Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta Yesu loko a phamela vanhu va 4 000

(Mt. 15:32-39)

81Emasikwini walawo ntshungu lowukulu wu tlhela wu hlengeletana, kutani a va nga ri na swakudya; hiloko Yesu a vitana vadyondzisiwa va yena, a ku ka vona: 2“Ndzi twela ntshungu lowu evusiwana, hikuva swi endla masiku manharhu va tshame na mina, kutani a va ha ri na swakudya. 3Hikokwalaho loko ndzi va tlherisela makaya va ri ni ndlala, va ta wa endleleni, hikuva van'wana va vona va huma kule.” 4Vadyondzisiwa va yena va n'wi hlamula va ku: “Va nga laveriwa kwihi swinkwa leswi va nga dyaka va xurha kwala mananga ke?” 5A va vutisa a ku: “Mi ni swinkwa swingani ke?” Va ku: “Hi ni swinkwa swa 7.” 6Hiloko a lerisa ntshungu leswaku wu tshama hansi, kutani a teka swinkwa leswa 7, a nkhensa, a swi phema, a nyika vadyondzisiwa va yena, leswaku va avela ntshungu; hiloko ntshungu wu averiwa. 7Naswona a va ri ni tinhlampfinyana ti nga ri tingani; kuteloko a nkhensile hikwalaho ka tona, a lerisa leswaku na tona ti averiwa vanhu. 8Kutani va dya va xurha, va rholela ni mahlanhla lama seleke, ma tata swirhundzu swa 7; 9kasi vanhu a va lava ku ringana 4 000. Kutani a va tlherisela makaya.

10Kutani a hatla a nghena ebyatsweni swin'we ni vadyondzisiwa va yena, a ya etikweni ra Dalmanuta.

Ta Vafarisi loko va kombela mahlori

(Mt. 16:1-4; Lk. 12:54-56)

11

8:11
Mt. 12:38
Lk. 11:16
Ku humelela Vafarisi, va sungula ku kanetana na yena, va n'wi ringa hi ku kombela mahlori lama humaka etilweni. 12
8:12
Mt. 12:39
Lk. 11:29
Yesu a hefemuteka ngopfu emoyeni wa yena a ku: “Rixaka leri ri kombelela yini mahlori? Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Rixaka leri a ri nga kombiwi mahlori!” 13Kutani a va siya, a tlhela a nghena ebyatsweni, a pelela entsungeni.

Ta comela xa Vafarisi ni xa Heroda

(Mt. 16:5-12)

14Vadyondzisiwa a va rivarile ku teka swinkwa, a vo va ni xinkwa xin'we ntsena ebyatsweni. 15

8:15
Lk. 12:1
Kutani a va laya, a ku: “Tlharihani, mi chava comela xa Vafarisi, ni comela xa Heroda!” 16Kutani va kanetana va ku: “Kumbe hileswi hi nga riki na swinkwa.” 17Kuteloko Yesu a swi twa, a ku ka vona: “Hikwalaho ka yini mi kanetana hileswi mi nga riki na swinkwa xana? A mi si swi twa ni ku swi twisisa xana? Xana timbilu ta n'wina ta ha nonon'hwa ke? 18
8:18
Yer. 5:21
Ez. 12:2
Mk. 4:12
Leswi mi nga ni mahlo a mi voni ke? Leswi mi nga ni tindleve, a mi twi ha yini ke? A mi tsundzuki xana? 19Siku ndzi phemeleleke swinkwa swa ntlhanu ndzi nyika lava va 5 000, xana mi rhwele swirhundzu swingani leswi a swi tele hi mahlanhla ke?” Va ku ka yena: “Hi rhwele 12.” 20“Ni siku ndzi phameleke lava va 4 000 hi swinkwa swa 7, mi rhwele swirhundzu swingani leswi a swi tele hi mahlanhla ke?” Va ku: “Hi rhwele 7.” 21Kutani a ku ka vona: “A mi si twisisa na sweswi ke?”

Ta ku hanyisiwa ka lowo-fe-mahlo wa le Betsayida

22Va fika eBetsayida. Kutani va tisa munhu la feke mahlo, va khongela Yesu leswaku a n'wi khumba. 23Hiloko a khoma lowo-fe-mahlo hi voko, a n'wi yisa ehandle ka muti, a n'wi tshwutela marha ematihlweni a n'wi tlhandleka mavoko, a n'wi vutisa a ku: “Xana u vona xa nchumu?” 24Munhu loyi a tlakusa mahlo, a ku: “Ndzi vona vanhu, ndzi va vona va famba-famba, va fana ni mirhi.” 25Yesu a tlhela a veka mavoko ya yena ematihlweni ya lowo-fe-mahlo, yena a honoka kutani a hanyisiwa, a vona swilo hinkwaswo swinene. 26Yesu a n'wi lerisa ku muka, a ku: “U nga tshuki u tlhelela emutini.”

Ta Petro loko a vula leswaku Yesu i mani

(Mt. 16:13-20; Lk. 9:18-21)

27Kutani Yesu a suka ni vadyondzisiwa va yena, va ya emitini ya Khezariya wa Filipi. Endleleni, a vutisa vadyondzisiwa va yena a ku ka vona: “Vanhu va ri ndzi mani xana?” 28

8:28
Mk. 6:14-15
Lk. 9:7-8
Vona va ku: “Van'wana va ri, hi we Yohane Mukhuvuri; van'wana va ri, hi we Eliya; van'wana va ri, hi we un'wana wa vaprofeta.” 29
8:29
Yoh. 6:68-69
Kutani a va vutisa a ku: “Xana n'wina, mi ri ndzi mani ke?” Petro a hlamula a ku ka yena: “Hi wena Mesiya.” 30Kavaloko a va laya ngopfu leswaku va nga tshuki va vulavula hi yena evanhwini.

Ta Yesu loko a tivisa rifu ra yena

(Mt. 16:21-28; Lk. 9:22-27)

31Kutani Yesu a sungula ku va dyondzisa a ku: “N'wana-wa-Munhu ú ta fanela ku twisiwa ku vaviseka lokukulu, a soriwa hi vakulukumba, ni vaprista lavakulu, ni vatsari; ú ta dlawa, a tlhela a pfuka hi siku ra vunharhu.” 32A vula mhaka leyi erivaleni; kutani Petro a n'wi tekela etlhelo, a sungula ku n'wi tshinya. 33Kambe Yesu a hundzuluka; kuteloko a langutile vadyondzisiwa va yena, a tshinya Petro, a ku: “Suka ka mina Sathana, hikuva a wu ehleketi swa Xikwembu, u ehleketa swa vanhu ntsena.”

34

8:34
Mt. 10:38
Lk. 14:27
Kuteloko a vitanile ntshungu ni vadyondzisiwa va yena, a ku ka vona: “Loko munhu a lava ku ndzi landza, a a titshike, a tirhwexa xihambano xa yena, kutani a ndzi landza. 35
8:35
Mt. 10:39
Lk. 17:33
Yoh. 12:25
La rhandzaka ku tihlayisela vutomi bya yena, ú ta lahlekeriwa ha byona; kambe la lahlekeriwaka hi vutomi bya yena hikwalaho ka mina ni hikwalaho ka Evhangeli, ú ta byi ponisa. 36Hikokwalaho, loko munhu a kota ku fuwa misava hinkwayo, kambe a lahlekeriwa hi vutomi bya yena, swi nga n'wi pfuna yini ke? 37Xana munhu a nga humesa yini ku xava vutomi bya yena ke? 38Loyi a nga ni tingana hikwalaho ka mina ni marito ya mina erixakeni leri ra lava sandzaka Xikwembu ni ra vadyohi, N'wana-wa-Munhu na yena ú ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka munhu loyi siku a nga ta vuya eku kwetsimeni ka Tata wa yena, a ri ni tintsumi leto hlawuleka.”

9

91A engeta a ku ka vona: “Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, exikarhi ka lava nga kwala, ku ni van'wana lava nga ta ka va nga khumbiwi hi rifu, va nga si vona Mfumo wa Xikwembu wu ta hi matimba.”

Ta ku hundzuka ka nghohe ya Yesu

(Mt. 17:1-13; Lk. 9:28-36)

2

9:2-7
II Pet. 1:17-18
Endzhaku ka masiku ya 6, Yesu a teka Petro na Yakobo na Yohane, a ya na vona entshaveni leyo leha va ri voxe. Kutani a hundzuka nghohe emahlweni ka vona; 3swiambalo swa yena swi sungula ku vangama, swi basa swinene, ku tlula leswi vahlantswi va swiambalo va laha misaveni va nga swi basisisaka xiswona. 4Kutani Eliya na Muxe va humelela ka vona, va ri karhi va vulavula na Yesu. 5Hiloko Petro a ku ka Yesu: “Mufundhisi,Mufundhisi, hi Xigriki: Rabi swi sasekile loko hi ri kwala; a hi akeni mintsonga minharhu, wun'wana wa wena, wun'wana wa Muxe, wun'wana wa Eliya.” 6A a nga tivi leswaku ú ta vula yini, hikuva a va tshukile ngopfu. 7
9:7
Mt. 3:17
Mk. 1:11
Lk. 3:22
Kutani papa ri ta ri ta va funengeta, ku huma ni rito epapeni leri nge: “Loyi i N'wananga la rhandzekaka; n'wi yingiseni.” 8Hi nomu lo va rhalarhala hinkwako, kambe va nga ha voni munhu, loko a nga ri Yesu ntsena.

9Loko va ha rhelela hi le ntshaveni, Yesu a va laya a ku: “Mi nga tshuki mi byela munhu leswi mi swi voneke, N'wana-wa-Munhu a nga si pfuka eku feni.” 10Vona va hlayisa mhaka leyi, va ri karhi va vutisana va ku: “Ku pfuka eku feni hi leswo yini?”

11

9:11
Mal. 4:5
Mt. 11:14
Kutani va n'wi vutisa va ku: “Hikwalaho ka yini vatsari va vula leswaku Eliya ú fanele ku rhanga a ta?” 12A va hlamula a ku: “Eliya ú fanele ku rhanga a ta hakunene, a tlhela a pfuxeta hinkwaswo; kambe hikwalaho ka yini ku tsariwile leswaku N'wana-wa-Munhu ú ta fanela ku twisiwa ku vaviseka lokukulu, a va a soriwa ke? 13Ntsena ndza mi byela leswaku Eliya ú tile, kutani va n'wi endlile hinkwaswo leswi va swi rhandzeke, hilaha ku tsariweke hakona ehenhla ka timhaka ta yena.”

Ta Yesu loko a hanyisa n'wana la nga ni moya wa thyaka

(Mt. 17:14-21; Lk. 9:37-42)

14Kuteloko va fikile eka vadyondzisiwa lavan'wana, va kuma ntshungu lowukulu wu va rhendzerile va sala xikarhi, ni vatsari va ri karhi va kanetana na vona. 15Loko ntshungu hinkwawo wu vona Yesu, wu hlamala ngopfu, wu tsutsuma wu ya hlangana na yena, wu n'wi xeweta. 16Yena a va vutisa a ku: “I ncini lexi mi kanetanaka na vadyondzisiwa ha xona xana?” 17Un'wana exikarhi ka ntshungu a hlamula a ku: “Mudyondzisi, ndzi tisile n'wana wa mina eka wena; ú ni moya lowu wu n'wi endlaka mbheveve. 18Loko wu n'wi khoma, wa n'wi tlatlalata, a tlhutlha xikhuvi, a getsela meno, kutani a oma; ndzi komberile vadyondzisiwa va wena leswaku va wu hlongola, kambe va tsandzekile.” 19Yesu a hlamula, a ku: “Ha! Rixaka leri nga pfumeriki, ndzi ta va na n'wina ku fikela rini? Ndzi ta mi lehisela mbilu ku fikela rini ke? N'wi tiseni haleno!” 20Kutani va n'wi tisa ka yena. Loko moya wu vona Yesu, wu rhurhumerisa n'wana hi matimba, a wela hansi, a vumbuluka a ri karhi a tlhutlha xikhuvi. 21Yesu a vutisa tata wa yena, a ku: “Xana swi n'wi sungurile rini?” A ku: “Ku sukela loko a ha ri ntsongo! 22Ko tala wu n'wi wisele endzilweni kumbe ematini ku n'wi lovisa; kambe loko u swi kota, hi twele vusiwana u hi pfuna.” 23Yesu a ku ka yena: “U ri, ‘loko u swi kota’? Hinkwaswo swi nga kota ku endleriwa la pfumelaka.” 24Tata wa n'wana a hatla a tlakusa rito, a ku: “Ndza pfumela! Ndzi pfune eku kanakaneni ka mina.”

25Loko Yesu a vona leswaku ntshungu wu ya wu engeteleleka, a tshinya moya wa thyaka, a ku: “Wena moya lowu nga vulavuriki, lowu nga twiki, ndza ku lerisa ndzi ri, huma ka n'wana loyi, u nga ha tlheli u vuya ka yena ni siku ni rin'we!” 26Kutani wu huma wu ri karhi wu huwelela, wu rhurhumerisa n'wana hi matimba, a va tanihi mufi, lavo tala va kala va ku: “Ú file.” 27Kambe Yesu a n'wi khoma hi voko, a n'wi pfuxa, kutani a yima.

28Kuteloko Yesu a nghenile ndlwini, vadyondzisiwa va yena va n'wi vutisa va ri etlhelo va ku: “Xana hina hi tsandzekile ha yini ku hlongola moya lowu ke?” 29A ku ka vona: “Moya lowo tano a wu koti ku huma loko ku nga ri hi ku khongela ntsena.”

Ta Yesu loko a tlhela a tivisa rifu ra yena

(Mt. 17:22-23; Lk. 9:43-45)

30Loko va suka kwalaho, va tsemakanya Galeliya, kambe Yesu a a nga lavi leswaku swi tiviwa hi munhu; 31hikuva a a dyondzisa vadyondzisiwa va yena, kutani a ku ka vona: “N'wana-wa-Munhu ú ta nyiketiwa sweswi emavokweni ya vanhu. Va ta n'wi dlaya; loko va n'wi dlele, ú ta pfuka eku feni hi siku ra vunharhu.” 32Kambe a va twisisanga marito lawa, naswona a va chava ku n'wi vutisa.

Lonkulu i mani?

(Mt. 18:1-5; Lk. 9:46-48)

33Va fika eKapernawume. Loko Yesu a nghenile ndlwini, a vutisa vadyondzisiwa a ku: “A mi kanetana hi tihi endleleni?” 34

9:34
Lk. 22:24
Kambe va miyela, hikuva endleleni a va kanetana hi ta vukulukumba. 35
9:35
Mt. 20:26-27
23:11
Mk. 10:43-44
Lk. 22:26
Kuteloko Yesu a tshamile hansi, a vitana lava khume na vambirhi, a ku ka vona: “Loko un'wana a rhandza ku va lowo rhanga, a a ve lowo hetelela eka hinkwavo, a va nandza wa hinkwavo.” 36Kutani a teka n'wana, a n'wi yimisa exikarhi ka vona; kuteloko a n'wi vukarhile, a ku ka vona: 37
9:37
Mt. 10:40
Lk. 10:16
Yoh. 13:20
“Loyi a amukelaka un'wana wa vana lava hi vito ra mina, ú amukela mina; ni loyi a ndzi amukelaka, a nga amukeri mina ntsena, kambe ú amukela ni loyi a ndzi rhumeke.”

Loyi a nga lwiki na hina, ú yima na hina

(Mt. 10:42; Lk. 9:49-50)

38Yohane a n'wi tivisa a ku: “Mudyondzisi, hi vonile un'wana la nga riki wa hina, a hlongola mademona hi vito ra wena, kutani hi n'wi siverile, hikuva a hi wa hina.” 39Kambe Yesu a ku: “Mi nga tshuki mi n'wi sivela, hikuva a ku na munhu loyi a nga hatlaka a vula swo biha hi mina, loko a endlile mahlori hi vito ra mina. 40

9:40
Mt. 12:30
Lk. 11:23
Loyi a nga lwiki na hina ú yima na hina. 41
9:41
Mt. 10:42
Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, munhu loyi a mi nyikaka ndzheko wa mati hi leswi mi vuriwaka va ka Kriste, a nga ka a nga pfumali hakelo ya yena.

Ta swikhunguvanyiso

(Mt. 18:6-9; Lk. 17:1-2)

42“La khunguvanyisaka un'wana wa lavatsongo lava pfumelaka eka mina, swi nga antswa loko a boheleriwa ribye ra ku sila enhan'wini, a hoxiwa elwandle. 43

9:43
Mt. 5:30
Loko voko ra wena ri ku khunguvanyisa, ri tseme; swi nga antswa loko u nghena evutomini u ri xilema, ku ri na ku ya eTiheleni, endzilweni lowu nga timekiki, u ri ni mavoko mambirhi. [ 44Exivandleni xexo, ‘xivungu lexi xi va dyaka a xi fi, ni ndzilo a wu timeki.’]Van'wana a va tsalanga ndzimana ya 44 45Ni loko nenge wa wena wu ku khunguvanyisa, wu tseme; swi nga antswa loko u nghena evutomini u ri karhi u khwita, ku ri na ku hoxiwa eTiheleni u ri ni milenge mimbirhi. [ 46Exivandleni xexo, ‘xivungu lexi xi va dyaka a xi fi, ni ndzilo a wu timeki.’]Van'wana a va tsalanga ndzimana ya 46 47
9:47
Mt. 5:29
Ni loko tihlo ra wena ri ku khunguvanyisa, ri xokole; swi nga antswa loko u nghena eMfun'weni wa Xikwembu u fe tihlo rin'we, ku ri na ku hoxiwa eTiheleni u ri ni mahlo mambirhi. 48
9:48
Es. 66:24
Exivandleni xexo, ‘xivungu lexi xi va dyaka a xi fi, ni ndzilo a wu timeki.’

49“Un'wana ni un'wana ú ta basisiwa hi ndzilo, ku fana ni magandzelo yo cheriwa munyu.

50

9:50
Mt. 5:13
Lk. 14:34-35
“Munyu i xilo lexo nandziha; kambe loko munyu wu phyama, mi ta wu lunga hi yini ke? Lungani ku fana ni munyu, mi hanyisana hi ku rhula.”

10

Dyondzo ya Yesu ehenhla ka ta ku tshika nsati

(Mt. 19:1-12; Lk. 16:18)

101Loko Yesu a sukile kwalaho, a ya etikweni ra Yudiya ni le ntsungeni wa Yordani. Mintshungu yi tlhela yi ta yi ta hlengeletana eka yena; kutani a engeta a va dyondzisa, hilaha a a tolovele ku endla hakona.

2Kutani Vafarisi va ta va ta n'wi vutisa, ku ri ku n'wi ringa, va ku: “Xana wanuna a nga pfumeleriwa ku tshika nsati wa yena ke?” 3Na yena a va vutisa a ku: “Muxe ú mi lerisile yini xana?” 4

10:4
Dut. 24:1-4
Mt. 5:31
Va ku: “Muxe ú swi pfumelerile leswaku ku tsariwa papila ra ku ntshunxa nsati, ni ku n'wi tshika.” 5Yesu a va hlamula a ku: “Muxe ú mi tsalele nawu lowu hikwalaho ka ku nonon'hwa ka timbilu ta n'wina. 6
10:6
Gen. 1:27
5:2
Kambe eku sunguleni ka ntumbuluko, ku vuriwe leswi: ‘Xikwembu xi endlile munhu wa xinuna ni munhu wa xisati. 7
10:7-8
Gen. 2:24
Hikwalaho ka swona wanuna ú ta sukela tata wa yena ni mana wa yena, a namarhela nsati wa yena; 8kutani lavambirhi va ta va nyama yin'we ntsena.’ Swi vula leswaku a va ha ri vambirhi kambe i nyama yin'we ntsena. 9Hikokwalaho, leswi Xikwembu xi swi hlanganiseke, swi nga tshuki swi hambanyisiwa hi munhu!”

10Loko va tlhelele ndlwini, vadyondzisiwa va vutisa Yesu mhaka yoleyo. 11

10:11-12
Mt. 5:32
I Kor. 7:10-11
Yena a ku ka vona: “Loyi a tshikaka nsati wa yena a ya teka un'wana, wa oswa, naswona ú dyohela nsati wa yena. 12Na yena wansati, loko a tshika nuna wa yena a ya tekiwa hi un'wana, wa oswa.”

Ta Yesu loko a katekisa vana

(Mt. 19:13-15; Lk. 18:15-17)

13Vanhu van'wana va tisa vana eka Yesu leswaku a va khumba; kambe vadyondzisiwa va va tshinya. 14Loko Yesu a swi vona, a vilela ngopfu, a ku ka vona: “Tshikani vana va ta ka mina, mi nga tshuki mi va sivela, hikuva Mfumo wa Xikwembu i wa lava fanaka na vona. 15

10:15
Mt. 18:3
Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: La nga amukeriki Mfumo wa Xikwembu tanihi n'wana, a nga ka a nga ngheni ka wona.” 16Kuteloko a vukarhile vana, a va tlhandleka mavoko, a va katekisa.

Ta jaha leri fuweke

(Mt. 19:16-30; Lk. 18:18-30)

17Kuteloko Yesu a humile ni ku khoma ndlela, munhu un'wana a ta ka yena hi ku tsutsuma, a fika a nkhinsama emahlweni ka yena, a n'wi vutisa a ku: “Mudyondzisi lonene, ndzi nga endla yini leswaku ndzi ta dya ndzhaka ya vutomi lebyi nga heriki?” 18Yesu a ku ka yena; “U ndzi vulela yini lonene? A ku na lonene, loko ku nga ri Xikwembu ntsena. 19

10:19
Eks. 20:12-16
Dut. 5:16-20
U tiva Milawu leyi nge: ‘U nga tshuki u dlaya, u nga tshuki u oswa, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u humesa vumbhoni byo hemba, u nga dyeleli van'wana, u va ni xichavo ka tata wa wena ni ka mana wa wena.’ ”

20Munhu loyi a hlamula, a ku ka yena: “Mudyondzisi, hinkwaswo leswi ndzi swi hlayisile ku sukela evuntshweni bya mina.” 21Kuteloko Yesu a n'wi langutile, a n'wi rhandza, kutani a ku ka yena: “Wa ha pfumala xilo xin'we ntsena; famba, u ya xavisa hinkwaswo leswi u nga na swona, u nyika swisiwana, kutani u ta va ni xuma etilweni; kutani u ta, u ndzi landza.” 22Kambe munhu loyi a tsuva hi ku twa marito lawa, a famba a hlunamile, hikuva a a ri ni rifuwo lerikulu.

23Kutani Yesu a rhalarhala, a ku ka vadyondzisiwa va yena: “Swi ta nonon'hwa ngopfu eka lava nga ni rifuwo ku nghena eMfun'weni wa Xikwembu.” 24Vadyondzisiwa va hlamala swinene hi marito ya yena. Kambe Yesu a engeta a ku ka vona: “Vanakulorhi, swi nonon'hwa ngopfu ku nghena eMfun'weni wa Xikwembu.Van'wana va ri: swi nonon'hwa ngopfu eka lava tshembaka rifuwo, ku nghena eMfun'weni wa Xikwembu 25Swi nga olovela kamela ku nghena hi ntuva wa neleta,ntuva wa neleta, kumbe: xuva ra neleta ku ri ni leswaku mufuwi a nghena eMfun'weni wa Xikwembu.” 26Kutani ku hlamala ka vona ku engeteleleka; va vutisana, va ku: “Loko swi ri tano, ku nga pona mani xana?” 27Yesu a va languta a ku: “Loko va ri vanhu swa va tsandza, kambe a swi tsandzi Xikwembu, hikuva Xikwembu xi kota hinkwaswo.”

28Kutani Petro a ku ka Yesu: “Waswivo, hina hi tshikile hinkwaswo, hi ku landza.” 29Yesu a ku: “Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Un'wana ni un'wana la tshikeke muti wa yena, kumbe makwavo wa xinuna kumbe wa xisati, kumbe mana wa yena, kumbe tata wa yena, kumbe vana, kumbe masimu, hikwalaho ka mina ni hikwalaho ka Evhangeli, 30ú ta nyikiwa swilo leswi ka dzana eminkarhini ya sweswi: hi leswaku tindlu, ni vamakwavo, ni vamanana, ni vana, ni masimu, swin'we ni ku xaniseka; kutani eminkarhini leyi taka, ú ta nyikiwa vutomi lebyi nga heriki. 31

10:31
Mt. 20:16
Lk. 13:30
Kambe vanyingi lava nga va le mahlweni va ta va va le ndzhaku, ni va le ndzhaku va ta va va le mahlweni.”

Yesu a tivisa ra vunharhu ta rifu ra yena

(Mt. 20:17-19; Lk. 18:31-34)

32Loko va ha ri endleleni, va ri karhi va tlhandlukela eYerusalema, Yesu a a va rhangele mahlweni; vadyondzisiwa a va hlamala; ni vanhu lava a va va landzelela, a va chava; kutani a engeta a vitanela lava khume na vambirhi etlhelo, a va tivisa leswi nga ta n'wi humelela, 33a ku: “Vonani, hi tlhandlukela eYerusalema, kutani N'wana-wa-Munhu ú ta nyiketiwa eka vaprista lavakulu ni ka vatsari; va ta n'wi avanyisela rifu ni ku n'wi nyiketa eka vamatiko; 34va ta tlanga hi yena, va n'wi tshwutela marha, va n'wi ba hi minkhavi, va n'wi dlaya; kutani endzhaku ka masiku manharhu ú ta pfuka eku feni.”

Xikombelo xa Yakobo na Yohane

(Mt. 20:20-28)

35Yakobo na Yohane, vana va Zebediya, va ta ka yena, va ku: “Mudyondzisi, hi rhandza leswaku u hi endlela leswi hi nga ta ku kombela swona.” 36A ku ka vona: “Mi lava leswaku ndzi mi endlela yini xana?” 37Va ku ka yena: “Hi kombela ku nyikiwa leswaku hi tshama eMfun'weni wa wena lowo kwetsima, un'wana evokweni ra wena ra xinene, un'wana eka lera ximatsi.” 38

10:38
Lk. 12:50
Yesu a ku ka vona: “A mi tivi lexi mi xi kombelaka. Xana mi nga swi kota ku nwela exinwelweni lexi ndzi nwelaka eka xona, ni ku khuvuriwa hi ku khuvula loku ndzi khuvuriwaka ha kona ke?” 39Va ku ka yena: “Hi nga swi kota.” Yesu a ku ka vona: “Kunene mi ta nwela exinwelweni lexi ndzi nwelaka eka xona, mi ta khuvuriwa hi ku khuvula loku ndzi khuvuriwaka ha kona; 40kambe loko ku ri ku tshama evokweni ra mina ra xinene, hambi ka lera ximatsi, a hi mina ndzi nga mi nyikaka swona, kambe swi ta va swa lava swi lunghiseriweke vona.”

41Kutani lava khume, loko va twa mhaka leyi, va hlundzukela Yakobo na Yohane. 42

10:42-43
Lk. 22:25-26
Kavaloko Yesu a va vitana a ku ka vona: “Ma swi tiva leswaku lava tivulaka tihosiKumbe: lava vuriwaka tihosi ta matiko va ma fuma hi ntamu; na vona vakulukumba va matiko lawa va ma fuma hi matimba. 43
10:43-44
Mt. 23:11
Mk. 9:35
Lk. 22:26
Kambe swi nga tshuki swi va tano exikarhi ka n'wina; un'wana ni un'wana la lavaka ku va lonkulu exikarhi ka n'wina, a a ve mutirheli wa n'wina; 44naswona, un'wana ni un'wana la lavaka ku va wa le mahlweni exikarhi ka n'wina, a a ve nandza wa hinkwavo; 45hikuva na yena N'wana-wa-Munhu, a nga telanga ku ta tirheriwa, kambe ku tirhela van'wana ni ku nyiketa vutomi bya yena ku kutsula lavo tala.”

Ta Bartimiya lowo-fe-mahlo loko a hanyisiwa

(Mt. 20:29-34; Lk. 18:35-43)

46Va fika eYeriko. Kakuloko a huma eYeriko, swin'we ni vadyondzisiwa va yena, ni ntshungu lowukulu, Bartimiya lowo-fe-mahlo, n'wana Timiya, a a tshamile kusuhi ni ndlela, a ri karhi a kombela. 47Loko a twa leswaku i Yesu wa Nazareta la taka, a sungula ku huwelela, a ku: “Yesu N'wana Davhida, ndzi twele vusiwana!” 48Lavo tala va n'wi tshinya leswaku a miyela; kambe yena a engeta a huwelela, a ku: “N'wana Davhida, ndzi twele vusiwana!” 49Kutani Yesu a yima, a ku: “N'wi vitaneni!” Va vitana lowo-fe-mahlo, va ku ka yena: “Tiyisa mbilu, suka u yima, wa ku vitana.” 50Kavaloko a hluvula jasi ra yena, a tlula, a ta ka Yesu. 51Kutani Yesu a n'wi vutisa a ku: “U lava yini? Ndzi nga ku pfuna hi yini?” Lowo-fe-mahlo a ku ka yena: “Mufundhisi, ndzi navela ku tlhela ndzi vona!” 52Yesu a ku ka yena: “Famba, ku pfumela ka wena ku ku hanyisile.” Hi nomu lo a tlhela a vona, kutani a landza Yesu.