Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Ta Yesu loko a nghena eYerusalema

(Mk. 11:1-11; Lk. 19:29-38; Yoh. 12:12-19)

211Kuteloko va tshinelela Yerusalema, va fika eBetefage eNtshaveni ya Mitlhwari. Kutani Yesu a rhuma vadyondzisiwa vambirhi, 2a ku ka vona: “Yanani emutini lowu vonakaka lahaya, mi ta hatla mi kuma mbhongolo ya ntswele leyi bohiweke, yi ri ni ximbhongolwana xa yona; mi ti ntshunxa, mi ta na tona haleno. 3Loko munhu a mi vutisa xo mi vutisa, mi ta ku: ‘Hosi ya ti lava.’ Kutani ú ta hatla a mi nyiketa tona.”Kumbe: Hosi ya ti lava, yi ta hatla yi ti vuyisa

4Swilo leswi swi endliwile leswaku ku hetiseka rito ra muprofeta la nga te:

5

21:5
Zak. 9:9
“Byelani va le Siyoni, mi ku:

‘Hosi ya n'wina hi leyi!’

Yi ta yi rhulile,

yi gadile mbhongolo

leyi nga ni ximbhongolwana, n'wana wa yona.”

6Vadyondzisiwa va ya, va ya endla hilaha Yesu a nga va lerisa hakona; 7va tisa mbhongolo ni ximbhongolwana xa kona, va kapeka tinguvu ta vona ehenhla ka tona, kutani Yesu a gada. 8Kutani vanhu lavo tala va andlala tinguvu ta vona endleleni, van'wana va tshova switluka swa mirhi, va andlala endleleni. 9

21:9
Ps. 118:25,26
Mintshungu leyi n'wi rhangeleke emahlweni, ni leyi yi n'wi landzeke hi le ndzhaku, yi huwelela yi ku:

“Hozana eka N'wana Davhida!

A ku dzunisiwe la taka hi vito ra Hosi!

Hozana ematilweni ya le henhla-henhla!”

Ta ku basisiwa ka Tempele

(Mk. 11:15-19; Lk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22)

10Kuteloko Yesu a nghenile Yerusalema, vanhu hinkwavo va muti va yima-yimeka, va ku: “Munhu loyi, i mani xana?” 11Kutani mintshungu yi hlamula yi ku: “Munhu loyi i Yesu, muprofeta la humaka eNazareta wa Galeliya.”

12Kutani Yesu a nghena eTempeleni, a hlongola hinkwavo lava xavisaka ni lava xavaka Tempeleni, va humela handle; a wisetela matafula ya lava bindzurisaka mali, ni switshamu swa lava xavisaka matuva, 13

21:13
Es. 56:7
Yer. 7:11
a ku ka vona: “Ku tsariwile leswi:

“ ‘Yindlu ya mina yi ta vuriwa yindlu ya xikhongelo’,

kasi n'wina mi yi endlile ‘bako ra makhamba’.”

14Lavo-fe-mahlo ni lavo khwita va ta ka Yesu eTempeleni, kutani a va hanyisa. 15Kambe vaprista lavakulu ni vatsari va hlundzuka ngopfu loko va vona mahlori lawa a ma endlaka, ni loko va twa vana lava huwelelaka eTempeleni va ku: “Hozana eka N'wana Davhida!” 16

21:16
Ps. 8:2
Hiloko va ku ka yena: “Xana wa swi twa leswi vana lava va vulaka swona xana?” Yesu a ku ka vona: “Ina! Xana a mi si hlaya rito leri nge: ‘U dzunisiwile hi ndlela leyo hetiseka hi milomo ya vana ni ya lava mamaka’ xana?” 17Kutani a suka a va siya, a huma emutini ku ya eBetaniya, a ya etlela kona.

Ta murhi wa nkuwa lowu rhukaniweke

(Mk. 11:12-14,20-24)

18Nimixo loko a vuyela emutini, a twa ndlala; 19kutani a vona nkuwa kusuhi ni ndlela; a hambuka a ya eka wona, kambe a nga kumanga nchumu eka wona loko ma nga ri matluka ntsena; hiloko a ku ka murhi lowu: “A ku nga ha kumeki mihandzu eka wena ni siku ni rin'we!” Hi nomu lo nkuwa wu oma. 20Loko vadyondzisiwa va swi vona, va hlamala va ku: “Xana nkuwa lowu wu omise ku yini hi ku hatlisa ke?” 21

21:21
Mt. 17:20
I Kor. 13:2
Yesu a va hlamula a ku: “Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, loko mi ri ni ku pfumela mi nga kanakani, a mi nga endli leswi endliweke eka nkuwa lowu ntsena, kambe ni loko mi ku eka ntshava leyi: ‘Suka, u ya tihoxa elwandle!’ swi ta endleka; 22naswona hinkwaswo leswi mi swi kombelaka hi ku khongela, loko mi pfumela, mi ta nyikiwa swona.”

Va kaneta matimba ya Yesu

(Mk. 11:27-33; Lk. 20:1-8)

23Kuteloko Yesu a fikile eTempeleni, vaprista lavakulu ni vakulukumba va tiko va ta ka yena loko a ri karhi a dyondzisa, va ku ka yena: “Xana u endla swilo leswi hi matimba wahi ke? Naswona matimba walawo, u nyikiwile hi mani xana?” 24Yesu a va hlamula, a ku: “Na mina, ndzi ta mi vutisa xivutiso xin'we; loko mi ndzi hlamula xona, hi kona na mina ndzi nga ta mi byela lomu matimba lawa ndzi tirhaka ha wona, ma humaka kona. 25Xana nkhuvulo wa Yohane a wu huma kwihi ke? A wu huma etilweni, kumbe eka vanhu ke?” Vona va kanetana va ku: “Loko hi ku: ‘A wu huma etilweni’, ú ta ku: ‘Loko swi ri tano, hikwalaho ka yini mi nga pfumelanga eka yena ke?’ 26Kambe loko hi ku: ‘A wu huma eka vanhu’, hi chava ntshungu, hikuva hinkwavo va kholwa leswaku Yohane a a ri muprofeta.” 27Kutani va hlamula Yesu, va ku: “A hi swi tivi!” Hiloko a ku ka vona: “Na mina, a ndzi nga mi byeli lomu matimba lawa ndzi tirhaka ha wona, ma humaka kona.

Xifaniso xa vana vambirhi

28“Xana mi ri yini hi mhaka leyi? Munhu a a ri ni vana vambirhi; a ya eka lowo rhanga, a ku: ‘N'wananga, yana u ya tirha ensin'wini ya mina ya vhinya namuntlha.’ 29N'wana loyi a hlamula a ku: ‘A ndzi yi!’ kambe endzhaku a sala a tiehleketa, a ya. 30Tata wa kona a ya eka lowun'wana, a n'wi byerisa sweswo. Yoloye a hlamula a ku: ‘Ndzi ta ya tatana!’ kambe a nga yi. 31Xana eka vona lavambirhi, hi wihi loyi a nga endla ku rhandza ka tata wa yena xana?” Va ku ka yena: “Hi lowo rhanga.” Yesu a ku ka vona: “Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, valuvisi ni tinghwavava va mi rhangela ku nghena eMfun'weni wa Xikwembu. 32

21:32
Lk. 3:12
7:29-30
Hikuva Yohane ú tile eka n'wina a ta mi tivisa ta ndlela ya ku lulama, kambe a mi pfumelanga timhaka ta yena; kasi valuvisi ni tinghwavava, wona va pfumerile; kutani n'wina, hambi mi swi vonile, a mi vanga ni ku tiehleketa endzhaku ka swona, ni ku pfumela a mi pfumelanga timhaka ta yena.

Xifaniso xa nsimu ya vhinya ni vatirhi

(Mk. 12:1-12; Lk. 20:9-19)

33

21:33
Es. 5:1-2
“Yingisani xifaniso xin'wana: A ku ri ni nkulukumba un'wana loyi a a byarile mirhi ya vhinya ensin'wini ya yena; a biyela hi rihlampfu, a cela xikamelo xo pyanyela kona mihandzu, a aka ni xihondzo; kutani a lerisa vatirhi ku sala va swi vona, yena a teka riendzo a famba. 34Loko nkarhi wa ku tshovela mihandzu wu ri kusuhi, a rhuma malandza ya yena eka vatirhi, ku ya teka mihandzu ya nsimu ya yena. 35Kutani vatirhi va khoma malandza lawa, va ba un'wana, un'wana va n'wi dlaya, un'wana va n'wi khandla hi maribye. 36A tlhela a rhuma malandza man'wana lama tlulaka layo rhanga hi ku tala, kambe na wona ma endliwa tanihi layo rhanga. 37Endzhaku ka swona a rhuma n'wana wa yena eka vona, a ku: ‘Va ta chava n'wana wa mina.’ 38Kambe loko vatirhi va vona n'wana loyi, va byelana va ku: ‘Mudyandzhaka hi loyi! Tanani hi n'wi dlaya, hi ta kuma ndzhaka ya yena.’ 39Kutani va n'wi khoma, va n'wi cukumeta ehandle ka nsimu, va n'wi dlaya. 40Xana loko n'wini wa nsimu a vuya, ú ta endla yini hi vatirhi valavo ke?” 41Va hlamula Yesu va ku: “Ú ta lovisa vanhu lavo biha lava va hela; nsimu ya vhinya, ú ta yi veka emavokweni ya vatirhi van'wana lava nga ta n'wi nyika mihandzu hi nguva ya kona.”

42

21:42
Ps. 118:22-23
Yesu a ku ka vona: “Xana a mi si tshama mi hlaya, eMatsalweni, mhaka leyi nge:

“ ‘Ribye leri vaaki va nga ri nyenya,

hi rona ri nga endliwa ribye lerikulu ra yinhla’, xana?

‘Swilo leswi swi endliwile hi Hosi,

i mhaka leyi hlamarisaka loko hi yi languta!’

43“Hikokwalaho ndza mi byela leswaku mi ta tekeriwa Mfumo wa Xikwembu; kutani wu ta nyikiwa tiko rin'wana leri nga ta veka mihandzu ya wona.

44“[Loyi a nga ta wela ehenhla ka ribye rero ú ta phyandleka; naswona ri ta phyandlasa loyi ri nga ta n'wi wela henhla.]”Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

45Loko vaprista lavakulu ni Vafarisi va twa swifaniso leswi swa Yesu, va tiva leswaku ú vula vona; 46kutani va lava ku n'wi khoma, kambe va chava mintshungu, hikuva a yi ku: “I muprofeta!”

22

Xifaniso xa nkhuvo wa vukati

(Lk. 14:15-24)

221Yesu a engeta a vulavula na vona hi swifaniso, a ku: 2“Mfumo wa matilo wu fana ni hosi leyi endlelaka n'wana wa yona enkhuvo wa vukati. 3Yi rhuma malandza ya yona ku ya vitana lava nga rhambiwa enkhubyeni, kambe vona va ala ku ta. 4Yi engeta yi rhuma malandza man'wana, yi ku: ‘Tivisani lava rhambiweke, mi ku: Maswivo, ndzi lunghisile swakudya swa mina; tihavi ta mina ni swifuwo swo nona swa mina swi tlhaviwile; swilo hinkwaswo swi lunghisiwile, tanani enkhubyeni.’ 5Kambe varhambiwa a va swi endlanga mhaka; va tifambela, un'wana ensin'wini ya yena, un'wana eku xaviseni ka swilo swa yena; 6van'wana va khoma malandza ya hosi, va ma endla hi tihanyi, va ma dlaya. 7Kwalaho hosi yi kariha, yi rhuma mavuthu ya yona ku ya lovisa vadlayi valavo ni ku hisa muti wa vona. 8Kutani yi lerisa malandza ya yona, yi ku: ‘Nkhuvo wa vukati wu lunghisiwile, kambe lava rhambiweke a wu nga va fanelanga. 9Sweswi yanani emahandzeni ya tindlela, mi ya vitana hinkwavo lava mi nga ta va kuma, va ta enkhubyeni.’ 10Kutani malandza walawo ma huma, ma ya etindleleni, ma hlengeleta hinkwavo lava va kumekaka, lavo biha ni lavo lulama, kutani yindlu ya nkhuvo yi tala hi vanhu lava tshamiseke eswakudyeni.

11“Kuteloko hosi yi nghenile ku ta languta lava tshamiseke eswakudyeni, yi vona munhu la nga ambalangiki xiambalo xa nkhuvo; 12kutani yi ku ka yena: ‘Nakulorhi, u nghenise ku yini la, u nga ri na xiambalo xa nkhuvo?’ Yoloye a miyela. 13

22:13
Mt. 8:12
25:30
Lk. 13:28
Hiloko hosi yi ku ka malandza: ‘N'wi boheni milenge ni mavoko, mi n'wi cukumeta ehandle munyameni laha ku nga ta va ni minkosi ni ku getsela ka meno.’ ” 14Kutani Yesu a ku: “Lava vitaniwaka va tele, kambe lava hlawuriwaka a hi vangani.”

Ta ku humesela Khezari endzuvo

(Mk. 12:13-17; Lk. 20:20-26)

15Kutani Vafarisi va suka, va ya tshama Yesu xikungu,Kumbe: va ya ba xikungu ha Yesu ku vona hilaha va nga n'wi phasaka hakona hi marito. 16Kutani va rhuma vadyondzisiwa va vona ni va ntlawa wa Vaheroda, va ya n'wi byela, va ku: “Mudyondzisi, ha swi tiva leswaku u vula leswi tiyeke, ni leswaku u dyondzisa ndlela ya Xikwembu hi ntiyiso u nga landzeleli swa vanhu, hikuva a wu yi hi nghohe. 17U nga hi byela miehleketo ya wena emhakeni leyi: Xana swa fanela ku humesela Khezari endzuvo, kumbe a swi faneli ke?” 18Yesu, hi ku tiva mano ya vona, a ku: “Mi ndzi ringela yini, n'wina vakanganyisi? 19Ndzi kombeni mali ya ndzuvo.” Kutani va n'wi tisela denari. 20A ku ka vona: “Xifaniso lexi i xa mani ke? Ni vito leri i ra mani ke?” 21Va n'wi hlamula va ku: “I swa Khezari.” Kutani a ku ka vona: “Nyikani Khezari leswi nga swa Khezari, ni Xikwembu leswi nga swa Xikwembu.” 22Loko va twa sweswo, va hlamala, kutani va n'wi siya va suka va famba.

Xivutiso ehenhla ka ku pfuka eku feni

(Mk. 12:18-27; Lk. 20:27-40)

23

22:23
Mint. 23:8
Hi siku rero, van'wana va Vasaduki, va nga vanhu lava vulaka leswaku vafi a va pfuki, va ta eka Yesu, va fika va n'wi vutisa, va ku: 24
22:24
Dut. 25:5
“Mudyondzisi, Muxe ú te: ‘Loko munhu a fa a nga ri na vana, makwavo wa yena ú ta teka nsati wa mufi, a pfuxa ndyangu wa makwavo.’ 25Sweswi ku ni mhaka leyi: A ku ri ni vamakwavo va 7 exikarhi ka hina; lowa mativula a a tekile nsati, kutani a fa, a nga ri na vana; hikwalaho ka swona, ndzisana ya yena yi sala yi hlayisa nsati wa kona. 26Swi endlisa sweswo ni ka makwavo wa mufi wa vumbirhi, ni ka lowa vunharhu, ku ya fika eka lowa vu-7. 27Endzhaku ka vona hinkwavo, wansati na yena a fa. 28Leswi lava 7 hinkwavo va veke vanuna va wansati loyi, xana hi siku ra ku pfuka eku feni, ú ta va nsati wa mani exikarhi ka vona xana?”

29Yesu a va hlamula, a ku: “Mi lahlekile ngopfu, hikuva a mi tivi Matsalwa ni matimba ya Xikwembu. 30Hikuva enkarhini wa ku pfuka eku feni, vanhu a va ha teki hambi ku ri ku tekiwa, kambe va fana ni tintsumi ta le tilweni. 31Loko ku ri ku pfuka ka vafi, xana a mi hlayanga leswi Xikwembu xi nga mi tivisa swona xana? Xona xi te: 32

22:32
Eks. 3:6
‘Hi mina Xikwembu xa Abrahama, ni Xikwembu xa Isaka, ni Xikwembu xa Yakobo.’ Xona a hi Xikwembu xa lava feke, kambe i Xikwembu xa lava hanyaka.” 33Loko mintshungu yi twa sweswo, yi hlamala ngopfu hi ku dyondzisa ka yena.

Ta nsinya wa Milawu

(Mk. 12:28-34; Lk. 10:25-28)

34Loko Vafarisi va twile leswaku Yesu ú miyetile Vasaduki, va hlengeletana endhawini yin'we. 35

22:35-40
Lk. 10:25-28
Kutani un'wana wa vona loyi a a ri mudyondzisi wa nawu, a ringa Yesu hi ku n'wi vutisa, a ku: 36“Mudyondzisi, xana nawu lowukulu eMilawini hi wihi xana?” 37
22:37
Dut. 6:5
Yesu a ku ka yena: “Hi lowu nge: ‘Rhandza Hosi Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako.’ 38Lowu hi wona nawu lowukulu, lowo rhanga; 39
22:39
Levh. 19:18
kutani lowa vumbirhi, lowu fanaka na wona, hi lowu nge: ‘Rhandza munhu-kuloni, kukota loko u tirhandza.’ 40Milawu lemimbirhi leyi yi katsa Milawu hinkwayo ni marito ya Vaprofeta.”

Xivutiso ehenhla ka n'wana Davhida

(Mk. 12:35-37; Lk. 20:41-44)

41Yesu a vutisa Vafarisi lava hlengeletaneke, 42a ku: “Xana mi ehleketa yini hi Mesiya xana? I n'wana mani ke?” Va n'wi hlamula va ku: “I n'wana Davhida.” 43A ku ka vona: “Loko swi ri tano, hikwalaho ka yini Davhida a kombisiwile hi Moya ku vula leswaku Mesiya i N'wini wa hinkwaswo ke? Hakunene Davhida ú te:

44

22:44
Ps. 110:1
“ ‘Hosi Xikwembu xi te ka N'wini wanga:

Tshama evokweni ra mina ra xinene,

kutani ndzi ta veka valala va wena

ehansi ka minkondzo ya wena.’

45“Hikokwalaho, loko Davhida a vula Mesiya, a ku i N'wini wa hinkwaswo, xana a nga va n'wana wa yena hi ndlela yihi ke?” 46A ka ha vanga na un'we la tiveke ku n'wi hlamula nchumu; naswona, ku sukela enkarhini wolowo, a ka ha vanga na munhu la nga tiya nhlana ku n'wi vutisa xivutiso.

23

Ta Yesu loko a sandza vatsari ni Vafarisi

(Mk. 12:38-40; Lk. 11:37-52; 20:45-47)

231Kavaloko Yesu a byela mintshungu ni vadyondzisiwa va yena, a ku: 2“Vatsari ni Vafarisi va dyondzisa leswi Muxe a nga dyondzisa swona; 3hikokwalaho, endlani hinkwaswo leswi va mi byelaka swona, mi swi hlayisa, kambe mi nga endli leswi va swi endlaka, hikuva va vula, kambe a va endli. 4Va boha mindzhwalo leyo tika, va yi rhwexa emakatleni ya vanhu, kasi vona a va lavi ni ku yi ninginisa hi ritiho. 5

23:5
Mt. 6:1
Tinhl. 15:38
Dut. 6:8
Mintirho ya vona hinkwayo, va yi tirha leswaku va ta voniwa hi vanhu; hikuva va kurisa swibokisana swa vona leswi nga ni tindzimana endzeni,swibokisana ... endzeni, kumbe: tifilakiteri. Vonani Nhlamuselo ya Marito va lehisa ni makumu ya tinguvu ta vona; 6va rhandza ku tshama lomu ko chaviseka eminkhubyeni, va hlawula ni switshamu leswinene emasinagogeni; 7va tsakela ku xewetiwa hi mafundzha emintsendzeleni, ni ku vitaniwa hi vito ra ‘Mudyondzisi’Mudyondzisi, kumbe: Mufundhisi; hi Xigriki: Rabi hi vanhu.

8“Loko mi ri n'wina, mi nga tshuki mi vitaniwa hi vito ra ‘Mudyondzisi’, hikuva Mudyondzisi wa n'wina i un'we ntsena; n'wina hinkwenu mi vamakwavo. 9Mi nga tshuki mi khongela munhu wa laha misaveni, mi ku, i ‘Tata wa n'wina’, hikuva Tata wa n'wina i un'we ntsena, loyi a nge tilweni. 10Naswona mi nga tshuki mi tsakela ku vuriwa ‘Varhangeri’, hikuva Murhangeri wa n'wina i un'we ntsena, a nga yena Mesiya. 11

23:11
Mt. 20:26-27
Mk. 9:35
10:43-44
Lk. 22:26
Lonkulu eka n'wina ú ta va nandza wa n'wina, 12
23:12
Lk. 14:11
18:14
hikuva un'wana ni un'wana loyi a tikurisaka, ú ta tsongahatiwa; kutani un'wana ni un'wana la titsongahataka, ú ta kurisiwa.

13“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi alela vanhu ku nghena eMfun'weni wa matilo. N'wina a mi ngheni eka wona, naswona lava ringetaka ku nghena ma va sivela. [ 14Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi dyelela tinoni ni mindyangu ya tona, mi endla ni swikhongelo leswo leha leswaku mi ta voniwa; hikokwalaho mi ta avanyisiwa hi ku avanyisa loku tlurisaka.]Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

15“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi rhendzeleka ni malwandle ni matiko, leswaku mi ta kuma mudyondzisiwa un'we ntsena; kutani loko mi n'wi kumile, mi n'wi endla loyi a fanelaka hi Tihele ku tlula n'wina kambirhi.

16“Mi ni khombo n'wina vafambisi lavo-fe-mahlo, hikuva mi ri: ‘Loko munhu a hlambanya hi Tempele, a swi na mhaka; kambe loko a hlambanya hi nsuku wa Tempele, ú tibohile.’ 17N'wina swihunguki ni lavo-fe-mahlo, lexikulu hi xihi, xana i nsuku, kumbe i Tempele, leyi nga yona yi hlawulekisaka nsuku ke? 18Naswona mi ri: ‘Loko munhu a hlambanya hi alitari, a swi na mhaka, kambe loko a hlambanya hi nyiko leyi nge henhla ka alitari, ú tibohile.’ 19N'wina lavo-fe-mahlo, lexikulu hi xihi, xana i nyiko, kumbe i alitari, leyi nga yona yi hlawulekisaka nyiko ke? 20Loko swi ri tano, loyi a hlambanyaka hi alitari, ú hlambanya ha yona kun'we ni swilo hinkwaswo leswi nge henhla ka yona; 21la hlambanyaka hi Tempele, ú hlambanya hi yona kun'we ni Loyi a tshamaka eka yona; 22

23:22
Es. 66:1
Mt. 5:34
naswona la hlambanyaka hi tilo, ú hlambanya hi xiluvelo xa Xikwembu kun'we ni Loyi a tshameke ehenhla ka xona.

23

23:23
Levh. 27:30
“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi humesa vukhume bya ximbowa-mbowani, ni bya aneta, ni bya kumini,hileswaku: matsavu yo nandzihisa swakudya kambe a mi na mhaka ni leswikulu swa Nawu, ku nga ku lulama, ni tintswalo, ni ku pfumela; kasi a mi fanerile ku endla swilo leswi, loko mi ri karhi mi endla ni leswiya swin'wana. 24N'wina vafambisi lavo-fe-mahlo, mi ungula nsuna, kambe mi mita kamela!

25“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi hlantswa ndzheko ni nkambana ehandle, kasi endzeni ku tele makwanga ni ku tsandzeka ku tikhoma. 26We Mufarisi wo-fe-mahlo, rhanga u hlantswa ndzheko endzeni wu basa, hikona wu nga ta hlantsweka wu basa ni le handle.

27

23:27
Mint. 23:3
“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi fana ni masirha lama basisiweke, lama vonakaka ma sasekile ehandle, kasi endzeni ku tele marhambu ya vafi ni hinkwaswo leswa thyaka. 28Hi mukhuva wolowo vanhu va mi vona mi ri lavo lulama ehandle, kasi endzeni, mi tele ku kanganyisa ni ku homboloka.

29“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi akela masirha ya vaprofeta, mi khavisa ni maribye yo tsundzuka lavo lulama, kutani mi ri: 30‘Loko onge hi hanyile eminkarhini ya vatata wa hina, ingi hi nga twanananga na vona ku dlaya vaprofeta.’ 31Hi mukhuva wolowo, mi tivula mi ri n'wina leswaku mi vana va lava va nga dlaya vaprofeta. 32Hiswona ke, hetisani leswi vatata wa n'wina va swi sunguleke. 33

23:33
Mt. 3:7
12:34
Lk. 3:7
N'wina tinyoka, vana va timhiri, xana mi ta ponisa ku yini ku avanyiseriwa Tihele xana?

34“Hikwalaho, maswivo, ndza ha mi rhumela vaprofeta, ni tintlhari, ni vatsari; mi ta dlaya van'wana va vona, van'wana mi ta va vamba eswihambanweni; mi ta ba van'wana va vona emasinagogeni ya n'wina, mi va hlongorisa va suka emutini wun'wana, va ya eka wun'wana; 35

23:35
Gen. 4:8
II Tikr. 24:20-21
sweswo swi ta endla leswaku mi va ni nandzu wa ku dlawa ka lavo lulama hinkwavo, ku sukela eku dlaweni ka Abele la lulameke, ku ya fika eku dlaweni ka Zakariya n'wana Barakiya, loyi mi n'wi dlayeke exikarhi ka Tempele ni alitari. 36Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, sweswo hinkwaswo swi ta wela rixaka leri.

Ta Yesu loko a rilela Yerusalema

(Lk. 13:34-35)

37“Yerusalema, Yerusalema, wena la dlayaka vaprofeta, la khandlaka hi maribye lava rhumiweke ka wena, kangani ndzi naverile ku hlengeleta vana va wena, kukotisa huku loko yi hlengeleta swiciwana swa yona ehansi ka timpapa ta yona, kambe a wu swi lavanga. 38Vonani, muti wa n'wina wu ta sala wu nga ri na munhu; 39

23:39
Ps. 118:26
naswona ndza mi tivisa leswaku ku sukela sweswi, a mi nga ha ndzi voni, ku ko ku fika siku leri mi nga ta ku: ‘A ku dzunisiwe la taka hi vito ra Hosi.’ ”