Xitsonga 1989 (TSO89)
15

Ta mikhuva ya Vayuda va khale

(Mk. 7:1-13)

151Enkarhini wolowo, Vafarisi ni vatsari lava humaka eYerusalema va ta ka Yesu, va ku: 2“Hikwalaho ka yini vadyondzisiwa va wena va tshika mikhuva leyi hi yi kumeke eka lava khale xana? Hikuva va dya va nga hlambanga mavoko.” 3A va hlamula, a ku: “Na n'wina, mi tlulela yini nawu xa Xikwembu hi mikhuva ya n'wina ke? 4

15:4
Eks. 20:12
21:17
Dut. 5:16
Levh. 20:9
Xikwembu xi te: ‘U va ni xichavo eka tata wa wena ni ka mana wa wena.’ Naswona xi te: ‘Loyi a rhukanaka tata wa yena kumbe mana wa yena, a a dlawe!’ 5Kasi n'wina mi ri, munhu a nga byela tata wa yena kumbe mana wa yena, a ku: ‘Leswi a ndzi ta fanela ku ku pfuna ha swona, i mhamba leyi hlayiseriweke Xikwembu.’ 6Eka n'wina, munhu loyi a nga ha ri na fanelo ya ku pfuna tata wa yena. Kutani ke mi onha rito ra Xikwembu hi mikhuva ya n'wina. 7Vakanganyisi, Esaya a a vula n'wina hakunene loko a te:

8

15:8-9
Es. 29:13
“ ‘Vanhu lava va ndzi xixima hi nomo,

kambe timbilu ta vona ti le kule na mina.

9Va tikarhata ntsena hi ku ndzi nkhinsamela,

tidyondzo leti va ti dyondzisaka i milawu ya vanhu ntsena.’ ”

Ta swilo leswi nyamisaka

(Mk. 7:14-23)

10Kutani Yesu a vitana ntshungu, a ku ka wona: “Yingisani, mi twisisa. 11Leswi nghenaka enon'weni, a hi swona leswi nyamisaka munhu, kambe leswi humaka enon'weni, hi swona leswi nyamisaka munhu.”

12Kavaloko vadyondzisiwa va ta eka yena, va ku: “Xana wa swi tiva leswaku Vafarisi va khunguvanyekile, loko va twile marito ya wena ke?” 13A hlamula, a ku: “Ximila xin'wana ni xin'wana lexi nga simekiwangiki hi Tata wa mina wa le tilweni, xi ta tsuvuriwa. 14

15:14
Lk. 6:39
Va tshikeni, hi lavo-fe-mahlo lava fambisaka lavo-fe-mahlo.Van'wana va ri: i vafambisi lava feke mahlo Loko lowo-fe-mahlo a fambisa lowo-fe-mahlo, va ta wela ekheleni hi vumbirhi bya vona.”

15Petro a n'wi hlamula a ku: “Hi hlamusele xifaniso lexiyani.” 16A ku: “Xana ni sweswi ma ha pfumala ku twisisa na n'wina ke? 17Xana a mi swi tivi leswaku hinkwaswo leswi nghenaka enon'weni, swi ya ekhwirini, kutani swi cukumetiwa enhoveni ke? 18

15:18
Mt. 12:34
Kasi leswi humaka enon'weni, swi pfa hi le mbilwini, kutani hi swona leswi nyamisaka munhu. 19Hikuva miehleketo leyo biha, ni ku dlayana, ni vuoswi, ni vuphukuphuku, ni ku yiva, ni vumbhoni byo hemba, ni ku sandzana, swi huma embilwini; 20hi swona leswi nyamisaka munhu; kambe ku dya hi mavoko lama nga hlambiwangiki, a hi xilo lexi nyamisaka munhu.”

Ta ku pfumela ka wansati wa Kanana

(Mk. 7:24-30)

21Yesu a suka kwalaho, a ya etikweni ra Tiri na Sidoni. 22Kutani ku humelela wansati wa le Kanana la humeke ematlhelweni walawo, a huwelela a ku: “Ndzi twele vusiwana, Hosi N'wana Davhida! N'wana wa mina wa wanhwanyana ú xaniseka ngopfu hi demona.” 23Kambe Yesu a nga n'wi hlamulanga nchumu. Kutani vadyondzisiwa va yena va n'wi kombela va ku: “N'wi hlongole, hikuva ú hi bela huwa a ri karhi a hi landzelela.” 24Yesu a hlamula a ku: “A ndzi rhumiwanga eka van'wana, loko ku nga ri eka Vaisraele, lava lahlekeke kukota tinyimpfu.” 25Hiloko wansati a ta, a ta n'wi nkhinsamela, a ku: “Hosi, ndzi pfune!” 26A n'wi hlamula, a ku: “A swi sasekanga ku tekela vana evuswa, u nyika timbyana.” 27Yena a ku: “Ina Hosi, kambe hambi ti ri timbyana, ti dya mahlanhla lama waka hi le tafuleni ra vini va tona.” 28Kwalaho Yesu a hlamula, a ku ka yena: “Manana, ku pfumela ka wena i kukulu; a ku endliwe hilaha u kombelaka hakona!” Kutani n'wana wa yena a hanyisiwa hi nkarhi wolowo.

Ta Yesu loko a hanyisa lavo tala

29Loko Yesu a sukile kwalaho, a tlhelela kusuhi ni lwandle ra Galeliya, kutani a tlhandlukela entshaveni, a fika a tshama hansi. 30Mintshungu leyikulu yi ta ka yena, yi ri ni lavo khwita, ni swilema, ni lavo-fe-mahlo, ni timbheveve, ni van'wana lavo tala; yi va veka emilengeni ya Yesu, kutani a va hanyisa. 31Mintshungu yi hlamala loko yi vona timbheveve ti vulavula, ni swilema swi hanyisiwa, ni lavo khwita va famba, ni lavo-fe-mahlo va vona; kutani yi dzunisa Xikwembu xa Israele.

Ta Yesu loko a phamela vanhu va 4 000

(Mk. 8:1-10)

32Yesu a vitana vadyondzisiwa va yena, a ku ka vona: “Ndzi twela ntshungu lowu evusiwana, hikuva va xwile masiku manharhu na mina, kutani a va ha ri na swakudya; a ndzi lavi ku va tlherisela emakaya va ri ni ndlala, hikuva va nga wa endleleni.” 33Vadyondzisiwa va ku ka yena: “Xana hi nga swi kuma kwihi kwala mananga swakudya swo phamela ntshungu lowo tano, va dya va xurha ke?” 34Yesu a ku ka vona: “Mi ni swinkwa swingani ke?” Va ku: “Hi ni swinkwa swa 7, ni tinhlampfinyana ti nga ri tingani.” 35Kwalaho a lerisa ntshungu leswaku wu tshama hansi. 36Kutani a teka swinkwa swa 7 ni tinhlampfi, a nkhensa, a phema, a nyika vadyondzisiwa, vona va avela ntshungu. 37Hinkwavo va dya va xurha, va rholela ni mahlanhla lama nga sala, ma tata swirhundzu swa 7 leswikulu. 38Lava nga dya, a va ri vanhu va 4 000, loko ku nga hlayiwi vavasati ni vana. 39Kuteloko a tlherisile mintshungu, a nghena ebyatsweni, a ya etikweni ra Magadani.Van'wana va ri: Magadala

16

Ta lava kombelaka mahlori

(Mk. 8:11-13; Lk. 12:54-56)

161

16:1
Mt. 12:38
Lk. 11:16
Vafarisi ni Vasaduki va ta ka Yesu va ta n'wi ringa, va kombela leswaku a endla mahlori lama humaka etilweni. 2Yena a va hlamula, a ku: “[Nimadyambu, mi ri: ‘Ri ta xa swinene, hikuva tilo ri tshwukile ku fana ni ndzilo.’ 3Kutani nimixo mi ri: ‘Namuntlha yi ta na, hikuva tilo ri tshwukile, ni ku vimba ri vimbile.’ Mi tiva ku xiya xiyimo xa tilo, kambe mi tsandzeka ku xiya mahlori ya minkarhi leyi!]Van'wana a va tsalanga tindzimana 2 na 3 4
16:4
Mt. 12:39
Lk. 11:29
Rixaka leri i ra lunya ni ra lava sandzaka Xikwembu; ri kombela mahlori, kambe ri nga ka ri nga nyikiwi wona, loko ma nga ri mahlori ya muprofeta Yonasi.” Kutani a va siya, a tifambela.

Ta comela xa Vafarisi ni xa Vasaduki

(Mk. 8:14-21)

5Loko vadyondzisiwa va pelela entsungeni, va rivala ku teka swinkwa. 6

16:6
Lk. 12:1
Yesu a ku ka vona: “Tlharihani, mi chava comela xa Vafarisi ni xa Vasaduki.” 7Kutani va kanetana va ku: “Kumbe hi leswi hi nga tekangiki swinkwa.” 8Kuteloko Yesu a swi twile, a ku ka vona: “Vanhu va ku pfumela lokutsongo, hikwalaho ka yini mi kanetana hi leswi mi nga riki na swinkwa xana? 9
16:9
Mt. 14:17-21
Xana a mi si twisisa? Xana a mi tsundzuki swinkwa swa ntlhanu leswi nga phamela vanhu va 5 000, ni leswaku mi tatile swirhundzu swingani leswikulu hi mahlanhla xana? 10
16:10
Mt. 15:34-38
A mi tsundzuki ni swinkwa swa 7 leswi nga phamela vanhu va 4 000 ni leswaku mi tatile swirhundzu swingani hi mahlanhla ke? 11Hikwalaho ka yini mi nga swi twi leswaku a ndzi nga vulavuli na n'wina hi ta swinkwa xana? Chavani comela xa Vafarisi ni xa Vasaduki!” 12Hi kona va twisisaka leswaku a a nga vuli ku chava comela xa swinkwa, kambe ku chava tidyondzo ta Vafarisi ni ta Vasaduki.

Ta Petro loko a vula leswaku Yesu i mani

(Mk. 8:27-30; Lk. 9:18-21)

13Loko Yesu a fikile etikweni ra Khezariya wa Filipi, a vutisa vadyondzisiwa va yena, a ku: “Xana vanhu vona va ri, N'wana-wa-Munhu i mani ke?” 14

16:14
Mt. 14:1-2
Mk. 6:14-15
Lk. 9:7-8
Va ku: “Van'wana va ri, u Yohane Mukhuvuri; van'wana va ri, hi we Eliya; van'wana va ri, hi we Yeremiya, kumbe un'wana wa vaprofeta.” 15A ku ka vona: “N'wina ke, mi ri ndzi mani xana?” 16
16:16
Yoh. 6:68-69
Kutani Simoni Petro a hlamula a ku: “U Mesiya, N'wana wa Xikwembu lexi hanyaka.” 17Yesu a hlamula a ku: “U katekile Simoni n'wana Yona, hikuva a hi munhu wa misava la nga ku pfuletela sweswo, kambe i Tata wa mina wa le tilweni. 18Kwalaho ndzi ri ka wena: U ‘Petro’,Vito ra ‘Petro’, ri vula ‘ribye’ hi Xigriki kutani ehenhla ka ribye reri, ndzi ta aka kereke ya mina; kutani hambi wu ri ntamu wa rifu wu nga ka wu nga yi hluri. 19
16:19
Mt. 18:18
Yoh. 20:23
Ndzi ta ku nyika swilotlelo swa Mfumo wa matilo; kutani lexi u nga ta xi alela la misaveni, xi ta aleriwa ni le tilweni, ni lexi u nga ta xi pfumelela la misaveni, xi ta pfumeleriwa ni le tilweni.”ku alela, ku pfumelela, kumbe: ku boha, ku ntshunxa 20Kutani a laya vadyondzisiwa leswaku va nga tshuki va byela munhu leswaku hi yena Mesiya.

Ta Yesu loko a tivisa rifu ra yena

(Mk. 8:31 – 9:1; Lk. 9:22-27)

21Ku sukela nkarhini wolowo Yesu a sungula ku tivisa vadyondzisiwa va yena leswaku ú fanele ku ya eYerusalema, a twisiwa ku vaviseka lokukulu hi vakulukumba ni vaprista lavakulu ni vatsari, a dlawa, a tlhela a pfuka eku feni hi siku ra vunharhu. 22Kambe Petro a n'wi kokela etlhelo, a n'wi tshinya a ku: “Xikwembu xi nga swi pfumeleri leswi, we Hosi! Swilo leswi, swi nga ka swi nga ku humeleri.” 23Yena a hundzuluka, a ku ka Petro: “Suka ka mina Sathana! U xikhunguvanyiso eka mina, hikuva a wu ehleketi swa Xikwembu, u ehleketa swa vanhu ntsena.”

24

16:24
Mt. 10:38
Lk. 14:27
Yesu a engeta a ku ka vadyondzisiwa va yena: “Loko munhu a lava ku ndzi landza, a a titshike, a tirhwexa xihambano xa yena, kutani a ndzi landza, 25
16:25
Mt. 10:39
Lk. 17:33
Yoh. 12:25
hikuva la rhandzaka ku tihlayisela vutomi bya yena, ú ta lahlekeriwa hi byona; kambe loyi a lahlekeriwaka hi vutomi bya yena hikwalaho ka mina, u ta tlhela a byi kuma. 26Hikokwalaho loko munhu a kota ku fuwa misava hinkwayo, kambe a lahlekeriwa hi vutomi bya yena, swi ta va swi n'wi pfune yini ke? Kumbe munhu ú ta humesa yini ku xava vutomi bya yena xana? 27
16:27
Mt. 25:31
Ps. 62:12
Rho. 2:6
Hikuva N'wana-wa-Munhu ú ta vuya hi ku kwetsima ka Tata wa yena, a ri ni tintsumi ta yena, kutani hi kona a nga ta nyika un'wana ni un'wana hi ku ya hi mintirho ya yena. 28Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Ku ni van'wana exikarhi ka lava nga kwala, lava nga ta ka va nga khumbiwi hi rifu va nga si vona N'wana-wa-Munhu a vuya eMfun'weni wa yena.”

17

Ta ku hundzuka ka nghohe ya Yesu

(Mk. 9:2-13; Lk. 9:28-36)

171

17:1-5
II Pet. 1:17-18
Loko ku hundzile masiku ya 6, Yesu a teka va Petro na Yakobo na Yohane makwa Yakobo, a ya na vona entshaveni leyo leha va ri voxe. 2Kutani a hundzuka emahlweni ka vona; nghohe ya yena yi hatima kukotisa dyambu, na swona swiambalo swa yena swi hundzuka leswo basa, swi vangama kukotisa ku vonakala. 3Hi nomu lo Muxe na Eliya va humelela kwalaho, va vulavula na yena. 4Hiloko Petro a ku ka Yesu: “Hosi, swi sasekile loko hi ri kwala; loko u swi rhandza, ndzi nga aka mintsonga minharhu kwala, wun'wana wa wena, wun'wana wa Muxe, wun'wana wa Eliya.” 5
17:5
Gen. 22:2
Dut. 18:15
Ps. 2:7
Es. 42:1
Mt. 3:17
12:18
Mk. 1:11
Lk. 3:22
A ku a ha vulavula, papa lero vangama ri humelela, ri va funengeta; kutani ku twala rito leri humaka epapeni, ri ku: “Loyi i N'wananga la rhandzekaka,Kumbe: N'wananga la nga swakwe loyi ndzi n'wi tsakelaka, n'wi yingiseni!” 6Loko vadyondzisiwa va twa rito rero, va wa hi mimombo, va chava ngopfu. 7Kambe Yesu a va tshinelela, a va khumba a ku: “Sukani mi yima, mi nga chavi!” 8Loko va tlakusa mahlo, va vona Yesu a ri yexe, ku nga ri na un'wana kwalaho.

9Loko va ha rhelela hi le ntshaveni, Yesu a va laya a ku: “Mi nga tshuki mi byela vanhu leswi mi swi voneke, ku fikela loko N'wana-wa-Munhu a ta va a pfukile eku feni.” 10

17:10
Mal. 4:5
Kutani vadyondzisiwa va n'wi vutisa, va ku: “Hikwalaho ka yini vatsari va vula leswaku Eliya ú fanele ku rhanga a ta xana?” 11A va hlamula a ku: “Kunene Eliya wa ta, kutani ú ta tlhela a lulamisa hinkwaswo. 12
17:12
Mt. 11:14
Kambe ndza mi byela leswaku Eliya ú tile, ntsena a va n'wi tivanga; kutani va n'wi endlile hinkwaswo leswi va swi rhandzeke. Hi mukhuva wolowo, va ta twisa na yena N'wana-wa-Munhu eku vaviseka.” 13Kava kona vadyondzisiwa va twisisaka leswaku a a va hlambanyisela hi ta Yohane Mukhuvuri.

Ta Yesu loko a hanyisa n'wana la nga ni demona

(Mk. 9:14-29; Lk. 9:37-43a)

14Kuteloko va fikile entshungwini, munhu a ta eka yena, a ta nkhinsama hi matsolo, a ku: 15“Hosi, wa nga twela n'wana wa mina evusiwana, hikuva ú xanisiwa ngopfu hi switshetshele;switshetshele, kumbe: xitshanuka hakanyingi ú wele endzilweni, ni le matini. 16Ndzi n'wi tisile eka vadyondzisiwa va wena, kambe va tsandzekile ku n'wi hanyisa.” 17Yesu a hlamula, a ku: “Ha! Rixaka leri nga pfumeriki, lero homboloka, ndzi ta va na n'wina ku fikela rini ke? Ndzi ta mi lehisela mbilu ku fikela rini ke? N'wi tiseni haleno.” 18Kavaloko Yesu a tshinya demona, kutani demona ri huma eka n'wana; ku sukela nkarhi wolowo n'wana loyi a va a hanyile.

19Kavaloko vadyondzisiwa va ta ka Yesu hi tlhelo, va ku ka yena: “Xana hina hi tsandzekile ha yini ku ri hlongola xana?” 20

17:20
Mt. 21:21
Mk. 11:23
I Kor. 13:2
A ku ka vona: “Hikwalaho ka ku tsana ka ku pfumela ka n'wina. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Loko mi ri ni ku pfumela loku ringanaka ni ndzhoho ya murhi wa sinapi, mi nga ku ka ntshava leyi: ‘Rhurhela lahaya!’ kutani yi ta rhurha, ku ri hava lexi xi mi tsandzaka. [ 21Demona ra rixaka leri a ri humi loko ku nga ri hi ku khongela ni ku titsona swakudya.]”Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

Ta Yesu loko a tlhela a tivisa rifu ra yena

(Mk. 9:30-32; Lk. 9:43b-45)

22Loko vadyondzisiwa va tlhele va hlangana eGaleliya, Yesu a ku ka vona: “N'wana-wa-Munhu ú ta nyiketiwa emavokweni ya vanhu; 23va ta n'wi dlaya, kambe ú ta tlhela a pfuka eku feni hi siku ra vunharhu.” Kavaloko va twa ku vaviseka lokukulu.

Ta ku humesa nhlengo wa Tempele

24

17:24
Eks. 30:13
38:26
Loko Yesu ni vadyondzisiwa va fika eKapernawume, lava hlengisaka nhlengo wa Tempele va ta ka Petro, va ku: “Xana mudyondzisi wa n'wina a nga humesi nhlengo wa Tempele ke?” 25A ku: “Ina, wa humesa.” Loko Petro a nghenile ndlwini, Yesu a tekelela ku n'wi vutisa, a ku: “Xana u anakanya yini Simoni? Tihosi ta misava ti luvisa kumbe ku therisa vamani xana? Xana i vana va tona, kumbe i vanhu va le handle xana?” 26Petro a ku ka yena: “I vanhu va le handle.” Yesu a ku ka yena: “Loko swi ri tano, vana va tona a va therisiwi! 27Kambe ku endlela leswaku hi nga va khunguvanyisi, yana elwandle, u ya ringela; kutani nhlampfi leyo rhanga leyi u nga ta yi phasa, yi khome, u yi ahlamisa nomo; u ta kuma mali kona; yi teke, u va nyika yona, u humesela mina na wena.”