Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ta ku rhumiwa ka lava khume na vambirhi

(Mt. 10:5-15; Mk. 6:7-13)

91Yesu a hlengeleta lava khume na vambirhi, a va nyika matimba ni vuhosi ku hlongola mademona, ni ku horisa lava vabyaka. 2Kutani a va rhuma ku ya twarisa Mfumo wa Xikwembu ni ku hanyisa vavabyi. 3

9:3-5
Lk. 10:4-11
Mint. 13:51
A ku ka vona: “Loko swi ri swa ndlela, mi nga teki nchumu, hambi yi ri nhonga, kumbe nkwama, hambi ti ri timbuva, kumbe mali, hambi swi ri swiambalo swo ncinca. 4Kutani loko vanhu va mi amukela endyangwini wa vona, tshamani na vona, mi ko mi suka emutini wolowo. 5Kambe loko va nga mi amukeli, humani emutini wa kona, kutani mi phumunha ntshuri emilengeni ya n'wina; swi ta va vumbhoni eka vona.” 6Hiloko va huma, va famba hi miti, va ri karhi va twarisa Evhangeli, hinkwako va hanyisa vavabyi.

Ta ku kanakana ka Heroda

(Mt. 14:1-12; Mk. 6:14-29)

7

9:7-8
Mt. 16:14
Mk. 8:28
Lk. 9:19
Hosi Heroda a twa hinkwaswo leswi humelelaka, kutani a kanakana ngopfu, hikuva van'wana a va ku: “Yohane ú pfukile eku feni.” 8Van'wana a va ku: “Eliya ú humelele.” Van'wana a va ku: “Un'wana wa vaprofeta va khale ú pfukile eku feni.” 9Kambe Heroda a ku: “Loko a ri Yohane, ndzi n'wi tsemile nhloko; kutani loyi ndzi twaka timhaka ta yena leto tano i mani ke?” Kutani a a navela ku n'wi vona.

Ta ku phameriwa ka vanhu va 5 000

(Mt. 14:13-21; Mk. 6:30-44; Yoh. 6:1-14)

10Kuteloko vaapostola va vuyile, va rungulela Yesu hinkwaswo leswi va swi endleke, kutani a va teka, a ya na vona ematlhelweni ya muti wa Betsayida va ri voxe. 11Loko mintshungu yi swi tivile, yi n'wi landza, kutani a yi amukela, a vulavula na yona hi ta Mfumo wa Xikwembu, a hanyisa hinkwavo lava navelaka ku hanyisiwa.

12Loko dyambu ri lava ku pela, lava khume na vambirhi va ta ka yena va ku: “Tlherisa ntshungu leswaku wu ya emitini ni swimitaneni leswi nga kusuhani, ku ya kuma byetlelo ni swakudya kona, hikuva haleno hi le mananga.” 13Kambe a ku ka vona: “Va phameleni n'wina!” Vona va ku: “Leswi hi nga na swona, a swi tluri ntlhanu wa swinkwa ni tinhlampfi timbirhi, ehandle ka loko hi nga ya xavela vanhu lava hinkwavo eswakudya.” 14(Hikuva vanhu va kona a va lava ku ringana 5 000.) Kambe Yesu a ku ka vadyondzisiwa va yena: “Va tshamisiseni hi mintlawa ya vanhu va 50.” 15Kutani va endlisa sweswo, va va tshamisisa hinkwavo. 16Kavaloko Yesu a teka swinkwa swa ntlhanu, ni tinhlampfi timbirhi, a languta henhla etilweni, a nkhensa, a phemelela, a nyika vadyondzisiwa leswaku va ya phamela ntshungu. 17Va dya va xurha hinkwavo, kutani ku rholeriwa mahlanhla lawa va ma siyeke, ma tata swirhundzu swa 12.

Ta Petro loko a vula leswaku Yesu i mani

(Mt. 16:13-19; Mk. 8:27-29)

18Siku rin'wana, loko Yesu a khongela etlhelweni, a ri ni vadyondzisiwa va yena, a va vutisa a ku: “Vanhu va ri ndzi mani xana?” 19

9:19
Mt. 14:1-2
Mk. 6:14-15
Lk. 9:7-8
Va hlamula va ku: “Van'wana va ri, u Yohane Mukhuvuri. Van'wana va ri, hi we Eliya. Kambe van'wana va vula leswaku un'wana wa vaprofeta va khale ú pfukile eku feni.” 20
9:20
Yoh. 6:68-69
A ku ka vona: “N'wina ke, mi ri ndzi mani xana?” Simoni Petro a hlamula a ku: “U Mesiya wa Xikwembu.”

Ta Yesu loko a tivisa rifu ra yena

(Mt. 16:20-28; Mk. 8:30 – 9:1)

21Kutani a va laya ni ku va lerisa leswaku va nga tshuki va byela munhu mhaka leyi. 22A engeta a ku: “N'wana-wa-Munhu ú ta fanela ku twisiwa ku vaviseka lokukulu, a soriwa hi vakulukumba ni vaprista lavakulu, ni vatsari; ú ta dlawa, a tlhela a pfuka eku feni hi siku ra vunharhu.”

23

9:23
Mt. 10:38
Lk. 14:27
Kutani a byela vanhu hinkwavo a ku: “Loko munhu a lava ku ndzi landza, a a titshike, a tirhwexa xihambano xa yena siku rin'wana ni rin'wana, kutani a ndzi landza. 24
9:24
Mt. 10:39
Lk. 17:33
Yoh. 12:25
Hikuva la rhandzaka ku tihlayisela vutomi bya yena, ú ta lahlekeriwa hi byona, kambe la lahlekeriwaka hi vutomi bya yena hikwalaho ka mina, ú ta byi ponisa. 25Hikokwalaho, loko munhu a kota ku fuwa misava hinkwayo kambe a tilahlekisa kumbe ku tilovisa, swi ta n'wi pfuna yini ke? 26La khomiwaka hi tingana hikwalaho ka mina ni marito ya mina, N'wana-wa-Munhu na yena ú ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka munhu loyi, siku a vuyaka eku kwetsimeni ka yena, a ri na Tata wa yena ni tintsumi leto hlawuleka. 27Kunene ndzi ri ka n'wina: Exikarhi ka lava nga kwala, ku ni van'wana lava nga ta ka va nga khumbiwi hi rifu va nga si vona Mfumo wa Xikwembu.”

Ta ku hundzuka ka nghohe ya Yesu

(Mt. 17:1-8; Mk. 9:2-8)

28

9:28-35
II Pet. 1:17-18
A swi lava ku ringana masiku ya 8 endzhaku ka loko Yesu a vurile marito lawa. Kutani a teka Petro, na Yohane, na Yakobo, a tlhandlukela entshaveni ku ya khongela. 29Loko a ri karhi a khongela, nghohe ya yena yi vonaka yi hundzukile, swiambalo swa yena swi basa, swi vangama. 30Kutani hi nomu lo, ku humelela vavanuna vambirhi va vulavula na yena, va nga vona Muxe na Eliya. 31Va humelela va ri lava kwetsimaka, kutani va vulavula hi ta ku hundza ka yena emisaveni, loku nga ta fanela ku endleka eYerusalema. 32Petro ni lava a va ri na yena a va khomiwile hi vurhongo; kambe loko va sisimuka, va vona Yesu a vangama, va vona ni vavanuna vambirhi va yimile na yena. 33Loko vavanuna lava va suka va n'wi siya, Petro a ku ka yena: “N'wini wanga, swi sasekile loko hi ri kwala; a hi akeni mintsonga minharhu, wun'wana wa wena, wun'wana wa Muxe, wun'wana wa Eliya.” A a nga tivi lexi a xi vulaka. 34A ku a ha vula sweswo, papa ri ta, ri ta va funengeta; loko va ri endzeni ka rona, vadyondzisiwa lava va khomiwa hi ku chava. 35
9:35
Es. 42:1
Mt. 3:17
12:18
Mk. 1:11
Lk. 3:22
Kutani rito ri huma epapeni ri ku: “Loyi i N'wananga, loyi ndzi n'wi hlawuleke, n'wi yingiseni!” 36Loko rito ri miyela, va vona Yesu a ri yexe. Vadyondzisiwa va tshama hi timhaka teto nkarhi wolowo, va nga runguleli munhu na xin'we xa leswi va swi voneke.

Ta Yesu loko a hanyisa n'wana la nga ni moya wa thyaka

(Mt. 17:14-21; Mk. 9:14-29)

37Siku leri tlhandlamaka, loko va rhelerile hi le ntshaveni, ntshungu lowukulu wu hlangana na Yesu. 38Kutani wanuna un'wana a tshuka a huwelela a ri entshungwini a ku: “Mudyondzisi, ndza ku khongela, languta n'wana wa mina, hikuva hi yena n'wana wa mina a ri yexe. 39Loko moya wu n'wi khoma, kan'we-kan'we wu huwelela, wu n'wi rhurhumerisa, wu n'wi tlhutlhisa xikhuvi, wu n'wi tlatlalata, kutani loko wu n'wi tshika, wu huma hi ku nonon'hwa. 40Ndzi komberile vadyondzisiwa va wena leswaku va wu hlongola, kambe va tsandzekile.” 41Yesu a hlamula a ku: “Ha! Rixaka leri nga pfumeriki, lero homboloka, ndzi ta va na n'wina ni ku mi lehisela mbilu ku fikela rini ke? Tisa n'wana wa wena haleno!”

42Loko n'wana a ha tshinela, demona ri n'wi tlatlalata, ri n'wi rhurhumerisa, kambe Yesu a tshinya moya lowu wa thyaka, a hanyisa n'wana, a n'wi yisa eka tata wa yena. 43Kutani hinkwavo va hlamala vuhosi lebyikulu bya Xikwembu.

Ta Yesu loko a tlhela a tivisa rifu ra yena

(Mt. 17:22-23; Mk. 9:30-32)

Loko hinkwavo va ha hlamala hinkwaswo leswi Yesu a swi endleke, yena a byela vadyondzisiwa va yena a ku: 44“Rhiyani tindleve mi yingisa swinene. Ndzi ri: N'wana-wa-Munhu ú ta nyiketiwa emavokweni ya vanhu.” 45Kambe vadyondzisiwa a va twisisanga marito lawa, a ma tumberile eka vona, leswaku va nga ma twisisi; a va chava ni ku n'wi vutisa leswi ma vulaka swona.

Lonkulu i mani?

(Mt. 18:1-5; Mk. 9:33-37)

46

9:46
Lk. 22:24
Kutani ku humelela ku kanetana exikarhi ka vona; a va lava ku tiva leswaku la nga nkulukumba eka vona i mani. 47Kambe Yesu, hi ku tiva miehleketo ya vona, a teka n'wana, a n'wi yimisa kusuhi na yena, kutani a ku ka vona: 48
9:48
Mt. 10:40
Lk. 10:16
Yoh. 13:20
“Un'wana ni un'wana la amukelaka n'wana loyi hi vito ra mina, wa ndzi amukela, kutani un'wana ni un'wana la ndzi amukelaka, ú amukela ni loyi a ndzi rhumeke. Hikuva la nga lontsongo exikarhi ka n'wina hinkwenu, hi yena loyi a nga lonkulu.”

49Kutani Yohane a engeta a ku: “N'wini wanga, hi vonile munhu un'wana la hlongolaka mademona hi vito ra wena, kutani hi n'wi siverile, hikuva a nga famba-fambi na hina.” 50Yesu a ku ka yena: “Mi nga n'wi siveli, hikuva loyi a nga lwiki na n'wina, ú yima na n'wina.”

Ta muti wa Vasamariya lowu alaka ku amukela Yesu

51Loko nkarhi wa ku susiwa ka yena emisaveni wu lava ku fika, Yesu a kanya mbilu, a khoma ndlela yo ya eYerusalema. 52Kutani a rhuma van'wana leswaku va ya n'wi rhangela emahlweni; va suka, kutani va ya nghena emutini wa Vasamariya leswaku va n'wi lunghisela kona. 53Kambe vanhu va kona a va n'wi amukelanga, hikuva a a kongomile eYerusalema. 54

9:54
II Tih. 1:9-16
Vadyondzisiwa va yena Yakobo na Yohane, loko va swi vona va ku: “Hosi, xana wa swi lava leswaku hi vitana ndzilo wu xika hi le tilweni wu va hisa ke?”Van'wana va ri: wu va hisa ke, hilaha Eliya a nga swi endla hakona? 55Kambe Yesu a hundzuluka, a va tshinya, [a ku: “Moya lowu mi nga na wona, a mi wu tivi. 56Hikuva N'wana-wa-Munhu a nga tanga ku ta lovisa vanhu, kambe ku ta va ponisa.”]Van'wana a va tsalanga marito lawa Kutani va ya emutini wun'wana.

Ta vanhu lava navelaka ku landza Yesu

(Mt. 8:19-22)

57Loko va ha ri endleleni, munhu un'wana a ku ka yena: “Ndzi ta ku landza hinkwako lomu u yaka kona.” 58Yesu a n'wi hlamula a ku: “Vahlati va ni mincele, ni tinyanyana ti ni swisaka, kambe N'wana-wa-Munhu a nga na laha a nga seketelaka nhloko ya yena kona.”

59Eka un'wana a ku: “Ndzi landze!” Yoloye a hlamula a ku: “Hosi,Van'wana a va tsalanga rito leri wa nga ndzi pfumelela ndzi rhanga hi ku ya lahla tatana.” 60Yesu a ku ka yena: “Tshika vafi, va lahla vafi va vona; kambe wena famba, u ya twarisa ta Mfumo wa Xikwembu.”

61

9:61
I Tih. 19:20
Un'wana kambe a ku: “Ndzi ta ku landza, Hosi, kambe ndzi pfumelele ndzi rhanga ndzi ya lelana ni va le kaya.” 62Hiloko Yesu a ku ka yena: “Munhu loyi a vekaka voko ra yena exikon'wini, kutani a hundzuluka a languta ndzhaku, a nga lulameriwanga hi Mfumo wa Xikwembu.”

10

Ta ku rhumiwa ka vadyondzisiwa va 72

101Endzhaku ka sweswo Hosi yi veka van'wana va 72Van'wana va ri: van'wana va 70 yi va rhuma ha vambirhi-mbirhi, leswaku va yi rhangela emahlweni, emitini hinkwayo ni hinkwako lomu yi anakanyaka ku hundza hi kona. 2

10:2
Mt. 9:37-38
Yi ku ka vona: “Ku tshovela i kukulu, kambe vatirhi a va talanga; hikokwalaho, khongelani n'wini wa ntshovelo leswaku a rhuma vatirhi eku tshoveleni ka yena. 3
10:3
Mt. 10:16
Yanani ke; maswivo ndza mi rhuma, mi fana ni swinyimpfana exikarhi ka timhisi. 4
10:4-11
Mt. 10:7-14
Mk. 6:8-11
Lk. 9:3-5
Mi nga teki xinkwamana xa mali, kumbe nkwama wa timbuva, kumbe tintanghu; mi nga xewetani na munhu endleleni. 5Emutini wihi ni wihi lowu mi nga ta nghena eka wona, rhangani mi ku: ‘Ku rhula a ku ve ni ndyangu lowu!’ 6Kutani loko munhu wo rhula a ri kona kwalaho, ku rhula ka n'wina ku ta va ka yena; kambe loko swi nga ri tano, ku ta tlhelela eka n'wina. 7
10:7
I Kor. 9:14
I Tim. 5:18
Tshamani emutini wolowo, mi dya ni ku nwa leswi va mi nyikaka swona, hikuva la tirhaka ú lulameriwe hi hakelo ya yena. Mi nga rhurharhurhi hi miti.

8“Loko mi nghena emutini, kutani vanhu va kona va mi amukela, dyanani leswi vekiwaka emahlweni ka n'wina; 9hanyisani vavabyi va kona, mi ku ka vona: ‘Mfumo wa Xikwembu wu mi tshinelele.’ 10

10:10-11
Mint. 13:51
Kambe loko mi nghena emutini wun'wana kutani va nga mi amukeli, humani mi ya emintsendzeleni ya wona, mi ku: 11‘Ntshuri wa muti wa n'wina lowu wu hi namarheleke milenge, ha wu phumunha wu sala na n'wina; hambiswiritano, tivani leswaku Mfumo wa Xikwembu wu tshinerile.’ 12
10:12
Gen. 19:24-28
Mt. 11:24
10:15
Ndza mi byela leswaku Sodoma ú ta vevukiseriwa ku tlula muti wolowo hi siku ra ku avanyisiwa.

Ta ku tshinyiwa ka miti leyi nga hundzukiki

(Mt. 11:20-24)

13

10:13
Es. 23:1-18Yuw. 3:4-8
Am. 1:9-10
Zak. 9:2-4
“U ni khombo, wena Korazini, na wena Betsayida, hikuva mahlori lama endliweke eka n'wina, loko onge ma endliwile le Tiri na Sidoni, ingi miti leyi yi hundzukile khale yi ambele swiambalo leswo khwaxa, yi tshamile enkumeni. 14Nisweswi miti ya Tiri na Sidoni yi ta vevukiseriwa ku tlula n'wina hi siku ra ku avanyisiwa. 15
10:15
Es. 14:13-15
Na wena Kapernawume:

“ ‘Xana u ta tlakusiwa ku ya fika etilweni ke?

E-e, u ta tsongahatiwa ku fikela eTiheleni.’

16

10:16
Mt. 10:40
Mk. 9:37
Lk. 9:48
Yoh. 13:20
“Loyi a mi yingisaka, wa ndzi yingisa; ni loyi a mi fularhelaka, wa ndzi fularhela. Loyi a ndzi fularhelaka, ú fularhela Loyi a ndzi rhumeke.”

Ta ku vuya ka vadyondzisiwa va 72

17Lava 72Van'wana va ri: Lava 70 va vuya hi ku tsaka, va ku: “Hosi, na wona mademona ma hi yingisa, loko hi tirhisa vito ra wena.” 18Yesu a ku ka vona: “Ndzi vonile Sathana, a wa hi le tilweni tanihi rihati. 19

10:19
Ps. 91:13
Vonani, ndzi mi nyika matimba ya ku kandziyela tinyoka ni swipame, ni ya ku hlula ntamu hinkwawo wa Nala; kutani a ku na nchumu lowu nga ta mi vavisa. 20Hambiswiritano, mi nga tsaki hi leswi mimoya yi mi yingisaka; kambe tsakani hi leswi mavito ya n'wina ma tsariweke etilweni.”

Ta Yesu loko a tala hi ku tsaka

(Mt. 11:25-29; 13:16-17)

21Enkarhini wolowo Moya lowo Kwetsima wu n'wi tshukatshukisa hi ku tsaka, a ku: “Ndza ku nkhensa Tatana, Hosi ya tilo ni misava, hikuva timhaka leti, u ti fihlele lavo tlhariha ni lava mano, kambe u ti pfuletele lavatsongo. Ina, Tatana, u swi lavise sweswo.

22

10:22
Yoh. 3:35
10:15
“Tatana ú vekile swilo hinkwaswo emavokweni ya mina; kutani a ku na loyi a tivaka N'wana leswaku i mani, loko a nga ri Tatana; naswona a ku na loyi a tivaka Tatana leswaku i mani, loko a nga ri N'wana, ni loyi N'wana a lavaka ku hlavutela Tatana eka yena.”

23Kutani a hundzuluka a languta vadyondzisiwa va yena, a ku ka vona hi tlhelo: “Ma katekile mahlo lama vonaka leswi mi swi vonaka! 24Hikuva ndza mi byela leswaku vaprofeta lavo tala ni tihosi leto tala, va naverile ku vona leswi mi swi vonaka, kambe a va swi vonanga; hambi ku ri ku twa leswi mi swi twaka, a va swi twanga.”

Xifaniso xa Musamariya wa musa

25

10:25-28
Mt. 22:35-40
Mk. 12:28-34
Kutani mudyondzisi un'wana wa Nawu a ta ku ta n'wi ringa a ku: “Mudyondzisi, ndzi ta endla yini ku kuma vutomi lebyi nga heriki?” 26Yesu a ku ka yena: “Ku tsariwile yini eNawini? U hlaya yini kona?”Kumbe: U wu hlaya hi mukhuva wihi? 27
10:27
Levh. 19:18
Dut. 6:5
A hlamula a ku: “ ‘Rhandza Hosi Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni matimba ya wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako.’ Naswona: ‘Rhandza munhu-kuloni kukota loko u tirhandza.’ ” 28
10:28
Levh. 18:5
Yesu a ku ka yena: “U hlamule swinene, endla sweswo, u ta hanya.” 29Kambe yena, hi ku navela ku tiendla la lulameke, a ku ka Yesu: “Munhu-kulorhi i mani xana?”

30Kutani Yesu a hlamula, a ku: “Munhu un'wanyana a a rhelela hi le Yerusalema, a ya eYeriko, kutani a wela emavokweni ya swigevenga, swi n'wi hluvula swiambalo, swi n'wi ba, kutani swi suka swi famba, swi n'wi siya a ri kusuhi ni ku fa. 31Kutani ku tshuka ku humelele muprista, a rhelela hi ndlela yoleyo; loko a n'wi vona, a papalata. 32Ku ta fika Mulevhi kwalaho, kutani loko a n'wi vona, na yena a papalata. 33Kambe Musamariya un'wana loyi na yena a a ri eriendzweni, a fika laha munhu loyi a nga kona; loko a n'wi vona, a n'wi twela vusiwana, 34a ta kusuhi na yena, a n'wi chela mafurha ni vhinyo etimbangeni, a bohelela, a n'wi gadisa xifuwo lexi a a famba ha xona, a n'wi yisa endlwini ya vaendzi, kutani a n'wi tshungula kona. 35Nimixo a humesa mali leyi laviwaka, a nyika n'wini wa yindlu, a ku ka yena: ‘N'wi tshungule; hinkwaswo leswi u nga ta swi humesa ku tlula mali leyi, ndzi ta ku tlherisela swona, siku ndzi vuyaka.’ 36Hi ku vona ka wena, xana i mani, eka lavanharhu lava, la nga va munhu-kulobye wa munhu loyi a weleke emavokweni ya swigevenga xana?” 37Yena a ku: “Hi loyi a n'wi endleleke tintswalo.” Yesu a ku ka yena: “Famba, u ya endlisa sweswo na wena.”

Ta Yesu loko a endzela Marta na Mariya

38

10:38-39
Yoh. 11:1
Loko Yesu a ri karhi a hundzela emahlweni na vadyondzisiwa, a nghena emutini wun'wana, kutani wansati loyi a va ku i Marta, a n'wi rhurhela. 39Marta a a ri ni makwavo, loyi a va ku i Mariya, loyi a nga ta a ta tshama emilengeni ya Hosi, a yingisa marito ya yona. 40Kambe Marta a a khomekile ngopfu hi mintirho yo lunghisela vayeni; hiloko a ta eka Yesu, a ku: “Hosi, xana a hi nchumu eka wena loko makwerhu a ndzi tshika ndzi tirhela vayeni ndzi ri ndzexe? N'wi byele a ndzi pfuna.” 41Kambe Hosi yi n'wi hlamula, yi ku: “Marta, Marta, u vilela ni ku tikarhata hi leswo tala; 42kasi xilo lexi lavekaka ngopfu i xin'we ntsena,Van'wana va ri: kasi swilo leswi pfumariwaka a swi talanga, xi ngo va xin'we ntsena kutani Mariya ú tihlawulele ku averiwa lokunene, loku a nga ta ka a nga tekeriwi kona.”

11

Yesu a dyondzisa hi ta ku khongela

(Mt. 6:9-15; 7:7-11)

111Yesu a a khongela exivandleni xin'wana; loko a hetile, un'wana wa vadyondzisiwa va yena a ku ka yena: “Hosi, hi dyondzise ku khongela, hikuva Yohane na yena ú dyondzisile vadyondzisiwa va yena.” 2Kutani Yesu a ku ka vona: “Loko mi khongela, mi nge:

“ ‘Tatana,Van'wana va ri: Tata wa hina la nge matilweni (vonani Mt. 6:9) vito ra wena a ri hlawuleke;

a ku te ku fuma ka wena;Van'wana engetela: ku rhandza ka wena a ku endliwe emisaveni tanihi loko ku endliwa etilweni ni (vonani Mt. 6:10)

3u hi nyika masiku hinkwawo

vuswa bya hina bya siku rin'wana ni rin'wana;Kumbe: vuswa bya hina bya siku ra mundzuku

4hi rivalele swidyoho swa hina,

hikuva na hina hi rivalela mani na mani la nga ni nandzu eka hina;

u nga hi yisi emiringweni.’ ”Van'wana va ri: ... emiringweni, kambe ni ponise eka Lowo biha (vonani Mt. 6:13)

5A engeta a ku ka vona: “Un'wana wa n'wina a nga va ni nakulobye, kutani a ya eka yena exikarhi ka vusiku, a ku ka yena: 6‘Nakulorhi, ndzi lombe swinkwa swinharhu hikuva nakulorhi un'wana la nge riendzweni ú fikile kwala ka mina, kutani ndzi pfumala leswi ndzi nga n'wi fihlutaka ha swona.’ 7Kambe yena a n'wi hlamula a ri ndlwini a ku: ‘U nga ndzi karhati, nyangwa yi pfariwile; mina ni vana hi etlele, a ndzi swi koti ku pfuka, ndzi ku nyika.’ 8Mina ndzi ri: Hambiloko a nga lavi ku pfuka a n'wi nyika, hi mhaka ya vunakulobye bya vona ú ta kala a pfuka, a n'wi nyika hinkwaswo leswi a swi lavaka hikuva wa sindzisa. 9Hikokwalaho ke ndzi ri ka n'wina: Kombelani, mi ta nyikiwa; lavani, mi ta swi kuma; gongondzani, mi ta pfuleriwa, 10hikuva un'wana ni un'wana la kombelaka, wa nyikiwa; la lavaka, wa swi kuma; ku ta pfuleriwa la gongondzaka. 11Xana i tatana wihi exikarhi ka n'wina, loyi a nga nyikaka n'wana wa yena enyoka, loko a kombela nhlampfi ke? 12Ni loko a kombela tandza, ú ta n'wi nyika xipame xana? 13Kutani ke, leswi n'wina mi nga vanhu va tihanyi, mi tivaka ku nyika vana va n'wina swilo leswinene, xana Tatana wa le tilweni a nge tlurisi ngopfu ku nyika Moya lowo Kwetsima eka lava kombelaka ka yena xana?”

Ta Yesu na Belzebule

(Mt. 12:22-30; Mk. 3:20-27)

14Yesu a a ri eku hlongoleni ka demona leri a ri endle munhu ku va mbheveve; loko ri humile, munhu loyi wa mbheveve a vulavula, kutani ntshungu wu hlamala. 15

11:15
Mt. 9:34
10:25
Van'wana exikarhi ka vona va ku: “Ú hlongola mademona hi Belzebule, hosi ya mademona.” 16
11:16
Mt. 12:38
16:1
Mk. 8:11
Van'wana na kambe va n'wi ringa hi ku n'wi kombela xikombiso xo huma etilweni. 17Kambe yena, hi ku tiva miehleketo ya vona, a ku ka vona: “Mfumo wun'wana ni wun'wana lowu avanaka hi le xikarhi, wu hundzuka wa hava; yindlu yin'wana ni yin'wana ya wona ya wa. 18Hikokwalaho loko Sathana na yena a avana hi le xikarhi, mfumo wa yena wu ta tiyisa ku yini?—leswi mi vulaka leswaku ndzi hlongola mademona hi Belzebule! 19Loko kunene ndzi hlongola mademona hi Belzebule, vana va n'wina va ma hlongola hi mani xana? Hikwalaho va ta va vaavanyisi va n'wina. 20Kambe loko ndzi hlongola mademona hi matimba ya Xikwembu, swi vula leswaku Mfumo wa Xikwembu wu vile wu fikile eka n'wina. 21Loko nhenha ya matimba yi khomile matlhari yi rindza yindlu ya yona, swilo leswi yi swi fuweke swi hlayisekile; 22kambe loko ku humelela un'wana loyi a yi tlulaka hi matimba kutani a yi hlula, ú ta yi tekela matlhari ya yona hinkwawo lawa a yi ma tshemba, kutani ú ta avela vanhu leswi a swi phangheke. 23
11:23
Mk. 9:40
Loyi a nga yimiki na mina, ú lwa na mina; kutani loyi a nga hlengeletiki na mina, wa hangalasa.

Ta moya wa thyaka loko wu tlhela wu vuya

(Mt. 12:43-45)

24“Loko moya wa thyaka wu sukile eka munhu, wu ya emananga ku ya lava ku wisa, kutani loko wu tsandzeka ku ku kuma, wu ku: ‘Ndzi ta tlhelela endlwini ya mina leyi ndzi humeke eka yona.’ 25Kutani loko wu fika, wu yi kuma yi kukuriwile, yi lunghisiwile. 26Hiloko wu tlhela, wu ya teka mimoya yin'wana ya 7 leyo biha ku tlula wona, kutani yi nghena, yi tshama endlwini leyi, kutani matshamele yo hetelela ya munhu loyi ma tlula layo sungula hi ku biha.”

Nkateko wa xiviri

27Loko Yesu a ha vulavula timhaka teto, wansati a tlakusa rito a ri entshungwini, a ku ka yena: “Ku katekile wansati la ku velekeke, la ku mamiseke!” 28Yesu a ku: “Ngopfu ku katekile lava yingisaka Rito ra Xikwembu, va vuya va ri hlayisa!”

Ta lava kombelaka mahlori

(Mt. 12:38-42; Mk. 8:12)

29

11:29
Mt. 16:4
Mk. 8:12
Loko mintshungu yi ya yi ri karhi yi andza, a engeta a ku: “Rixaka leri ri bihile, ri kombela mahlori, kambe ri nga ka ri nga nyikiwi wona, loko ma nga ri mahlori ya Yonasi. 30
11:30
Yon. 3:4
Hikuva hilaha Yonasi a nga va mahlori hakona eka Vaninivha, N'wana-wa-Munhu na yena ú ta va mahlori eka rixaka leri. 31
11:31
I Tih. 10:1-10
II Tikr. 9:1-12
Hi siku ra ku avanyisiwa, hosi ya wansati ya le dzongeni yi ta pfuka eku feni swin'we ni vavanuna va rixaka leri, yi va avanyisa, hikuva yi sukile emakun'wini ya misava ku ta yingisa vutlhari bya Solomoni, kutani maswivo, leswi nga kwala i swikulu ku tlula Solomoni. 32
11:32
Yon. 3:5
Hi siku ra ku avanyisiwa, vavanuna va Ninivha va ta humelela swin'we ni rixaka leri, va ri avanyisa, hikuva va hundzukile loko va khongoteriwa hi Yonasi, kutani maswivo, leswi nga kwala i swikulu ku tlula Yonasi.

Ta ku voningiwa ka miri

(Mt. 5:15; 6:22-23)

33

11:33
Mt. 5:15
Mk. 4:21
Lk. 8:16
“A ku na munhu la lumekaka rivoni, a ri veka laha ku fihlekeke, kumbe ku ri khubumeta hi xirhundzu; kambe ú ri veka ehenhla, leswaku lava nghenaka va vona ku vonakala. 34Rivoni ra miri wa wena i tihlo; loko tihlo ra wena ri tsakile, miri wa wena hinkwawo wu le ku vonakaleni; kambe loko ri nga lulamanga, miri wa wena na wona wu le munyameni. 35Hikokwalaho tivonele leswaku ku vonakala loku nga ka wena ku nga vi munyama. 36Loko kunene miri wa wena hinkwawo wu ri eku vonakaleni, ku ri hava laha ku nga ni munyama, miri kinkwawo wu ta voningiwa, kukota loko rivoni ri ku voninga hi ku vonakala ka rona.”

Ta Yesu loko a sandza Vafarisi ni vadyondzisi va Nawu

(Mt. 13:1-36; Mk. 12:38-40; Lk. 20:45-47)

37Loko Yesu a ha vulavula, Mufarisi un'wana a n'wi kombela ku ya a ya fihlula na yena; kutani Yesu a nghena, a tshama eswakudyeni. 38Kambe Mufarisi a hlamala loko a vona leswaku a nga rhanganga hi ku hlamba a nga si dya. 39Kutani Hosi yi ku ka yena: “N'wina Vafarisi, mi hlantswa ndzheko ni nkambana ehandle, kasi endzeni mi tele makwanga ni lunya. 40Swihunguki ndzin'wina! Loyi a nga endla swa le handle, xana a nga endlanga ni swa le ndzeni xana? 41Kambe nyikani swilo leswi nge ndzeni ka swibya eka swisiwana, hi kona hinkwaswo swi nga ta va swi basile eka n'wina.

42

11:42
Levh. 27:30
“Mi ni khombo n'wina Vafarisi, hikuva mi humesa vukhume bya ximbowa-mbowani, ni bya mbowa, ni bya matsavu hinkwawo, kasi a mi na mhaka ni ku lulama na rirhandzu ra Xikwembu! A mi fanerile ku endla swilo leswi, loko mi ri karhi mi endla ni leswiya swin'wana.

43“Mi ni khombo n'wina Vafarisi, hikuva mi rhandza switshamu swa le mahlweni emasinagogeni, ni ku xewetiwa hi mafundzha emintsendzeleni.

44“Mi ni khombo n'wina, hikuva mi fana ni masirha lama nga vonakiki, lawa vanhu va ma kandziyelaka va nga ma tivi.”

45Kutani un'wana wa vadyondzisi va Nawu a hlamula a ku: “Mudyondzisi, loko u vula sweswo, wa hi sandza na hina.” 46Kambe Yesu a ku: “Mi ni khombo na n'wina vadyondzisi va Nawu, hikuva mi rhwexa vanhu mindzhwalo leyo tika, kasi n'wina a mi khumbi mindzhwalo yoleyo hi ritiho hambi ri ri rin'we.

47“Mi ni khombo n'wina, hikuva mi akela masirha ya vaprofeta lava nga dlayiwa hi vatata wa n'wina. 48Kasi mi vaseketeri va mintirho ya vatata wa n'wina, mi va mi yi nkhensa, hikuva vona va dlayile vaprofeta, kutani n'wina mi akela masirha ya vaprofeta lava. 49Hikwalaho vutlhari bya Xikwembu byi vurile, byi ku: ‘Ndzi ta va rhumela vaprofeta ni vaapostola; va ta dlaya van'wana exikarhi ka vona, va xanisa van'wana.’ 50Swi vula leswaku ngati ya vaprofeta hinkwavo leyi halatiweke ku sukela loko misava yi tumbuluka, yi ta tlhela yi laviwa eka rixaka leri, 51

11:51
Gen. 4:8
II Tikr. 24:20-21
ku sungula hi ngati ya Abele, ku hetelela hi ngati ya Zakariya, la nga dlayiwa exikarhi ka alitari ni Tempele. Ina, ndza mi byela ndzi ri: Yi ta laviwa eka rixaka leri.

52“Mi ni khombo n'wina vadyondzisi va Nawu, hikuva mi khomile xilotlelo xa vutivi; kambe a mi nghenanga, kutani mi siverile lava a va lava ku nghena.”

53Loko a huma kwalaho, vatsari ni Vafarisi va sungula ku n'wi karhata ngopfu, va n'wi vutisela leswo tala, 54va n'wi rhiya, va navela ku n'wi phasa hi xin'wana lexi a nga ta tshuka a xi vurile.