Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Yobo ú yisa ku vilela ka yena eka Xikwembu

71“Laha misaveni, munhu ú rhwexiwa ntirho lowu a nga wu laviki,

vutomi bya yena byi fana ni bya muthoriwa.

2Munhu i hlonga leri tshwaka hi mumu ri navela ndzhuti,

i mutirhi la langutelaka siku ra ku holeriwa.

3Na mina, a ndza ha hanyeli nchumu,

vusiku ni nhlekanhi ndzi kombiwa maxangu lama nga riki na ku hela.

4Loko ndzi etlele, ndzi ku: ‘Ri ta xa rini?’

kambe vusiku bya kona byi lehile ngopfu,

ndzi vumbuluka-vumbuluka vurhonga byi ko byi tshwuka.

5Miri wa mina wu tele thyaka ni swivungu,

swilondza swa mina swi handzuka swi humesa vuvopfu.

6Masiku ya mina ma tsutsuma kukota nereta ya murhungi,

ngoti ya kona yi hatla yi hela.Kumbe: ma hatla ma hela, ku hela ni ku tshemba

7“Wena Xikwembu, wa swi tiva, vutomi bya mina i hikanyana ntsena;

a ndzi nga ha tlheli ndzi vona minkateko.

8Wena mulanguteri wanga, a wu nga ha ndzi voni,

u ta ndzi lava hi mahlo, kambe ndzi ta va ndzi fambile.

9Munhu la rhelelaka a ya exivandleni xa vafi, a nga ha vuyi,

ú fana ni papa leri hundzaka ri nyamalala;

10mufi a nga ha vuyi endlwini ya yena,

varikwavo a va ha n'wi tivi.

11“E-e, a ndza ha koti ku miyela,

mbilu ya mina ya vava, ndzi vaviseka emoyeni,

hikokwalaho ndzi ta vulavula, ndzi phofula.

12Leswi u pfalaka tindlela ta mina matlhelo hinkwawo,

xana ndzo va lwandle kumbe nyoka ya mati ke?

13Loko ndzi ringeta ku tilata ndzi wisanyana,

ndzi rivala maxangu evurhongweni,

14wena u ndzi rhumela milorho yo chavisa,

u ndzi vangela nkelunkelu hi swivono swo karhata.

15A swi ta antswa loko ndzi tihinga ndzi fa,

ku ri ni ku sala marhambu hi ndlela leyi.Van'wana va ri: ku ri na ku xaniseka hi ndlela leyi

16Vutomi a bya ha ndzi tsakisi, ndzi karhele ku hanya;

we Xikwembu, ndzi tshike, hikuva masiku ya mina ma hela.

17

7:17
Ps. 8:4
144:3
Xana munhu wa nyama o va yini, leswaku u tikarhatela yena xana?

Ku n'wi anakanya hi ndlela leyi, a swi pfuni nchumu!

18Hikwalaho ka yini u n'wi sala ndzhaku masiku hinkwawo,

ni ku n'wi kambela nkarhi wihi na wihi, ke?

19U ta ndzi honokela ku fikela rini?

Ndzi tshike ndzi mita marha!

20Ndza swi tiva, ndzi mudyohi,

kambe a ndzi dyoheli wena,

we mukamberi wa vanhu.

Xana u ndzi copela yini hi miseve ya wena,

ndzi ku tikela ha yini xana?Van'wana va ri: ndzi tivangele ha yini ndzhwalo lowu ke?

21U alela yini ku ndzi rivalela swidyoho, ni ku susa milandzu ya mina,

leswi ndzi nga kusuhi ni ku latiwa esirheni ke?

U nge he ndzi kumi, loko u ndzi lava,

hikuva ndzi ta va ndzi nga ha ri kona.”

8

Bilidada ú ri, Xikwembu xi nge tshiki ku endla leswi lulameke

81Kutani Bilidada wa le Xuwaka a hlamula a ku:

2“Marito ya wena i xidzedze lexi onhaka;

u ta vulavurisa sweswo ku fikela rini ke?

3Xana Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi tshama xi tlula nawu,

xi tshika ni ku endla leswi lulameke xana?

4Vana va wena va ta va va xi dyoherile,

hikokwalaho xi va tshikile va fela swidyoho swa vona!

5Kambe wena, yana eka Xikwembu, u ya kombela leswaku xi ku twela vusiwana,

hikuva xi ni matimba hinkwawo.

6Loko hakunene u ri munhu wo lulama la tshembekaka,

xi nge hlweli ku tikomba, xi ku lwela,

xi ku tlherisela exiyin'weni xa wena xa khale;

7kutani rifuwo ra wena lerintshwa,

ri ta tlula ngopfu lera khale hi ku tala.

8“Vutisa timhaka eka lava khale,

u kambisisa vutlhari bya vatatana,

9hikuva hina vanhu va manguva lawa, a hi tivi nchumu,

ku hanya ka hina laha misaveni i papanyana leri hundzaka.

10Lava khale a va ku dyondzise,

va ku byela leswi va swi twisisaka.

11Va ni xivuriso lexi nge:

‘Majekejeke ma nge mili erikhwarheni,

endhawini yo kala mati, nhlanga wu nge tsaki!’

12Swimila leswi hakunene swi hambana na swin'wana,

swi oma swa ha ku rhumbuka, no tsemiwa swi nga si tsemiwa.

13Swi tano ni vanhu lava rivalaka Xikwembu, lava va xi fularhelaka:

Swilo leswi va swi tshembaka swi hatla swi nyamalala.

14Va xongotela hi swinhongana,Kumbe: Va xongotela hi leswi tshovekaka

va tisirhelela hi swisaka swa mapume;

15va tiseketela hi makhumbi ya tindlu ta vona, kambe wona ma wa,

va ma khoma, kambe ma mbundzumuka!

16Lava sandzaka Xikwembu va rhanga va tsaka,

va fana ni murhi wo phaka marhavi entangeni hi nkarhi wa mpfula;

17timitsu ta wona ti nga tlhava erikhwarheni,

ti nga pandza ni maribye lamakulu;

18kambe siku vasandzi lava va susiwaka etikweni ra vona,

varikwavo va ta va landzula va ku: ‘A hi si tshama hi mi vona!’

19Ku tsaka ka vanhu volavo ku herisa sweswo,

va tsuvuriwa emisaveni, ndhawu ya vona yi tekiwa hi van'wana.

20“Tsundzuka wena Yobo, Xikwembu a xi cukumeti munhu wo tshembeka,

kambe vadyohi, xi ala ku va pfuna.

21Loko a ri wena, xa ha ta ku yimbelerisa tinsimu,

minkulungwana ya ha ta huma enon'weni wa wena.

22Lava va ku vengaka va ta khoma hi tingana,

miti ya lavo homboloka yi ta nyamalala.”

9

Yobo ú ri, Xikwembu xi ni vutlhari ni matimba

91Kutani Yobo a hlamula a ku:

2“Ina swi tano, ndza swi tiva,

kambe emahlweni ka Xikwembu, ku hava munhu loyi a lulameke.

3Hambiloko munhu a navela ku phikisana na xona, a xi vutisa swivutiso swa 1 000,

xona a xi nga hlamuli ni xin'we xa swona!Kumbe: I mani la nga kanetanaka na xona xana? Xi nga vutisa swivutiso swa 1 000, munhu a tsandzeka ku hlamula ni xin'we xa swona!

4Xikwembu xi ni vutlhari ni matimba lamakulu;

hambi munhu a nga kanya mbilu a lwa na xona, a nge xi hluli.

5“Xikwembu xi rhurhisa tintshava xi nga ti vutisanga,

xi ti hirimuxa xi hlundzukile.

6Xi tsekatsekisa misava, laha yi nga kona,

xi tlula-tlurisa ni tiphuphu ta yona.

7Xi lerisa dyambu leswaku ri nga xi, kutani ri yingisa;

xi pfala ni tinyeleti, ti nga ha voningi.

8Xi vambile matilo xi ri xoxe,

xi famba ehenhla ka magandlati ya lwandle.

9

9:9
Yob. 38:31
Am. 5:8
Hi xona xi vumbeke tinyeleti to kota Gongomela,

na Mahlanhle, na xirimela, ni tinyeleti hinkwato ta le dzongeni,

10xi endla swilo leswikulu, leswi vanhu va tsandzekaka ku swi twisisa;

xi endla ni mahlori ya ntsandza-vahlayi.

11“Xikwembu xi hundza kusuhi na mina, kambe a ndzi xi voni;

mahundzele ya xona a ndzi ma twisisi.

12Loko xi lava ku khoma xanchumu, xi nga siveriwa hi mani;

i mani la nga xi vutisaka a ku: ‘U endlele yini sweswo ke?’

13Xikwembu xi nge tshiki ku hlundzukela valala va xona,

vona lava pfuneke Rahaba nyoka ya lwandle, va wa emahlweni ka xona.

14“Xana mina ndzi nga ma kuma kwihi,

marito ya hlamulana na xikwembu.

15Hambileswi ndzi nga riki na nandzu, ndzi nge xi hlamuli;

ndzo kombela ntsena ku rivaleriwa hi xona, xona xi nga muavanyisi wa mina.

16Loko ndzo vitana Xikwembu, kutani xi ndzi hlamula,

ndzi nge tshembi leswaku xi ndzi yingisile.

17Xikwembu xi ndzi vutla hi xihuhuri,Van'wana va ri: Xikwembu xi ndzi bela xihoxo lexitsongo

xi ndzi boxetela ni timbanga, ndzi nga onhanga nchumu!

18Xi ndzi tsona nkarhi wa ku hefemula,

xo tshamela ku ndzi dyisa mbitsi.

19Xikwembu hi xona xi nga ni matimba;

xi nga vekiwa nandzu hi mani ehubyeni ke?Van'wana va ri: ndzi ta vitaniwa hi mani ehubyeni ke?

20Hambileswi ndzi nga dyohangiki, marito ya mina ma ta ndzi kaneta;

hambiloko ndzi nga onhanga nchumu, nomo wa mina wu ta ndzi avanyisa!

21Hakunene, nandzu ndzi hava,

mina no wu tiva a ndzi wu tivi, ndzi karhele hi vutomi!

22“Hinkwaswo swa fana! Hikokwalaho ndzi ri,

vanhu vo lulama ni vanhu lavo homboloka, Xikwembu xi va herisa ku fana!

23Loko ku tshuka ku humelela ntungu, wu dlaya lava nga riki na nandzu,

Xikwembu xi va hleka emaxangwini ya vona.

24Xikwembu xi nyiketile misava emavokweni ya lavo homboloka,

vaavanyisi va timhaka ehubyeni, xi va sive mahlo.

Loko ku nga ri xona xi endlaka sweswo,

ku ta va ku ri mani xana?

25“Vutomi bya mina byi hatla byi hundza, byi nga vonanga minkateko,

byi tsutsuma ku tlula masocha lama rhangelaka kalichi ya hosi;

26byi ni rivilo kukota byatso byo endliwa hi tinhlanga,

ku fana ni gama leri bvutamelaka swakudya swa rona.

27Loko ndzi ringeta ku rivala xirilo xa mina,

ndzi tshika ku khanyanisa xikandza, kutani ndzi tiendla la tsakeke,

28mahlomulo ya mina lama taka ma ndzi heta matimba,

hikuva ndza swi tiva, Xikwembu a xi nga tshiki ku ndzi veka nandzu.

29Leswi xi nga ta ndzi avanyisa,

ndza ha tikarhatela yini xana?

30Hambiloko ndzi nga hlamba hi mati layo tenga,

ndzi basisa mavoko ya mina hi xisibi,

31Xikwembu xi ta ndzi cukumeta endzhopeni,Van'wana va ri: xi ta ndzi cukumeta ekheleni

kutani swiambalo swa mina swi ta ku pyì, hi thyaka.

32“Loko Xikwembu a xo va munhu,

a ndzi ta hlamulana na xona, hi ya mangalelana ehubyeni.

33Loko a ko va ni munhu loyi a nga tsemaka mhakaVan'wana va ri: kambe ku hava munhu loyi a nga tsemaka mhaka exikarhi ka mina ni Xikwembu,

loyi a nga hi hlanganisaka,

34xona a xi ta tshika ku ndzi ba hi nkhavi wa xona,

na mina ndzi nga ha rhurhumeli emahlweni ka xona.

35A ndzi ta vulavula na xona ndzi nga ha chavi.

Kambe a swi tano: Ndzo va ndzexe!”