Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Yerusalema ú rhendzeriwile hi valala

61N'wina va ka Benjamini, humani emutini wa Yerusalema, tsutsumani mi ya tumbela.

Banani mhalamhala mi ri eTekowa,

tshivelani ndzilo wa xitsundzuxo le Beta-Hakereme,

hikuva valala va ta hi le n'walungwini,

va tela ku ta onhetela hinkwaswo.

2Muti wa Siyoni i nhwana wo saseka wa manyunyu,

kambe sweswi va lava ku n'wi herisa.Van'wana va ri: ndzi ta n'wi herisa

3Tihosi ti ta ni mavuthu ya tona,

ti dzima mixaxa ti rhendzela muti leswaku ti ta wu hlasela;

hosi yin'wana ni yin'wana yi lwa yi ri endhawini ya yona.

4Tihosi leti ti ri: “A hi hlomeni matlhari,

kutani ninhlekanhi hi ta ya eku hlaseleni!”

Tin'wana ti ri: “Hi hundzeriwe hi nkarhi,

ni dyambu ri ya eku peleni.

5Hi ta wu hlasela nivusiku,

hi mbundzumuxa tindlu ta kona leto saseka!”

6HOSI ya matimba hinkwawo yi vula sweswo yi ri:

“Tsemani mirhi kusuhi ni muti wa Yerusalema,

fumbetelani misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti:

Hi wona lowu fanelaka ku biwa,Van'wana va ri: Hi wona muti lowu kambiweke

hikuva wu tele hi vanhu va tihanyi.

7Vubihi byi huma emutini wolowo

ku fana ni mati lama humaka exihlobyeni;

endzeni ka muti ku twala ntsena ku rila ka lava dlayiwaka,

mina ndzi vona ntsena mavabyi ni timbanga eka wona.

8Wena Yerusalema, amukela ku tshinyiwa;

loko swi nga ri tano, ndzi ta ku tshika,

ndzi ku hundzula rhumbi,

ku nga ha tshami munhu eka wena.”

Vaisraele va ala ku yingisa Xikwembu

9HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“KhwajaniKhwajani, kumbe: Nkun'hulani masalela ya Vaisraele mi va hlengeleta,

mi fana ni vatshoveri loko va phendla-phendla marhavi, va nga siyi nchumu emirhini ya vhinya.”

10Ndzi hlamula ndzi ku: Xana ndzi ta vulavula na mani?

I vamani lava nga ta yingisa loko ndzi va tsundzuxa xana?

Vanhu lava a va na tindleve,

ni ku twa a va ha twi.

Rito ra wena we HOSI, va ri monya,

a va na mhaka na rona.

11Hikokwalaho we HOSI, ndzi hlundzukile ku fana na wena,

a ndza ha koti ku tikhoma.

HOSI Xikwembu xi ndzi hlamula xi ku:

“Chululela vukari byebyo ehenhla ka swihlangi emagondzweni,

ni le henhla ka lavantshwa laha va hlengeletaneke kona.

Wanuna ú ta khomiwa swin'we ni nsati wa yena,

na vona vanhu lavakulu ni lava dyuhaleke ngopfu va ta khomiwa.

12

6:12-15
Yer. 8:10-12
Tindlu ta vona ti ta nyikiwa van'wana,

va ta tekeriwa masimu ya vona ni vasati va vona,

hikuva ndzi ta tlakusa voko,

ndzi ba vaaki va tiko leri.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.

13Hinkwavo va lava ngopfu mali,

ku sukela eka lavatsongo ku ya fika eka lavakulu.

Vaprofeta ni vaprista hinkwavo

va hanya hi vukanganyisi.

14

6:14
Ez. 13:10
Ntirho wa ku bohelela timbanga ta vanhu va mina

va wu tekile wu ri lowutsongo,

va ku: ‘Ku rhurile, ku rhurile!’

Kasi a ku na ku rhula.

15Xana ku endla swa manyala leswi swi va khomisile tingana xana?

E-e, a va twanga ku vava ha swona, a va nyumanga niswitsanana.Van'wana va ri: Va hlangana nhloko hi ku endla swa manyala leswi, kambe sweswo a swi va khomisanga tingana niswitsanana

Hikokwalaho va ta wa ku fana na van'wana,

esikwini leri ndzi nga ta va avanyisa,

va ta wela hansi va nga ha pfuki.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Khombo ra lava tiarisaka

16

6:16
Mt. 11:29
HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Yimani emahandzeni ya tindlela mi languta,

mi vutisa vanhu magondzo ya khale,

ni laha ku nga ni mabudula lamanene,

kutani mi famba ha wona, mi kuma ku wisa emoyeni.

Kambe vona va ku:

‘A hi swi lavi ku famba hi ndlela yoleyo!’

17Ndzi vekile varindzi etikweni ndzi ku ka vona:

‘Mi yingisela mpfumawulo wa mhalamhala!’

kambe vona va hlamula va ku:

‘A hi nga tikarhateli swona.’

18Hikokwalaho yingisani n'wina vamatiko,

mi ta tiva leswi nga ta humelela eka vona.Van'wana va ri: wena ntshungu, hlalela leswi nga ta humelela eka vona

19Wena misava yingisa: Vanhu lava ndzi ta va vangela makhombo.

Va ta tshovela leswo biha leswi va swi byaleke,

hikuva a va yingisanga marito ya mina,

ni nawu wa mina va arile ku wu landza.

20A swi va pfuni nchumu ku ndzi humesela mirhi ya risuna ya le Xeba,

kumbe swinun'hweriso swo huma ematikweni ya le kule.

A ndzi amukeli swifuwo leswi va ndzi hiselaka swona,

magandzelo ya vona a ndzi na mhaka na wona.

21Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri:

Ndzi ta hingakanya mintsandza endleleni ya vona, yi ta va khugula va wa.

Tatana ni n'wana, munhu ni vaakelani kumbe vanghana va yena,

va ta herisiwa siku rin'we!”

Valala vo huma en'walungwini

22HOSI Xikwembu xi ri:

“Vonani! Ku ta vanhu hi le n'walungwini;

ntshungu lowu wu hlomile matlhari, wu huma evugimamusi.

23Va khomile vurha ni mafumu;

va ni nsele, a va tweli munhu vusiwana.

Huwa ya vona yi fana ni lwandle loko ri pfuma;

va ta va gadile tihanci,

va xaxametile mavuthu ya vona

va lava ku ku hlasela, we muti wa Siyoni.”

24Vaaki va muti va ri:

“Mahungu ya vanhu lava hi ma kumile,

ma hi heta matimba.

Hi ni switlhavi, ha xaniseka

ku fana ni wansati la nga kusuhi ni ku tintshunxa.

25Mi nga ha yi emasin'wini,

ni le magondzweni mi nga ha famba-fambi,

hikuva valala va tamele matlhari,

va hi chavisa matlhelo hinkwawo.

26N'wina va ka hina, ambalani swiambalo swa nkosi,

mi vumbuluka enkumeni;

tlhavani mukhosi mi rila ngopfu

ku fana ni loko ku lo fa n'wana loyi a a ri yexe,

hikuva valala va le kusuhi ni ku hi herisa.”

27HOSI Xikwembu xi ku ka Yeremiya:

“Ndzi ku hlawurile leswaku u kambela vanhu va mina; u nga chavi nchumu:

Kambela mahanyelo ya vona u ma tiva!

28Hinkwavo va omile tinhloko, va tiarisa,

va famba-famba va ri karhi va lumbeta van'wana;

va nonon'hwa onge i nsimbhi kumbe koporo,

hinkwavo i vaonhi.

29Ndzilo wu pfurhetiwa swinene,

kambe ku n'oka ntsopfu ntsena;

a swi pfuni nchumu ku ringeta ku basisa silivhere ya kona,

hikuva thyaka a ri suki eka yona.

30Vanhu va mina va ta vuriwa silivhere ya thyaka, leyi cukumetiweke,

hikuva mina HOSI ndzi va cukumetile.”

7

Lava yaka eTempeleni, va khongoteriwa ku hundzuka

71Siku rin'wana, Yeremiya a lerisiwa hi HOSI Xikwembu 2ku ya yima enyangweni ya Tempele, a vulavula ni va ka Yuda hinkwavo lava nghenaka ku ya gandzela eka yona. Leri hi rona rito ra HOSI leri a va khongoteleke ku yingisa rona: 3“Mina HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi ri: Lulamisani mahanyelo ya n'wina mi tshika ni mintirho ya n'wina leyo biha, kutani ndzi ta mi tshamisisa endhawini leyi.Van'wana va ri: kutani ndzi ta tshama na n'wina endhawini leyi 4Mi nga tikanganyisi hi ku vula mi ku: ‘Laha, hi titwa hi hlayisekile hikuva hi le Tempeleni ya HOSI, hi le Tempeleni ya HOSI, hi le Tempeleni ya HOSI!’ 5A hi swona! Rhangani mi lulamisa mahanyelo ya n'wina mi tshika ni mintirho ya n'wina leyo biha. Loko ku ri ni timhaka exikarhi ka n'wina, ti avanyiseni hi ku lulama. 6Mi nga xanisi valuveri, ni lava feriweke hi vatswari, ni tinoni. Exivandleni lexi mi nga tshuki mi dlaya vanhu lava nga riki na nandzu. Naswona tshikani ku landzelela swikwembu swa hava leswi swi mi vangelaka makhombo. 7Kutani hi kona ndzi nga ta mi tshamisisa endhawini leyi,Van'wana va ri: Kutani hi kona ndzi nga ta tshama na n'wina endhawini leyi etikweni leri ndzi ri nyikeke vatata wa n'wina khale leswaku ri va ra vona hilaha ku nga heriki.

8“Kambe n'wina mi titwa mi hlayisekile loko mi landzelela vakanganyisi lava va mi byelaka leswo ka swi nga pfuni nchumu. 9Mi le ku yiveni, ma dlaya, ma oswa, mi hlambanya hi mavunwa, mi hisela swikwembu swa Baali emirhi ya risuna, mi landzelela ni swikwembu swin'wana leswi khale a mi nga swi tivi. 10Loko mi tiyimiserile ku ya emahlweni mi endla swilo leswi hinkwaswo swa manyala, xana mi nga ha ta mi ta yima emahlweni ka mina, endlwini leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona, mi ku: ‘Hina hi hlayisekile!’ xana? 11

7:11
Mt. 21:13
Mk. 11:17
Lk. 19:46
Xana yindlu leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona, mo yi vona yi ri bako ra makhamba ke? Yingisani! Leswi mi swi endlaka, na mina ndza swi vona.Kumbe: Hi swona! Na mina ndzi ta yi vona yi ri swona sweswo!

12

7:12-14
Yox. 18:1
Ps. 78:60
Yer. 26:6
“Yanani exivandleni xa mina lexo hlawuleka xa le Xilo, laha vito ra mina ri nga rhanga ri tiviwa kona, mi ta vona leswi ndzi swi endleke kona hikwalaho ka vubihi bya Vaisraele vanhu va mina. 13Kutani mina HOSI ndzi ri: Swidyoho swa kona hinkwaswo na n'wina mi swi endlile. A ndzi karhalanga ku vulavula na n'wina, kambe a mi yingisanga; ndzi mi vitanile, kambe a mi hlamulanga. 14Hikokwalaho yindlu leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona, leyi mi titwaka mi hlayisekile eka yona, yi nga yona ndhawu leyi ndzi yi nyikeke n'wina ni vatata wa n'wina, ndzi ta yi endla leswi ndzi swi endleke muti wa Xilo: 15Ndzi ta mi cukumeta kule na mina, ku fana ni loko ndzi cukumetile varikwenu, va nga vona va ka Efrayimi hinkwavo.”

Ku khongelela va ka Yuda, a swa ha pfuni nchumu

16HOSI Xikwembu xi ri: “We Yeremiya, tshika ku khongelela vanhu lava, u nga ha ndzi tiseli xirilo kumbe xikombelo hi vito ra vona, u nga ha tikarhati ku va nomo wa vona emahlweni ka mina, hikuva ndzi nga ka ndzi nga ku twi. 17Leswi va swi endlaka emitini ya tiko ra Yuda ni le magondzweni ya Yerusalema, u swi vonile xana? 18Vana va rhotela tihunyi, vatata wa vona va tshivela ndzilo, vavasati vona va pfuva mbila, va sweka swimbhundzwa, va swi humesela xikwembu lexi va nge i ‘Nkosikazi-ya-le-Matilweni’, va humesela ni swikwembu swin'wana emagandzelo ya swakunwa, va endlela ntsena ku vavisa mina. 19Kambe a va vavisi mina, vo tivavisa vona vinyi, kutani va tivangela tingana letikulu. 20Hikokwalaho mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Ndzi ta chululela vukari bya mina lebyi pfurhaka ehenhla ka xivandla lexi, ni le henhla ka vanhu ni swifuwo, ni le henhla ka swihlahla ni masimu ni leswi milaka eka wona. Hinkwaswo swi ta tshwa, ndzilo wa kona wu nga timeki!”

Vaisraele a va ha yingisi Xikwembu

21HOSI ya matimba hinkwawo, xona Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: “Xana ma ha ndzi humeselela yini magandzelo lama hisiwaka xana? Tekani nyama ya kona mi yi humesa swin'we ni nyama ya magandzelo laman'wana, kutani mi tidyela! 22Siku ndzi humeseke vatata wa n'wina etikweni ra Egipta, a ndzi va byelanga nchumu kumbe ku va lerisa hi tlhelo ra magandzelo lama hisiwaka kumbe laman'wana. 23Kambe ndzi va byerile ndzi ku: ‘Ndzi yingiseni, kutani ndzi ta va Xikwembu xa n'wina, na n'wina mi ta va vanhu va mina, mi famba endleleni leyi ndzi mi lerisaka yona, leswaku mi ta kateka.’ 24Kambe vona a va rhiyanga ndleve va ndzi yingisa. Va endlile leswi timbilu ta vona leto nonon'hwa ti va byelaka swona, kutani va tlhelela endzhaku ematshan'wini ya ku ya emahlweni. 25Ku sukela enkarhini lowu vatata wa n'wina va humeke ha wona etikweni ra Egipta ku ta fika namuntlha, a ndzi hamba ndzi va rhumela malandza ya mina va nga vaprofeta. 26Hambiswiritano n'wina a mi rhiyanga ndleve mi yingisa, mi lo nyanya ku tinonon'hwisa, mi endla leswo biha ku tlula ni vatata wa n'wina.

27“We Yeremiya, u ta va byela marito lawa hinkwawo, kambe a va nga yingisi; u ta va vitana, kambe a va nga hlamuli. 28Va tivise u ku: ‘Mi rixaka leri alaka ku yingisa HOSI Xikwembu xa rona, leri nga pfumeliki ku tshinyiwa. Ntiyiso wu file, a wa ha twali exikarhi ka n'wina.

29“ ‘Byewulani misisi mi yi cukumeta kule,

tlhavani mukhosi mi rila mi ri eswitsungeni,

hikuva HOSI Xikwembu xi tshikile rixaka leri,

eku hlundzukeni ka xona lokukulu, xi ri fularherile.’ ”

Manyala enkoveni wa va ka Hinomu

30HOSI Xikwembu xi ri: “Va ka Yuda va endlile mhaka leyo biha emahlweni ka mina: Va nghenisile swilo swa manyala endlwini leyi vito ra mina ri gandzeriwaka eka yona, kutani va yi nyamisa. 31

7:31
Levh. 18:21
II Tih. 23:10
Yer. 32:35
Va akile ndhawu yo gandzela eka yona le Tofete enkoveni wa va ka Hinomu, va dlaya vana va vona va xinuna ni va xisati, va humesa ha vona magandzelo lama hisiwaka. Mhaka leyi, a va lerisiwanga hi mina, a ndzi yi ehleketanga ni siku ni rin'we! 32Mina HOSI ndzi ri: Nkarhi wa ta lowu ndhawu leyi yi nga ta ka yi nga ha vitaniwi Tofete kumbe nkova wa va ka Hinomu, kambe yi ta vitaniwa ‘Nkova-wa-Mintsumbu’, hikuva a ku nga ha vi na ndhawu yin'wana yo lahla vanhu eka yona; va to cukumetiwa eTofete!Kumbe: Vanhu va ta lahliwa eTofete ntsena, masirha ya kona ma tata ndhawu ya kona hinkwayo 33Mintsumbu ya kona yi ta dyiwa hi makoti ni swiharhi swa nhova, ku ri hava loyi a swi hlongolaka. 34
7:34
Yer. 16:9
25:10
Nhlav. 18:23
Tiko leri ndzi ta ri hundzula mananga: Tinsimu ta ntsako ni ta minkhuvo ya vukati a ti nga ha twiwi emitini ya Yuda ni le magondzweni ya Yerusalema.

8

81“Mina HOSI ndzi ri: Eminkarhini yoleyo, marhambu ya tihosi ni ya tindhuna ta tiko ra Yuda, swin'we ni marhambu ya vaprista ni ya vaprofeta ni ya vaaki va Yerusalema, ma ta yimburiwa ma humesiwa emasirheni, 2kutani ma ta hangalasiwa erivaleni, ehansi ka dyambu ni n'weti ni tinyeleti hinkwato, swi nga swilo leswi Vaisraele va swi rhandzaka ni ku swi tirhela, leswi va swi landzelelaka, va swi vutisa timhaka ni ku swi nkhinsamela. Marhambu lawa a ma nga ha hlengeletiwi kumbe ku lahliwa emasirheni, kambe ma ta fana ni vulongo loko byi cheriwile emasin'wini. 3Hinkwavo lava poneke ku fa, erixakeni leri ra vanhu lavo homboloka, va nga lava ndzi nga ta va hangalasa ni matiko, va ta phirhiwa hi vutomi va navela rifu ntsena. Ndzi vula sweswo mina HOSI ya matimba hinkwawo.”

Ku tiarisa ka Vaisraele ku ta va vangela ku biwa

4HOSI Xikwembu xi ndzi rhumile ku ya byela Vaisraele marito lawa ya nge:

“Loko munhu o tshuka a wile, a nge pfuki xana?

Loko o tikuma a lahleke ndlela, a nge tlheleli endzhaku xana?

5Vanhu lava va Yerusalema va tiarisela yini,

hikwalaho ka yini va tshamela ku tinonon'whisa ke?

Va namarhela swikwembu swa hava,

va ala ku hundzuka!

6Ndzi va xiyaxiyile, ndzi yingisa swinene,

kambe a ndzi twanga ku tisola ka vona.

Ku hava na un'we la tivulaka mudyohi,

la tisolaka a ku: ‘Ndzi endlile leswo biha!’

Hinkwavo va tiyela lomu va ku rhandzaka,

va fana ni tihanci leti chavaka nyimpi, ti tsutsuma.

7Magumba ma tiva tinguva ta lembe,

ni tinyanyana to fana ni matuva ni

timbewulani ni minchukwana swi tiva minkarhi ya swona ya ku rhurha.

Kambe vanhu va mina vona a va na mhaka

ni leswi ndzi nga va lerisa swona mina HOSI.

8“N'wina Vaisraele, xana mi nga vurisa ku yini mi ku:

‘Hina hi tlharihile, ni nawu wa HOSI ha wu hlayisa!’ xana?

Yingisani: Vatsari va n'wina va hemba,

va le ku tsaleni ka mavunwa.Van'wana va ri: Yingisani: Vatsari lava va tsalaka Nawu lowu, va wu onha, wu hundzuka mavunwa

9Hikokwalaho vanhu lava vo tlhariha va ta va ni tingana;

loko va khomiwa hi valala, va ta hlangana tinhloko.

Vutlhari bya vona a byi nga va pfuni nchumu,

hikuva va tshikile rito ra mina HOSI.

10

8:10-12
Yer. 6:12-15
Ez. 13:10
“Ndzi ta nyiketa vasati va vona eka vanhu van'wana,

masimu ya vona ma ta nyiketiwa eka lava va va hlaselaka.

Hinkwavo va lava ngopfu mali,

ku sukela eka lavatsongo ku ya fika eka lavakulu.

Vaprofeta ni vaprista hinkwavo

va hanya hi vukanganyisi.

11Ntirho wo bohelela timbanga ta vanhu va mina va wu tekile wu ri lowutsongo,

va ku: ‘Ku rhurile, ku rhurile!’

kasi a ku na ku rhula.

12Xana ku endla swa manyala leswi, swi va khomisile tingana xana?

E-e, a va nyumanga ha swona niswitsanana,Van'wana va ri: Va hlangana nhloko hi ku endla swa manyala leswi, kambe sweswo a swi va khomisi tingana niswitsanana

a swi va twisanga ku vava.

Hikokwalaho na vona va ta hluriwa ku fana na van'wana

esikwini leri ndzi nga ta va avanyisa,

va ta wela hansi va nga ha pfuki.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

13HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Ndzi lavile ntshovelo eka Vaisraele,

kambe a ndzi wu kumanga; hikokwalaho ndzi ta va herisa.

Va fana ni murhi wa vhinya kumbe nkuwa

lowu nga tswaliki nchumu, lowu matluka ya wona ma omeke;

hikokwalaho ndzi ta va tshika,

va kandziyeriwa hansi hi vahundzi va ndlela.”Kumbe: swilo leswi ndzi va nyikeke swona, swi ta va lahlekela

14Vaisraele va ri: “Ha ha tshamela yini kwala xana?

A hi yeni hinkwerhu hi ya tumbela emitini ya makhokholo;

hi ta fela eka yona,

hikuva HOSI Xikwembu xi hi avanyisele rifu,

xi hi nwisile mati ya vuxungu,

hi mhaka ya leswi hi xi dyoheleke.

15A hi languterile leswaku ku ta va ni ku rhula,

kambe a hi voni nchumu xo saseka;

a hi ku, hi ta kuma minkarhi ya ku horisiwa,

kambe ho hlangana ni leswo chavisa ntsena.

16Valala va fikile eDani,

hi twa ku rila ka tihanci ta vona,

mpfumawulo wa kona

wu tsekatsekisa tiko hinkwaro.

Va tela ku ta herisa tiko ni hinkwaswo leswi nga ka rona;

va ta herisa muti ni vaaki va wona!”

17HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi tiyimisele ku mi rhumela tinyoka ta vuxungu;

a ti nga siveli hi munhu, kutani ti ta mi lumetela!”

Yeremiya ú vavisekela varikwavo

18Gome leri ri ndzi khomeke a ri heli,

mbilu ya mina yi vava ngopfu.

19Yingisani, vanhu va ka hina va le ku huweleleni

ematlhelweni hinkwawo ya tiko,Van'wana va ri: va huma etikweni ra le kule

va ri: “Xana HOSI Xikwembu a xa ha kumeki emutini wa Siyoni ke?

A xa ha fumi kona xana?”

Xona xi hlamula xi ku: “Mi ndzi hlundzukisela yini

hi swikwembu swa n'wina swa swifaniso, leswi humaka eka vanhu vambe, xana?”

20Vaisraele va ri:

“Ximumu xi hundzile, hi hetile khale ku tshovela,

kambe a hi si ntshunxiwa.”

21Ndzi hela ntamu loko ndzi vona ku vaviseka ka vanhu va ka hina;

ndza rila, ndzi khomiwa hi gome.

22Xana le Giliyadi, mirhi yo tshungula ha yona

a yi kona ke?

Ni tin'anga a ta ha ri kona xana,

leswi mbanga ya vanhu va ka hina yi alaka ku hola ke?