Xitsonga 1989 (TSO89)
4

41HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Wena Israele, loko u tiyimisele ku hundzuka,

hundzuka u vuyela eka mina.

Loko u hambana ni swikwembu swa wena swa manyala,

u nga ka u nga tsekatseki emahlweni ka mina.

2Loko u hlambanya hi ntiyiso ni ku lulama u nga hembi,

kutani u ku: ‘HOSI Xikwembu xi kona!’

na vona vamatiko va ta kombela leswaku ndzi va katekisa

kutani va ta titsakela eka mina.”Van'wana va ri: va ta kombela ku katekisiwa hi wena, kutani va ta titsakela eka wena

3

4:3
Hos. 10:12
HOSI Xikwembu xi vulavula ni lava akeke etikweni ra Yuda ni le Yerusalema, xi ku ka vona:

“Lulamisani masimu ya n'wina mi sungula ku rima,

mi nga haxi mbewu emitweni.

4N'wina vanhu va tiko ra Yuda, na n'wina mi akeke eYerusalema,

tinyiketeni eka mina hi mbilu hinkwayo, mi tshika ku tinonon'hwisa.

Loko swi nga ri tano, mi ta hisiwa hi vukari bya mina hikwalaho ka mintirho ya n'wina leyo biha;

a ku nga vi na loyi a nga ta tima ndzilo wa kona!”

Valala va Yuda va le kusuhi

5Banani mhalamhala hinkwako etikweni,

huwelelani hi rito leri tlakukeke

mi byela vanhu va Yuda ni va le Yerusalema

leswaku va hatla va hlengeletana, va ya tumbela emitini ya makhokholo.

6Yimisani mujeko mi kongoma eSiyoni,

tsutsumani mi ya tumbela, mi nga yimi laha mi nga kona,

hikuva HOSI Xikwembu xi le ku tiseni ka khombo lerikulu,

leri nga ta ta hi le n'walungwini ri onha leswo tala.

7Nghala yi humile exihlahleni,

muhlaseri wa matiko ú hlomile matlhari,

a suka ekaya ka yena leswaku a ta hlasela tiko ra n'wina a ri hundzula mananga,

miti ya n'wina ú ta yi endla marhumbi, ku nga ha tshami munhu eka yona.

8Hikokwalaho ambalani swiambalo leswo khwaxa,

tlhavani mukhosi mi rila,

hikuva vukari bya HOSI Xikwembu bya pfurha,

a hi nga poni eka byona!

9HOSI Xikwembu xi ri:

“Esikwini rero, tihosi ni tihosana

ti ta chava ngopfu ti rhurhumela;

vaprista va ta tsemeka nhlana,

na vona vaprofeta va ta hlangana tinhloko.”

10Kutani ndzi ku: “We HOSI N'wini wa hina,Van'wana va ri: Kutani va ta ku: “We HOSI N'wini wa hina ...”

vanhu lava ni lava akeke eYerusalema, hakunene u va xisile ngopfu,

hikuva u va tshembisile leswaku va ta va ni ku rhula,

kasi sweswi valala va va heta hi matlhari.”

11Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ta tivisa vanhu lava ni va le Yerusalema, xi ku ka vona:

“Moya wo hisa wa le mananga wu ta ta,

wu huma hi le henhla ka switsunga wu hunga ehenhla ka vanhu va mina.

A wu nga vi moya lowutsanana wo hahisa mungu!

12Moya lowu humaka eka mina wu ta va ni matimba ngopfu,

hi mina HOSI ndzi nga ta vulavula, ndzi avanyisa vanhu va mina.”

13Vonani, nala wa ta ku fana ni mapapa;

tigolonyi ta yena i xihuhuri;

tihanci ta yena ti ni rivilo ku tlula magama.

Hi le khombyeni! Ha hela!

14HOSI Xikwembu xi ri:

“We Yerusalema, hlantswa mbilu ya wena u tshika leswo homboloka,

leswaku u ta pona.

Xana u ta namarhela miehleketo ya wena leyo biha

ku ya fika rini xana?

15Varhumiwa va ka Dani va tisa mahungu layo biha

lama humaka etintshaveni ta ka Efrayimi.

16Tivisa vanhu leswaku valala hi lava!

Byela va le Yerusalema

leswaku vahlaserivahlaseri, kumbe: varindzi vo huma etikweni ra le kule va ta,

va karhi va ba huwa emitini ya le Yuda.

17Va ta rhendzela muti wa Yerusalema

tanihi varindzi emasin'wini,

hikuva vanhu va muti lowu va tiarisile va lwa na mina.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.

18Swilo leswi mi lo tivangela

hi swiendlo swa n'wina ni mahanyelo ya n'wina.

Hi kona ku hela ka n'wina. Swa bava hakunene!

Maxangu ya n'wina ma hlomula mbilu.”

Yeremiya ú rilela vanhu va ka vona

19Ndza tshwa, ndza tshwa! Ndzi twa ku vava!

Mbilu ya mina a yi na ku rhula,

ya ba hi ku hatlisa,

ndzi tsandzeka ku yi miyeta,

hikuva ndzi twa mhalamhala,

ni mpfumawulo wa tinyimpi.

20Makhombo mo landzelelana kunene,

tiko hinkwaro ri hundzuka rhumbi.

Mintsonga ya hina ni minceka ya kona,

swi hahluriwile hi ku copeta ka tihlo.

21Xana ndzi ta hlalela mijeko ya valala ku fikela rini,

ndzi ta twa mhalamhala ya nyimpi ku ya fika rini xana?

22HOSI Xikwembu xi ri:

“Vanhu va mina i swiphukuphuku,

ni ku ndzi tiva a va ndzi tivi.

I maphuphula kunene, a va twisisi nchumu.

Ku endla leswinene, a va swi lavi,

kambe emintirhweni leyo biha, va thwasile!”

Xivono xa makhombo lama taka

23Ndzi langutile emisaveni kutani a yi onhakile yi nga ha ri na xivumbeko,

ndzi languta ematilweni kambe ku vonakala a ku nga ha ri kona.

24Ndzi langutile etintshaveni, ndzi kuma leswaku a ti ri eku tsekatsekeni,

ni swintshabyana hinkwaswo a swi ri karhi swi ninginika.

25Ndzi langutile, kambe a ndzi kumanga munhu ni un'we,

tinyanyana hinkwato a ti hahile ti nyamalala.

26Ndzi langutile, kutani ndzi kuma leswaku tiko lero saseka a ri hundzuke mananga;

miti hinkwayo ya rona a yi ri marhumbi,

hikwalaho ka vukari lebyo chavisa bya HOSI Xikwembu.

27HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Tiko hinkwaro ri ta hundzuka mananga

(hambileswi ndzi nga ta ka ndzi nga ri heriseli makumu),

28hikokwalaho misava yi ta rila,

ni matilo ma ta endla ntima,

hikuva mina HOSI ndzi vulavurile, ndzi bohile makungu,

ndzi nga ka ndzi nga ma hundzuluxi.”

29Vaaki va muti wun'wana ni wun'wana va tsutsuma,

va ya tumbela loko va twa huwa ya vagadi va tihanci ni ya vacopi va miseve.

Va nghena emabakweni, va ya tumbela eswihlahleni,Van'wana va ri: Va ya nghena eswihlahleni

va khandziya tintshava va ya tshama emakocokocweni.

Miti hinkwayo yi tshikiwile,

a ka ha ri na munhu loyi a tshamaka eka yona.

30We “Ntshikiwani”,

u tikarhatela yini hi ku ambala xivunguvungu,

u tibombisa hi swingwavila swa nsuku,

u tipenda ni mahlo xana? U tisasekisela mahala!

Swigangu swa wena swa ku nyenya,

swi lava ntsena ku ku dlaya.

31Ndzi twa munhu la konyaka ku fana ni wansati

loyi a nga ku velekeni ka n'wana wa yena wa mativula.

I Siyoni la heleriwaka hi moya;

ú tshambuluta mavoko a ku:

“Ndzi lamuleleni! Valala va lava ku ndzi dlaya!”

5

Yerusalema na Yuda va sandzile Xikwembu

51HOSI Xikwembu xi ri:

“Rhendzelekani hi magondzo ya Yerusalema,

mi xiyaxiya leswi humelelaka.

Lavisisani etimbaleni ta muti,

kutani loko mi nga tshuka mi kuma munhu

la tsakelaka ntiyiso ni ku endla leswi lulameke,

mina ndzi ta rivalela Yerusalema.

2Hambiloko va tiboha hi ku vula va ku:

‘HOSI Xikwembu xi kona!’

ku hlambanya ka vona i mavunwa ntsena.”

3We HOSI, u tsakela ku vona munhu la nga ni ntiyiso.

Vanhu lava u va bile, kambe a va twanga ku vava.

U lavile ku va herisa, kambe va arile ku tshinyiwa.

Va tiomisile tinhloko, va nga pfumeli ku hundzuka.

4Ndzi anakanyile ndzi ku: Lava endlaka sweswo

i vanhu ntsena, a va twisisi nchumu;

a va tivi ku rhandza ka HOSI Xikwembu xa vona,

ni leswi xi swi langutelaka eka vona a va swi tivi.

5Hikokwalaho ndzi te, ndzi ta ya eka varhangeri va tiko

ndzi ya vulavula na vona;

a ndzi ku, va ta tiva ku rhandza ka HOSI Xikwembu xa vona,

va tiva ni leswi xi swi langutelaka eka vona.

Kambe ndzi kumile leswaku va ala ku tiveka ehansi ka milawu ya HOSI,

va ri, joko ra kona ra va tikela.

6Hikokwalaho ku ta huma nghala exihlahleni yi va dlaya,

hlolwa ro ta hi le mananga ri ta va herisa;

yingwe leyi tumbeleke kusuhi ni miti ya vona

yi ta khoma hinkwavo lava humaka kona, yi va handzulela.

Va tivangele sweswo hi ku dyohela HOSI Xikwembu,

va xi fularhela minkarhi leyo tala.

7HOSI Xikwembu xi ri:

“We Yerusalema, xana ndzi ta ku rivalela loko swi te yini?

Vaaki va wena va ndzi tshikile,

va hlambanya hi vito ra swikwembu swa hava.

Ndzi va phamerile va dya va xurha,

kambe a va tshembekanga; va tate minkondzoVan'wana va ri: va tsutsumele emitini ya tinghwavava,

8va fana ni tihanci leto nona ta xinuna leti navelaka ta xisati:

Un'wana ni un'wana ú gangisa nsati wa munhu-kulobye.

9Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri:

Vanhu lava ndzi ta va ba hakunene,Kumbe: ndzi ta va bela swidyoho leswi

rixaka lero tano, ndzi ta tirihisela eka rona!

10“Nghenani ensin'wini ya vhinya mi tsemelela mirhi ya kona,

kambe mi nga yi dlayeli makumu;

khutulelani marhavi ya yona

hikuva a ma humi eka mina HOSI.

11Vanhu va tiko ra Israele ni ra Yuda

a va vanga lavo tshembeka eka mina nikutsongo.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Khombo ra lava tshikaka Xikwembu

12Vaisraele va sandzile HOSI Xikwembu va ku:

“Xi nga ka xi nga endli nchumu,

ku hava xilo xo biha lexi nga ta hi humelela,

nyimpi ni ndlala a swi nga vi kona.

13Leswi vaprofeta va swi vulaka i musi ntsena;

a va lerisiwanga hi Xikwembu;

leswo biha leswi va swi vulaka

a swi vuye hivona!”

14Hikokwalaho HOSI Xikwembu xa matimba

hinkwawo xi ku ka Yeremiya:

“Leswi Vaisraele va vulavulaka hi ndlela leyi,Van'wana va ri: Leswi mi vulaka marito layo tano, yingisa we Yeremiya

marito ya mina ma ta huma enon'weni wa wena ma fana ni ndzilo,

kutani vanhu lava ndzi ta va endla tihunyi,

ndzilo wa kona wu va hisa va hela.”

15HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina Vaisraele, yingisani!

Ndzi ta tisa vanhu lava humaka kule, va ta mi hlasela.

Vanhu va kona va tiyile ngopfu,

i khale va ri kona;

ririmi ra vona a mi ri tivi,

loko va vulavula a mi nga twisisi nchumu.

16Hinkwavo i tinhenha,

loko va copa, va dlaya vanhu lavo tala.

17Va ta onha leswi mi swi tshoveleke emasin'wini,

va dya ni vuswa bya n'wina.

Va ta dlaya vana va n'wina va xinuna ni va xisati,

va tlhava swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo.

Va ta tsema mirhi ya n'wina ya vhinya ni ya minkuwa,

va mbundzumuxa miti ya n'wina ya makhokholo, leyi a mi titwa mi hlayisekile eka yona.”

18HOSI Xikwembu xi ri: “Hambi enkarhini wolowo, n'wina Vaisraele, a ndzi nga mi heriseli makumu. 19Loko va ku vutisa we Yeremiya va ku: ‘Hikwalaho ka yini HOSI Xikwembu xa hina xi hi vangela makhombo lawa hinkwawo ke?’ u ta va hlamula u ku: ‘Hi leswi mi xi tshikeke, mi tirhela swikwembu swimbe etikweni ra n'wina. Hikokwalaho mi ta tirhela vanhu vambe etikweni leri nga riki ra n'wina!’ ”

Xikwembu xi tshinya vanhu va xona

20HOSI Xikwembu xi ndzi lerisile ku ya tivisa va ka Yakobo ni va ka Yuda marito lawa ya nge:

21

5:21
Es. 6:9-10
Ez. 12:2
Mk. 8:18
“Twanani leswi maphuphula ndzin'wina,

n'wina vanhu vo pfumala mano:

Mi ni mahlo, kambe a mi voni,

ni tindleve mi na tona, kambe a mi twi.

22

5:22
Yob. 38:8-11
Mina HOSI ndzi ri, hikwalaho ka yini mi nga ndzi chavi,

hikwalaho ka yini mi nga rhurhumeli emahlweni ka mina xana?

Mati ya lwandle ndzi ma bele ndzilekana hi sava rinene,

a ma nga wu tluli ni siku ni rin'we;

hambiloko magandlati ma nga tlakuka, kumbe lwandle ri pfuma,

ndzilekana wolowo wu nge tluriwi.

23Kambe n'wina mi omile tinhloko, ma tiarisa,

kutani mi ndzi fularherile, mi suka mi famba.

24A mi ehleketanga ku vula mi ku:

‘A hi chaveni HOSI Xikwembu xa hina,

hikuva hi xona xi nisaka mpfula hi minkarhi ya yona,

mpfula ya xirimo ni leyo tsema nguva,

xi vekile ni masiku

ya ku tshovela swa le masin'wini.’

25Vubihi bya n'wina byi onhile swilo leswinene leswi,

kutani a ma ha nyikiwi swona hikwalaho ka swidyoho swa n'wina.

26“Lavo homboloka va kona exikarhi ka vanhu va mina;

un'wana ni un'wana ú le ku ongeni ku fana ni loyi a rhiyaka tinyanyana.

Va le ku rhiyeni ka mintlhamu,

va phasa vanhu ha yona.

27Tindlu ta vona ti tele hi swa vukanganyisi,

tanihi xirhundzu lexi taleke hi tinyanyana leti phasiweke.

Vanhu lava va fumile ngopfu,

28naswona va phemeka hi ku nyuhela,Kumbe: hi ku khuluka va tlhela va vangama.

Mintirho ya vona leyo biha yi tlula mpimo;

loko va tsema timhaka a va landzeleli nawu.

Swisiwana a va na mhaka na swona,

tifanelo ta vapfumari a va ti sirheleli.

29Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri:

Vanhu lava ndzi ta va ba,

rixaka lero tano, ndzi ta tirihisela eka rona.”

30Swilo leswo chavisa swa manyala

swi humelerile etikweni.

31Vaprofeta va vulavula mavunwa,

vaprista va fuma vanhu hi ku rhandza;Kumbe: vaprista va fuma va ri karhi va encisa vaprofeta

kutani vanhu va ka hina va tsakela sweswo,

kambe loko siku ra makumu ri ta fika, mi ta endla yini xana?

6

Yerusalema ú rhendzeriwile hi valala

61N'wina va ka Benjamini, humani emutini wa Yerusalema, tsutsumani mi ya tumbela.

Banani mhalamhala mi ri eTekowa,

tshivelani ndzilo wa xitsundzuxo le Beta-Hakereme,

hikuva valala va ta hi le n'walungwini,

va tela ku ta onhetela hinkwaswo.

2Muti wa Siyoni i nhwana wo saseka wa manyunyu,

kambe sweswi va lava ku n'wi herisa.Van'wana va ri: ndzi ta n'wi herisa

3Tihosi ti ta ni mavuthu ya tona,

ti dzima mixaxa ti rhendzela muti leswaku ti ta wu hlasela;

hosi yin'wana ni yin'wana yi lwa yi ri endhawini ya yona.

4Tihosi leti ti ri: “A hi hlomeni matlhari,

kutani ninhlekanhi hi ta ya eku hlaseleni!”

Tin'wana ti ri: “Hi hundzeriwe hi nkarhi,

ni dyambu ri ya eku peleni.

5Hi ta wu hlasela nivusiku,

hi mbundzumuxa tindlu ta kona leto saseka!”

6HOSI ya matimba hinkwawo yi vula sweswo yi ri:

“Tsemani mirhi kusuhi ni muti wa Yerusalema,

fumbetelani misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti:

Hi wona lowu fanelaka ku biwa,Van'wana va ri: Hi wona muti lowu kambiweke

hikuva wu tele hi vanhu va tihanyi.

7Vubihi byi huma emutini wolowo

ku fana ni mati lama humaka exihlobyeni;

endzeni ka muti ku twala ntsena ku rila ka lava dlayiwaka,

mina ndzi vona ntsena mavabyi ni timbanga eka wona.

8Wena Yerusalema, amukela ku tshinyiwa;

loko swi nga ri tano, ndzi ta ku tshika,

ndzi ku hundzula rhumbi,

ku nga ha tshami munhu eka wena.”

Vaisraele va ala ku yingisa Xikwembu

9HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“KhwajaniKhwajani, kumbe: Nkun'hulani masalela ya Vaisraele mi va hlengeleta,

mi fana ni vatshoveri loko va phendla-phendla marhavi, va nga siyi nchumu emirhini ya vhinya.”

10Ndzi hlamula ndzi ku: Xana ndzi ta vulavula na mani?

I vamani lava nga ta yingisa loko ndzi va tsundzuxa xana?

Vanhu lava a va na tindleve,

ni ku twa a va ha twi.

Rito ra wena we HOSI, va ri monya,

a va na mhaka na rona.

11Hikokwalaho we HOSI, ndzi hlundzukile ku fana na wena,

a ndza ha koti ku tikhoma.

HOSI Xikwembu xi ndzi hlamula xi ku:

“Chululela vukari byebyo ehenhla ka swihlangi emagondzweni,

ni le henhla ka lavantshwa laha va hlengeletaneke kona.

Wanuna ú ta khomiwa swin'we ni nsati wa yena,

na vona vanhu lavakulu ni lava dyuhaleke ngopfu va ta khomiwa.

12

6:12-15
Yer. 8:10-12
Tindlu ta vona ti ta nyikiwa van'wana,

va ta tekeriwa masimu ya vona ni vasati va vona,

hikuva ndzi ta tlakusa voko,

ndzi ba vaaki va tiko leri.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.

13Hinkwavo va lava ngopfu mali,

ku sukela eka lavatsongo ku ya fika eka lavakulu.

Vaprofeta ni vaprista hinkwavo

va hanya hi vukanganyisi.

14

6:14
Ez. 13:10
Ntirho wa ku bohelela timbanga ta vanhu va mina

va wu tekile wu ri lowutsongo,

va ku: ‘Ku rhurile, ku rhurile!’

Kasi a ku na ku rhula.

15Xana ku endla swa manyala leswi swi va khomisile tingana xana?

E-e, a va twanga ku vava ha swona, a va nyumanga niswitsanana.Van'wana va ri: Va hlangana nhloko hi ku endla swa manyala leswi, kambe sweswo a swi va khomisanga tingana niswitsanana

Hikokwalaho va ta wa ku fana na van'wana,

esikwini leri ndzi nga ta va avanyisa,

va ta wela hansi va nga ha pfuki.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Khombo ra lava tiarisaka

16

6:16
Mt. 11:29
HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Yimani emahandzeni ya tindlela mi languta,

mi vutisa vanhu magondzo ya khale,

ni laha ku nga ni mabudula lamanene,

kutani mi famba ha wona, mi kuma ku wisa emoyeni.

Kambe vona va ku:

‘A hi swi lavi ku famba hi ndlela yoleyo!’

17Ndzi vekile varindzi etikweni ndzi ku ka vona:

‘Mi yingisela mpfumawulo wa mhalamhala!’

kambe vona va hlamula va ku:

‘A hi nga tikarhateli swona.’

18Hikokwalaho yingisani n'wina vamatiko,

mi ta tiva leswi nga ta humelela eka vona.Van'wana va ri: wena ntshungu, hlalela leswi nga ta humelela eka vona

19Wena misava yingisa: Vanhu lava ndzi ta va vangela makhombo.

Va ta tshovela leswo biha leswi va swi byaleke,

hikuva a va yingisanga marito ya mina,

ni nawu wa mina va arile ku wu landza.

20A swi va pfuni nchumu ku ndzi humesela mirhi ya risuna ya le Xeba,

kumbe swinun'hweriso swo huma ematikweni ya le kule.

A ndzi amukeli swifuwo leswi va ndzi hiselaka swona,

magandzelo ya vona a ndzi na mhaka na wona.

21Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri:

Ndzi ta hingakanya mintsandza endleleni ya vona, yi ta va khugula va wa.

Tatana ni n'wana, munhu ni vaakelani kumbe vanghana va yena,

va ta herisiwa siku rin'we!”

Valala vo huma en'walungwini

22HOSI Xikwembu xi ri:

“Vonani! Ku ta vanhu hi le n'walungwini;

ntshungu lowu wu hlomile matlhari, wu huma evugimamusi.

23Va khomile vurha ni mafumu;

va ni nsele, a va tweli munhu vusiwana.

Huwa ya vona yi fana ni lwandle loko ri pfuma;

va ta va gadile tihanci,

va xaxametile mavuthu ya vona

va lava ku ku hlasela, we muti wa Siyoni.”

24Vaaki va muti va ri:

“Mahungu ya vanhu lava hi ma kumile,

ma hi heta matimba.

Hi ni switlhavi, ha xaniseka

ku fana ni wansati la nga kusuhi ni ku tintshunxa.

25Mi nga ha yi emasin'wini,

ni le magondzweni mi nga ha famba-fambi,

hikuva valala va tamele matlhari,

va hi chavisa matlhelo hinkwawo.

26N'wina va ka hina, ambalani swiambalo swa nkosi,

mi vumbuluka enkumeni;

tlhavani mukhosi mi rila ngopfu

ku fana ni loko ku lo fa n'wana loyi a a ri yexe,

hikuva valala va le kusuhi ni ku hi herisa.”

27HOSI Xikwembu xi ku ka Yeremiya:

“Ndzi ku hlawurile leswaku u kambela vanhu va mina; u nga chavi nchumu:

Kambela mahanyelo ya vona u ma tiva!

28Hinkwavo va omile tinhloko, va tiarisa,

va famba-famba va ri karhi va lumbeta van'wana;

va nonon'hwa onge i nsimbhi kumbe koporo,

hinkwavo i vaonhi.

29Ndzilo wu pfurhetiwa swinene,

kambe ku n'oka ntsopfu ntsena;

a swi pfuni nchumu ku ringeta ku basisa silivhere ya kona,

hikuva thyaka a ri suki eka yona.

30Vanhu va mina va ta vuriwa silivhere ya thyaka, leyi cukumetiweke,

hikuva mina HOSI ndzi va cukumetile.”