i Yoyada; kutani un'wana wa vana va Yoyada a ya a ya teka n'wana Muhoroni loyi a va ku i Sanibalati; hikokwalaho ka leswi, ndzi hlongola n'wana loyi wa Yoyada a suka eYerusalema.

29We Xikwembu xanga, u nga va rivaleli, hikuva va nyamisile ntirho wa vuprista, va nyamisa na ntwanano lowu u wu endleke ni vaprista ni Valevhi.

30Hi ndlela leyi, ndzi tshikisa Vaisraele mintolovelo hinkwayo ya vanhu va matiko man'wana, ndzi tlhela ndzi pfuxeta mintirho ya vaprista ni Valevhi, ndzi tlherisela un'wana na un'wana entirhweni wa yena. 31Ndzi lulamisa ni leswaku tihunyi to hisa ha tona magandzelo ti hamba ti tisiwa hi nkarhi lowu vekiweke, ni leswaku ku tisiwa leswi vanhu va rhangaka va swi tshovela emasin'wini.

We Xikwembu xanga ndzi tsundzuke, u ndzi katekisa!