Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta Yesu loko a phamela vanhu va 4 000

(Mt. 15:32-39)

81Emasikwini walawo ntshungu lowukulu wu tlhela wu hlengeletana, kutani a va nga ri na swakudya; hiloko Yesu a vitana vadyondzisiwa va yena, a ku ka vona: 2“Ndzi twela ntshungu lowu evusiwana, hikuva swi endla masiku manharhu va tshame na mina, kutani a va ha ri na swakudya. 3Hikokwalaho loko ndzi va tlherisela makaya va ri ni ndlala, va ta wa endleleni, hikuva van'wana va vona va huma kule.” 4Vadyondzisiwa va yena va n'wi hlamula va ku: “Va nga laveriwa kwihi swinkwa leswi va nga dyaka va xurha kwala mananga ke?” 5A va vutisa a ku: “Mi ni swinkwa swingani ke?” Va ku: “Hi ni swinkwa swa 7.” 6Hiloko a lerisa ntshungu leswaku wu tshama hansi, kutani a teka swinkwa leswa 7, a nkhensa, a swi phema, a nyika vadyondzisiwa va yena, leswaku va avela ntshungu; hiloko ntshungu wu averiwa. 7Naswona a va ri ni tinhlampfinyana ti nga ri tingani; kuteloko a nkhensile hikwalaho ka tona, a lerisa leswaku na tona ti averiwa vanhu. 8Kutani va dya va xurha, va rholela ni mahlanhla lama seleke, ma tata swirhundzu swa 7; 9kasi vanhu a va lava ku ringana 4 000. Kutani a va tlherisela makaya.

10Kutani a hatla a nghena ebyatsweni swin'we ni vadyondzisiwa va yena, a ya etikweni ra Dalmanuta.

Ta Vafarisi loko va kombela mahlori

(Mt. 16:1-4; Lk. 12:54-56)

11

8:11
Mt. 12:38
Lk. 11:16
Ku humelela Vafarisi, va sungula ku kanetana na yena, va n'wi ringa hi ku kombela mahlori lama humaka etilweni. 12
8:12
Mt. 12:39
Lk. 11:29
Yesu a hefemuteka ngopfu emoyeni wa yena a ku: “Rixaka leri ri kombelela yini mahlori? Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Rixaka leri a ri nga kombiwi mahlori!” 13Kutani a va siya, a tlhela a nghena ebyatsweni, a pelela entsungeni.

Ta comela xa Vafarisi ni xa Heroda

(Mt. 16:5-12)

14Vadyondzisiwa a va rivarile ku teka swinkwa, a vo va ni xinkwa xin'we ntsena ebyatsweni. 15

8:15
Lk. 12:1
Kutani a va laya, a ku: “Tlharihani, mi chava comela xa Vafarisi, ni comela xa Heroda!” 16Kutani va kanetana va ku: “Kumbe hileswi hi nga riki na swinkwa.” 17Kuteloko Yesu a swi twa, a ku ka vona: “Hikwalaho ka yini mi kanetana hileswi mi nga riki na swinkwa xana? A mi si swi twa ni ku swi twisisa xana? Xana timbilu ta n'wina ta ha nonon'hwa ke? 18
8:18
Yer. 5:21
Ez. 12:2
Mk. 4:12
Leswi mi nga ni mahlo a mi voni ke? Leswi mi nga ni tindleve, a mi twi ha yini ke? A mi tsundzuki xana? 19Siku ndzi phemeleleke swinkwa swa ntlhanu ndzi nyika lava va 5 000, xana mi rhwele swirhundzu swingani leswi a swi tele hi mahlanhla ke?” Va ku ka yena: “Hi rhwele 12.” 20“Ni siku ndzi phameleke lava va 4 000 hi swinkwa swa 7, mi rhwele swirhundzu swingani leswi a swi tele hi mahlanhla ke?” Va ku: “Hi rhwele 7.” 21Kutani a ku ka vona: “A mi si twisisa na sweswi ke?”

Ta ku hanyisiwa ka lowo-fe-mahlo wa le Betsayida

22Va fika eBetsayida. Kutani va tisa munhu la feke mahlo, va khongela Yesu leswaku a n'wi khumba. 23Hiloko a khoma lowo-fe-mahlo hi voko, a n'wi yisa ehandle ka muti, a n'wi tshwutela marha ematihlweni a n'wi tlhandleka mavoko, a n'wi vutisa a ku: “Xana u vona xa nchumu?” 24Munhu loyi a tlakusa mahlo, a ku: “Ndzi vona vanhu, ndzi va vona va famba-famba, va fana ni mirhi.” 25Yesu a tlhela a veka mavoko ya yena ematihlweni ya lowo-fe-mahlo, yena a honoka kutani a hanyisiwa, a vona swilo hinkwaswo swinene. 26Yesu a n'wi lerisa ku muka, a ku: “U nga tshuki u tlhelela emutini.”

Ta Petro loko a vula leswaku Yesu i mani

(Mt. 16:13-20; Lk. 9:18-21)

27Kutani Yesu a suka ni vadyondzisiwa va yena, va ya emitini ya Khezariya wa Filipi. Endleleni, a vutisa vadyondzisiwa va yena a ku ka vona: “Vanhu va ri ndzi mani xana?” 28

8:28
Mk. 6:14-15
Lk. 9:7-8
Vona va ku: “Van'wana va ri, hi we Yohane Mukhuvuri; van'wana va ri, hi we Eliya; van'wana va ri, hi we un'wana wa vaprofeta.” 29
8:29
Yoh. 6:68-69
Kutani a va vutisa a ku: “Xana n'wina, mi ri ndzi mani ke?” Petro a hlamula a ku ka yena: “Hi wena Mesiya.” 30Kavaloko a va laya ngopfu leswaku va nga tshuki va vulavula hi yena evanhwini.

Ta Yesu loko a tivisa rifu ra yena

(Mt. 16:21-28; Lk. 9:22-27)

31Kutani Yesu a sungula ku va dyondzisa a ku: “N'wana-wa-Munhu ú ta fanela ku twisiwa ku vaviseka lokukulu, a soriwa hi vakulukumba, ni vaprista lavakulu, ni vatsari; ú ta dlawa, a tlhela a pfuka hi siku ra vunharhu.” 32A vula mhaka leyi erivaleni; kutani Petro a n'wi tekela etlhelo, a sungula ku n'wi tshinya. 33Kambe Yesu a hundzuluka; kuteloko a langutile vadyondzisiwa va yena, a tshinya Petro, a ku: “Suka ka mina Sathana, hikuva a wu ehleketi swa Xikwembu, u ehleketa swa vanhu ntsena.”

34

8:34
Mt. 10:38
Lk. 14:27
Kuteloko a vitanile ntshungu ni vadyondzisiwa va yena, a ku ka vona: “Loko munhu a lava ku ndzi landza, a a titshike, a tirhwexa xihambano xa yena, kutani a ndzi landza. 35
8:35
Mt. 10:39
Lk. 17:33
Yoh. 12:25
La rhandzaka ku tihlayisela vutomi bya yena, ú ta lahlekeriwa ha byona; kambe la lahlekeriwaka hi vutomi bya yena hikwalaho ka mina ni hikwalaho ka Evhangeli, ú ta byi ponisa. 36Hikokwalaho, loko munhu a kota ku fuwa misava hinkwayo, kambe a lahlekeriwa hi vutomi bya yena, swi nga n'wi pfuna yini ke? 37Xana munhu a nga humesa yini ku xava vutomi bya yena ke? 38Loyi a nga ni tingana hikwalaho ka mina ni marito ya mina erixakeni leri ra lava sandzaka Xikwembu ni ra vadyohi, N'wana-wa-Munhu na yena ú ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka munhu loyi siku a nga ta vuya eku kwetsimeni ka Tata wa yena, a ri ni tintsumi leto hlawuleka.”