Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Xifaniso xa vanhwana lava khume

251

25:1
Lk. 12:35
“Enkarhini wolowo, Mfumo wa matilo wu ta fana ni vanhwana va khume lava nga teka timboni ta vona ku ya hlanganisa muteki. 2Lava ntlhanu eka vona a va ri lavo rivala, lavan'wana va ntlhanu a va tlharihile. 3Lavo rivala a va tekile timboni ta vona, kambe va nga longanga ni mafurha hi tlhelo; 4kasi lavo tlhariha a va longile swimbitana swa mafurha swin'we ni timboni ta vona. 5Hi ku hlwela ka muteki, va khudzehela hinkwavo, va etlela. 6Hi vusiku lebyikulu ku twala huwa leyi nge: ‘Muteki hi loyi, humani, mi ya n'wi hlanganisa!’ 7Kutani vanhwana va pfuka hinkwavo, va lunghisa timboni ta vona. 8Lavo rivala va ku ka lavo tlhariha: ‘Hi cheleleni mafurhanyana, hikuva timboni ta hina ta timeka.’ 9Kambe lavo tlhariha va hlamula va ku: ‘E-e, mafurha lawa ma nga ka ma nga ringani hina na n'wina; yanani mi ya xava ya n'wina eka lava xavisaka.’ 10Va ku va ha ya eku xaveni, muteki a sala a fika. Lava a va tilunghisile, va nghena na yena enkhubyeni, kutani nyangwa yi pfariwa. 11
25:11-12
Lk. 13:25
Endzhakunyana, vanhwana lavan'wana va fika na vona, va ku: ‘Hosi, hosi, hi pfulele!’ 12Kambe a va hlamula, a ku: ‘Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, a ndzi mi tivi.’ ” 13Yesu a engeta a ku: “Hitekani ke, hikuva siku a mi ri tivi, na wona nkarhi a mi wu tivi.

Xifaniso xa titalenta

(Lk. 19:11-27)

14

25:14-30
Lk. 19:11-27
“Swi fana ni munhu la lavaka ku khoma riendzo. U vitana malandza ya yena, a veka xuma xa yena emavokweni ya vona. 15A nyika un'wana titalenta ta ntlhanu, un'wana titalenta timbirhi, un'wana talenta yin'we; un'wana ni un'wana a nyikiwa hi ku ringana matimba ya yena; kutani n'wini wa muti a ya endzela kule. 16Loyi a a nyikiwile titalenta ta ntlhanu, a hatla a ya bindzula ha tona, kutani a kuma tin'wana ta ntlhanu. 17Na yena loyi a a nyikiwile titalenta timbirhi, a ya bindzula ha tona, kutani a kuma tin'wana timbirhi. 18Kambe loyi a a nyikiwile talenta yin'we a ya cela ehansi, a yimbela mali ya n'wini wa yena. 19Endzhaku ka masiku layo tala, n'wini wa malandza walawo a fika, kutani a ma kambela. 20Loyi a a nyikiwile titalenta ta ntlhanu, a tisa tin'wana ta ntlhanu a ku: ‘Hosi, u ndzi nyikile titalenta ta ntlhanu; vona, ndzi ti bindzurisile ndzi kuma tin'wana ta ntlhanu.’ 21N'wini wa yena a ku ka yena: ‘Hiswona nandza lonene, la tshembekeke; u tshembekile eswilweni swi nga ri swingani, ndzi ta ku veka ku va mulanguteri wa leswo tala; nghena eku tsakeni ka n'wini wa wena.’ 22Ku ta ni loyi a a nyikiwile titalenta timbirhi, a ku: ‘Hosi, u ndzi nyikile titalenta timbirhi; vona, ndzi ti bindzurisile ndzi kuma tin'wana timbirhi.’ 23N'wini wa yena a ku ka yena: ‘Hiswona nandza lonene, la tshembekeke; u tshembekile eswilweni swi nga ri swingani, ndzi ta ku veka ku va mulanguteri wa leswo tala; nghena eku tsakeni ka n'wini wa wena.’ 24Loyi a a nyikiwile talenta yin'we, na yena a ta, a ku: ‘Hosi, ndzi tivile leswaku u munhu wa ku nonon'hwa; u tshovela laha u nga byalangiki kona, u hlengeleta laha u nga haxangiki mbewu kona; 25hikokwalaho ndzi chavile, kutani ndzi yile ndzi ya yimbela talenta ya wena emisaveni; vona, xa ha ri xolexi xilo xa wena.’ 26N'wini wa yena a n'wi hlamula a ku: ‘Nandza lowa lunya, wo loloha, a wu ri karhi u tiva leswaku ndzi tshovela laha ndzi nga byalangiki kona, ni leswaku ndzi hlengeleta laha ndzi nga haxangiki mbewu kona! Xana a hi swona xana? 27Loko swi ri tano, a wu fanerile ku va u vekile mali ya mina eka vabindzurisi, kutani loko ndzi fika, a ndzi ta teka xilo xa mina swin'we ni bindzu ra xona. 28Sweswi ke, n'wi tekeleni talenta, mi nyika loyi a nga ni titalenta ta khume. 29
25:29
Mt. 13:12
Mk. 4:25
Lk. 8:18
Hikuva ku ta nyikiwa un'wana ni un'wana la nga ni xa nchumu, kutani a va ni leswo tala; kambe loyi a nga riki na nchumu, ú ta tekeriwa ni lexi a nga na xona. 30
25:30
Mt. 8:12
22:13
Lk. 13:28
Loko a ri nandza loyi, wo ka a nga pfuni nchumu, n'wi cukumeteni ehandle emunyameni; kona ku ta va ni minkosi, ni ku getsela ka meno.’

Ta ku avanyisiwa ka vanhu va matiko

31

25:31
Mt. 16:27
19:28
“Siku N'wana-wa-Munhu a taka hi ku kwetsima ka yena, ni tintsumi hinkwato ti ri na yena, ú ta tshamisa exiluvelweni xa yena xo kwetsima. 32Kutani vanhu va matiko hinkwawo va ta hlengeletiwa emahlweni ka yena; ú ta hlawula van'wana a siya van'wana, kukotisa murisi loko a hlawula tinyimpfu exikarhi ka timbuti. 33Ú ta yisa tinyimpfu evokweni ra yena ra xinene, timbuti tona eka lera ximatsi.

34“Hi laha Hosi yi nga ta byela lava nge vokweni ra yona ra xinene yi ku: ‘Tanani n'wina lava katekisiweke hi Tata wa mina, amukelani Mfumo lowu nga lunghiseriwa n'wina hi mpfhuka misava yi tumbuluka; 35hikuva a ndzi ri ni ndlala, kutani mi ndzi fihlutile; a ndzi ri ni torha, mi ndzi siyele ndzi nwa; a ndzi ri muendzi, mi ndzi rhurherile; 36a ndzi swerile, mi ndzi ambexile; a ndzi vabya, mi ndzi ongorile;Kumbe: mi ndzi pfuxerile a ndzi ri ekhotsweni, mi tile mi ta ndzi kamba.’

37“Hi kona lava lulameke va nga ta hlamula, va ku: ‘Hosi, hi tshama hi ku vona rini u ri ni ndlala, kutani hi ku fihluta, kumbe u ri ni torha, hi ku siyela u nwa ke? 38Hi ku vone rini u ri muendzi, hi va hi ku rhurhela, kumbe u swerile, hi ku ambexa ke? 39Hi ku vone rini u ri karhi u vabya, kumbe u ri ekhotsweni, kutani hi ta hi ta ku kamba ke?’ 40Hosi yi ta va hlamula, yi ku: ‘Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, loko mi tshame mi endla swilo leswi eka un'wana wa vamakwerhu lavatsongo lava, mi swi endlele mina.’

41“Kutani Hosi yi ta byela lava nge vokweni ra yona ra ximatsi yi ku: ‘Sukani ka mina, n'wina lava rhukaniweke hi Xikwembu; yanani endzilweni lowu nga timekiki, lowu lunghiseriweke Diyavulosi ni tintsumi ta yena; 42hikuva a ndzi ri ni ndlala, a mi ndzi fihlutanga; a ndzi ri ni torha, a mi ndzi siyelanga ndzi nwa; 43a ndzi ri muendzi, a mi ndzi rhurhelanga; a ndzi swerile, a mi ndzi ambexanga; a ndzi ri eku vabyeni ni le khotsweni, a mi tanga mi ta ndzi pfuxela.’Kumbe: a mi tanga mi ta ndzi ongola

44“Hi laha na vona va nga ta hlamula, va ku: ‘Hosi, hi tshama hi ku vona rini u ri ni ndlala, kumbe u vabya, kumbe u ri ni torha, kumbe u ri muendzi, kumbe u swerile, kumbe u ri ekhotsweni, kutani hi nga ku pfuni ke?’ 45Kutani Hosi yi ta va hlamula, yi ku: ‘Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, loko mi nga endlelanga un'wana wa lavatsongo lava, na mina a mi ndzi endlelanga.’ 46

25:46
Dan. 12:2
Kutani volavo va ta ya eku biweni loku nga heriki, kambe lavo lulama va ta ya evutomini lebyi nga heriki.”