Xitsonga 1989 (TSO89)
24

Ta Yesu loko a tivisa ku onhaka ka Tempele

(Mk. 13:1-2; Lk. 21:5-6)

241Loko Yesu a ri karhi a huma hi le Tempeleni a famba, vadyondzisiwa va ta ka yena va n'wi komba tindlu ta Tempele. 2Kambe Yesu a va hlamula, a ku: “Xana ma swi vona swilo leswi hinkwaswo? Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, a ku nga sali ribye ehenhla ka ribye rin'wana kwala; hinkwawo ma ta hindzimuxiwa.”

Ta masungulo ya makhombo

(Mk. 13:3-13; Lk. 21:7-19)

3Kuteloko a tshamile eNtshaveni ya Mitlhwari, vadyondzisiwa va ta ka yena etlhelweni, va ku: “Hi byele, xana timhaka leti ti ta humelela rini xana? Xana xikombiso xa ku vuya ka wena ni xa ku hela ka minkarhi xi ta va xihi ke?” 4Yesu a va hlamula a ku: “Tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi xisiwa hi munhu. 5Hikuva lavo tala va ta ta hi vito ra mina, un'wana ni un'wana a ku: ‘Hi mina Mesiya’, kutani va ta xisa lavo tala. 6Mi ta twa huwa ya tinyimpi ni mahungundlela ya tinyimpi; tivoneleni leswaku mi nga tshukisiwi, hikuva sweswo swi fanele ku humelela, kambe a hi wona makumu. 7Tiko rin'wana ri ta pfukela tiko rin'wanyana, mfumo wun'wana wu ta lwa ni mfumo wun'wanyana; ku ta va ni tindlala, ni ku tsekatseka ka misava ematlhelweni layo tala. 8Swilo leswi hinkwaswo i ku sungula ka mahlomulo.

9

24:9
Mt. 10:22
“Enkarhini wolowo va ta mi nyiketa eku xanisiweni, va mi dlaya; mi ta vengiwa hi vanhu va matiko hinkwawo hikwalaho ka vito ra mina. 10Kutani lavo tala va ta khunguvanyeka; va ta hehlana, va vengana. 11Ku ta humelela vaprofeta va mavunwa lavo tala, va ta xisa vanhu lavo tala. 12Kutani rirhandzu ra lavo tala ri ta sungula ku titimela, hikuva ku homboloka ku ta va ku andzile. 13
24:13
Mt. 10:22
Kambe loyi a tiyiselaka ku fika makumu, hi yena loyi a nga ta ponisiwa. 14Kutani Evhangeli leyi ya Mfumo yi ta twarisiwa emisaveni hinkwayo, leswaku yi va vumbhoni eka vanhu va matiko hinkwawo; kutani hi kona makumu ma nga ta fika.

Ta ku xaniseka lokukulu

(Mk. 13:14-23; Lk. 21:20-24)

15

24:15
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Kutaku loko mi vona xilo xa manyala lexi onhetelaka lexi vuriweke hi muprofeta Daniele, xi ri exivandleni lexo hlawuleka (la hlayaka a a twisise), 16lava nge Yudiya a va tsutsumele etintshaveni; 17
24:17-18
Lk. 17:31
loyi a nge henhla ka lwangu, a nga tshuki a xika ku ya teka leswi nge ndlwini ya yena; 18la nge masin'wini, a nga tshuki a tlhelela ekaya ku ya teka xiambalo xa yena. 19Va ta va ni khombo vavasati lava tikeke ni lava mamisaka eminkarhini yoleyo. 20Khongelani leswaku ku tsutsuma ka n'wina ku nga humeleri hi vuxika, hambi ku ri hi siku ra Savata, 21
24:21
Dan. 12:1
Nhlav. 7:14
hikuva nhlomulo wu ta va lowukulu enkarhini wolowo; nhlomulo lowo tano a wu si va kona hi mpfhuka misava yi tumbulukile ku fikela namuntlha, naswona a wu nga ha vi kona ni siku ni rin'we. 22Loko masiku walawo a ma nga hungutiwanga, a ku nga ta pona munhu, kambe hikwalaho ka vahlawuriwa va Xikwembu, masiku ya kona ma ta hungutiwa.

23“Enkarhini wolowo, loko munhu a mi byela a ku: ‘Vonani, Mesiya hi loyi!’ kumbe: ‘Hi luya!’ mi nga tshuki mi pfumela. 24Hikuva ku ta humelela Vamesiya va mavunwa, ni vaprofeta va mavunwa, va ta endla mahlori lamakulu ni swihlamariso, ku xisa hambi va ri vona vahlawuriwa va Xikwembu, loko swi endleka. 25Maswivo, ndzi mi byerile timhaka leti, ti nga si humelela; 26

24:26-27
Lk. 17:23-24
hikokwalaho, loko va ku ka n'wina; ‘Vonani, ú le mananga le!’ mi nga yi kona; kumbe loko va ku: ‘Vonani, ú tumbela laha ndlwini!’ mi nga swi pfumeli sweswo. 27Hikuva kukotisa rihati loko ri hatima ku sukela evuxeni ku ya fika evupeladyambu, N'wana-wa-Munhu ú ta endlisa sweswo eku vuyeni ka yena. 28
24:28
Lk. 17:37
Laha ntsumbu wu nga kona, hi laha makoti ma nga ta hlengeletana kona.

Ta ku humelela ka N'wana-wa-Munhu

(Mk. 13:24-27; Lk. 21:25-28)

29

24:29
Es. 13:10
34:4
Ez. 32:7
Yuw. 2:10,31
3:15
Nhlav. 6:12-13
“Kan'we-kan'we loko nhlomulo wa minkarhi yoleyo wu ta va wu herile,

“ ‘dyambu ri ta hundzuka ntima,

ni n'weti a wu nga ha voningi;

tinyeleti ti ta wa hi le tilweni,

ni leswa matimba swa le matilweni swi ta dzinginisiwa.’

30

24:30
Dan. 7:13
Nhlav. 1:7
“Hi kona xikombiso xa N'wana-wa-Munhu xi nga ta vonaka etilweni; vanhu va tinxaka hinkwato ta misava va ta ba nkosi, kutani va ta vona N'wana-wa-Munhu a ta emapapeni ya le tilweni, hi matimba ni ku kwetsima lokukulu. 31Hi mpfumawulo lowukulu wa mhalamhala, ú ta rhuma tintsumi ta yena; ti ta hlengeleta vahlawuriwa va yena, va huma ematlhelweni ya mune ya misava, ku sungula emakun'wini man'wana ya tilo ku ya fika eka laman'wanyana.

Dyondzo ya murhi wa nkuwa

(Mk. 13:28-31; Lk. 21:29-33)

32“Dyondzani leswi hi murhi wa nkuwa: Loko marhavi ya wona ma sungula ku olova, ni loko matluka ya wona ma hluka, mi tiva leswaku ximumu xi le kusuhi. 33Hi mukhuva wolowo, loko mi vona swilo sweswo hinkwaswo, tivani leswaku nkarhi wu le kusuhi, wu le nyangweni. 34Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Rixaka leri ri nga ka ri nga hundzi, ku nga si humelela swilo leswi hinkwaswo. 35Tilo ni misava swi ta hundza, kambe marito ya mina ma nga ka ma nga hundzi.

A ku na munhu la tivaka siku ni nkarhi

(Mk. 13:32-37; Lk. 17:26-30,34-36)

36“Loko ri ri siku ra kona ni nkarhi wa kona, a ku na loyi a swi tivaka, hambi ti ri tintsumi ta le matilweni, hambi a ri N'wana; swi tiviwa hi Tatana ntsena. 37

24:37
Gen. 6:5-8
Ku vuya ka N'wana-wa-Munhu ku ta fana ni leswi humeleleke emasikwini ya Nowa. 38Hikuva emasikwini walawo, loko ndhambi ya mati yi nga si ta, vanhu a va ri eku dyeni, va nwa, va hlomisa ni ku hlomiselana, ku ko ku fika siku leri Nowa a ngheneke engalaveni ha rona; 39
24:39
Gen. 7:6-24
a va nga anakanyi nchumu ku kondza loko ndhambi leyi ya mati yi ta, kutani yi va kukula hinkwavo; swi ta va tano ni le ku vuyeni ka N'wana-wa-Munhu.

40“Enkarhini wolowo, eka vanhu vambirhi lava nga ta va emasin'wini, ku ta tekiwa un'wana, un'wana a siyiwa; 41eka vavasati vambirhi lava nga ta va eku sileni, ku ta tekiwa un'wana, un'wana a siyiwa. 42Hitekani ke, hikuva a mi tivi siku leri Hosi ya n'wina yi nga ta ta ha rona.

43

24:43-44
Lk. 12:39-40
“Swi tiveni ke: Loko onge n'wini wa yindlu ú tivile nkarhi lowu khamba ri nga ta ta ha wona, ingi a hitekile, a nga tshikanga yindlu ya yena yi tshoviwa. 44Hikokwalaho na n'wina, tshamani mi tilunghisile, hikuva N'wana-wa-Munhu ú ta ta enkarhini lowu mi nga wu ehleketiki.

Ta malandza lama tshembekaka ni lama nga tshembekiki

(Lk. 12:41-48)

45“Xana nandza la tshembekaka, wo tlhariha, hi wihi xana? Hi loyi n'wini wa yena a n'wi vekeke ku hlayisa malandza laman'wana la mutini, a ma phamela swakudya hi nkarhi wa kona. 46Ku katekile nandza loyi a nga ta kumiwa a ri karhi a endlisa sweswo, siku n'wini wa yena a vuyaka. 47Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, ú ta vekiwa ku va mulanguteri wa rifuwo hinkwaro ra n'wini wa yena. 48Kambe loko nandza yoloyi a ri lowo biha, ú ta ehleketa embilwini ya yena a ku: ‘N'wini wa mina wa hlwela ku vuya’, 49kutani a sungula ku ba malandza-kulobye, a dya, a nwa ni swidakwa. 50Kasi n'wini wa yena a nga tshuka a fika, hi siku leri nandza loyi a nga n'wi langutelangiki ku vuya ha rona, ni le nkarhini lowu a nga wu tiviki; 51kutani n'wini wa nandza loyi ú ta n'wi ba swinene, a n'wi cukumeta kun'we ni vakanganyisi, laha ku nga ta va ni minkosi, ni ku getsela ka meno.