Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ta nkhuvo wa vukati le Kana

21Loko ku hundzile masiku mambirhi, ku va ni nkhuvo wa vukati emutini wa Kana eGaleliya. Mana wa Yesu na yena a a ri kona. 2Yesu ni vadyondzisiwa va yena, a va rhambiwile na vona enkhubyeni. 3Kuteloko vhinyo yi herile, mana wa Yesu a ku ka yena: “A va ha ri na vhinyo.” 4Yesu a ku ka yena: “We manana, hikwalaho ka yini u nghenelela etimhakeni ta mina ke? Nkarhi wa mina a wu si fika.” 5Mana wa yena a ku ka malandza: “Endlani hinkwaswo leswi a nga ta mi byela swona.” 6Hi mhaka ya leswi Vayuda va toloveleke ku hlamba va tibasisa va nga si dya, tinkhotinkho, kumbe: mimphando, tinkhwa ta maribye ta 6 a ti tikirhetiwile kwalaho, yin'wana ni yin'wana yi ri leyi tatiwaka hi makhuwana ya mune kumbe ntlhanu.hileswaku kwalomu ka tilitara ta 100 7Yesu a ku ka malandza: “Tatani tinkho leti hi mati.” Va ti tata hi mati ti khapa. 8A ku ka vona: “Kelelani sweswi, mi yisa eka mufambisi wa nkhuvo.” Kutani va yisa. 9Mufambisi wa nkhuvo a nantswa mati lama hundzukeke vhinyo; kambe a a nga tivi laha yi humaka kona, a swi tiviwa ntsena hi malandza lawa a ma kelerile mati. Kutani a vitana muteki, a ku ka yena: 10“Vanhu hinkwavo va toloverile ku humesa vhinyo leyo nandziha eku sunguleni, kutani loko ku nwiwile swinene, va humesa leyo ka yi nga nandzihi ngopfu; kambe wena u hlayisile vhinyo leyo nandziha ku fikela sweswi!”

11Mahlori lawa, hi wona layo sungula lawa Yesu a nga ma endla, loko a ri emutini wa Kana eGaleliya, a komba ku twala ka yena; kutani vadyondzisiwa va yena va pfumela eka yena. 12

2:12
Mt. 4:13
Endzhaku ka swona a rhelela a ya eKapernawume, a ri ni mana wa yena ni vamakwavo ni vadyondzisiwa va yena; kutani va xwa kona masiku ma nga ri mangani.

Ta ku basisiwa ka Tempele

(Mt. 21:12-13; Mk. 11:15-18; Lk. 19:45-46)

13

2:13
Eks. 12:1-27
Nkhuvo wa Paseka ya Vayuda a wu ri kusuhi, kutani Yesu a tlhandlukela eYerusalema. 14ETempeleni, a kuma vanhu lava xavisaka tihomu ni tinyimpfu ni matuva, ni lava ncincaka timali va tshamile. 15Kuteloko a endlile nkharisankharisa, kumbe: xisephu wa tingoti, a va hlongola va huma hinkwavo eTempeleni, ni tinyimpfu ni tihomu; a hangalasa ni mali ya lava bindzulaka, a wisetela ni matafula ya vona. 16Kutani a byela lava xavisaka matuva, a ku: “Susani swilo leswi la; mi nga teki yindlu ya Tata wa mina, mi yi endla ya ku bindzulela eka yona.” 17
2:17
Ps. 69:9
Kutani vadyondzisiwa va yena va tsundzuka leswi tsariweke eMatsalweni, loko va te: “Ku hisekela yindlu ya wena, we Xikwembu, swa ndzi dya.”

18Kutani Vayuda va n'wi vutisa va ku: “U nga hi komba xikombiso xihi xa leswaku u na matimba yo endla leswi xana?” 19

2:19
Mt. 26:61
27:40
Mk. 14:58
15:29
Yesu a va hlamula, a ku: “Hindzimuxani Tempele leyi, kutani mina ndzi ta yi pfuxa hi masiku manharhu.” 20Hiloko Vayuda va ku: “Tempele leyi yi tekile malembe ya 46, ku aka yona, kutani wena, xana u ri u ta yi pfuxa hi masiku manharhu xana?” 21Kambe Yesu a a vula Tempele ya miri wa yena. 22Hikokwalaho loko a pfukile eku feni, vadyondzisiwa va yena va tsundzukile leswaku mhaka leyi ú tshama a yi vula; kutani va pfumela Matsalwa ni rito leri Yesu a ri vuleke.

Yesu ú tiva vanhu hinkwavo

23Loko a ri eYerusalema, enkhubyeni wa Paseka, vanhu lavo tala va pfumela eka yena, hi ku vona mahlori lawa a ma endlaka. 24Kambe Yesu a nga kokiwanga mbilu hi vona, hikuva a a tiva vanhu hinkwavo swinene; 25naswona a swi nga kali swi fanela leswaku a byeriwa ta munhu hi munhu un'wana, hikuva a a tiva leswi nge mbilwini ya munhu.