Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ta ku rhumiwa ka lava khume na vambirhi

(Mt. 10:5-15; Mk. 6:7-13)

91Yesu a hlengeleta lava khume na vambirhi, a va nyika matimba ni vuhosi ku hlongola mademona, ni ku horisa lava vabyaka. 2Kutani a va rhuma ku ya twarisa Mfumo wa Xikwembu ni ku hanyisa vavabyi. 3

9:3-5
Lk. 10:4-11
Mint. 13:51
A ku ka vona: “Loko swi ri swa ndlela, mi nga teki nchumu, hambi yi ri nhonga, kumbe nkwama, hambi ti ri timbuva, kumbe mali, hambi swi ri swiambalo swo ncinca. 4Kutani loko vanhu va mi amukela endyangwini wa vona, tshamani na vona, mi ko mi suka emutini wolowo. 5Kambe loko va nga mi amukeli, humani emutini wa kona, kutani mi phumunha ntshuri emilengeni ya n'wina; swi ta va vumbhoni eka vona.” 6Hiloko va huma, va famba hi miti, va ri karhi va twarisa Evhangeli, hinkwako va hanyisa vavabyi.

Ta ku kanakana ka Heroda

(Mt. 14:1-12; Mk. 6:14-29)

7

9:7-8
Mt. 16:14
Mk. 8:28
Lk. 9:19
Hosi Heroda a twa hinkwaswo leswi humelelaka, kutani a kanakana ngopfu, hikuva van'wana a va ku: “Yohane ú pfukile eku feni.” 8Van'wana a va ku: “Eliya ú humelele.” Van'wana a va ku: “Un'wana wa vaprofeta va khale ú pfukile eku feni.” 9Kambe Heroda a ku: “Loko a ri Yohane, ndzi n'wi tsemile nhloko; kutani loyi ndzi twaka timhaka ta yena leto tano i mani ke?” Kutani a a navela ku n'wi vona.

Ta ku phameriwa ka vanhu va 5 000

(Mt. 14:13-21; Mk. 6:30-44; Yoh. 6:1-14)

10Kuteloko vaapostola va vuyile, va rungulela Yesu hinkwaswo leswi va swi endleke, kutani a va teka, a ya na vona ematlhelweni ya muti wa Betsayida va ri voxe. 11Loko mintshungu yi swi tivile, yi n'wi landza, kutani a yi amukela, a vulavula na yona hi ta Mfumo wa Xikwembu, a hanyisa hinkwavo lava navelaka ku hanyisiwa.

12Loko dyambu ri lava ku pela, lava khume na vambirhi va ta ka yena va ku: “Tlherisa ntshungu leswaku wu ya emitini ni swimitaneni leswi nga kusuhani, ku ya kuma byetlelo ni swakudya kona, hikuva haleno hi le mananga.” 13Kambe a ku ka vona: “Va phameleni n'wina!” Vona va ku: “Leswi hi nga na swona, a swi tluri ntlhanu wa swinkwa ni tinhlampfi timbirhi, ehandle ka loko hi nga ya xavela vanhu lava hinkwavo eswakudya.” 14(Hikuva vanhu va kona a va lava ku ringana 5 000.) Kambe Yesu a ku ka vadyondzisiwa va yena: “Va tshamisiseni hi mintlawa ya vanhu va 50.” 15Kutani va endlisa sweswo, va va tshamisisa hinkwavo. 16Kavaloko Yesu a teka swinkwa swa ntlhanu, ni tinhlampfi timbirhi, a languta henhla etilweni, a nkhensa, a phemelela, a nyika vadyondzisiwa leswaku va ya phamela ntshungu. 17Va dya va xurha hinkwavo, kutani ku rholeriwa mahlanhla lawa va ma siyeke, ma tata swirhundzu swa 12.

Ta Petro loko a vula leswaku Yesu i mani

(Mt. 16:13-19; Mk. 8:27-29)

18Siku rin'wana, loko Yesu a khongela etlhelweni, a ri ni vadyondzisiwa va yena, a va vutisa a ku: “Vanhu va ri ndzi mani xana?” 19

9:19
Mt. 14:1-2
Mk. 6:14-15
Lk. 9:7-8
Va hlamula va ku: “Van'wana va ri, u Yohane Mukhuvuri. Van'wana va ri, hi we Eliya. Kambe van'wana va vula leswaku un'wana wa vaprofeta va khale ú pfukile eku feni.” 20
9:20
Yoh. 6:68-69
A ku ka vona: “N'wina ke, mi ri ndzi mani xana?” Simoni Petro a hlamula a ku: “U Mesiya wa Xikwembu.”

Ta Yesu loko a tivisa rifu ra yena

(Mt. 16:20-28; Mk. 8:30 – 9:1)

21Kutani a va laya ni ku va lerisa leswaku va nga tshuki va byela munhu mhaka leyi. 22A engeta a ku: “N'wana-wa-Munhu ú ta fanela ku twisiwa ku vaviseka lokukulu, a soriwa hi vakulukumba ni vaprista lavakulu, ni vatsari; ú ta dlawa, a tlhela a pfuka eku feni hi siku ra vunharhu.”

23

9:23
Mt. 10:38
Lk. 14:27
Kutani a byela vanhu hinkwavo a ku: “Loko munhu a lava ku ndzi landza, a a titshike, a tirhwexa xihambano xa yena siku rin'wana ni rin'wana, kutani a ndzi landza. 24
9:24
Mt. 10:39
Lk. 17:33
Yoh. 12:25
Hikuva la rhandzaka ku tihlayisela vutomi bya yena, ú ta lahlekeriwa hi byona, kambe la lahlekeriwaka hi vutomi bya yena hikwalaho ka mina, ú ta byi ponisa. 25Hikokwalaho, loko munhu a kota ku fuwa misava hinkwayo kambe a tilahlekisa kumbe ku tilovisa, swi ta n'wi pfuna yini ke? 26La khomiwaka hi tingana hikwalaho ka mina ni marito ya mina, N'wana-wa-Munhu na yena ú ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka munhu loyi, siku a vuyaka eku kwetsimeni ka yena, a ri na Tata wa yena ni tintsumi leto hlawuleka. 27Kunene ndzi ri ka n'wina: Exikarhi ka lava nga kwala, ku ni van'wana lava nga ta ka va nga khumbiwi hi rifu va nga si vona Mfumo wa Xikwembu.”

Ta ku hundzuka ka nghohe ya Yesu

(Mt. 17:1-8; Mk. 9:2-8)

28

9:28-35
II Pet. 1:17-18
A swi lava ku ringana masiku ya 8 endzhaku ka loko Yesu a vurile marito lawa. Kutani a teka Petro, na Yohane, na Yakobo, a tlhandlukela entshaveni ku ya khongela. 29Loko a ri karhi a khongela, nghohe ya yena yi vonaka yi hundzukile, swiambalo swa yena swi basa, swi vangama. 30Kutani hi nomu lo, ku humelela vavanuna vambirhi va vulavula na yena, va nga vona Muxe na Eliya. 31Va humelela va ri lava kwetsimaka, kutani va vulavula hi ta ku hundza ka yena emisaveni, loku nga ta fanela ku endleka eYerusalema. 32Petro ni lava a va ri na yena a va khomiwile hi vurhongo; kambe loko va sisimuka, va vona Yesu a vangama, va vona ni vavanuna vambirhi va yimile na yena. 33Loko vavanuna lava va suka va n'wi siya, Petro a ku ka yena: “N'wini wanga, swi sasekile loko hi ri kwala; a hi akeni mintsonga minharhu, wun'wana wa wena, wun'wana wa Muxe, wun'wana wa Eliya.” A a nga tivi lexi a xi vulaka. 34A ku a ha vula sweswo, papa ri ta, ri ta va funengeta; loko va ri endzeni ka rona, vadyondzisiwa lava va khomiwa hi ku chava. 35
9:35
Es. 42:1
Mt. 3:17
12:18
Mk. 1:11
Lk. 3:22
Kutani rito ri huma epapeni ri ku: “Loyi i N'wananga, loyi ndzi n'wi hlawuleke, n'wi yingiseni!” 36Loko rito ri miyela, va vona Yesu a ri yexe. Vadyondzisiwa va tshama hi timhaka teto nkarhi wolowo, va nga runguleli munhu na xin'we xa leswi va swi voneke.

Ta Yesu loko a hanyisa n'wana la nga ni moya wa thyaka

(Mt. 17:14-21; Mk. 9:14-29)

37Siku leri tlhandlamaka, loko va rhelerile hi le ntshaveni, ntshungu lowukulu wu hlangana na Yesu. 38Kutani wanuna un'wana a tshuka a huwelela a ri entshungwini a ku: “Mudyondzisi, ndza ku khongela, languta n'wana wa mina, hikuva hi yena n'wana wa mina a ri yexe. 39Loko moya wu n'wi khoma, kan'we-kan'we wu huwelela, wu n'wi rhurhumerisa, wu n'wi tlhutlhisa xikhuvi, wu n'wi tlatlalata, kutani loko wu n'wi tshika, wu huma hi ku nonon'hwa. 40Ndzi komberile vadyondzisiwa va wena leswaku va wu hlongola, kambe va tsandzekile.” 41Yesu a hlamula a ku: “Ha! Rixaka leri nga pfumeriki, lero homboloka, ndzi ta va na n'wina ni ku mi lehisela mbilu ku fikela rini ke? Tisa n'wana wa wena haleno!”

42Loko n'wana a ha tshinela, demona ri n'wi tlatlalata, ri n'wi rhurhumerisa, kambe Yesu a tshinya moya lowu wa thyaka, a hanyisa n'wana, a n'wi yisa eka tata wa yena. 43Kutani hinkwavo va hlamala vuhosi lebyikulu bya Xikwembu.

Ta Yesu loko a tlhela a tivisa rifu ra yena

(Mt. 17:22-23; Mk. 9:30-32)

Loko hinkwavo va ha hlamala hinkwaswo leswi Yesu a swi endleke, yena a byela vadyondzisiwa va yena a ku: 44“Rhiyani tindleve mi yingisa swinene. Ndzi ri: N'wana-wa-Munhu ú ta nyiketiwa emavokweni ya vanhu.” 45Kambe vadyondzisiwa a va twisisanga marito lawa, a ma tumberile eka vona, leswaku va nga ma twisisi; a va chava ni ku n'wi vutisa leswi ma vulaka swona.

Lonkulu i mani?

(Mt. 18:1-5; Mk. 9:33-37)

46

9:46
Lk. 22:24
Kutani ku humelela ku kanetana exikarhi ka vona; a va lava ku tiva leswaku la nga nkulukumba eka vona i mani. 47Kambe Yesu, hi ku tiva miehleketo ya vona, a teka n'wana, a n'wi yimisa kusuhi na yena, kutani a ku ka vona: 48
9:48
Mt. 10:40
Lk. 10:16
Yoh. 13:20
“Un'wana ni un'wana la amukelaka n'wana loyi hi vito ra mina, wa ndzi amukela, kutani un'wana ni un'wana la ndzi amukelaka, ú amukela ni loyi a ndzi rhumeke. Hikuva la nga lontsongo exikarhi ka n'wina hinkwenu, hi yena loyi a nga lonkulu.”

49Kutani Yohane a engeta a ku: “N'wini wanga, hi vonile munhu un'wana la hlongolaka mademona hi vito ra wena, kutani hi n'wi siverile, hikuva a nga famba-fambi na hina.” 50Yesu a ku ka yena: “Mi nga n'wi siveli, hikuva loyi a nga lwiki na n'wina, ú yima na n'wina.”

Ta muti wa Vasamariya lowu alaka ku amukela Yesu

51Loko nkarhi wa ku susiwa ka yena emisaveni wu lava ku fika, Yesu a kanya mbilu, a khoma ndlela yo ya eYerusalema. 52Kutani a rhuma van'wana leswaku va ya n'wi rhangela emahlweni; va suka, kutani va ya nghena emutini wa Vasamariya leswaku va n'wi lunghisela kona. 53Kambe vanhu va kona a va n'wi amukelanga, hikuva a a kongomile eYerusalema. 54

9:54
II Tih. 1:9-16
Vadyondzisiwa va yena Yakobo na Yohane, loko va swi vona va ku: “Hosi, xana wa swi lava leswaku hi vitana ndzilo wu xika hi le tilweni wu va hisa ke?”Van'wana va ri: wu va hisa ke, hilaha Eliya a nga swi endla hakona? 55Kambe Yesu a hundzuluka, a va tshinya, [a ku: “Moya lowu mi nga na wona, a mi wu tivi. 56Hikuva N'wana-wa-Munhu a nga tanga ku ta lovisa vanhu, kambe ku ta va ponisa.”]Van'wana a va tsalanga marito lawa Kutani va ya emutini wun'wana.

Ta vanhu lava navelaka ku landza Yesu

(Mt. 8:19-22)

57Loko va ha ri endleleni, munhu un'wana a ku ka yena: “Ndzi ta ku landza hinkwako lomu u yaka kona.” 58Yesu a n'wi hlamula a ku: “Vahlati va ni mincele, ni tinyanyana ti ni swisaka, kambe N'wana-wa-Munhu a nga na laha a nga seketelaka nhloko ya yena kona.”

59Eka un'wana a ku: “Ndzi landze!” Yoloye a hlamula a ku: “Hosi,Van'wana a va tsalanga rito leri wa nga ndzi pfumelela ndzi rhanga hi ku ya lahla tatana.” 60Yesu a ku ka yena: “Tshika vafi, va lahla vafi va vona; kambe wena famba, u ya twarisa ta Mfumo wa Xikwembu.”

61

9:61
I Tih. 19:20
Un'wana kambe a ku: “Ndzi ta ku landza, Hosi, kambe ndzi pfumelele ndzi rhanga ndzi ya lelana ni va le kaya.” 62Hiloko Yesu a ku ka yena: “Munhu loyi a vekaka voko ra yena exikon'wini, kutani a hundzuluka a languta ndzhaku, a nga lulameriwanga hi Mfumo wa Xikwembu.”