Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Yoxuwa a hlula Yabini ni vanghana va yena

111Loko timhaka leti ti fika etindleveni ta Yabini hosi ya Hasoro, a rhuma vanhu va ya tivisa Yobabu hosi ya Madona; a va rhuma ni le ka hosi ya Ximroni, ni le ka hosi ya Akixafa, 2ni le ka tihosi leti a ti tshama emagangeni hi tlhelo ra le n'walungwini, ni leti a ti tshama eka Nkova wa Yordani,Nkova wa Yordani, kumbe: Araba hi tlhelo ra le dzongeni ra Lwandle ra Galeliya,Lwandle ra Galeliya, kumbe: Lwandle ra Kinereta ni leti a ti tshama etimbaleni, ni leti a ti tshama exifundzheni xa Dori hi tlhelo ra vupeladyambu. 3A va rhuma ni le ka Vakanana lava a va tshama evuxeni ni le vupeladyambu; ni le ka Vaamori, ni Vahiti, ni Vaperesi, ni Vayebusi lava a va tshama emagangeni, ni le ka Vahivhi lava a va tshama ehansi ka ntshava ya Hermoni etikweni ra Mispa. 4Kutani tihosi leti ti huma ti ri ni masocha ya tona hinkwawo, lawa a ma endla vandla lerikulu; ntsengo wa wona a wu tele kukota sava eribuweni ra lwandle; a va ri ni tihanci leto tala ni makalichi. 5Hiloko tihosi leti hinkwato ti yima swin'we, ti ya hlengeletana ti gova kusuhi ni tiva ra Meromi, leswaku ti ta lwa ni Vaisraele.

6Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Yoxuwa: “U nga va chavi, hikuva mundzuku hi nkarhi wo fana ni lowu, ndzi ta va nyiketa emavokweni ya Vaisraele va file; tihanci ta vona u fanele ku ti lamata hi ku ti tsema misiha ya milenge. Makalichi wona u ma hisa hi ndzilo.” 7Hiloko Yoxuwa ni masocha ya yena va humelela etiveni ra Meromi, va fika va va hlasela va nga ehleketanga nchumu. 8Kutani HOSI Xikwembu xi va nyiketa emavokweni ya Vaisraele, va va hlasela, va va hlongorisa ku kondza va ya fika emutini lowukulu wa Sidoni ni le Misrefoto-Mayimi. Hi tlhelo ra le vuxeni, va va hlongorisile ku kondza va ya fika eka Nkova wa Mispa, va va dlayetela ku nga sali na un'we wa mhamba. 9Hiloko Yoxuwa a endla hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona: A lamata tihanci ta vona hi ku ti tsema misiha ya milenge, a tlhela a hisa makalichi ya vona hi ndzilo.

10Hi nkarhi wolowo, Yoxuwa a hundzuluka a kongoma emutini wa Hasoro, a fika a wu teka, a dlaya hosi ya wona hi fumu. (Muti lowu wa Hasoro khale a wu ri ntsindza wa mimfumo hinkwayo leyi a yi ri kona.) 11Vaisraele va dlayetela hinkwavo lava a va ri kona hi fumu, va va herisa, ku nga sali na xilo na xin'we lexi hanyaka; va tlhela va hisa muti lowu hi ndzilo. 12Kutani Yoxuwa a hlasela miti leyi hinkwayo ni tihosi ta yona, a dlayetela vaaki va yona hi fumu, a va herisa hilaha Muxe nandza wa HOSI Xikwembu a leriseke hakona. 13Vaisraele a va hisanga na muti na wun'we eka leyi a yi akiwile ehenhla ka marhumbi, ehandle ka muti wa Hasoro lowu Yoxuwa a wu hiseke. 14Swifuwo ni swilo hinkwaswo leswi phanghiweke emitini leyi, Vaisraele va titekerile swona. Kambe vanhu vona va va dlayeterile hi fumu, va va herisa, ku nga sali na xilo na xin'we lexi hanyaka. 15Yoxuwa ú endlile hinkwaswo leswi Muxe nandza wa HOSI Xikwembu a n'wi leriseke swona, hilaha Muxe a leriseke hakona hi HOSI Xikwembu. Yoxuwa a nga siyanga na xilo na xin'we.

Tindhawu leti Yoxuwa a ti tekeke

16Hiloko Yoxuwa a teka tiko hinkwaro, ku nga tindhawu ta le magangeni ni ta le dzongeni, ni tiko hinkwaro ra Goxeni ni tindhawu ta le timbaleni, ni ta le ka Nkova wa Yordani, ni ta le magangeni ya tiko ra Israele, ni le timbaleni ta kona; 17a teka ku sukela ehansi ka ntshava ya Halaka leyi nga kusuhi na Seyira, yi hundza yi ya fika le Baali-Gadi eka Nkova wa Lebanoni, ehansi ka ntshava ya Hermoni. Yoxuwa a khoma tihosi ta kona hinkwato, a ti ba a ti dlaya. 18Yoxuwa ú lwile ni tihosi leti nkarhi wo leha swinene. 19A ku nga ri na muti na wun'we lowu endleke xinakulobye ni Vaisraele, ehandle ka Vahivhi, vona vaaki va muti wa Gibiyoni; miti leyi hinkwayo Vaisraele va yi kumile hi ku lwa nyimpi. 20

11:20
Dut. 7:16
HOSI Xikwembu hi xona xi nga nonon'hwisa timbilu ta vanhu lava leswaku va ta lwa nyimpi ni Vaisraele. HOSI Xikwembu a xi endlela leswaku vanhu lava va nga tweriwi vusiwana, kambe va herisiwa va nyamalalela makumu hilaha xi leriseke Muxe hakona.

21Kutani enkarhini wolowo Yoxuwa a fika a dlayetela va ka Anaka lava a va tshama emagangeni, ni le Hebroni, ni le Debiri, ni le Anabu, ni le magangeni hinkwawo ya tiko ra Yuda, ni le magangeni hinkwawo ya tiko ra Israele; Yoxuwa a va herisa hinkwavo ni miti ya vona. 22Etikweni ra Vaisraele a ku salanga na un'we wa va ka Anaka; laha a va selenyana hi le mutini wa Gaza ni wa Gati ni wa Axidodo ntsena. 23Hiloko Yoxuwa a teka tiko hinkwaro hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona. Kutani Yoxuwa a ri nyika Vaisraele hi ku ya hi tinyimba ta vona, leswaku yi va ndzhaka ya vona. Kutani ku va ni ku rhula etikweni.

12

Tihosi leti hluleke hi Muxe

121

12:1-5
Tinhl. 21:21-35
Vaisraele va hlurile tihosi ta tiko leri nga ntsungeni wa nambu wa Yordani hi tlhelo ra le vuxeni, va teka tiko ra tona. Tiko ra kona ri sukela enkoveni wa Arinoni ri ya fika entshaveni ya Hermoni, ri katsa tindhawu hinkwato leti nga eka Nkova wa Yordani, hi tlhelo ra le vuxeni. 2Va hlurile Sihoni hosi ya Vaamori, loyi a a tshama eHexiboni, a fuma hafu ya tiko ra Giliyadi ku sukela le Arowere, wu nga muti lowu nga makumu ka Nkova wa Arinoni, ni ku sukela exikarhi ka Nkova wa Arinoni lowu ku ya fika enambyeni wa Yaboko, wona ndzilekana wa tiko ra Vaamori, 3a fuma ni tindhawu ta le ka Nkova wa Yordani ku ya fika eLwandle ra Galeliya hi tlhelo ra le vuxeni, ni ku ya fika eBeta-Yeximoto, ni ku ya fika eLwandle ra Araba, ri nga Lwandle-ra-ku-fa, ni ku ya fika eswinkobyaneni swa ntshava ya PisgaVan'wana va ri: eswinkobyaneni swa ntshava ya Pisga ni tindhawu ta kona hi tlhelo ra le dzongeni. 4Va hlula na Ogo hosi ya Baxani, un'wana wa masalela ya Refayimi, loyi a a tshama le Axitaroto ni le Edreyi, 5a fuma ku sukela entshaveni ya Hermoni ni le Saleka, ni tiko hinkwaro ra Baxani ku ya fika endzilekaneni wa Vagexuri ni Vamaakati, ni hafu ya tiko ra Giliyadi ku ya fika endzilekaneni wa Sihoni hosi ya Hexiboni. 6
12:6
Tinhl. 32:33
Dut. 3:12
Muxe nandza wa HOSI Xikwembu ni Vaisraele hinkwavo va hlurile tihosi leti, kutani Muxe a teka tiko ra kona a ri nyika va ka Rhuveni ni va ka Gadi ni hafu ya va ka Manase, ri va ra vona.

Tihosi leti hluleke hi Yoxuwa

7Yoxuwa ni Vaisraele va hlurile tihosi ta tiko leri nga vupeladyambu bya nambu wa Yordani. Tiko ra kona ri sukela eBaali-Gadi eka Nkova wa Lebanoni, ri ya fika entshaveni ya Halaka leyi nga kusuhi na Seyira. Kutani Yoxuwa a teka tiko ra tona a ri nyika Vaisraele hi ku ya hi tinyimba ta vona leswaku ri va ra vona. 8Tiko ra kona ri katsa tindhawu ta le magangeni, ni ta le timbaleni, ni ta le ka Nkova wa Yordani ni ta le swinkobyaneni, ni ta le mananga, ni ta le dzongeni, ri nga tiko ra Vahiti, ni Vaamori, ni Vakanana, ni Vaperesi, ni Vahivhi, ni Vayebusi. 9Vaisraele va hlurile hosi ya muti wa Yeriko, ni hosi ya muti wa Ayi, lowu nga kusuhi na Betele; 10ni hosi ya muti wa Yerusalema, ni hosi ya muti wa Hebroni; 11ni hosi ya muti wa Yaramutu ni hosi ya muti wa Lakixi; 12ni hosi ya muti wa Egiloni, ni hosi ya muti wa Gezere; 13ni hosi ya muti wa Debiri, ni hosi ya muti wa Gedere; 14ni hosi ya muti wa Horma, ni hosi ya muti wa Aradi; 15ni hosi ya muti wa Libina, ni hosi ya muti wa Adulama; 16ni hosi ya muti wa Makeda, ni hosi ya muti wa Betele; 17ni hosi ya muti wa Tapuwaka ni hosi ya muti wa Hefere; 18ni hosi ya muti wa Afeke, ni hosi ya muti wa Laxaroni; 19ni hosi ya muti wa Madona, ni hosi ya muti wa Hasoro; 20ni hosi ya muti wa Ximroni-Meroni, ni hosi ya muti wa Akixafa; 21ni hosi ya muti wa Taanaka, ni hosi ya muti wa Megido; 22ni hosi ya muti wa Kadexe, ni hosi ya muti wa Yokoneyama eKarmele; 23ni hosi ya muti wa Dori exifundzheni xa Dori, ni hosi ya muti wa Goyimimuti wa Goyimi, kumbe: wa vamatiko eGaleliya,Galeliya, van'wana va ri: Giligala 24ni hosi ya muti wa Tirisa. Tihosi hinkwato ka tona a ti ri 31.

13

Tindhawu leti a ta ha fanele ku tekiwa

131Enkarhini lowu, Yoxuwa a a dyuharile swinene. Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka yena: “U dyuharile ngopfu, kambe ka ha sele tindhawu to tala ta tiko leti mi faneleke ku ti teka ti va ta n'wina. 2Tindhawu leti ta ha saleke hi leti: Swifundzha hinkwaswo swa Vafilista, ni swifundzha hinkwaswo swa Vagexuri. 3(Ku sukela enkoveni wa Xihoro lowu nga vuxeni bya tiko ra Egipta, ku ya fika endzilekaneni wa Ekroni hi tlhelo ra n'walungu, ndhawu leyi a yi tiviwa yi ri ya Vakanana. A ku ri ni tihosi ta ntlhanu ta Vafilista, ku nga hosi ya Gaza, ni ya Axidodo, ni ya Axikeloni, ni ya Gati, ni ya Ekroni.) Ka ha ri ni swifundzha swa Avhimi, 4leswi nga dzongeni, ni tiko hinkwaro ra Vakanana, ni ra MeyaraVan'wana va ri: ni tiko ra Ara leri nga ra Vasidoni, ku ya fika le Afeke endzilekaneni wa Vaamori; 5ni tiko ra Vagebali, ni ndhawu hinkwayo ya Lebanoni hi tlhelo ra le vuxeni, ku sukela eBaali-Gadi ehansi ka ntshava ya Hermoni, ku ya fika exiphandzeni xa Hamata. 6

13:6
Tinhl. 33:54
Vaaki hinkwavo va le magangeni ya Lebanoni, ku ya fika eMisrefoto-Mayimi, ku katsa ni Vasidoni, mina ndzi ta va hlongola va suka emahlweni ka Vaisraele. Wena u fanele ku avela Vaisraele tiko leri, yi va ndzhaka ya vona, hilaha ndzi ku leriseke hakona. 7Sweswi avela tinyimba leta 9 ni hafu ya va ka Manase etiko leri, yi va ndzhaka ya vona.”Van'wana va ri: yi va ndzhaka ya vona ku sukela enambyeni wa Yordani, ku ya fika eLwandle ra Mediteraniya, hi tlhelo ra vupeladyambu; u ta va nyika tiko ra kona ni tindhawu ta rona

Ta tinyimba leti tshameke evuxeni bya Yordani

8

13:8
Tinhl. 32:33
Dut. 3:12
Va ka Rhuveni ni va ka Gadi, swin'we ni hafu ya va ka Manase, va kumile ndzhaka ya vona leyi va yi nyikiweke hi Muxe entsungeni wa nambu wa Yordani, hi tlhelo ra le vuxeni. Tindhawu leti Muxe nandza wa HOSI Xikwembu a va nyikeke tona hi leti: 9Ku sukela le Arowere, eribuweni ra nkova wa Arinoni, ni muti lowu wu nga xikarhi ka nkova, ni rivala hinkwaro ra Medeba ku ya fika eDiboni; 10ni miti hinkwayo ya Sihoni hosi ya Vaamori, loyi a a fuma ku sukela eHexiboni ku ya fika endzilekaneni wa Vaamori; 11ni tiko ra Giliyadi, ni xifundzha xa Vagexuri, ni xa Vamaakati, ni ntshava hinkwayo ya Hermoni, ni tiko hinkwaro ra Baxani ku ya fika eSaleka, 12ri nga tiko hinkwaro ra Ogo loyi a a fuma a ri karhi a tshama le Axitaroto ni le Edreyi (Ogo hi yena ntsena loyi a a sele eka masalela ya Refayimi); vanhu lava, Muxe ú va hlurile, a va hlongola va suka etikweni. 13Kambe loko va ri Vagexuri ni Vamaakati, Vaisraele a va va hlongolanga, kutani ni namuntlha va ha tshama exikarhi ka Vaisraele.

14

13:14
Dut. 18:1
Va nyimba ya ka Levhi, Muxe a nga va nyikanga ndzhaka. Magandzelo lawa ma hiseriwaka HOSI Xikwembu xa Israele, hi yona ndzhaka ya vona, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

Tindhawu leti nyikiweke va ka Rhuveni

15Kutani Muxe a nyika va ka Rhuveni ndzhaka ya vona hi ku ya hi mindyangu ya vona. 16Ndhawu ya vona yi sukela le Arowere, eribuweni ra nkova wa Arinoni, yi katsa ni muti lowu wu nga exikarhi ka nkova, ni rivala hinkwaro kusuhi na Medeba; 17yi katsa na Hexiboni, ni miti hinkwayo leyi nga rivaleni, wu nga muti wa Diboni, ni wa Bamoto-Baali, ni wa Beta-Baala-Meyoni, 18ni wa Yahasa, ni wa Kedemoto, ni wa Mefata; 19ni muti wa Kiriyatayimi, ni wa Sibima, ni wa Sereta-Xahara egangeni ra nkova, 20ni wa Beta-Peyori, ni maganga ya ntshava ya Pisga, ni muti wa Beta-Yeximoto. 21Leyi hi yona miti hinkwayo ya le rivaleni, ni tiko hinkwaro leri fumiwaka hi Sihoni hosi ya Vaamori, loyi a a fuma a ri eHexiboni. Sihoni hi yena loyi Muxe a n'wi hluleke, a hlula ni varhangeri va Vamidiyani, ku nga Evhi, na Rekemu, na Suru, na Huru, na Reba, ti nga tindhuna ta Sihoni leti a ti tshama etikweni leri. 22Exikarhi ka lava dlayiweke hi Vaisraele hi fumu a ku ri na Balaama n'wana Beyori yena loyi a a ri mungoma. 23Ndzilekana wa va ka Rhuveni a ku ri nambu wa Yordani. Leyi hi yona ndzhaka ya va ka Rhuveni hi ku ya hi mindyangu ya vona ni miti ya vona ni swimitana swa vona.

Tindhawu leti nyikiweke va ka Gadi

24Muxe ú nyikile ni va ka Gadi ndzhaka ya vona hi ku ya hi mindyangu ya vona. 25Tiko ra vona ri katsa tindhawu leti: Yazere, ni miti hinkwayo ya Giliyadi, ni hafu ya tiko ra Vaamoni, ni ku ya fika le Arowere hi tlhelo ra le vuxeni bya Raba; 26ni ku sukela eHexiboni, ku ya fika eRamati-Misipe ni le Betonimi; ni ku sukela eMahanayimi, ku ya fika etikweni ra Lo-Debara,Lo-Debara, van'wana va ri: Debiri, kumbe: Lidebiri 27yi katsa ni nkova wa Beta-Harama, na Beta-Nimra, na Sukoti, na Safoni, ni tiko hinkwaro ra Sihoni hosi ya Hexiboni. Ndzilekana wa vona a wu ri nambu wa Yordani, ku ya fika emakumu ka Lwandle ra GaleliyaKumbe: Lwandle ra Kinereta hi tlhelo ra le vuxeni bya nambu wa Yordani. 28Leyi hi yona ndzhaka ya va ka Gadi hi ku ya hi mindyangu ya vona ni miti ya vona ni swimitana swa vona.

Tindhawu ta le vuxeni leti nyikiweke va ka Manase

29Muxe ú nyikile hafu ya nyimba ya va ka Manase ndzhaka ya vona; va nyikiwile hi ku ya hi mindyangu ya vona. 30Xifundzha xa vona xi sukela eMahanayimi, xi katsa ni tiko hinkwaro ra Baxani leri fumiwaka hi Ogo, ni miti hinkwayo ya Yayiri yo ringana 60, leyi nga eBaxani, 31ni hafu ya tiko ra Giliyadi, ni muti wa Axitaroto, ni wa Edreyi, yi nga miti ya Ogo leyi nga eBaxani. Miti leyi yi averiwile hafu ya va ka Makiri, n'wana Manase, hi ku ya hi mindyangu ya vona.

32Leyi hi yona ndzhaka leyi Muxe a nga avela Vaisraele erivaleni ra Mowabu, entsungeni wa nambu wa Yordani, hi tlhelo ra le vuxeni bya muti wa Yeriko. 33

13:33
Tinhl. 18:20
Dut. 18:2
Kambe va ka Levhi, Muxe a nga va nyikanga ndzhaka; HOSI Xikwembu xa Israele hi xona ndzhaka ya vona, hilaha Muxe a va byeleke hakona.