Xitsonga 1989 (TSO89)
20

Va kaneta matimba ya Yesu

(Mt. 21:23-27; Mk. 11:27-33)

201Siku rin'wana, loko Yesu a dyondzisa vanhu eTempeleni ni ku va tivisa Evhangeli, vaprista lavakulu ni vatsari va fika swin'we ni vakulukumba va tiko, va ku ka yena: 2“Wa nga hi byela leswaku xana u endla swilo leswi hi matimba wahi ke? Loyi a ku nyikeke matimba lawa, i mani ke?” 3A va hlamula a ku: “Na mina ndzi ta mi vutisa xivutiso. 4Ndzi byeleni: Xana nkhuvulo wa Yohane a wu huma etilweni, kumbe eka vanhu ke?” 5Vona va kanetana va ku: “Loko hi ku: ‘A wu huma etilweni’, ú ta ku: ‘Hikwalaho ka yini mi nga pfumelanga eka yena ke?’ 6Kambe loko hi ku: ‘A wu huma eka vanhu’, vanhu hinkwavo va ta hi khandla hi maribye, hikuva hinkwavo va kholwa leswaku Yohane a a ri muprofeta.” 7Kutani va hlamula va ku: “A hi tivi laha a wu huma kona.” 8Hiloko Yesu a ku ka vona: “Na mina, a ndzi nga mi byeri lomu matimba lawa ndzi tirhaka ha wona, ma humaka kona.”

Xifaniso xa nsimu ya vhinya ni vatirhi

(Mt. 21:33-46; Mk. 12:1-12)

9

20:9
Es. 5:1
Kutani a byela vanhu xifaniso lexi, a ku: “Munhu un'wana a a byarile mirhi ya vhinya ensin'wini ya yena, kutani a yi veka emavokweni ya vatirhi, yena a teka riendzo ra nkarhi wo leha. 10Hi nguva ya kona, a rhuma nandza eka vatirhi, leswaku va n'wi nyika mihandzu yin'wana ya vhinya. Kambe vatirhi va n'wi ba, va n'wi tlherisa a nga ri na nchumu. 11A tlhela a rhuma nandza un'wana; na yena va n'wi ba, va n'wi khomisa ni tingana, kutani va n'wi tlherisa a nga ri na nchumu. 12A engeta a rhuma wa vunharhu; yoloye va n'wi boxa timbanga, va n'wi hlongola. 13Endzhaku ka swona, n'wini wa nsimu a ku: ‘Ndzi ta endla yini? Ndzi ta rhuma n'wana wa mina, loyi ndzi n'wi rhandzaka; kumbexana loko va n'wi vona, va ta n'wi chava.’ 14Kambe vatirhi, loko va n'wi vona, va byelana va ku: ‘Mudyandzhaka hi loyi; a hi n'wi dlayeni, leswaku ndzhaka yi va ya hina.’ 15Kutani va n'wi cukumeta ehandle ka nsimu, va n'wi dlaya. Xana n'wini wa nsimu ú ta endla yini hi vona xana? 16Ú ta ta, a ta lovisa vatirhi volavo, a nyika nsimu ya vhinya eka van'wana.”

Loko va twa sweswo, va ku: “Swi nga tshuki swi va tano.”

17

20:17
Ps. 118:22
Kambe Yesu a va languta a ku: “Xana ri vula yini tsalwa leri nge:

“ ‘Ribye leri vaaki va nga ri nyenya,

hi rona leri nga endliwa ribye lerikulu ra yinhla’ xana?

18“Un'wana ni un'wana la nga ta wela ehenhla ka ribye leri, ú ta phyandleka; naswona ri ta phyandlasa loyi ri nga ta n'wi wela henhla.” 19Kutani vaprista lavakulu ni vatsari a va navela ku n'wi khoma enkarhini wolowo, hikuva a va swi vonile leswaku a a vula vona hi xifaniso lexi, kambe a va chava ntshungu.

Ta ku humesela Khezari endzuvo

(Mt. 22:15-22; Mk. 12:13-17)

20Hiloko va xiya nkarhi lowunene, kutani va rhuma tinhlori leti ti tiendlaka vanhu lavo lulama, leswaku ti ta n'wi phasa hi marito ya yena, kutani ti n'wi nyiketa emavokweni ya muyimeri wa vuhosi.

21Vanhu lava va vutisa Yesu va ku: “Mudyondzisi, ha swi tiva leswaku u vulavula ni ku dyondzisa hi ku lulama; a wu yi hi nghohe, kambe u dyondzisa ndlela ya Xikwembu hi ntiyiso. 22Xana swa hi fanela ku humesela Khezari endzuvo, kumbe a swi hi faneli ke?” 23Kambe yena, hi ku vona mano ya vona, a ku ka vona: 24“Ndzi kombeni denari. Yi ni xifaniso xa mani ni vito ra mani ke?” Vona va ku: “I swa Khezari.” 25Hiloko a ku ka vona: “Hikokwalaho, nyikani Khezari leswi nga swa Khezari, ni Xikwembu leswi nga swa Xikwembu.” 26Kutani va tsandzeka ku n'wi phasa hi marito ya yena emahlweni ka vanhu; va hlamala hi ku hlamula ka yena, va miyela.

Xivutiso ehenhla ka ku pfuka eku feni

(Mt. 22:23-33; Mk. 12:18-27)

27

20:27
Mint. 23:8
Vasaduki a va vula leswaku vafi va nge pfuki. Kutani siku rin'wana van'wana va vona va ta eka Yesu, va fika va n'wi vutisa va ku: 28
20:28
Dut. 25:5
“Mudyondzisi, Muxe ú hi tsalele leswi: ‘Loko munhu a tekile nsati, kutani a fa a nga ri na vana, makwavo ú ta sala a hlayisa nsati wa mufi, a pfuxa ndyangu wa makwavo.’ 29Kutani mhaka hi leyi: A ku ri ni vamakwavo va xinuna va 7; lowa mativula a teka nsati, kutani a fa a nga ri na vana. 30Ndzisana ya yena a hlayisa nsati wa mufi, 31na lowa vunharhu a endla sweswo; swi va tano ni ka hinkwavo va 7; va fa, va nga siyanga vana. 32Eku heteleleni, na yena wansati a fa. 33Leswi lava 7 hinkwavo va veke vanuna va wansati loyi, xana hi siku ra ku pfuka eku feni, ú ta va nsati wa mani exikarhi ka vona xana?”

34Yesu a va hlamula a ku: “Vanhu va minkarhi leyi va teka ni ku tekiwa; 35kambe lava nyikiwaka ku vona swa minkarhi leyintshwa ni swa ku pfuka ka vafi, a va ha teki kumbe ku tekiwa; 36a va ha fi, hikuva va fana ni tintsumi, va hundzuka vana va Xikwembu, hi mhaka ya leswi va nga pfuxiwa eku feni. 37

20:37
Eks. 3:6
Loko ku ri ku pfuka ka vafi, Muxe na yena ú tiyisile mhaka loko a ri kusuhi ni xihlahla, kutani a vula leswaku Hosi i Xikwembu xa Abrahama, ni Xikwembu xa Isaka, ni Xikwembu xa Yakobo. 38Hikokwalaho a hi Xikwembu xa lava feke, kambe i xa lava hanyaka; hikuva, eka xona, hinkwavo va hanya.”

39Hiloko vatsari van'wana va n'wi byela va ku: “Mudyondzisi, u vulavule swinene.” 40Kutani a va ha tiyelanga ku n'wi vutisa mhaka yin'wana.

Xivutiso ehenhla ka n'wana Davhida

(Mt. 22:41-46; Mk. 12:35-37)

41Kutani a ku ka vona: “Xana vanhu va vula yini loko va ku: ‘Mesiya i n'wana Davhida’ xana? 42

20:42-43
Ps. 110:1
Kasi yena Davhida ú vurile ebukwini ya Tipisalema a ku:

“ ‘Hosi Xikwembu xi te ka N'wini wanga:

Tana u ta tshama evokweni ra mina ra xinene,

43ndzi ko ndzi veka valala va wena ehansi ka minkondzo ya wena.’

44“Kutani loko Davhida a vula Mesiya a ku i N'wini wa yena, xana a nga va n'wana wa yena hi ndlela yihi xana?”

Ta Yesu loko a sandza vatsari

(Mt. 23:1-36; Mk. 12:38-40; Lk. 11:37-54)

45Loko vanhu hinkwavo va ri karhi va n'wi yingisa, a ku ka vadyondzisiwa va yena: 46“Tivoneleni eka vatsari lava rhandzaka ku famba-famba va ambele tinguvu leto leha, va rhandza ni ku xewetiwa hi mafundzha emintsendzeleni; va hlawula switshamu leswinene emasinagogeni, va tsakela ni ku tshama lomu ko chaviseka eminkhubyeni. 47Hi vona va dyelelaka tinoni ni mindyangu ya tona, va endla ni swikhongelo leswo leha leswaku va ta voniwa. Va ta avanyisiwa hi ku avanyisa loku tlurisaka!”

21

Ta nhlengo wa noni

(Mk. 12:41-44)

211Loko Yesu a tlakusa mahlo, a vona swifumi leswi hoxaka tinyiko ta swona exibyeni xa nhlengo wa Tempele. 2A vona ni noni leyi a yi ri xisiwana, yi hoxa swimalana swimbirhi leswi lavaka ku ringana sente ntsena. 3Kutani a ku: “Hakunene ndzi ri ka n'wina: Noni leyi ya xisiwana yi humesile ku tlula hinkwavo; 4hikuva vanhu lava hinkwavo va humesile tinyiko leti va ti pambuleke exumeni xa vona lexo tala, kasi wansati loyi ú humesile swa vusiwana bya yena, swi nga hinkwaswo leswi a a ta hanya ha swona.”

Ta Yesu loko a tivisa ku onhaka ka Tempele

(Mt. 24:1-2; Mk. 13:1-2)

5Van'wana a va vulavula hi Tempele, va khumba ta ku sasekisiwa ka yona hi maribye layo saseka ni tinyiko ta vagandzeri; kutani Yesu a ku: 6“Loko swi ri leswi mi swi vonaka, ku ta ta masiku lawa ku nga ta ka ku nga ha sali ribye ehenhla ka ribye rin'wana; hinkwawo ma ta hindzimuxiwa.”

Ta swikombiso ni ku xaniseka

(Mt. 24:3-14; Mk. 13:3-13)

7Kutani va vutisa Yesu, va ku: “Mudyondzisi, timhaka leti ti ta humelela rini xana? Xana xikombiso xi ta va xihi xa leswaku ti lava ku humelela ke?” 8Kutani Yesu a ku: “Tivoneleni leswaku mi nga xisiwi, hikuva lavo tala va ta ta hi vito ra mina, un'wana ni un'wana a ku: ‘Mina ndzi yena’, ni leswaku ‘nkarhi wu fikile’! Mi nga va landzi! 9Loko mi twa huwa ya tinyimpi ni ya mikitsikitsi, mi nga tshuki mi chava, hikuva sweswo swi fanele ku rhanga swi humelela, kambe makumu wona ma ta hlwela ku fika.”

10Yesu a engeta a ku ka vona: “Tiko rin'wana ri ta pfukela rin'wanyana, mfumo wun'wana wu ta lwa ni wun'wanyana; 11ku ta va ni ku tsekatseka ka misava; mintungu ni tindlala swi ta va kona ematlhelweni layo tala; ku ta humelela ni swilo leswi chavisaka ngopfu, ni masingita lamakulu lama humaka etilweni.

12“Kambe loko swilo leswi hinkwaswo swi nga si va kona, va ta mi khoma, va mi xanisa, va mi nyiketa emasinagogeni ne makhotsweni, va mi yisa emahlweni ka tihosi ni ka tindhuna hikwalaho ka vito ra mina; 13wu ta va wona nkarhi wa n'wina wo humesa vumbhoni. 14

21:14-15
Lk. 12:11-12
Hikokwalaho swi vekeni emiehleketweni ya n'wina leswaku a mi nga tikarhati ku pfa mi lulamisile leswi mi nga ta hlamurisa swona, 15hikuva mina ndzi ta mi nyika marito ya vutlhari lawa valala va n'wina hinkwavo va nga ta tsandzeka ku lwa na wona ni ku ma kaneta. 16Mi ta nyiketiwa hi vatswari va n'wina, ni vamakwenu, ni maxaka, ni vanakuloni; va ta dlaya van'wana va n'wina; 17mi ta vengiwa hi vanhu hinkwavo hikwalaho ka vito ra mina. 18Kambe a ku nga lovi hambi wu ri nsisi ni wun'we wa tinhloko ta n'wina; 19hi ku tiyisela ka n'wina, mi ta tikumela vutomi.

Ta Yesu loko a tivisa ku onhaka ka Yerusalema

(Mt. 24:15-28; Mk. 13:14-23)

20“Kutakuloko mi vona muti wa Yerusalema wu rhendzeriwile hi mavuthu ya valala, tivani leswaku ku hangalasiwa ka wona ku kusuhi. 21Hi nkarhi wolowo, lava nge Yudiya, a va tsutsumele etintshaveni; lava nga mutini, a va hume ka wona; kutani lava nge handle etikweni, va nga tshuki va nghena emutini. 22

21:22
Hos. 9:7
Masiku walawo ma ta va masiku ya ku avanyisiwa, leswaku hinkwaswo leswi nga matsalweni swi hetiseka. 23Va ta va ni khombo vavasati lava tikeke ni lava mamisaka eminkarhini yoleyo, hikuva ku xaniseka lokukulu ku ta va kona emisaveni, ni vukari bya Xikwembu byi ta wela vanhu lava. 24Va ta dlawa hi fumu, va ta yisiwa va ri mahlonga ematikweni hinkwawo; kutani muti wa Yerusalema wu ta kandziyeriwa hi vamatiko ku kondza loko minkarhi ya vona yi ta va yi herile.

Ta ku humelela ka N'wana-wa-Munhu

(Mt. 24:29-31; Mk. 13:24-27)

25

21:25
Es. 13:10
Ez. 32:7
Yuw. 2:31
Nhlav. 6:12-13
“Masingita ma ta va kona edyambyini, ni le n'wetini, ni le tinyeletini. Laha misaveni, matiko ma ta hela ntamu, ma tshukisiwa hi ku pfuma ka lwandle ni ka magandlati. 26Vanhu va ta titivala hi ku chava ni ku ehleketa leswi nga ta humelela la misaveni, hikuva leswa matimba swa le matilweni swi ta dzinginisiwa. 27
21:27
Dan. 7:13
Nhlav. 1:7
Hi kona va nga ta vona N'wana-wa-Munhu a ta hi papa, a ri ni matimba ni ku kwetsima lokukulu. 28Loko swilo sweswo swi sungula ku humelela, ololokani, mi languta henhla, hikuva ku kutsuriwa ka n'wina ku kusuhi.”

Dyondzo ya murhi wa nkuwa

(Mt. 24:32-35; Mk. 13:28-31)

29Kutani a va byela xifaniso a ku: “Langutani murhi wa nkuwa ni mirhi hinkwayo; 30loko mi yi vona yi hluka, ma swi tiva na n'wina leswaku ximumu xi le kusuhani. 31Hi mukhuva wolowo, loko mi vona swilo sweswo swi humelela, mi ta tiva leswaku Mfumo wa Xikwembu wu le kusuhi. 32Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, rixaka leri ri nga ka ri nga hundzi, ku nga si humelela swilo leswi hinkwaswo. 33Tilo ni misava swi ta hundza, kambe marito ya mina ma nga ka ma nga hundzi.

Hitekani!

34“Tivoneleni leswaku timbilu ta n'wina ti nga tikeriwi hi makolo ni ku pyopyiwa, ni ku vilela hi swa vutomi lebyi, na swona tivoneleni leswaku siku rero ri nga mi tshuketi; 35hikuva, kukotisa xirimbani, ri ta wela hinkwavo lava akeke emisaveni hinkwayo. 36Hitekani ke, mi khongela minkarhi hinkwayo, leswaku mi kuma matimba ya ku pona eka swilo hinkwaswo leswi swi nga ta humelela, ni ku yima mi tiyile emahlweni ka N'wana-wa-Munhu.”

37

21:37
Lk. 19:47
Ninhlekanhi Yesu a a tshama a dyondzisa eTempeleni, kambe nimadyambu a a huma, a ya etlela entshaveni leyi vuriwaka ya Mitlhwari. 38Loko ri xa, tiko hinkwaro a ri vindzuka ri ta ka yena eTempeleni ku ta n'wi yingisa.

22

Ta loko va twanana ku dlaya Yesu

(Mt. 26:1-5,14-16; Mk. 14:1-2,10-11; Yoh. 11:45-53)

221

22:1
Eks. 12:1-27
Nkhuvo wa Xinkwa lexo-ke-comela lowu vuriwaka Paseka, a wu ri kusuhi. 2Kutani vaprista lavakulu ni vatsari a va lava ndlela yo dlaya Yesu, kambe a va chava ntshungu.

3Hiloko Sathana a nghena eka Yudasi, loyi a va ku i Iskariyota, un'wana wa lava khume na vambirhi; 4kutani Yudasi a ya eka vaprista lavakulu, ni ka tindhuna ta valanguteri, ku ya kanela na vona hilaha a nga ta va nyiketa Yesu hakona. 5Vona va tsaka, va pfumela ku n'wi nyika mali. 6Yudasi a nkhensa, kutani a lava nkarhi lowunene wo va nyiketa yena ha wona, ntshungu wu nga swi tivi.

Ta Yesu loko a dya Paseka ni vadyondzisiwa

(Mt. 26:17-25; Mk. 14:12-21; Yoh. 13:21-30)

7Kuteloko ku fikile siku ra Xinkwa lexo-ke-comela, ri nga leri va tlhavaka swinyimpfana swa Paseka ha rona, 8Yesu a rhuma va Petro na Yohane, a ku ka vona: “Yanani, mi ya hi lunghisela nkhuvo wa Paseka, hi ta kota ku wu dya.” 9Vona va ku ka yena: “Hi kwihi laha u lavaka leswaku hi ya ku lunghisela kona xana?” 10A ku ka vona: “Loko mi nghenile emutini, mi ta hlangana ni wanuna la rhwaleke nghotsa ya mati; n'wi landzeni endlwini leyi a nga ta nghena eka yona. 11Kutani mi ta ku ka n'wini wa yindlu: ‘Mudyondzisi ú hi rhumile eka wena, ú ri, yi kwihi yindlu leyi a nga ta dyela eka yona Paseka, a ri ni vadyondzisiwa va yena, ke?’ 12Yena ú ta mi komba yindlu leyikulu leyi nge henhla, leyi andlaleriweke; mi hi lunghisela kona.” 13Hiloko va suka, va ya kuma swi ri hilaha a nga va byela hakona; kutani va lunghisa Paseka.

Ta Xilalelo xa Hosi

(Mt. 26:26-30; Mk. 14:22-26; I Kor. 11:23-26)

14Loko nkarhi wu fikile, a ya eku dyeni swin'we ni vaapostola. 15Kutani a ku ka vona: “Ndzi naverile ngopfu ku dya Paseka leyi na n'wina, ndzi nga si twisiwa ku vaviseka; 16hikuva ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, a ndzi nga ha yi dyi, yi kondza yi hetiseka eMfun'weni wa Xikwembu.”

17Kavaloko a teka xinwelo, a nkhensa a ku: “Tekani, mi siyerisana. 18Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, ku sukela sweswi a ndzi nga ha nwi swa mihandzu ya vhinya, ku kondza ku fika Mfumo wa Xikwembu.”

19A va a teka xinkwa, kutani loko a nkhensile, a xi phema, a va nyika a ku: “Leswi i miri wa mina, [lowu nyiketiwaka hikwalaho ka n'wina; endlani leswi hi ku ndzi anakanya.” 20

22:20
Yer. 31:31-34
Hi mukhuva wolowo, a teka xinwelo loko va lalerile, a ku: “Xinwelo lexi i ntwanano lowuntshwa engatini ya mina, leyi halatiwaka hikwalaho ka n'wina.]Van'wana a va tsalanga tindzimana 19b na 20 21
22:21
Ps. 41:9
Kambe vonani, loyi a ndzi xengaka ú le ku dyeni na mina sweswi. 22Loko a ri N'wana-wa-Munhu, ú ta tifambela hilaha swi bohiweke hakona; kambe, ú ni khombo munhu loyi a n'wi xengaka.” 23Kutani va sungula ku vutisana, va lava ku tiva leswaku a nga va mani exikarhi ka vona, loyi a nga ta swi endla.

Ta vadyondzisiwa loko va kanetana hi ta vukulukumba

24

22:24
Mt. 18:1
Mk. 9:34
Lk. 9:46
Kutani ku humelela ku kanetana exikarhi ka vona ku ta tiva loyi a nga ta langutiwa a ri lonkulu ka vona. 25
22:25-26
Mt. 20:25-27
Mk. 10:42-44
Kambe Yesu a ku ka vona: “Tihosi ta matiko ta ma fuma, kutani vafumi va wona, va vuriwa ‘vahlayisi va tiko’. 26
22:26
Mt. 23:11
Mk. 9:35
Swi nga tshuki swi va tano eka n'wina; kambe lonkulu exikarhi ka n'wina, a a kotise lontsongo; kutani loyi a lerisaka a a kotise la tirhelaka van'wana. 27
22:27
Yoh. 13:12-15
Hikuva lonkulu i mani xana? Xana hi loyi a tshamaka eswakudyeni, kumbe hi loyi a tirhaka ku phamela van'wana xana? Ma swi tiva, hi loyi a tshamaka eswakudyeni. Kambe mina ndzi le xikarhi ka n'wina ndzi ri loyi a tirhelaka van'wana. 28Hi n'wina lava mi tiyiseleke na mina emiringweni ya mina. 29Hilaha Tata wa mina a ndzi nyikeke Mfumo hakona, na mina ndzi mi nyika wona; 30
22:30
Mt. 19:28
eMfun'weni wa mina, mi ta dya ni ku nwa mi ri na mina, kutani mi ta tshama eswiluvelweni, mi avanyisa tinyimba ta Israele leta 12.”

Ta Petro loko a tivisiwa leswaku ú ta landzula Hosi

(Mt. 26:31-35; Mk. 14:27-31; Yoh. 13:36-38)

31Yesu a ku ka Petro: “Simoni, Simoni, yingisa: Sathana ú pfumeleriwile ku mi hlela hinkwenu kukota mavele, 32kambe mina ndzi ku khongelerile, leswaku ku pfumela ka wena ku nga tshuki ku titivala. Kutani wena, loko u ta va u hundzukile, u ta tiyisa vamakwenu.” 33Kutani yena a ku: “Hosi, ndzi tilunghisele ku famba na wena ekhotsweni ni le ku feni.” 34Kambe a ku ka yena: “Petro, ndza ku byela leswaku namuntlha nkuku wu nga si ringa, u ta va u vurile kanharhu leswaku a wu ndzi tivi.”

Ta xinkwamana xa mali, ni nkwama, ni banga

35

22:35
Mt. 10:9-10
Mk. 6:8-9
Lk. 9:3
10:4
Kutani a ku ka vona: “Enkarhini lowu ndzi mi rhumeke mi ri hava xinkwamana xa mali, ni nkwama wa timbuva, ni tintanghu, xana mi ve mi pfumala nchumu ke?” Va ku: “A hi pfumalanga nchumu.” 36A ku ka vona: “Kambe sweswi, loyi a nga ni xinkwamana xa mali, a a xi teke, na wona nkwama a a wu teke, ni loyi a pfumalaka banga,banga, kumbe: savula, fumu a a xavise xiambalo xa yena, a tixavela rona, 37
22:37
Es. 53:12
hikuva ndza mi byela leswaku tsalwa leri nge: ‘Ú hlayiwile ni swidyohi’, ri fanele ku hetiseka eka mina. Kunene timhaka leti nga vuriwa ehenhla ka mina, ta karhi ta hetiseka.” 38Kutani va ku: “Hosi, mabanga mambirhi hi lawa!” A ku ka vona: “Swi ringene!”

Ta Yesu loko a khongela entangeni wa Getsemani

(Mt. 26:36-46; Mk. 14:32-42)

39Kutani a suka a ya eNtshaveni ya Mitlhwari, hi ku tolovela ka yena; na vona vadyondzisiwa va n'wi landza. 40Loko a fikile kona, a ku ka vona: “Khongelani leswaku mi nga ngheni emiringweni.”

41Kutani a suka a ya kulenyana na vona, hi mpfhuka wo ringana ku hoxa ka ribye, kutani a nkhinsama hi matsolo, a khongela, a ku: 42“Tatana, loko u swi rhandza, xinwelo lexi xi tshinete kule na mina! Ntsena ku nga endliwi ku rhandza ka mina, kambe a ku endliwe ku rhandza ka wena.” [ 43Kutani ntsumi yo huma etilweni yi humelela eka yena, yi n'wi tiyisa. 44Kakuloko a ri emaxangwini lamakulu, a khongela hi matimba ngopfu, nyuku wa yena wu ko wu xiririka, wu fana ni mathonsi ya ngati lama tshonelaka emisaveni.]Van'wana a va tsalanga tindzimana 43 na 44 45Loko a hetile ku khongela, a suka a yima, a ta eka vadyondzisiwa, a va kuma va etlele hikwalaho ka gome. 46Kutani a ku ka vona: “Hikwalaho ka yini mi etlele xana? Pfukani, mi khongela, leswaku mi nga ngheni emiringweni.”

Ta Yesu loko a xengiwa ni ku khomiwa

(Mt. 26:47-56; Mk. 14:43-50; Yoh. 18:2-11)

47Loko a ha vulavula, ku humelela ntshungu wa vanhu; na yena loyi a va ku i Yudasi, un'wana wa lava khume na vambirhi, a a wu rhangele emahlweni; a tshinelela Yesu ku n'wi ntswontswa. 48Kambe Yesu a ku ka yena: “Yudasi, xana u nyiketa N'wana-wa-Munhu hi ku n'wi ntswontswa xana?” 49Lava a va ri na Yesu, loko va vona leswi lavaka ku humelela, va ku: “Hosi, xana hi fanela ku teka mabanga hi lwa ke?” 50Kutani un'wana wa vona a ba nandza wa Muprista lonkulu, a n'wi tsema ndleve ya xinene. 51Kambe Yesu a hlamula a ku: “Tshikani! Mi nga ha engeti!” Kutani a khumba ndleve ya nandza yoloye, a n'wi horisa.

52Kutani Yesu a vulavula ni lava nga n'wi tela, va nga vaprista lavakulu ni tindhuna ta Tempele ni vakulukumba, a ku: “Leswi mi humeke, mi ri ni mabanga ni tinhonga, ndzo va xigevenga xana? 53

22:53
Lk. 19:47
21:37
A ndzi ri na n'wina eTempeleni masiku hinkwawo; a mi ndzi khomanga. Kambe sweswi, hi wona nkarhi wa n'wina, hikuva ku fuma munyama.”

Ta Petro loko a landzula Yesu

(Mt. 26:57-58,69-75; Mk. 14:53-54,66-72; Yoh. 18:12-18,25-27)

54Kuteloko va n'wi khomile, va famba na yena, va n'wi yisa endlwini ya Muprista lonkulu. Kambe Petro a a landza hi le kule.

55Loko va tshiverile ndzilo exivaveni, va orha, Petro na yena a tshama exikarhi ka vona. 56Nandza un'wana wa wansati, loko a n'wi vona a tshamile a orha ndzilo, a n'wi langutisisa, a ku: “Loyi na yena, a a ri na munhu luya.” 57Kambe Petro a kaneta, a ku: “Wansati ndziwena, a ndzi n'wi tivi mina munhu loyi!”

58Endzhakunyana un'wana a n'wi vona, a ku: “Na wena, u wa vona.” Kambe Petro a ku: “Munhu ndziwena, a ndzi wa vona mina!”

59Kuteloko ku hundzile awara yi ri yin'we, un'wana a tiyisa, a ku: “Hakunene, na yena loyi, a a ri na luya; swi tiyile hikuva i Mugaleliya.” 60Kambe Petro a ku: “Munhu ndziwena, a ndzi tivi leswi u swi vulaka!” A ku a ha vulavula, nkuku wu ringa. 61Kutani Hosi yi hundzuluka, yi languta Petro; kavaloko Petro a tsundzuka rito ra Hosi, loko yi te ka yena: “Nkuku wu nga si ringa, u ta va u ndzi landzurile kanharhu.” 62Kutani Petro a humela handle, a ya rila hi xiviti.

Ta Yesu loko a tseketseriwa, a biwa

(Mt. 26:67-68; Mk. 14:65)

63Kutani vavanuna lava khomeke Yesu, va n'wi tseketsela, va n'wi ba. 64Kuteloko va n'wi bohile mahlo, va n'wi vutisa va ku: “Vhumbha loyi a ku beke.” 65Kutani va n'wi rhuketela hi swin'wana leswo tala.

Ta Yesu loko a yisiwa ehubyeni

(Mt. 26:59-66; Mk. 14:55-64; Yoh. 18:19-24)

66Loko byi xile, vakulukumba va tiko, va nga vaprista lavakulu ni vatsari, va hlengeletana; kutani va yisa Yesu ehubyeni ya vona. 67Va ku ka yena: “Loko u ri Mesiya, hi byele!” Yena a va hlamula a ku: “Hambi ndzi mi byela, a mi nga pfumeri, 68ni loko ndzi mi vutisa, a mi nga hlamuri. 69Ku sukela sweswi, N'wana-wa-Munhu ú ta tshama evokweni ra xinene ra Xikwembu xa matimba hinkwawo.”

70Hinkwavo va n'wi hlamula va ku: “Xana hileswaku u N'wana wa Xikwembu ke?” A ku ka vona: “Ma vula leswaku ndzi yena.” 71Kutani va ku: “Ha ha lavela yini vumbhoni xana? Na hina hi swi twile swi huma enon'wini wa yena.”