Xitsonga 1989 (TSO89)
14

Yesu i ndlela yo ya eka Tatana

141“Timbilu ta n'wina ti nga karhateki; pfumelani ka Xikwembu, ni le ka mina mi pfumela. 2Tindhawu ti tele endlwini ya Tata wa mina; loko a swi nga ri tano, a ndzi ta va ndzi mi byerile; kutani ndzi ya mi lunghisela kona.Van'wana va ri: Tindhawu ti tele endlwini ya Tata wa mina; loko a swi nga ri tano, xana a ndzi ta va ndzi mi byerile leswaku ndzi ya mi lunghisela kona ke? 3Loko ndzi yile ku ya mi lunghisela kona, ndzi ta vuya; kutani ndzi ta mi teka mi ta ka mina, leswaku laha ndzi nga kona, mi va kona na n'wina. 4Kutani ndlela yo ya laha ndzi yaka kona ma yi tiva.” 5Tomasi a ku ka yena: “Hosi, laha u yaka kona a hi ku tivi; ni ndlela ya kona hi nga yi tivisa ku yini xana?” 6Yesu a ku ka yena: “Hi mina ndlela, ni ntiyiso, ni vutomi; a ku na munhu loyi a taka eka Tatana, loko ku nga ri ha mina. 7Loko mi tiva mina, mi ta tiva ni Tata wa mina; ku sukela sweswi, ma n'wi tiva, naswona mi n'wi vonile.”

8Filipi a ku ka yena: “Hosi, hi kombe Tatana, kutani swi ta va swi hi ringene.” 9Yesu a ku ka yena: “I khale ndzi ri na n'wina, kasi ni sweswi a wu si ndzi tiva, Filipi? Loyi a ndzi voneke, ú vonile Tatana; hikokwalaho ka yini u ku: ‘Hi kombe Tatana’? 10Xana a wu pfumeri leswaku ndzi le ka Tatana, ni leswaku Tatana ú le ka mina xana? Leswi ndzi mi byelaka swona a swi humi emiehleketweni ya mina. Tatana la nge ka mina, hi yena la tirhaka mintirho leyi ya yena. 11Ndzi pfumeleni loko ndzi ku ndzi le ka Tatana, ni leswaku Tatana ú le ka mina; loko mi nga ndzi kholwi, pfumelani hikwalaho ka yona mintirho.

12“Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina: La pfumelaka ka mina, na yena ú ta endla mintirho leyi ndzi yi endlaka; ú ta endla ni leyi tlulaka yoleyi, hikuva ndzi ya eka Tatana. 13Xin'wana ni xin'wana lexi mi xi kombelaka hi vito ra mina, ndzi ta xi endla, leswaku Tatana a dzunisiwa eka N'wana. 14Loko mi kombela ka mina xa nchumu hi vito ra mina, ndzi ta xi endla.”

Ta ku tshembisiwa Moya lowo Kwetsima

15“Loko mi ndzi rhandza, mi ta hlayisa milawu ya mina. 16Ndzi ta kombela Tatana, kutani yena ú ta mi nyika MuchaveleriKumbe: Muyimeri, Mupfuni, Mukhongoteri un'wana, loyi a nga ta va na n'wina hilaha ku nga heriki, 17a nga Moya wa ntiyiso. Misava yi nga ka yi nga n'wi amukeli, hikuva a yi n'wi voni, a yi n'wi tivi. N'wina ma n'wi tiva, hikuva ú tshama na n'wina, naswona ú le ndzeni ka n'wina.

18“A ndzi nga mi siyi mi ri swisiwana; ndzi ta ta eka n'wina. 19Endzhaku ka nkarhinyana, misava a yi nga ha ndzi voni, kambe n'wina mi ta ndzi vona. Leswi ndzi hanyaka, na n'wina mi ta hanya. 20Hi siku ra kona, mi ta tiva leswaku ndzi le ka Tata wa mina, ni leswaku na n'wina mi le ka mina, kukotisa leswi na mina ndzi nga eka n'wina. 21Loyi a amukeleke milawu ya mina, kutani a yi hlayisa, hi yena loyi a ndzi rhandzaka; kutani loyi a ndzi rhandzaka, ú ta rhandziwa hi Tata wa mina; na mina ndzi ta n'wi rhandza, ndzi va ndzi tipfuletela eka yena.” 22Yudasi (a nga ri loyi wa Iskariyota) a ku: “Hi leswo yini, Hosi, loko u ku, u ta tipfuletela eka hina, ku nga ri eka misava ke?” 23Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Loko munhu a ndzi rhandza, ú ta hlayisa rito ra mina, kutani Tata wa mina ú ta n'wi rhandza, kutani hi ta ta eka yena, hi tshama na yena. 24Loyi a nga ndzi rhandziki, a nga hlayisi marito ya mina; kutani rito leri mi ri twaka, a hi ra mina, kambe i ra Tatana la ndzi rhumeke.

25“Ndzi mi tivisile swilo leswi ndza ha ri na n'wina. 26Kambe Muyimeri,Kumbe: Muchaveleri a nga Moya lowo Kwetsima lowu Tatana a nga ta wu rhuma hi vito ra mina, ú ta mi dyondzisa hinkwaswo, ni ku mi tsundzuxa hinkwaswo leswi ndzi mi byeleke swona.

27“Ndzi mi siyela ku rhula, ndzi mi nyika ku rhula ka mina. A ndzi mi nyiki hilaha misava yi nyikaka hakona. Timbilu ta n'wina ti nga karhateki, ti nga khomiwi hi ku chava. 28Mi ndzi twile loko ndzi te eka n'wina: ‘Ndza famba, kutani ndzi ta tlhela ndzi vuya ndzi va na n'wina.’ Loko onge mi ndzi rhandzile, ingi mi tsakile hi leswi ndzi yaka eka Tatana, hikuva Tatana i nkulukumba ku tlula mina. 29Nasweswi, ndzi mi byerile swilo leswi, swi nga si humelela, leswaku loko swi humelela, mi ta kota ku pfumela. 30A ndzi nga ha vulavuri swo tala na n'wina, hikuva mufumi wa misava leyi wa ta; kambe a nga na matimba ehenhla ka mina. 31Hinkwaswo leswi, swi lava ku komba misava leswaku ndzi rhandza Tatana, ni leswaku ndzi tirha hilaha Tatana a ndzi leriseke hakona. Sukani mi yima, a hi fambeni hi suka la!