Xitsonga 1989 (TSO89)
14

Ta ku aviwa ka tiko ra Kanana

141Leyi i ndzhaka leyi Vaisraele va averiweke yona etikweni ra Kanana hi muprista Eliyazara na Yoxuwa n'wana Nuni ni varhangeri va mindyangu ya tinyimba ta Vaisraele. 2

14:2
Tinhl. 26:52-56
34:13
Ndzhaka ya vona va va averile hi ku tirhisa vuhlolotwana, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona leswaku a avela tinyimba ta Israele ta 9 ni hafu. 3
14:3
Tinhl. 32:33
34:14-15
Dut. 3:12-17
Tinyimba timbirhi ni hafu Muxe ú ti nyikile ndzhaka ya tona entsungeni wa nambu wa Yordani, kambe Valevhi vona a nga va nyikanga ndzhaka. 4Va ka Yosefa a va ri ni tinyimba timbirhi, yi nga ya ka Manase ni ya ka Efrayimi. Va ka Levhi, Muxe a nga va tsemelanga xiphemu xa vona etikweni, kambe ú lo va nyika ntsena miti yo tshama eka yona, ni madyelo ya swifuwo swa vona leswikulu ni leswitsongo. 5Vaisraele va avile tiko hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

Kalebe a nyikiwa muti wa Hebroni

6

14:6
Tinhl. 14:30
Loko va ha ri eGiligala, va nyimba ya ka Yuda va ya eka Yoxuwa; kutani Kalebe n'wana Yefune lowa Mukenizi a ku ka Yoxuwa: “Ndza tshemba wa ha tsundzuka leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe munhu wa xona eKadexe-Bariniya hi tlhelo ra mina na wena. 7
14:7
Tinhl. 13:1-30
Loko Muxe nandza wa HOSI Xikwembu a ndzi rhuma ndzi sukela eKadexe-Bariniya leswaku ndzi ta valanga tiko, a ndzi ri ni malembe ya 40. Leswi ndzi nga tlhela ndzi ya n'wi vikela swona, a wu ri ntiyiso lowu heleleke. 8Kambe vamakwerhu lava a ndzi fambile na vona va vuyile va nyamisa vanhu timbilu, kasi mina ndzi tinyiketile ku landza HOSI Xikwembu. 9
14:9
Tinhl. 14:24
Kutani siku rero Muxe a ndzi tshembisa hi ku hlambanya a ku: ‘Tiko leri u famba-fambeke eka rona, ri ta va ndzhaka ya wena ni vana va wena hilaha ku nga heriki, hikuva wena u tinyiketile ku landza HOSI Xikwembu xa mina.’ 10Kunene HOSI Xikwembu xi ndzi hlayisile ndzi hanya hilaha xi tshembiseke hakona. Ku sukela loko xi byerile Muxe marito lawa, enkarhini lowu Vaisraele a va ri emananga, swi endla malembe ya 45. Sweswi mina ndzi ni malembe ya 85, 11kambe ni namuntlha ndza ha tiyile ku fana ni siku leri Muxe a ndzi rhumeke ha rona; ndza ha ri ni matimba yo huma ndzi ya lwa nyimpi ku fana ni le ku sunguleni. 12Kutani sweswi, tiko leri ra laha magangeni, leri HOSI Xikwembu xi vulavuleke ha rona, ndzi nyike rona. U swi twile leswaku Vaanaka va tshama eka rona emitini leyikulu ya makhokholo; kumbexana HOSI Xikwembu xi ta va na mina ndzi kota ku va hlongola va suka, hilaha xi vuleke hakona.”

13Kutani Yoxuwa a katekisa Kalebe n'wana Yefune, a n'wi nyika muti wa Hebroni wu va ndzhaka ya yena. 14Hikokwalaho, ni namuntlha muti wa Hebroni wa ha ri ndzhaka ya Kalebe n'wana Yefune lowa Mukenizi, hikuva ú tinyiketile ku landza HOSI Xikwembu xa Israele. 15Khale muti lowu wa Hebroni a wu vuriwa Kiriyata-Araba. (Araba a a ri munhu wo xiximeka swinene exikarhi ka Vaanaka.) Kutani ku va ni ku rhula etikweni.

15

Tindhawu leti nyikiweke va ka Yuda

151Va ka Yuda va averiwile tindhawu ta vona hi ku ya hi mindyangu ya vona. Tiko ra vona hi tlhelo ra le dzongeni a ri navile ku ya fika endzilekaneni wa tiko ra Edomu, ni ku ya fika emananga ya Sini kwale dzongeni. 2Ndzilekana wa vona hi tlhelo leri ra dzonga a wu sukela laha Lwandle-ra-ku-faLwandle-ra-ku-fa, kumbe: Lwandle-ra-Munyu ri helelaka kona, ensongeni lowu languteke edzongeni. 3Ndzilekana lowu wu famba wu ya ta hi le dzongeni ra xiphandze xa Akrabimi, wu hundza wu ya fika eSini; wu tlhandluka wu ya ta hi le dzongeni ra Kadexe-Bariniya, wu lulama na Hesironi, wu ya fika le Adara, kutani wu jika wu kongoma eKaraka. 4Kutani wu tsemakanya wu kongoma le Asimoni, wu hundza wu ya ta hi le ndzilekaneni wa Egipta, wu ya helela elwandle. Lowu hi wona ndzilekana wa va ka Yuda wa le dzongeni.

5Lwandle-ra-ku-fa hi rona ri nga ndzilekana wa le vuxeni, ku ya fika laha nambu wa Yordani wu helelaka kona. Ndzilekana wa le n'walungwini wu sukela ensongeni wa laha nambu wa Yordani wu helelaka kona. 6Wu famba wu kongoma eBeta-Hogila, wu hundza wu ya ta hi le n'walungwini wa Beta-Araba, wu ya fika eribyeni ra Bohani n'wana Rhuveni. 7Kutani ndzilekana wu tlhandluka wu sukela eka Nkova wa Akora wu kongoma eDebiri, hi tlhelo ra n'walungu; wu jika wu kongoma eGiligala, ku langutana ni xiphandze xa Adumimi lexi nga tlhelo ra dzonga ra nkova, kutani wu hundza wu kongoma etiveni ra Eni-Xemexi, wu ya helela le Eni-Rogele. 8Kutani wu tlhandluka wu ta hi le ka Nkova wa Bene-Hinomu, hi tlhelo ra le dzongeni ra swintshabyana swa Vayebusi (hileswaku swa Yerusalema), kutani wu kongoma enhlohlorhini ya ntshava leyi langutaneke ni Nkova wa Hinomu, hi tlhelo ra vupeladyambu, laha nkova wa Refayimi wu helelaka kona hi tlhelo ra n'walungu. 9Ku suka enhlohlorhini ya ntshava, ndzilekana wu rhelela wu kongoma exihlobyeni xa Nefitowaka; wu suka kona wu kongoma emitini leyi yi nga entshaveni ya Efroni, kutani wu jikela etlhelo ra Baala (hileswaku, Kiriyata-Yeyarimi). 10Kutani ndzilekana wu rhendzeleka wu ta hi le vupeladyambu bya Baala, wu kongoma entshaveni ya Seyira, wu tsemakanya wu kongoma eswintshabyaneni swa le n'walungwini swa Yeyarimi (hileswaku Kesaloni), wu rhelela wu kongoma eBeta-Xemexe, wu tsemakanya hi le Timina; 11ndzilekana wu hundza wu ya ta hi le xintshabyaneni lexi xi nga en'walungwini wa Ekroni. Kutani wu jika wu kongoma eXikeroni, wu hundza wu ya entshaveni ya Baala, wu tsemakanya wu ya fika eYabinele, wu ya helela elwandle. 12Ndzilekana hi tlhelo ra vupeladyambu i lwandle ra Mediteraniya ni tindhawu leti nga eribuweni ra rona. Leyi hi yona mindzilekana ya va ka Yuda hi ku ya hi mindyangu ya vona.

Kalebe a hlula muti wa Hebroni ni wa Debiri

(Vaav. 1:11-15)

13

15:13-14
Vaav. 1:20
Yoxuwa ú endlile hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona: A nyika Kalebe n'wana Yefune xiphemu xa yena exikarhi ka tiko ra va ka Yuda, wu nga muti wa Kiriyata-Araba, hileswaku Hebroni. (Araba a a ri tata wa Anaka.) 14Kutani Kalebe a hlongola Vaanaka vanharhu, Xexani, na Ahimani, na Talimayi, va nga vana va Anaka, a va humesa emutini lowu. 15Kutani Kalebe a suka eHebroni a ya hlasela muti wa Debiri lowu khale a wu vuriwa muti wa Kiriyata-Sefere. 16Kutani Kalebe a ku: “Loyi a nga ta hlasela muti wa Kiriyata-Sefere a wu hlula, ndzi ta n'wi nyika Akisa n'wana wa mina leswaku a va nsati wa yena.” 17Hiloko Otiniele n'wana Kenazi makwavo wa Kalebe a teka muti lowu, kutani Kalebe a n'wi nyika Akisa n'wana wa yena leswaku a va nsati wa yena. 18Loko Akisa a hloma, Otiniele a n'wi kucetela leswaku a kombela nsimu eka Kalebe tata wa yena.Van'wana va ri: Loko Akisa a hloma, ú kuceterile Otiniele leswaku a kombela nsimu eka tata wa yena Hiloko Akisa a xika embhongolweni ya yena, kutani tata wa yena a ku: “U lava yini xana?” 19Akisa a ku ka yena: “Ndzi nyike nyiko; leswi u ndzi yiseke etikweni ra le dzongeni, ndzi kombela leswaku u ndzi nyika ni swihlovo swa mati.” Kutani Kalebe a n'wi nyika swihlovo leswi nga egangeni ni leswi swi nga enkoveni.

Miti ya va ka Yuda

20Leyi i ndzhaka ya va ka Yuda hi ku ya hi mindyangu ya vona. 21Miti ya va ka Yuda leyi a yi ri emakumu ka tiko hi tlhelo ra le dzongeni kusuhi ni ndzilekana wa tiko ra Edomu hi leyi: Kabiziele, na Edere, na Yaguru, 22na Kina, na Dimona, na Adada; 23na Kedexe, na Hasoro, na Yitinana; 24na Zifi, na Teleme, na Beyaloto; 25na Hasoro-Hadata, na Keriyoti-Hesironi (hileswaku Hasoro); 26na Amama, na Xema, na Molada; 27na Hasari-Gada, na Heximoni, na Beta-Pelete; 28na Hasari-Xuwala, na Berexeba, na Biziyotiya;Van'wana va ri: Berexeba ni swimitana swa wona 29na Baala, na Iyimi, na Esemu; 30na Elitolada, na Kesili, na Horma; 31na Sikilaga, na Madimana, na Sanisana; 32na Lebawoto, na Xilehimi, na Ayini, na Rimoni: Miti hinkwayo ni swimitana swa yona i 29.

33Miti yi leyi nga etimbaleni hi leyi: Exitawulu, na Sora, na Axina; 34na Zanowaka, na Eni-Ganimi, na Tapuwaka, na Enama; 35na Yaramutu, na Adulama, na Soko, na Azeka; 36na Xaarayimi, na Aditayimi, na Gedera, na Gederotayimi: Miti ni swimitana swa yona i 14.

37Miti yin'wana hi leyi: Sanani, na Hadaxa, na Migidali-Gadi; 38na Dileyani, na Mispe, na Yokitele; 39na Lakixi, na Bosikata, na Egiloni; 40na Kaboni, na Lahimasi, na Kitilixi; 41na Gederoti, na Beta-Dagoni, na Naama, na Makeda; Miti ni swimitana swa yona i 16.

42Miti yin'wana hi leyi: Libina, na Etere, na Axani; 43na Yifita, na Axina, na Nesibi; 44na Keyila, na Akizibi, na Marexa: Miti ni swimitana swa yona i 9.

45A ku ri ni muti wa Ekroni ni swimitana swa wona, 46ni miti hinkwayo leyi nga kusuhi na Axidodo ni swimitana swa yona ku sukela le Ekroni, ku ya etlhelo ra lwandle.

47A ku ri ni muti wa Axidodo ni wa Gaza, ni miti ni swimitana swa yona. Miti leyi a yi katsa tindhawu leti ti fikaka endzilekaneni wa Egipta ni le lwandle ra Mediteraniya ni tindhawu leti nga eribuweni ra lwandle leri.

48Emagangeni a ku ri ni miti leyi: Xamiri, na Yatiri, na Soko; 49na Dana, na Kiriyata-Sana (hileswaku Debiri); 50na Anabu, na Exitemoka, na Animi; 51na Goxeni, na Holoni, na Gilo: Miti ni swimitana swa yona i 11.

52Miti yin'wana hi leyi: Araba, na Duma, na Exana; 53na Yanimi, na Beta-Tapuwaka, na Afeka; 54na Humuta, na Kiriyata-Araba (hileswaku Hebroni), na Siyori: Miti ni swimitana swa yona i 9.

55Miti yin'wana hi leyi: Mawoni, na Karmele, na Zifi, na Yuta; 56na Yizriele, na Yokideyama, na Zanowaka; 57na Kayini, na Gibeya, na Timina: Miti ni swimitana swa yona i 10.

58Miti yin'wana hi leyi: Halahula, na Beta-Suru, na Gedori; 59na Marati, na Beta-Anoto, na Elitekona: Miti ni swimitana swa yona i 6.

60Miti yin'wana hi leyi: Kiriyata-Baala (hileswaku Kiriyata-Yeyarimi), na Raba: Miti ni swimitana swa yona i 2.

61Emananga a ku ri ni miti leyi: Beta-Araba, na Midini, na Sekaka; 62na Nibixani, na Iri-Melaka (hileswaku Muti-wa-Munyu), na Eni-Gedi: Miti ni swimitana i 6.

63

15:63
Vaav. 1:21
II Sam. 5:6
I Tikr. 11:4
Va ka Yuda a va swi kotanga ku hlongola Vayebusi lava a va tshama eYerusalema, kutani ni namuntlha Vayebusi va ha tshama swin'we ni va ka Yuda eYerusalema.

16

Tindhawu leti nyikiweke va ka Efrayimi ni va ka Manase

161Ndzilekana wa tiko leri va ka Yosefa va averiweke rona wu sukela enambyeni wa Yordani, kusuhi ni muti wa Yeriko, hi tlhelo ra le vuxeni bya swihlovo swa Yeriko, wu kongoma emananga. Ndzilekana lowu wu tlhandluka wu sukela eYeriko wu ya ta hi le magangeni, wu famba ku ya fika eBetele. 2Ku suka eBetele, wu famba ku ya fika eLuzi, wu tsemakanya hi le Ataroti, yi nga ndhawu ya Vaaraki; 3kutani wu rhelela wu ya endhawini ya Vayafeleti evupeladyambu, wu famba wu ya emutini wa Beta-Horoni-wa-le-nkoveni, kutani wu hundza wu ya eGezere, wu ya helela elwandle.

4Va ka Yosefa, va nga va nyimba ya ka Manase ni va nyimba ya ka Efrayimi, va kumile ndzhaka ya vona.

Tindhawu ta va ka Efrayimi

5Tindhawu ta va ka Efrayimi hi ku ya hi mindyangu ya vona hi leti: Evuxeni ndzilekana wa ndhawu leyi va ka Efrayimi va averiweke yona wu sukela le Ataroti-Adara, wu famba wu ya fika emutini wa Beta-Horoni-wa-le-gangeni. 6Ku suka kona, ndzilekana wu kongoma elwandle. En'walungwini, ndzilekana i muti wa Mikimeta, kutani wu jika wu kongoma eTaana-Xilo evuxeni, wu hundza hi le vuxeni bya Yanowaka. 7Ku suka eYanowaka wu rhelela wu kongoma le Ataroti ni le Naara, wu hundza hi le Yeriko, wu ya helela enambyeni wa Yordani. 8Ku suka eTapuwaka, ndzilekana wu kongoma exinkobyaneni xa Kana evupeladyambu, wu ya helela elwandle. Leyi hi yona ndzhaka ya va ka Efrayimi hi ku ya hi mindyangu ya vona. 9Tlhandlakambirhi, ku ni miti yin'wana leyi hlawuriweke exikarhi ka ndzhaka ya va ka Manase. Miti leyi hinkwayo yi nyikiwile va ka Efrayimi, ni swimitana swa yona. 10

16:10
Vaav. 1:29
Hambiswiritano, va ka Efrayimi a va hlongolanga Vakanana lava a va tshama eGezere, kutani ni namuntlha Vakanana va ha tshama exikarhi ka va ka Efrayimi, kambe va hundzukile mahlonga lama tirhaka mintirho leyo tika.