Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ta ku velekiwa ka Yesu

(Mt. 1:18-25)

21Eminkarhini yoleyo ku humelela nawu wa hosi Khezari Awugusto wa leswaku vanhu va matiko hinkwawo ya yena va ya tsarisa mavito. 2Ku tsarisa loku ko rhanga, ku endliwile enkarhini wa Kwirino loko a fuma Siriya. 3Kutani hinkwavo va ya tsarisa mavito, un'wana ni un'wana emutini wa yena. 4Yosefa na yena a suka Galeliya emutini wa Nazareta, a ya eYudiya emutini wa Davhida lowu vuriwaka Betlehema, hikuva a a ri munhu wa rixaka ra Davhida, ni wa yindlu ya yena. 5A ya tsarisa vito ra yena kona, ni ra Mariya loyi a a n'wi vutile, loyi a a langutele ku kuma n'wana. 6Kuteloko va ri kwale, masiku ya ku tika ka yena ma hela. 7Kutani a veleka n'wana wa yena wa mativula, wa mufana; a n'wi phutsela hi nguvu, a n'wi lata exitsengeleni, hikuva a va pfumarile byetlelo endlwini ya vaendzi.

Ta varisi ni tintsumi

8A ku ri ni varisi etikweni rero, va tshama enhoveni, va hlayisa mintlhambi ya vona nivusiku. 9Kutani ntsumi ya Hosi yi humelela eka vona, ku kwetsima ka Hosi ku va rhendzela, kutani va chava hi ku chava lokukulu. 10Ntsumi yi ku ka vona: “Mi nga chavi! Vonani, ndzi mi tivisa mahungu lamanene lama nga ta tsakisa tiko hinkwaro swinene; 11hileswaku namuntlha mi velekeriwile Mulondzovoti emutini wa Davhida; i Kriste, Hosi. 12Xikombiso eka n'wina hi lexi: mi ta kuma xihlangi lexi phutseriweke hi nguvu, xi latiwile exitsengeleni.”

13Hi nomu lo vunyingi bya mavandla ya le tilweni byi humelela byi ri ni ntsumi, byi dzunisa Xikwembu, byi ku:

14“Ku dzuneka a ku ve eka Xikwembu ematilweni ya le henhla-henhla,

ku rhula a ku ve emisaveni eka vanhu lava xi va tsakelaka.”

15Kuteloko tintsumi ti va siyile, ti tlhelele etilweni, varisi va byelana, va ku: “A hi yeni eBetlehema, hi ya vona leswi humeleleke kona, leswi Hosi yi nga hi tivisa swona.” 16Kutani va hatlisa va ya kona, va ya kuma Mariya na Yosefa ni xihlangi lexi latiweke exitsengeleni. 17Loko va swi vonile, va vula leswi va nga byeriwa swona ehenhla ka n'wana loyi. 18Kutani hinkwavo lava tweke leswi varisi va nga va byela swona, va hlamala. 19Kambe Mariya a hlayisa timhaka leti hinkwato, a ti anakanya embilwini ya yena. 20Kutani varisi va tlhela va ri karhi va dzunisa Xikwembu, va xi tlangela hikwalaho ka hinkwaswo leswi va swi voneke, ni leswi va swi tweke; a swi vile hilaha a va byeriwile hakona.

Ta Yesu loko a yimbisiwa

21

2:21
Levh. 12:3
Lk. 1:31
Loko n'wana a hetile masiku ya 8, a yimbisiwa, kutani va n'wi thya vito ra Yesu, hilaha ntsumi yi nga n'wi thya hakona, mana wa yena a nga si tika.

Ta Yesu loko a yisiwa eTempeleni

22

2:22-24
Levh. 12:6-8
Loko ku fikile masiku ya ku tibasisa ka vona hi ku lerisa ka Nawu wa Muxe, Yosefa na Mariya va yisa n'wana eYerusalema ku ya n'wi komba eka Hosi; 23
2:23
Eks. 13:2,12
hikuva ku tsariwile leswi eNawini wa Hosi: “N'wana un'wana ni un'wana wa xinuna, wa mativula, ú ta hlawuleriwa Hosi.” 24Naswona va humesa magandzelo lama lerisiweke eNawini wa Hosi, ma nga matuva mambirhi, kumbe mavondlo mambirhi ya matuva.

25Le Yerusalema a ku ri ni munhu la vuriwaka Simiyoni; munhu loyi a a lulamile, a chava Xikwembu; a a langutele ku chaveleriwa ka Israele. Moya lowo Kwetsima a wu ri ka yena. 26A a kombiwile hi Moya lowo Kwetsima leswaku a nga ka a nga fi a nga si vona Mesiya wa Hosi; 27kutani a ya eTempeleni hi ku susumetiwa hi Moya. Loko Yesu n'wana a tisiwa hi vatswari va yena ku ta endla ha yena hi ku lerisa ka Nawu, 28Simiyoni a n'wi amukela emavokweni ya yena, a vonga Xikwembu, a ku:

29“Sweswi Hosi, u nga ntshunxa nandza wa wena a tifambela hi ku rhula,

hilaha u nga vula hakona,

30hikuva mahlo ya mina ma vonile ku ponisa ka wena,

31loku u ku lunghiseke emahlweni ka matiko hinkwawo,

32

2:32
Es. 42:6
49:6
52:10
ku nga ku vonakala loku nga ta voninga matiko,

ni loku Israele tiko ra wena ri nga ta tidzunisa ha kona.”

33Kutani tata wa yena ni mana wa yena va hlamala hi timhaka leti ti vuriwaka ehenhla ka yena. 34Kutani Simiyoni a va katekisa, a ku ka Mariya, mana wa n'wana: “Vona, n'wana loyi ú vekiwile leswaku lavo tala va khunguvanyeka, van'wana va pfuxiwa etikweni ra Israele. Ú ta va xikombiso lexi lavo tala va nga ta lwa na xona, 35leswaku miehleketo ya vona yi humela erivaleni. Na wena, nhlomulo wu ta ku tlhava mbilu kukota tlhari.”

36A ku ri na Ana, muprofeta wa xisati n'wana Fanuwele, wa va ka Asere; a a dyuharile ngopfu. Loko a tekiwa a ha ri lontshwa, ú hanyile ni nuna wa yena malembe ya 7, 37kutani a feriwa hi nuna. A a ri ni malembe ya 84, a nga suki eTempeleni, kambe a tirhela Hosi hi ku titsona swakudya ni ku khongela vusiku ni nhlekanhi. 38A tshuka a fikile enkarhini wolowo, a nkhensa Xikwembu, a vula ta Yesu eka hinkwavo lava languteleke ku kutsuriwa ka Yerusalema.

Va tlhelela eNazareta

39

2:39
Mt. 2:23
Kuteloko va hetile hinkwaswo leswi lerisiweke hi Nawu wa Hosi, va tlhelela eGaleliya, va ya eNazareta kaya ka vona.

40Loko a ri n'wana, a kula, a tiya, a tala hi vutlhari, kutani Xikwembu xi n'wi katekisa.

Ta Yesu n'wana loko a sala eTempeleni

41

2:41
Eks. 12:1-27
Dut. 16:1-8
Vatswari va Yesu a va ya eYerusalema lembe rin'wana ni rin'wana enkhubyeni wa Paseka. 42Kutani loko a ri ni malembe ya 12, va tlhandlukela na yena enkhubyeni hi ntolovelo wa vona. 43Loko masiku ya nkhuvo ma herile, va tlhelela eka rikwavo, kambe Yesu n'wana a sala eYerusalema, vatswari va yena va nga swi tivi. 44Hi ku anakanya leswaku ú le xikarhi ka lava va longolokaka na vona, va famba siku hinkwaro, kutani va sungula ku n'wi lava exikarhi ka maxaka ya vona ni ka lava va tivanaka na vona. 45Loko va nga n'wi kumi, va tlhelela eYerusalema va ri karhi va n'wi lava.

46Endzhaku ka masiku manharhu va n'wi kuma eTempeleni, a tshamile exikarhi ka vadyondzisi, a va yingisela, ni ku va vutisa swivutiso; 47kutani hinkwavo lava n'wi twaka va hlamala ku tlhariha ka yena ni ku hlamula ka yena. 48Loko vatswari va yena va n'wi vona kona, va hlamala ngopfu. Kutani mana wa yena a ku ka yena: “N'wananga, hikwalaho ka yini u hi tirhisile hi ndlela leyi? Waswivo, tata wa wena na mina a hi ku lava hi ri eku karhatekeni swinene.” 49Yesu a va hlamula a ku: “A mi ndzi lavela yini? Xana a mi nga swi tivi leswaku ndzi fanele ku va kwala ndlwini ya Tata wa mina xana?”Kumbe: ndzi fanele ku va emintirhweni ya Tata wa mina 50Kambe a va twisisanga rito leri a nga va hlamula ha rona.

51Kutani a rhelela na vona, a ya eNazareta, a tshama a va yingisa. Kutani mana wa yena a hlayisa timhaka leti hinkwato embilwini ya yena. 52

2:52
I Sam. 2:26
Swiv. 3:4
Loko a ri Yesu, a kula emirini ni le miehleketweni, a tsakeriwa hi Xikwembu ni vanhu.

3

Ta ku dyondzisa ka Yohane Mukhuvuri

(Mt. 3:1-12; Mk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28)

31Hi lembe ra khume na ntlhanu ra ku fuma ka Tiberiyo Khezari, Pontiyo Pilato a a fuma Yudiya; Heroda yena a a ri hosi ya Galeliya; Filipi makwavo a a ri hosi ya Ituriya ni ya tiko ra Trakonita; Lisaniya a a ri hosi ya Abilene; 2Anasi na Kayafasi a va ri vaprista lavakulu; enkarhini wolowo, rito ra Xikwembu ri fika eka Yohane n'wana Zakariya, emananga. 3Kutani a suka, a ya rhendzeleka na tiko hinkwaro leri nge kusuhi na Yordani, a ri karhi a huwelela, a byela vanhu ku hundzuka va khuvuriwa, leswaku Xikwembu xi va rivalela swidyoho swa vona.

4

3:4-6
Es. 40:3-5
Hi swona leswi nga tsariwa ebukwini ya muprofeta Esaya, loko a te:

“Rito ra munhu la huwelelaka emananga, ri ri:

‘Khulelani ndlela ya Hosi, mi lulamisa magondzo ya yona.

5Minkova hinkwayo yi ta gandleteriwa,

tintshava hinkwato ni switsunga hinkwaswo swi ta hindzimuxiwa;

leswi gombonyokeke swi ta lulamisiwa,

ni tindlela to biha ti ta khuleriwa,

6kutani munhu un'wana ni un'wana ú ta vona

hilaha Xikwembu xi ponisaka vanhu hakona.’ ”

7

3:7
Mt. 12:34
23:33
Kutani Yohane a byela mintshungu leyi taka ku ta khuvuriwa hi yena, a ku: “Rixaka ra timhiri, i mani la nga mi tsundzuxa ku baleka vukari lebyi taka xana? 8
3:8
Yoh. 8:33
Vekani mihandzu leyi fambelanaka ni ku hundzuka ka n'wina! Mi nga anakanyi mi ku, mi na Abrahama, yena tata wa n'wina, hikuva ndzi ri ka n'wina: Xikwembu xi nga pfuxela Abrahama evana hi maribye lawa. 9
3:9
Mt. 7:19
Ni sweswi xihloka xi vekiwile etimitswini ta mirhi; murhi wun'wana ni wun'wana lowu nga vekiki mihandzu leyinene, wu ta tsemiwa wu hoxiwa endzilweni.”

10Kutani mintshungu yi n'wi vutisa yi ku: “Loko swi ri tano, hi ta endla yini ke?” 11A hlamula a ku ka vona: “Loyi a nga ni swiambalo swimbirhi, a a avele la pfumalaka; ni loyi a nga ni swakudya, a a endlise sweswo na yena.”

12

3:12
Lk. 7:29
Valuvisi na vona va ta eku khuvuriweni, va ku ka yena: “Mudyondzisi, hi ta endla yini xana?” 13A ku ka vona: “Mi nga therisi vanhu ku tlula leswi mi lerisiweke swona.” 14Masocha na wona ma n'wi vutisa ma ku: “Hina ke, hi ta endla yini?” A ku ka vona: “Mi nga phanghi swilo swa vanhu, mi nga va tekeli swona hi ku xisa, kambe mi kolwa hi hakelo ya n'wina.”

15Vanhu a va tshama va langutele, kutani hinkwavo a va ehleketa etimbilwini ta vona leswaku kumbexana Yohane a nga va yena Mesiya. 16Yohane a va hlamula hinkwavo, a ku: “Loko ndzi ri mina, ndzi mi khuvula hi mati, kambe wa ta un'wana loyi a ndzi tlulaka hi matimba, loyi swi nga ndzi faneriki ku ntshunxa ngoti ya tintanghu ta yena; yena ú ta mi khuvula hi Moya lowo Kwetsima ni ndzilo. 17Rihlelo ri le vokweni ra yena; ú ta hlela swinene hinkwaswo leswi nge xivuyeni xa yena a heta: kutani mavele ú ta ma chela enguleni; kambe mungu wona, ú ta wu hisa endzilweni lowu nga timekiki.”

18Kutani a tshama a va khongotela hi timhaka tin'wana leto tala, a ri karhi a twarisa Evhangeli exikarhi ka vanhu. 19

3:19-20
Mt. 14:3-4
Mk. 6:17-18
Kambe Hosi Heroda a a tekile Herodiya, nsati wa makwavo wa yena Filipi, a endla ni swin'wana leswo tala leswi biheke, kutani Yohane a a tala ku n'wi tshinya etimhakeni teto. 20Kutani Heroda a engetela vubihi lebyi hi ku pfalela Yohane ekhotsweni.

Ta ku khuvuriwa ka Yesu

(Mt. 3:13-17; Mk. 1:9-11)

21Loko vanhu hinkwavo va khuvuriwa, ni loko Yesu na yena a khuvuriwile, matilo ma pfuleka a ri karhi a khongela; 22

3:22
Gen. 22:2
Ps. 2:7
Es. 42:1
Mt. 3:17
Mk. 1:11
Lk. 9:35
Moya lowo Kwetsima wu xikela henhla ka yena, wu ri ni xivumbeko lexi fanaka ni xa tuva; kutani rito ri huma etilweni ri ku: “U N'wananga la rhandzekaka, loyi ndzi n'wi tsakelaka swinene.”

Xivongo xa Yesu

(Mt. 1:1-17)

23Yesu a a ri kusuhi ni malembe ya 30 loko a sungula ntirho wa yena; kutani, hi ku ehleketa ka vanhu, a a ri n'wana Yosefa, wa Heli, 24wa Matati, wa Levhi, wa Melki, wa Yanayi, wa Yosefa, 25wa Matatiya, wa Amosi, wa Nahume, wa Esli, wa Nagayi, 26wa Mate, wa Matatiya, wa Semeyini, wa Yoseke, wa Yoda, 27wa Yohana, wa Resa, wa Zerubabele, wa Salatiele, wa Neri, 28wa Melki, wa Adi, wa Kosama, wa Elmadema, wa Ere, 29wa Yoxuwa, wa Eliezere, wa Yorimi, wa Matati, wa Levhi, 30wa Simiyoni, wa Yuda, wa Yosefa, wa Yonama, wa Eliyakimi, 31wa Meleya, wa Mena, wa Matati, wa Natani, wa Davhida, 32wa Yese, wa Obede, wa Bowazi, wa Sala, wa Nasoni, 33wa Aminadaba, wa Admini, wa Arni, wa Esromo, wa Faresi, wa Yuda, 34wa Yakobo, wa Isaka, wa Abrahama, wa Tera, wa Nakori, 35wa Serugi, wa Rhewu, wa Pelege, wa Ebere, wa Sala, 36wa Kayinama, wa Arifakisada, wa Seme, wa Nowa, wa Lameke, 37wa Metuxela, wa Enoko, wa Yarete, wa Maleleyeli, wa Kayinama, 38wa Enosi, wa Seta, wa Adamu, wa Xikwembu.

4

Ta ku ringiwa ka Yesu

(Mt. 4:1-11; Mk. 1:12-13)

41Kutani Yesu a suka eYordani, a tele Moya lowo Kwetsima, wu n'wi yisa emananga. 2Kutani a ringiwa hi DiyavulosiDiyavulosi, hileswaku: mulumbeti, mukanganyisi hi masiku ya 40, a nga dyi nchumu hi masiku wolawo; kuteloko ma herile, a twa ndlala. 3Hiloko Diyavulosi a ku ka yena: “Loko u ri N'wana wa Xikwembu, lerisa ribye leri leswaku ri hundzuka vuswa.” 4

4:4
Dut. 8:3
Yesu a n'wi hlamula a ku: “Ku tsariwile va te:

“ ‘Munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena.’ ”

5Kutani Diyavulosi a ya na yena ehenhla, a n'wi komba hi xinkarhana mimfumo hinkwayo ya misava; kutani a ku ka yena: 6“Ndzi ta ku nyika vuhosi lebyi hinkwabyo ni ku dzuneka ka byona, hikuva ndzi nyikiwile swona, kutani ndzi nyika munhu hi ku rhandza ka mina. 7Kutani loko wena u ndzi nkhinsamela, hinkwaswo leswi swi ta va swa wena.” 8

4:8
Dut. 6:13
Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Ku tsariwile va te:

“ ‘U ta nkhinsamela Hosi, Xikwembu xa wena,

u gandzela xona ntsena.’ ”

9Kutani Diyavulosi a n'wi yisa eYerusalema, a n'wi veka exihlungwaneni xa Tempele, kutani a ku ka yena: “Loko u ri N'wana wa Xikwembu, jitama, 10

4:10
Ps. 91:11
hikuva ku tsariwile va te:

“ ‘Xikwembu xi ta lerisa tintsumi ta xona ku ku hlayisa.’

11

4:11
Ps. 91:12
“Naswona va te:

“ ‘Ti ta ku qhavulela emavokweni ya tona,

leswaku nenge wa wena wu nga tshuki wu vavisiwa hi ribye.’ ”

12

4:12
Dut. 6:16
Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Ku vuriwile va ku:

“ ‘U nga tshuki u ringa Hosi, Xikwembu xa wena.’ ”

13Loko Diyavulosi a hetile ku ringa Yesu hi matlhelo hinkwawo, a n'wi tshika, a yimela ku kuma nkarhi wun'wana lowunene.

Ta Yesu loko a sungula ntirho wa yena eGaleliya

(Mt. 4:12-17; Mk. 1:14-15)

14Yesu a tlhelela eGaleliya hi matimba ya Moya lowo Kwetsima; kutani ku twakala ka yena ku hangalaka ematlhelweni hinkwawo ya tiko. 15Kutani a dyondzisa emasinagogeni ya vona, a ri karhi a dzunisiwa hi vanhu hinkwavo.

Ta Yesu loko a nga amukeriwi eNazareta

(Mt. 13:53-58; Mk. 6:1-6)

16A ya ni le Nazareta, laha a nga kulela kona; kutani hi siku ra Savata hi ntolovelo wa yena a nghena esinagogeni, kutani a suka a yimela ku hlaya. 17A nyikiwa buku ya muprofeta Esaya; kuteloko a yi pfurile, a kuma laha ku nga tsariwa marito lama nge:

18

4:18-19
Es. 61:1-2
“Moya wa Xikwembu wu le ka mina,

hikuva xi ndzi hlawurile ku ya byela swisiwana emahungu lamanene;

xi ndzi rhumile ku ya tivisa lava bohiweke leswaku va ta ntshunxiwa,

ni lavo-fe-mahlo leswaku va ta vona;

xi ndzi rhumile ku ntshunxa lava xanisiwaka,

19ni ku twarisa lembe lerinene ra Hosi.”

20Kuteloko a pfarile buku, a yi nyika nandza, a tshamisa hansi; kutani hinkwavo lava a va ri esinagogeni va n'wi langutisisa. 21Kavaloko a sungula ku va dyondzisa, a ku: “Namuntlha rito leri mi ri twaka, ri hetisekile.”

22Kutani hinkwavo va vula vumbhoni byo saseka ehenhla ka yena, va ri karhi va hlamala marito layo saseka lama humaka enon'wini wa yena, va ku: “Xana munhu loyi a hi yena n'wana Yosefa xana?” 23Kutani a ku ka vona: “Ndza tshemba leswaku mi ta ndzi byela xivuriso lexi nge: ‘N'anga, tihanyise hi wexe!’ Naswona mi ta ku: ‘Leswi hi swi tweke swi endliwa hi wena eKapernawume, swi endle ni kwala tikweni ra wena!’ ” 24

4:24
Yoh. 4:4
Yesu a engeta a ku: “Ndza mi byela leswaku a ku na muprofeta loyi a amukeriwaka etikweni ra rikwavo. 25
4:25
I Tih. 17:1
Ndzi tiyisa mhaka leyi ndzi ri: Vavasati lavo tala va tinoni a va ri kona etikweni ra Israele eminkarhini ya Eliya, loko tilo ri pfariwa hi malembe manharhu ni tin'hweti ta 6, kutani ndlala leyikulu yi va kona etikweni hinkwaro; 26
4:26
I Tih. 17:8-16
kambe Eliya a nga rhumiwanga ni le ka un'we wa vona; ú rhumiwile ntsena eka wansati wa noni wa le Sarepta etikweni ra Sidoni. 27
4:27
II Tih. 5:1-14
Naswona, a ku ri na vanhlokonho lava tala etikweni ra Israele eminkarhini ya muprofeta Elixa, kambe a ku vanga na un'we wa vona la basisiweke, loko a nga ri Naamani wa le Siriya.” 28Kutani hinkwavo lava a va ri esinagogeni va kariha swinene loko va twa timhaka teto. 29Va suka va yima, va n'wi humesela handle ka muti, va n'wi yisa eriweni ra ntshava leyi muti wa vona a wu akiwe ehenhla ka yona, ku ya n'wi susumetela kona. 30Kambe yena a hundza hi le xikarhi ka vona, a tifambela.

Ta munhu la ngheniweke hi moya wa thyaka

(Mk. 1:21-28)

31Kutani Yesu a rhelela a ya eKapernawume, wu nga muti wa Galeliya. A a toloverile ku dyondzisa vanhu hi siku ra Savata, 32

4:32
Mt. 7:28-29
kutani vona a va hlamala ku dyondzisa ka yena, hikuva rito ra yena a ri ri ra loyi a nga ni vuhosi.

33Esinagogeni, a ku ri ni munhu loyi a a ri ni moya wa thyaka, wa demona; wona wu huwelela hi rito lerikulu, 34wu ku: “Ha! Mhaka ya hina na wena hi yihi ke, wena Yesu wa Nazareta? Xana u tele ku ta hi lovisa xana? Ndza ku tiva leswaku u mani! U Lowo Hlawuleka wa Xikwembu.” 35Kambe Yesu a wu tshinya, a ku: “Miyela! Huma ka munhu yoloye!” Hiloko demona ri wisa munhu loyi exikarhi ka ntshungu, ri huma eka yena, kambe ri nga n'wi vavisanga. 36Kutani hinwavo va hlamala, va vutisana va ku: “Rito ra munhu loyi hi lero yini, leswi a lerisaka mimoya ya thyaka hi vuhosi ni matimba, kutani yi huma ke?” 37Kutani ku twala ka yena ku hangalaka matlhelo hinkwawo ya tiko rero.

Ta Yesu loko a hanyisa mana wa nkata Simoni Petro

(Mt. 8:14-15; Mk. 1:29-31)

38Kutani Yesu a huma esinagogeni, a nghena emutini wa Simoni; kambe mana wa nkata Simoni a a khomiwile hi vuvabyi, miri wa yena wu hisa ngopfu, kutani va n'wi kombelela eka Yesu. 39Kavaloko Yesu a yima kusuhi na yena, a tshinya vuvabyi, kutani byi suka; hiloko wansati a hatla a pfuka, a va tirhela.

Ta Yesu loko a hanyisa lavo tala nimadyambu

(Mt. 8:16-17; Mk. 1:32-34)

40Loko dyambu ri perile, hinkwavo lava a va ri ni vanhu lava karhatiwaka hi mavabyi ya tinxaka-xaka, va va tisa eka Yesu, kutani a tlhandleka mavoko ehenhla ka un'wana ni un'wana wa vona, a va hanyisa. 41Na wona mademona ma huma eka lavo tala, ma huwelela ma ku: “U N'wana wa Xikwembu.” Kambe Yesu a ma tshinya, a nga ma pfumeleli ku vulavula, hikuva a ma tiva leswaku hi yena Mesiya.

Ta Yesu loko a huma ku ya dyondzisa

(Mk. 1:35-39)

42Loko ri xile, a huma a ya emananga, kutani vanhu lavo tala va n'wi lava, va ko va ya n'wi kuma, kutani va ringeta ku n'wi sivela leswaku a nga hambani na vona. 43Kambe yena a ku ka vona: “Ndzi fanele ku ya emitini yin'wana, leswaku na kona ndzi ya twarisa Evhangeli ya Mfumo wa Xikwembu, hikuva ndzi rhumeriwe swona.” 44Kutani a ya dyondzisa emasinagogeni ya Yudiya.Van'wana va ri: emasinagogeni ya Galeliya