Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Ta ku dyondzisa ka Yohane Mukhuvuri

(Mt. 3:1-12; Mk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28)

31Hi lembe ra khume na ntlhanu ra ku fuma ka Tiberiyo Khezari, Pontiyo Pilato a a fuma Yudiya; Heroda yena a a ri hosi ya Galeliya; Filipi makwavo a a ri hosi ya Ituriya ni ya tiko ra Trakonita; Lisaniya a a ri hosi ya Abilene; 2Anasi na Kayafasi a va ri vaprista lavakulu; enkarhini wolowo, rito ra Xikwembu ri fika eka Yohane n'wana Zakariya, emananga. 3Kutani a suka, a ya rhendzeleka na tiko hinkwaro leri nge kusuhi na Yordani, a ri karhi a huwelela, a byela vanhu ku hundzuka va khuvuriwa, leswaku Xikwembu xi va rivalela swidyoho swa vona.

4

3:4-6
Es. 40:3-5
Hi swona leswi nga tsariwa ebukwini ya muprofeta Esaya, loko a te:

“Rito ra munhu la huwelelaka emananga, ri ri:

‘Khulelani ndlela ya Hosi, mi lulamisa magondzo ya yona.

5Minkova hinkwayo yi ta gandleteriwa,

tintshava hinkwato ni switsunga hinkwaswo swi ta hindzimuxiwa;

leswi gombonyokeke swi ta lulamisiwa,

ni tindlela to biha ti ta khuleriwa,

6kutani munhu un'wana ni un'wana ú ta vona

hilaha Xikwembu xi ponisaka vanhu hakona.’ ”

7

3:7
Mt. 12:34
23:33
Kutani Yohane a byela mintshungu leyi taka ku ta khuvuriwa hi yena, a ku: “Rixaka ra timhiri, i mani la nga mi tsundzuxa ku baleka vukari lebyi taka xana? 8
3:8
Yoh. 8:33
Vekani mihandzu leyi fambelanaka ni ku hundzuka ka n'wina! Mi nga anakanyi mi ku, mi na Abrahama, yena tata wa n'wina, hikuva ndzi ri ka n'wina: Xikwembu xi nga pfuxela Abrahama evana hi maribye lawa. 9
3:9
Mt. 7:19
Ni sweswi xihloka xi vekiwile etimitswini ta mirhi; murhi wun'wana ni wun'wana lowu nga vekiki mihandzu leyinene, wu ta tsemiwa wu hoxiwa endzilweni.”

10Kutani mintshungu yi n'wi vutisa yi ku: “Loko swi ri tano, hi ta endla yini ke?” 11A hlamula a ku ka vona: “Loyi a nga ni swiambalo swimbirhi, a a avele la pfumalaka; ni loyi a nga ni swakudya, a a endlise sweswo na yena.”

12

3:12
Lk. 7:29
Valuvisi na vona va ta eku khuvuriweni, va ku ka yena: “Mudyondzisi, hi ta endla yini xana?” 13A ku ka vona: “Mi nga therisi vanhu ku tlula leswi mi lerisiweke swona.” 14Masocha na wona ma n'wi vutisa ma ku: “Hina ke, hi ta endla yini?” A ku ka vona: “Mi nga phanghi swilo swa vanhu, mi nga va tekeli swona hi ku xisa, kambe mi kolwa hi hakelo ya n'wina.”

15Vanhu a va tshama va langutele, kutani hinkwavo a va ehleketa etimbilwini ta vona leswaku kumbexana Yohane a nga va yena Mesiya. 16Yohane a va hlamula hinkwavo, a ku: “Loko ndzi ri mina, ndzi mi khuvula hi mati, kambe wa ta un'wana loyi a ndzi tlulaka hi matimba, loyi swi nga ndzi faneriki ku ntshunxa ngoti ya tintanghu ta yena; yena ú ta mi khuvula hi Moya lowo Kwetsima ni ndzilo. 17Rihlelo ri le vokweni ra yena; ú ta hlela swinene hinkwaswo leswi nge xivuyeni xa yena a heta: kutani mavele ú ta ma chela enguleni; kambe mungu wona, ú ta wu hisa endzilweni lowu nga timekiki.”

18Kutani a tshama a va khongotela hi timhaka tin'wana leto tala, a ri karhi a twarisa Evhangeli exikarhi ka vanhu. 19

3:19-20
Mt. 14:3-4
Mk. 6:17-18
Kambe Hosi Heroda a a tekile Herodiya, nsati wa makwavo wa yena Filipi, a endla ni swin'wana leswo tala leswi biheke, kutani Yohane a a tala ku n'wi tshinya etimhakeni teto. 20Kutani Heroda a engetela vubihi lebyi hi ku pfalela Yohane ekhotsweni.

Ta ku khuvuriwa ka Yesu

(Mt. 3:13-17; Mk. 1:9-11)

21Loko vanhu hinkwavo va khuvuriwa, ni loko Yesu na yena a khuvuriwile, matilo ma pfuleka a ri karhi a khongela; 22

3:22
Gen. 22:2
Ps. 2:7
Es. 42:1
Mt. 3:17
Mk. 1:11
Lk. 9:35
Moya lowo Kwetsima wu xikela henhla ka yena, wu ri ni xivumbeko lexi fanaka ni xa tuva; kutani rito ri huma etilweni ri ku: “U N'wananga la rhandzekaka, loyi ndzi n'wi tsakelaka swinene.”

Xivongo xa Yesu

(Mt. 1:1-17)

23Yesu a a ri kusuhi ni malembe ya 30 loko a sungula ntirho wa yena; kutani, hi ku ehleketa ka vanhu, a a ri n'wana Yosefa, wa Heli, 24wa Matati, wa Levhi, wa Melki, wa Yanayi, wa Yosefa, 25wa Matatiya, wa Amosi, wa Nahume, wa Esli, wa Nagayi, 26wa Mate, wa Matatiya, wa Semeyini, wa Yoseke, wa Yoda, 27wa Yohana, wa Resa, wa Zerubabele, wa Salatiele, wa Neri, 28wa Melki, wa Adi, wa Kosama, wa Elmadema, wa Ere, 29wa Yoxuwa, wa Eliezere, wa Yorimi, wa Matati, wa Levhi, 30wa Simiyoni, wa Yuda, wa Yosefa, wa Yonama, wa Eliyakimi, 31wa Meleya, wa Mena, wa Matati, wa Natani, wa Davhida, 32wa Yese, wa Obede, wa Bowazi, wa Sala, wa Nasoni, 33wa Aminadaba, wa Admini, wa Arni, wa Esromo, wa Faresi, wa Yuda, 34wa Yakobo, wa Isaka, wa Abrahama, wa Tera, wa Nakori, 35wa Serugi, wa Rhewu, wa Pelege, wa Ebere, wa Sala, 36wa Kayinama, wa Arifakisada, wa Seme, wa Nowa, wa Lameke, 37wa Metuxela, wa Enoko, wa Yarete, wa Maleleyeli, wa Kayinama, 38wa Enosi, wa Seta, wa Adamu, wa Xikwembu.