Xitsonga 1989 (TSO89)
16

Ta ntirho wa Moya lowo Kwetsima

161“Ndzi mi byerile timhaka leti leswaku mi ta ka mi nga khunguvanyeki. 2Va ta mi hlongola emasinagogeni; naswona, ku ta ta nkarhi lowu un'wana ni un'wana loyi a mi dlayaka a nga ta anakanya leswaku ú tirhela Xikwembu. 3Va ta mi endla swilo leswi hikuva a va hi tivanga, hambi Tatana hambi mina. 4Kambe ndzi mi byerile timhaka leti leswaku loko nkarhi wa ku humelela ka tona wu fika,Kumbe: Loko nkarhi wa vaxanisi va n'wina wu fika mi ta tsundzuka leswaku ndzi vulavurile hi tona eka n'wina.

“A ndzi mi byelanga swilo leswi eku sunguleni, hikuva a ndza ha ri na n'wina. 5Kambe sweswi ndzi ya eka Loyi a ndzi rhumeke, kutani a ku na un'we wa n'wina loyi a ndzi vutisaka, a ku: ‘U ya kwihi xana?’ 6Kambe hi mhaka ya leswi ndzi mi byeleke swilo leswi, timbilu ta n'wina ti tele hi gome. 7Hambiswiritano, ndza mi byela ntiyiso: Swi ta va swinene eka n'wina loko ndzi famba. Hikuva loko ndzi nga fambi, MuyimeriKumbe: Muchaveleri a nga ka a nga ti eka n'wina; kambe loko ndzi famba, ndzi ta n'wi rhumela a ta eka n'wina. 8Loko a ta, ú ta khorwisa misava hi ta ku dyoha, ni ku lulama, ni ku avanyisa: 9Hi ta ku dyoha, hikuva a va pfumeri ka mina; 10hi ta ku lulama, hikuva ndzi ya eka Tatana, kutani a mi nga ha ndzi voni; 11hi ta ku avanyisa, hikuva mufumi wa misava leyi ú avanyisiwile.

12“Ndza ha ri ni leswo tala leswi ndzi fanelaka ku mi byela swona, kambe swi nga mi tikela sweswi. 13Kasi loko yoloyi a ta, a nga Moya wa ntiyiso, ú ta mi fambisa endleleni hinkwayo ya ntiyiso; hikuva a nga ka a nga vulavuri swo huma emiehleketweni ya yena; kambe xin'wana ni xin'wana lexi a xi twaka, ú ta xi vula; naswona ú ta mi tivisa leswi swi nga ta ta. 14Ú ta ndzi dzunisa, hikuva leswi a mi tivisaka swona, ú ta va a swi kuma eka mina. 15Hinkwaswo leswi Tatana a nga na swona, i swa mina; hikwalaho ndzi nga vula leswaku, leswi a mi tivisaka swona, ú ta va a swi kuma eka mina.

Ku vaviseka ku ta hundzuka ku tsaka

16“Endzhaku ka nkarhinyana, a mi nga ha ndzi voni; kutani endzhaku ka nkarhinyana kambe, mi ta ndzi vona.” 17Van'wana exikarhi ka vadyondzisiwa va yena va vutisana, va ku: “Xana ú vula yini, loko a ku ka hina: ‘Endzhaku ka nkarhinyana, a mi nga ndzi voni, kutani endzhaku ka nkarhinyana kambe, mi ta ndzi vona’ xana? Ni leswi a nge: ‘Hikuva ndzi ya eka Tatana’ ke?” 18Va engeta va ku: “Xana ú vula yini, loko a ku: ‘Endzhaku ka nkarhinyana’, xana ke? A hi tivi leswaku ú vula yini!”

19Yesu ú swi tivile leswaku va lava ku n'wi vutisa, kutani a ku ka vona: “Xana mi vutisana hi leto yini exikarhi ka n'wina? Xana hileswi ndzi nga te: ‘Endzhaku ka nkarhinyana, a mi nga ndzi voni, kutani endzhaku ka nkarhinyana kambe, mi ta ndzi vona’ ke? 20Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina: Mi ta rila mi va mi kolola, kambe misava yona yi ta tsaka; mi ta twa ku vaviseka, kambe ku vaviseka ka n'wina ku ta hundzuka ku tsaka. 21Loko wansati a veleka, ú twa ku vava lokukulu, hikuva nkarhi wa yena wu fikile; kambe loko a velekile n'wana, wa rivala maxangu ya yena hikwalaho ka ku tsaka, hileswi ku nga velekiwa munhu emisaveni. 22Swi tano na n'wina: Mi twa ku vaviseka sweswi, kambe ndzi ta tlhela ndzi mi vona, kutani timbilu ta n'wina ti ta tsaka, kutani a ku na munhu la nga ta mi tekela ku tsaka ka n'wina.

23“Hi siku ra kona, a mi nga ha ndzi vutisi nchumu. Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina: Xin'wana ni xin'wana lexi mi nga ta xi kombela eka Tatana hi vito ra mina, ú ta mi nyika xona. 24Ku fikela sweswi, a mi si kombela nchumu hi vito ra mina; kombelani, mi ta nyikiwa, leswaku ku tsaka ka n'wina ku va loku hetisekeke.

Ta ku hlula misava

25“Ndzi mi byerile timhaka leti hi ku vulavula hi swifaniso; kambe nkarhi wa ta, lowu ndzi nga ta ka ndzi nga ha vulavuri na n'wina hi mukhuva lowu; kambe ndzi ta mi byela swa Tatana erivaleni ndzi nga rhendzeleki. 26Loko siku ra kona ri fika, mi ta kombela hi vito ra mina, kambe a ndzi vuli leswaku ndzi ta mi kombelela eka Tatana, 27hikuva Tatana hi xiviri xa yena wa mi rhandza. Ú mi rhandza hikuva mi ndzi rhandzile, mi va mi pfumela leswaku ndzi huma eka Xikwembu. 28Ndzi humile eka Tatana, kutani ndzi tile emisaveni; sweswi ndzi tlhela ndzi suka emisaveni, ndzi ya eka Tatana.”

29Vadyondzisiwa va yena va ku ka yena: “Aha! Sweswi u vulavula erivaleni u nga rhendzeleki; a wa ha vulavuli hi swifaniso. 30Sweswi ha twisisa leswaku u tiva swilo hinkwaswo, kutani a swi faneri leswaku munhu a ku vutisa nchumu; hikwalaho ka swona, ha pfumela leswaku u huma eka Xikwembu.” 31Yesu a va hlamula, a ku: “Sweswi ma pfumela xana? 32Vonani, nkarhi wa ta, ni sweswi wu fikile, lowu mi nga ta hangalaka ha wona, un'wana ni un'wana a tlhelela ekaya ka yena, mi ndzi siya ndzi ri ndzexe; hambiswiritano a ndzi ndzexe, hikuva Tatana ú na mina. 33Ndzi mi byerile swilo leswi leswaku mi va ni ku rhula eka mina. La misaveni, mi ta va ni mahlomulo, kambe tiyani timbilu, ndzi hlurile misava.”

17

Ta Yesu loko a khongelela vadyondzisiwa

171Yesu ú vurile timhaka leti. Kutani a tlakusa mahlo, a languta etilweni, a ku: “Tatana, nkarhi wu fikile; dzunisa N'wana wa wena, leswaku N'wana a ku dzunisa. 2Hakunene, u n'wi nyikile vuhosi ehenhla ka vanhu hinkwavo, leswaku hinkwavo lava u n'wi nyikeke vona, yena a va nyika vutomi lebyi nga heriki. 3Kambe vutomi lebyi nga heriki, hi leswaku va ku tiva, wena ntsena u nga Xikwembu xa ntiyiso, na Yesu Kriste loyi u n'wi rhumeke.

4“Ndzi ku dzunisile laha misaveni, hi ku heta ntirho lowu u ndzi nyikeke wona leswaku ndzi wu tirha. 5Sweswi Tatana, ndzi dzunise emahlweni ka wena hi ku dzuneka loku a ndzi ri na kona eka wena, misava yi nga si va kona.

6“Ndzi ku tivisile eka vanhu lava u ndzi nyikeke vona va ri lava hlawuriweke emisaveni; a va ri va wena; u ndzi nyikile vona, kutani va hlayisile rito ra wena. 7Sweswi va swi tiva leswaku hinkwaswo leswi u ndzi nyikeke swona, swi huma eka wena, 8hikuva ndzi va nyikile marito lawa u ndzi nyikeke wona; va ma amukerile, kutani va dyondzile hakunene leswaku ndzi huma eka wena, kutani va pfumerile leswaku ndzi rhumiwile hi wena. 9Ndza va khongelela; a ndzi khongeleri misava, kambe ndzi khongelela lava u ndzi nyikeke vona, hikuva i va wena. 10Hinkwaswo leswi nga swa mina, i swa wena; ni swa wena, i swa mina; kutani ndzi dzunisiwile hikwalaho ka swona. 11A ndza ha ri emisaveni, kambe vona va laha misaveni, kutani ndzi ta kwaleyo ka wena. Tatana la kwetsimeke, va hlayise hi matimba ya vito ra wena, leri u ndzi nyikeke rona, leswaku va va un'we ku fana na hina. 12

17:12
Ps. 41:9
Yoh. 13:18
Loko ndza ha ri na vona, a ndzi va hlayisa hi matimba ya vito ra wena leri u ndzi nyikeke rona; ndzi va biyelerile, kutani a ku vanga na un'we wa vona la loveke, loko a nga ri munhu wa ku lova, leswaku Matsalwa ma hetiseka. 13Sweswi ndzi ta kwaleyo ka wena, kutani ndzi vula swilo leswi ndzi ri emisaveni, leswaku ku tsaka ka mina ku va loku hetisekeke eka vona. 14Ndzi va nyikile rito ra wena, kutani misava yi va vengile, hikuva a hi va misava, tanihi leswi na mina ndzi nga riki wa misava. 15A ndzi kombeli leswaku u va susa emisaveni, kambe hi leswaku u va lwela eka Lowo biha.Kumbe: u va lwela eka leswo biha 16A hi va misava, tanihi leswi na mina ndzi nga riki wa misava. 17Va hlawulekise entiyisweni; rito ra wena i ntiyiso. 18Tanihi leswi u ndzi rhumeke emisaveni, na mina ndzi va rhumile emisaveni. 19Kutani ndzi tihlawulekisa hikwalaho ka vona, leswaku na vona va hlawulekisiwa entiyisweni.

20“A ndzi khongeleri vona ntsena, kambe ndzi khongelela ni lava va nga ta pfumela eka mina hi rito ra vona; 21ndzi navela leswaku hinkwavo va va un'we, ku fana ni leswi wena Tatana u nga ka mina, na mina ndzi nga ka wena, leswaku na vona va va eka hina, kutani misava yi ta pfumela leswaku u ndzi rhumile. 22Ndzi va nyikile ku dzuneka loku u ndzi nyikeke kona, leswaku va va un'we ku fana na hina hi nga un'we: 23Mina eka vona, na wena eka mina, leswaku va endliwa lava hetisekeke, va kondza va va un'we, kutani misava yi ta tiva leswaku u ndzi rhumile, ni leswaku u va rhandzile ku fana ni leswi u ndzi rhandziseke xiswona. 24Tatana, ndzi lava leswaku hinkwavo lava u ndzi nyikeke vona, va va na mina laha ndzi nga kona; va ta hamba va hlalela ku kwetsima ka mina loku u ndzi nyikeke kona, hikuva u ndzi rhandzile misava yi nga si tumbuluka. 25Tatana la lulameke, misava a yi ku tivanga, kambe mina ndzi ku tivile, kutani vanhu lava va swi tivile leswaku ndzi rhumiwile hi wena. 26Ndzi ku tivisile eka vona; ndza ha ta ku tivisa, leswaku rirhandzu leri u ndzi rhandzeke ha rona, ri va ka vona, na mina ndzi va ka vona.”

18

Ta ku khomiwa ka Yesu

(Mt. 26:47-56; Mk. 14:43-50; Lk. 22:47-53)

181Loko Yesu a vurile marito lawa, a huma ni vadyondzisiwa va yena, a pelela entsungeni wa xinambyana xa Kedroni. A ku ri ni ntanga kwalaho, kutani a ya nghena kona ni vadyondzisiwa va yena. 2Yudasi muxengi na yena a a tiva ndhawu leyi, hikuva Yesu a a tala ku hlengeletana ni vadyondzisiwa va yena kona. 3Yudasi a teka ntlawa wa masocha, ni malandza lama rhumiweke hi vaprista lavakulu ni Vafarisi, va ta ni timboni, ni swisana, ni matlhari.

4Yesu, hi ku tiva hinkwaswo leswi swi nga ta n'wi humelela, a huma a ya ka vona, a ku: “Mi lava mani xana?” 5Va n'wi hlamula, va ku: “Yesu wa Nazareta.” Yesu a ku ka vona: “Hi mina loyi!” Yudasi muxengi, na yena a a yimile na vona kwalaho. 6Loko Yesu a te ka vona: “Hi mina loyi!” va tlhetlha hi xindzhakwa-ndzhakwana, va wa. 7Kutani a va vutisa kambe a ku: “Mi lava mani xana?” Va ku: “Yesu wa Nazareta.” 8Yesu a hlamula a ku: “Ndzi mi byerile ndzi ku: ‘Hi mina loyi.’ Loko kunene mi lava mina, tshikani lava, va tifambela.” 9(A swi ri leswaku rito leri a nga ri vula ri hetiseka, loko a te: “A ndzi tshikanga na un'we wa lava u ndzi nyikeke vona, a lova.”)

10Simoni Petro loyi a a ri ni banga, a ri hlomula, a tsema hlonga ra Muprista lonkulu, a ri phatlula ndleve ya xinene. Vito ra hlonga leri a va ku i Malko. 11

18:11
Mt. 26:39
Mk. 14:36
Lk. 22:42
Hiloko Yesu a ku ka Petro: “Tlherisela banga ra wena enkotlotweni wa rona; xana a ndzi nga nwi exinwelweni lexi Tatana a ndzi nyikeke xona xana?”

Ta Yesu ehubyeni ya Anasi

(Mt. 26:57-58; Mk. 14:53-54; Lk. 22:54)

12Ntlawa wa masocha ni ndhuna leyikulu ya wona ni malandza ya Vayuda, va khoma Yesu, va n'wi boha.

13Kutani va rhanga hi ku n'wi yisa eka Anasi. N'wana wa xisati wa Anasi a a tekiwile hi Kayafasi, Muprista lonkulu wa lembe rero. 14

18:14
Yoh. 11:49-50
Hi yena Kayafasi loyi a nga tshama a tsundzuxa Vayuda leswaku a swi ta antswa loko munhu un'we a fela vanhu hinkwavo.

Ta Petro loko a landzula Yesu

(Mt. 26:69-70; Mk. 14:66-68; Lk. 22:55-57)

15Simoni Petro ni mudyondzisiwa un'wana va landza Yesu; mudyondzisiwa wa kona a a tiviwa hi Muprista lonkulu, kutani a nghena ehubyeni ya yindlu ya Muprista lonkulu na Yesu. 16Kambe Petro a a yimile handle enyangweni. Hiloko mudyondzisiwa loyi un'wana la tiviwaka hi Muprista lonkulu, a huma a ya vulavula ni nandza wa xisati loyi a a ri mulanguteri wa nyangwa, kutani a nghenisa Petro. 17Kutani nandza loyi wa xisati a ku ka Petro: “Xana a wu mudyondzisiwa wa munhu loyi ke?” A ku: “A ndzi yena.” 18Mahlonga ni malandza a ma tshiverile ndzilo wa makala, hikuva a ku ri ni xirhami; kutani a va ri karhi va tinyawusa; na yena Petro a a yimile na vona, a tinyawusa.

Ta Anasi loko a vutisa Yesu

(Mt. 26:59-66; Mk. 14:55-64; Lk. 22:66-71)

19Anasi Muprista lonkulu a vutisa Yesu hi ta vadyondzisiwa va yena ni ta ku dyondzisa ka yena. 20Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Ndzi vulavurile erivaleni emahlweni ka vanhu hinkwavo. Ndzi dyondzisile minkarhi hinkwayo emasinagogeni ni le Tempeleni, laha Vayuda hinkwavo va hlengeletanaka kona, a ndzi vulanga nchumu exihundleni. 21Hikwalaho ka yini u vutisa mina? Vutisa lava va tweke leswi ndzi nga va byela swona; vona va swi tiva leswi ndzi swi vuleke.” 22Loko Yesu a vurile sweswo, un'wana wa malandza, loyi a a yimile kwalaho, a ba Yesu hi mpama, a ku: “Xana hi rona hlamulele ra wena eka Muprista lonkulu xana?” 23Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Loko ndzi vulavurile hi ku hoxa, komba ku hoxa koloku, kambe loko ndzi vulavurile hi nawu wa kona, u ndzi bela yini xana?” 24Kutani Anasi a n'wi rhumela a bohiwile eka Kayafasi, Muprista lonkulu loyi un'wana.

Ta Petro loko a engeta a landzula Yesu

(Mt. 26:71-75; Mk. 14:69-72; Lk. 22:58-62)

25Simoni Petro a a yimile a ri karhi a tinyawusa. Va ku ka yena: “Xana na wena a wu un'wana wa vadyondzisiwa va yena ke?” Yena a kaneta, a ku: “A ndzi yena!” 26Un'wana wa mahlonga ya Muprista lonkulu, xaka ra loyi Petro a n'wi tsemeke ndleve, a ku: “Xana a ndzi ku vonanga wena entangeni u ri na yena ke?” 27Petro a engeta a kaneta; hi nomu lo, nkuku wu ringa.

Ta Yesu emahlweni ka Pilato

(Mt. 27:1-2,11-14; Mk. 15:1-5; Lk. 23:1-5)

28Kutani va suka na Yesu eka Kayafasi, va n'wi yisa endlwini ya vuhosi.hileswaku, ehubyeni ya Varhoma leyi a va yi vula “Praetorium” A wa ha ri mpundzu swinene; vona hi voxe a va nghenanga ndlwini ya vuhosi, ku endlela leswaku va nga tinyamisi, va ta kota ku dya nkhuvo wa Paseka. 29Hikokwalaho Pilato a huma, a ya ka vona, kutani a ku: “Xana mi hehla munhu loyi hi nandzu wihi ke?” 30Va hlamula va ku ka yena: “Loko munhu loyi a nga dyohanga, a hi nga ta n'wi nyiketa eka wena.” 31Pilato a ku ka vona: “N'wi tekeni n'wina, mi ya n'wi avanyisa hi nawu wa ka n'wina.” Vayuda va ku ka yena: “Nawu a wu hi pfumeleli ku dlaya munhu.” 32

18:32
Yoh. 3:14
12:32
(Leswi a ku ri ku hetisa rito leri Yesu a tshamaka a ri vula loko a fanisa rifu leri a nga ta fanela ku fa ha rona.)

33Pilato a tlhela a nghena endlwini ya vuhosi, a vitana Yesu, a ku ka yena: “Xana hi wena hosi ya Vayuda ke?” 34Yesu a hlamula, a ku: “Xana leswi u swi vulaka, swi huma eka wena, kumbe u lo byeriwa hi van'wana ke?” 35Pilato a hlamula a ku: “Xana ndzi Muyuda mina ke? Vanhu va ka n'wina ni vaprista lavakulu hi vona va ku nyiketeke ka mina. U endle yini xana?” 36Yesu a hlamula, a ku: “Mfumo wa mina a hi wa misava leyi; loko a wu ri wa misava leyi, malandza ya mina a ma ta lwa leswaku ndzi nga nyiketiwi eka Vayuda; kambe hilaha swi nga hakona, mfumo wa mina a hi wa laha hansi.” 37Pilato a ku ka yena: “Hikokwalaho, u hosi, a hi swona ke?” Yesu a hlamula, a ku: “Ku vula wena leswaku ndzi hosi. Leswi ndzi velekeriweke swona ni leswi ndzi nga tela swona laha misaveni, i ku ta ndzi ta veka vumbhoni ehenhla ka ntiyiso. Un'wana ni un'wana la nga wa ntiyiso, ú yingisa rito ra mina.” 38Pilato a ku ka yena: “Ntiyiso i ncini?”

Ta Yesu loko a avanyiseriwa rifu

(Mt. 27:15-31; Mk. 15:6-20; Lk. 23:13-25)

Loko a vurisile sweswo, a huma kambe a ya eka Vayuda, a ku ka vona: “A ndzi voni nandzu ni wun'we eka yena. 39Kambe mi ni ntolovelo wa leswaku ndzi mi ntshunxela munhu un'we hi nkarhi wa Paseka; xana mi lava leswaku ndzi mi ntshunxela hosi ya Vayuda ke?” 40Va hlamula hi ku huwelela, va ku: “Ku nga ri munhu loyi, kambe Barabasi!” (Kasi Barabasi a a ri xigevenga.)