Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Ta Yesu loko a hlawula vaapostola lava khume na vambirhi

(Mk. 3:13-19; Lk. 6:12-16)

101Loko Yesu a vitanile vadyondzisiwa va yena lava khume na vambirhi, a va nyika matimba yo hlongola mimoya ya thyaka ni matimba ya ku hanyisa hinkwavo lava xanisiwaka hi mavabyi ya tinxaka-xaka.

2Mavito ya vaapostola lava khume na vambirhi hi lawa: Wo sungula i Simoni la vuriwaka Petro, ku landza Andriya makwavo, na Yakobo n'wana Zebediya, na Yohane makwavo; 3Filipi na Bartolomi; Tomasi na Matewu muluvisi; Yakobo, n'wana Alfiya, na Tadiya; 4Simoni wa Kanana, na Yudasi Iskariyota, loyi a nga xenga Yesu.

Ta ku rhumiwa ka lava khume na vambirhi

(Mk. 6:7-13; Lk. 9:1-6)

5Yesu a rhuma volavo va khume na vambirhi, endzhaku ka loko a va lerisile a ku: “Mi nga tshuki mi ya eka vamatiko; naswona mi nga ngheni emitini ya Vasamariya, 6kambe yanani eka Vaisraele, lava lahlekeke kukota tinyimpfu. 7

10:7-15
Lk. 10:4-12
Kutani loko mi ri karhi mi famba, twarisani mhaka leyi nge: ‘Mfumo wa matilo wu le kusuhi.’ 8Hanyisani lava vabyaka, mi pfuxa vafi, mi basisa vanhlokonho, mi hlongola mademona. Mi nyikiwile ntsena; na n'wina, nyikani ntsena. 9Mi nga longi mali ya nsuku kumbe ya silivhere kumbe ya koporo eswikhwameni swa n'wina; 10
10:10
I Kor. 9:14
I Tim. 5:18
mi nga fambi ni nkwama wa timbuva ta ndlela, hambi swi ri swiambalo swo ncinca, kumbe tintanghu, kumbe nhonga, hikuva mutirhi ú lulameriwe hi swakudya swa yena.

11“Hinkwako lomu mi nghenaka kona, emutini kumbe eximutaneni, lavani ndyangu lowu wu nga mi amukelaka, kutani mi tshama eka wona ku kondza loko mi suka. 12Loko mi nghena endyangwini, xewetani. 13Loko swi lulamele ndyangu wolowo, ku rhula ka n'wina a ku te ehenhla ka wona; kambe loko swi nga wu lulamelanga, ku rhula ka n'wina a ku vuyele ka n'wina. 14

10:14
Mint. 13:51
Kutani loko va nga mi amukeri, kumbe loko va nga yingisi marito ya n'wina, humani endyangwini wolowo, kumbe emutini wolowo, mi phumunha ntshuri emilengeni ya n'wina. 15
10:15
Mt. 11:24
Gen. 19:24-28
Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, hi siku ra ku avanyisiwa, tiko ra Sodoma na Gomora ri ta vevukiseriwa ku tlula muti wolowo.

Ta maxangu lama nga ta humelela

16

10:16
Lk. 10:3
“Vonani, ndzi mi rhuma mi fana ni tinyimpfu exikarhi ka timhisi; hikwalaho ke tlharihani kukota tinyoka, mi va lavo rhula kukota matuva. 17
10:17-20
Mk. 13:9-11
Lk. 12:11-12
21:12-15
Tivoneleni, hikuva vanhu va ta mi nyiketa etihubyeni, va mi ba hi minkhavi emasinagogeni ya vona. 18Mi ta yisiwa emahlweni ka tindhuna ni le mahlweni ka tihosi hikwalaho ka mina, leswaku mi humesa vumbhoni eka vona ni ka vamatiko. 19Kambe siku va mi nyiketaka eka vona, mi nga kanakani hi leswi mi nga ta vula swona ni mavulavulele ya kona; hikuva sweswo, mi ta nyikiwa swona enkarhini wolowo. 20A hi n'wina mi nga ta vulavula, kambe i Moya wa Tata wa n'wina lowu nga ta vulavula ha n'wina.

21

10:21
Mk. 13:12
Lk. 21:16
“Munhu ú ta nyiketa makwavo wa yena eku dlaweni, ni tatana ú ta endlisa sweswo eka n'wana wa yena; vana va ta pfukela vatswari va vona, va va dlaya. 22
10:22
Mt. 24:9,13
Mk. 13:13
Lk. 21:17
Mi ta vengiwa hi vanhu hinkwavo hikwalaho ka vito ra mina; kambe loyi a tiyiselaka ku fika makumu, hi yena loyi a nga ta ponisiwa. 23Loko va mi xanisa emutini wun'wana, tsutsumelani eka wun'wanyana, hikuva ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: N'wana-wa-Munhu ú ta humelela, mi nga si hlanganisa miti hinkwayo ya Israele.

24

10:24
Lk. 6:40
Yoh. 13:16
15:20
“Mudyondzisiwa a hi lonkulu eka mudyondzisi wa yena, ni nandza a hi nkulukumba eka n'wini wa yena. 25
10:25
Mt. 9:34
12:24
Mk. 3:22
Lk. 11:15
Swi lulamile loko mudyondzisiwa a nga hundzuka la fanaka ni mudyondzisi wa yena, ni loko nandza a hundzuka la fanaka ni n'wini wa yena. Loko n'wini wa yindlu va n'wi vurile Belzebule, va yindlu ya yena va ta vuriwa swo biha ku tlula sweswo ngopfu.

Ta loyi a fanelaka ku chaviwa

(Lk. 12:2-7)

26

10:26
Mk. 4:22
Lk. 8:17
“Hikokwalaho mi nga tshuki mi chava vanhu, hikuva a ku na xilo lexi funengetiweke lexi nga ta ka xi nga fununguriwi, ni xilo xa xihundla lexi nga ta ka xi nga tiviwi. 27Leswi ndzi mi byelaka swona emunyameni, swi vuleni eku vonakaleni; ni leswi mi swi twaka swi hleveteriwa etindleveni, swi twariseni eswihlungwaneni swa tindlu.

28“Mi nga tshuki mi chava lava dlayaka miri, va ri hava matimba yo dlaya moya; kambe chavani loyi a nga ni matimbaKumbe: chavani Xikwembu lexi nga ni matimba yo lovisa moya ni miri wa munhu eTiheleni.

29“Xana swindzingiri swimbirhi a swi xaviwi hi sente yin'we ntsena ke? Kasi a ku nga wi ni xin'we xa swona ehansi, Tata wa n'wina a nga swi tivi. 30Loko mi ri n'wina, hambi yi ri misisi ya tinhloko ta n'wina yi hlayiwile hinkwayo. 31Hikokwalaho mi nga chaveni, mi tlula swindzingiri leswo tala hi nkoka.

Ta ku vula Kriste emahlweni ka vanhu

(Lk. 12:8-9)

32“Un'wana ni un'wana la nga ta ndzi vula emahlweni ka vanhu, na mina ndzi ta n'wi vula emahlweni ka Tata wa mina la nge matilweni. 33Kambe un'wana ni un'wana la nga ta ndzi landzula emahlweni ka vanhu, na mina ndzi ta n'wi landzula emahlweni ka Tata wa mina la nge matilweni.

Fumu ematshan'wini ya ku rhula

(Lk. 12:51-53; 14:26-27)

34“Mi nga anakanyi leswaku ndzi tile ku ta veka ku rhula emisaveni; ndzi tile ku ta veka fumu, ku nga ri ku rhula. 35

10:35-36
Mik. 7:6
hikuva ndzi tile ku ta hambanisa

“ ‘munhu ni tata wakwe,

wanhwana ni mana wakwe,

mana wa nuna ni n'wingi wakwe;

36va ndyangu wa munhu

va ta va valala va yena.’

37“La rhandzaka tata wa yena kumbe mana wa yena ku tlula mina, a swi n'wi fanelanga ku va wa mina; swi tano ni loyi a rhandzaka n'wana wa yena wa xinuna kumbe wa xisati ku tlula mina. 38

10:38
Mt. 16:24
Mk. 8:34
Lk. 9:23
Naswona loyi a chavaka ku tirhwexa xihambano, a swi n'wi fanelanga ku ndzi landza. 39
10:39
Mt. 16:25
Mk. 8:35
Lk. 9:24
17:33
Yoh. 12:25
Loyi a lavaka ku tihlayisela vutomi bya yena, ú ta lahlekeriwa ha byona; kambe loyi a lahlekeriwaka hi vutomi bya yena hikwalaho ka mina, ú ta byi kuma.

Hakelo

(Mk. 9:41)

40

10:40
Mk. 9:37
Lk. 9:48
10:16
Yoh. 13:20
“Loyi a mi rhurhelaka, wa ndzi rhurhela; ni loyi a ndzi rhurhelaka, ú rhurhela la ndzi rhumeke. 41Loyi a rhurhelaka muprofeta hi leswi a nga muprofeta, ú ta kuma hakelo yo kota ya muprofeta; ni loyi a rhurhelaka la lulameke hi leswi a nga la lulameke, ú ta kuma hakelo yo kota ya la lulameke. 42Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Un'wana ni un'wana la nyikaka hambi wu ri ndzheko wa mati yo titimela eka un'wana wa lavatsongo lava, hi ku tiva leswaku i mudyondzisiwa wa mina, a nga ka a nga pfumari hakelo ya yena.”

11

111Kuteloko Yesu a hetile ku lerisa vadyondzisiwa va yena lava va khume na vambirhi, a suka kwalaho, a ya dyondzisa ni ku twarisa Evhangeli emitini ya vona.

Ta lava rhumiweke hi Yohane Mukhuvuri

(Lk. 7:18-35)

2Kuteloko Yohane a ri ekhotsweni, a twa ta mintirho ya Kriste, kutani a rhuma vadyondzisiwa van'wana va yena, va ya vutisa Yesu, va ku: 3“Xana hi wena loyi va nge wa ta, kumbe xana ha ha langutela un'wana ke?” 4Yesu a hlamula, a ku ka vona: “Fambani, mi ya rungulela Yohane leswi mi swi twaka ni leswi mi swi vonaka: 5

11:5
Es. 35:5-6
61:1
Lavo-fe-mahlo va tlhela va vona, swilema swa famba, vanhlokonho va basisiwa, lavo-fe-tindleve va twa, vafi va pfuka, swisiwana swi byeriwa Mahungu Lamanene. 6Kutani ku katekile la nga ta ka a nga khunguvanyeki hikwalaho ka mina.”

7Loko volavo va sukile, Yesu a sala a vulavula hi Yohane, a ku ka ntshungu: “A mi yile ku ya hlalela yini emananga xana? A ri ri rihlanga leri tsekatsekisiwaka hi mheho xana? E-e! 8Loko swi ri tano, a mi yela ku ya vona yini ke? Xana a a ri munhu la ambaleke swo saseka ngopfu xana? Vonani, lava ambalaka leswo saseka va le tindlwini ta vuhosi. 9Kumbe ndzi byeleni, a mi yela ku ya vona yini ke? A a ri muprofeta xana? Ina, a a ri yena, ni ku tlula ni muprofeta. 10

11:10
Mal. 3:1
Hi yena loyi ku nga tsariwa ta yena loko va te:

“ ‘Vona! Ndzi rhuma ntsumi ya mina emahlweni ka wena;

yi ta ku rhangela emahlweni, yi lunghisa ndlela ya wena.’

11“Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Exikarhi ka vanhu lava tswariweke hi vavasati, a ku humelelanga loyi a tlulaka Yohane Mukhuvuri; kasi la nga lontsongo eka hinkwavo eMfun'weni wa matilo i nkulukumba eka yena. 12

11:12-13
Lk. 16:16
Ku sukela enkarhini wa Yohane Mukhuvuri ku fikela enkarhini wa sweswi, ku ngheniwa eMfun'weni wa matilo hi ku tirhisa matimba, kutani va matimba hi vona lava titekelaka wona. 13Vaprofeta hinkwavo ni vatsari va Nawu va vhumbhile leswi nga ta humelelaKumbe: Vaprofeta ni vatsari va Nawu va vile ni rito ku kondza loko Yohane a fika. 14
11:14
Mal. 4:5
Mt. 17:10-13
Mk. 9:11-13
Kutani loko kunene mi amukela marito lawa, Yohane hi yena Eliya loyi a faneleke ku ta. 15La nga ni tindleve, a a yingise!

16“Hikokwalaho, vanhu va masiku lawa, ndzi nga va fanisa na yini ke? Va fana ni swihlangi leswi huhaka entsendzeleni, swi huwelelana swi ku:

17“ ‘Hi mi chayele nanga, kambe a mi cinanga;

hi yimbelerile tinsimu ta mahlomulo, kambe a mi rilanga.’

18“Hi mukhuva lowu, Yohane ú tile a nga dyi, a nga nwi, kutani va ku: ‘Ú ni rihuhe!’ 19N'wana-wa-Munhu ú tile a dya, a nwa, kutani va ku: ‘Langutani, munhu wa makolo hi loyi, wa xidakwa, la twananaka ni valuvisi ni vadyohi!’ Kambe vutlhari bya Xikwembu byi tikomba byi ri lebyo lulama hi mintirho ya byona.”

Ta ku tshinyiwa ka miti leyi nga hundzukangiki

(Lk. 10:13-15)

20Enkarhini wolowo Yesu a sungula ku tshinya miti leyi a nga endla mahlori ya yena layo tala eka yona, hi mhaka ya leswi yi nga hundzukangiki, 21

11:21
Es. 23:1-18Yuw. 3:4-8
Am. 1:9-10
Zak. 9:2-4
a ku: “U ni khombo wena Korazini, na wena Betsayida, hikuva mahlori lama nga endliwa exikarhi ka n'wina, loko onge ma endliwile le Tiri ni le Sidoni, ingi miti leyi yi hundzukile khale, yi ambele leswo khwaxa, yi tshamile enkumeni. 22Hambiswiritano, ndza mi byela leswaku, hi siku ra ku avanyisiwa, miti ya Tiri na Sidoni yi ta vevukiseriwa ku tlula n'wina.

23

11:23
Es. 14:13-15
Gen. 19:24-28
“Na wena Kapernawume:

“ ‘Xana u ta tlakusiwa ku ya fika etilweni ke?

E-e! U ta tsongahatiwa ku fikela eTiheleni.’

“Hakunene, mahlori lama endliweke eka wena, loko onge ma endliwile eSodoma, ingi muti lowu ni namuntlha wa ha ri kona. 24
11:24
Mt. 10:15
Lk. 10:12
Hambiswiritano ndza ku byela leswaku, hi siku ra ku avanyisiwa, tiko ra Sodoma ri ta vevukiseriwa ku tlula wena.”

Tanani ka mina, mi ta wisa!

(Lk. 10:21-22)

25Enkarhini wolowo Yesu a vulavula a ku: “Ndza ku nkhensa Tatana, Hosi ya tilo ni misava, hikuva timhaka teto, u ti fihlele lavo tlhariha ni lava mano, kambe u ti hlavutele eka lavatsongo. 26Ina Tatana, u swi lavise sweswo.

27

11:27
Yoh. 3:35
1:18
10:15
“Tatana ú vekile swilo hinkwaswo emavokweni ya mina; kutani a ku na loyi a tivaka N'wana, loko a nga ri Tatana; naswona a ku na loyi a tivaka Tatana, loko a nga ri N'wana, ni loyi N'wana a lavaka ku hlavutela Tatana eka yena.

28“Tanani ka mina, n'wina hinkwenu lava karheleke, ni lava tikeriwaka, ndzi ta mi wisisa. 29

11:29
Yer. 6:16
Rhwalani joko ra mina, mi dyondza ka mina, hikuva ndzi ni mbilu yo rhula ni ya tintswalo; kutani mimoya ya n'wina yi ta kuma ku wisa; 30hikuva joko ra mina ra olova,Kumbe: a ri gogonyi ni ndzhwalo wa mina wa vevuka.”

12

Ta vadyondzisiwa loko va tshova min'oko hi siku ra Savata

(Mk. 2:23-28; Lk. 6:1-5)

121

12:1
Dut. 23:25
Enkarhini wolowo Yesu a hundza exikarhi ka masimu hi siku ra Savata. Vadyondzisiwa va yena a va twa ndlala, kutani va sungula ku tshova min'oko,hileswaku: tinhloko ta koroni, kumbe trigo va dya. 2Loko Vafarisi va swi vona, va ku ka yena: “Vona! Vadyondzisiwa va wena va endla leswi nga pfumeleriwiki ku endliwa hi siku ra Savata.” 3
12:3-4
I Sam. 21:1-6
Kambe Yesu a ku ka vona: “Xana a mi hlayanga leswi endliweke hi Davhida, siku a nga twa ndlala, yena ni lava a va ri na yena ke? 4
12:4
Levh. 24:9
Ú tshama a nghena na vona endlwini ya Xikwembu, va dya swinkwa swa mhamba leswi a swi nga fanelanga ku dyiwa hi yena ni lava a va ri na yena, kambe a swi dyiwa hi vaprista ntsena. 5
12:5
Tinhl. 28:9-10
Kumbe, a mi hlayanga eNawini xana leswaku, hi siku ra Savata, vaprista va tlula nawu wa Savata hi ku tirha eTempeleni, kambe va nga ri na nandzu? 6Ndza mi byela leswaku ku ni leswi tlulaka Tempele kwala. 7
12:7
Mt. 9:13
Hos. 6:6
Loko onge mi twisisile rito leri nge: ‘Ndzi tsakela tintswalo, ku nga ri timhamba’, ingi mi nga solanga lava nga riki na nandzu, 8hikuva N'wana-wa-Munhu i Hosi ya Savata.”

Ta munhu loyi a khwanyaleke voko

(Mk. 3:1-6; Lk. 6:6-11)

9Loko Yesu a sukile kwalaho, a ya nghena esinagogeni ra vona. 10Kona kwalaho, a ku ri ni munhu wo khwanyala voko. Kutani va vutisa Yesu hi ku lava xo n'wi veka nandzu hi xona va ku: “Xana swa pfumeleriwa ku hanyisa munhu hi siku ra Savata ke?” 11

12:11
Lk. 14:5
Yena a ku ka vona: “Hi wihi munhu exikarhi ka n'wina loyi a nga ni nyimpfu yin'we ntsena, kungaku loko yi wela ekheleni hi siku ra Savata, a nga ta ka a nga yi tlakuli, a yi humesa hi siku rero ke? 12Kasi munhu ú tlula ngopfu tinyimpfu. Hikokwalaho, ku endla leswinene hi siku ra Savata, swa pfumeleriwa.” 13Kutani a ku ka munhu yoloye: “Tshambuluta voko ra wena!” A ri tshambuluta; kutani ri tlhela ri ololoka ri fana ni lerin'wana. 14Vafarisi va humela ehandle, va ya tshama Yesu xikungu,Kumbe: va ya ba xikungu ha Yesu ku vona hilaha va nga ta n'wi dlaya hakona.

Ta nandza la hlawuriweke hi Xikwembu

15Kambe loko Yesu a swi tiva, a suka kwalaho. Lavo tala va n'wi landzelela, kutani a va hanyisa hinkwavo. 16Kambe a va laya ngopfu leswaku va nga tshuki va n'wi tivisa evanhwini; 17a ku ri ku hetisa leswi vuriweke hi muprofeta Esaya, loko a te:

18

12:18-21
Es. 42:1-4
“Vonani nandza wa mina loyi ndzi nga tihlawulela yena,

murhandziwa wanga loyi mbilu ya mina yi n'wi tsakelaka.

Ndzi ta veka moya wa mina ehenhla ka yena,

kutani ú ta tivisa vamatiko leswaku ku avanyisa loko lulama ku kona;

19a nga ka a nga holovi, a nge bi huwa,

a ku na munhu la nga ta twa rito ra yena emintsendzeleni.

20A nga ka a nga tshovi rihlanga leri khinyekeke,

naswona a nga ka a nga timi rivoni leri nge keti-keti,

21a kondza a khanisa ku avanyisa loko lulama,

kutani vamatiko va ta tshemba vito ra yena.”

Ta Yesu na Belzebule

(Mk. 3:20-30; Lk. 11:14-23; 12:10)

22Kavaloko va tisa munhu wa mademona la feke mahlo, naswona a ri mbheveve. Yesu a n'wi hanyisa, kutani lowa mbheveve a vulavula, na ku vona a vona. 23Ntshungu hinkwawo wu hlamala swona, vanhu va vutisana va ku: “Xana munhu loyi a nga va yena N'wana Davhida ke?” 24

12:24
Mt. 9:34
10:25
Loko Vafarisi va swi twa, va hlamula va ku: “Munhu loyi a nge koti ku hlongola mademona loko ku nga ri hi Belzebule, hosi ya mademona.”

25Kambe Yesu, hi ku tiva miehleketo ya vona, a ku ka vona: “Mfumo wun'wana ni wun'wana lowu avanaka hi le xikarhi, wu hundzuka wa hava; muti wun'wana ni wun'wana, hambi wu ri ndyangu, lowu avanaka hi le xikarhi, a wu nga tiyi. 26Ni loko Sathana a hlongola Sathana, wa tilwisa; hikokwalaho mfumo wa yena wu nga ka wu nga tiyi. 27Ni loko kunene ndzi hlongola mademona hi Belzebule, xana vana va n'wina vona va ma hlongola hi mani xana? Loko swi ri tano va ta va vaavanyisi va n'wina. 28Kambe loko ndzi hlongola mademona hi Moya wa Xikwembu, swi vula leswaku Mfumo wa Xikwembu wu tile eka n'wina. 29Kumbe munhu a nga nghenisa ku yini endlwini ya nhenha ya matimba a phangha xuma xa yona, loko a nga sungulanga hi ku boha nhenha yoleyo ke? Hi kona a nga ta phangha yindlu ya yena. 30

12:30
Mk. 9:40
Loyi a nga yimiki na mina, ú lwa na mina; kutani loyi a nga hlengeletiki na mina, wa hangalasa.

31“Hi laha ndzi nge ka n'wina: Vanhu va ta rivaleriwa xidyoho xihi ni xihi, hambi ri ri rito ra ku sandza Xikwembu; kambe loko va sandza Moya lowo Kwetsima, va nga ka va nga rivaleriwi; 32

12:32
Lk. 12:10
un'wana ni un'wana la nga ta dyohela N'wana-wa-Munhu hi ku n'wi sandza, ú ta rivaleriwa; kambe la nga ta dyohela Moya lowo Kwetsima hi ku wu sandza, a nga ka a nga rivaleriwi, hambi ku ri enkarhini wa sweswi, hambi ku ri enkarhini lowu taka.

Ta murhi ni mihandzu ya wona

(Lk. 6:43-45)

33

12:33
Mt. 7:20
Lk. 6:44
“Vonani murhi lowunene: Na yona mihandzu ya wona hi leyinene. Vonani murhi lowo biha: Na yona mihandzu ya wona hi leyo biha; hikuva murhi wu tiviwa hi mihandzu ya wona.

34

12:34
Mt. 3:7
23:33
15:18
Lk. 3:7
6:45
“N'wina rixaka ra timhiri, mi nga swi kotisa ku yini ku humesa marito lamanene, leswi mi nga lavo biha ke? Nomo wu vula leswi mbilu yi teleke swona. 35Munhu lonene ú humesa swilo leswinene exumeni xa yena lexinene, kambe munhu lowo biha ú humesa leswo biha exumeni xa yena lexo biha. 36Hikokwalaho ndza mi byela leswaku, hi siku ra ku avanyisiwa, vanhu va ta tihlamulela eka rito rin'wana ni rin'wana ra hava leri va tshamaka va ri vula, 37hikuva wena, u ta hlayiwa la lulameke hi marito ya wena; naswona, u ta avanyisiwa hi marito ya wena.”

Ta lava kombelaka mahlori

(Mk. 8:11-12; Lk. 11:29-32)

38

12:38
Mt. 16:1
Mk. 8:11
Lk. 11:16
Enkarhini wolowo, van'wana va vatsari ni Vafarisi va ku ka Yesu: “Mudyondzisi, hi lava ku ku vona u endla mahlori.” 39
12:39
Mt. 16:4
Mk. 8:12
A va hlamula, a ku: “Rixaka leri ro biha, leri sandzaka Xikwembu, ri kombela mahlori, kambe ri nga ka ri nga nyikiwi wona, loko ma nga ri ya muprofeta Yonasi. 40
12:40
Yon. 1:17
Hikuva hilaha Yonasi a heteke hakona masiku manharhu ni vusiku bya kona ekhwirini ra nhlampfi leyikulu, N'wana-wa-Munhu na yena ú ta heta masiku manharhu ni vusiku bya kona emarhumbyini ya misava. 41
12:41
Yon. 3:5
Hi siku ra ku avanyisiwa, vavanuna va Ninivha va ta humelela swin'we ni rixaka leri, va ri avanyisa, hikuva va hundzukile, loko va khongoteriwa hi Yonasi; kutani maswivo, leswi nga kwala i swikulu ku tlula Yonasi. 42
12:42
I Tih. 10:1-10
II Tikr. 9:1-12
Hi siku ra ku avanyisiwa, hosi ya wansati ya le dzongeni yi ta pfuka eku feni swin'we ni rixaka leri, yi ri avanyisa, hikuva yi sukile emakun'wini ya misava ku ta yingisa vutlhari bya Solomoni, kutani maswivo, leswi nga kwala i swikulu ku tlula Solomoni.

Ta moya wa thyaka loko wu tlhela wu vuya

(Lk. 11:24-26)

43“Loko moya wa thyaka wu sukile eka munhu, wu ya emananga ku ya lava ku wisa, kambe wu tsandzeka ku ku kuma; 44hiloko wu ku: ‘Ndzi ta tlhelela endlwini ya mina leyi ndzi humeke eka yona.’ Kutani loko wu fika, wu yi kuma yi nga ri na nchumu, yi kukuriwile, yi lunghisiwile. 45Hiloko wu tlhela wu ya teka mimoya yin'wana ya 7 leyo biha ku tlula wona, kutani yi nghena, yi tshama endlwini leyi; kutani matshamele yo hetelela ya munhu loyi, ma tlula layo sungula hi ku biha. Swi ta va tano eka rixaka leri ro biha.”

Ta mana wa Yesu ni vamakwavo

(Mk. 3:31-35; Lk. 8:19-21)

46A ku a ha vulavula ni mintshungu, ku humelela mana wa yena ni vamakwavo, va yima ehandle, va lava ku vulavula na yena. 47Kutani munhu un'wana a ku ka yena: “Vona, mana wa wena ni vamakwenu, hi lava la handle, va lava ku vulavula na wena.” 48Kambe Yesu a hlamula loyi a nga n'wi tivisa sweswo a ku: “Manana i mani xana, ni vamakwerhu i vamani xana?” 49Kutani a komba vadyondzisiwa va yena hi voko, a ku: “Manana ni vamakwerhu hi volava; 50hikuva un'wana ni un'wana la endlaka ku rhandza ka Tata wa mina la nge tilweni, hi yena makwerhu wa xinuna, ni wa xisati, na manana.”