Xitsonga 1989 (TSO89)
49

Xikwembu xi ta ba Vaamoni

491

49:1-6
Ez. 21:28-32
25:1-7
Am. 1:13-15
Sof. 2:8-11
Ta Vaamoni hi leti: HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Lava gandzelaka Milikomo xikwembu xa Vaamoni va tekise ku yini tiko ra Gadi,

va tshamisise ku yini emitini ya kona xana?

Xana exikarhi ka Vaisraele a ku na vavanuna

lava fanelaka ku teka tiko leri ri va ra vona ke?

2Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri, ku nga ri khale

ndzi ta vanga huwa ya tinyimpi,

ndzi lwa ni muti wa Rhaba ntsindza wa Vaamoni;

muti lowu wu ta hundzuka rhumbi,

swimitana swa wona swi ta tshwa swi hela,

kutani Vaisraele va ta tlhela va kuma swa vona

leswi Vaamoni va nga va tekela swona,

ku vula mina HOSI.

3“Tlhavani mukhosi n'wina va le Hexiboni, hikuva muti wa Ayi wu herisiwile!

Na n'wina mi nga swimitaneni leswi nga kusuhi na Rhaba, banani nkalanga!

Rilani nkosi mi ambarile leswo khwaxa,

tsutsumani mi ya hala ni hala, mi tumbela erihlampfini,Van'wana va ri: mi ri karhi mi tixekelela

hikuva Milikomo xikwembu xa n'wina xi ta yisiwa evukhumbini,

xi famba ni vaprista va xona ni varhangeri va tiko ra xona.

4N'wina vaaki va Rhaba lavo ka va nga tshembeki,

mi tidzunisela yini hi masimu ya n'wina ya le minkoveni, mi ku: ‘Minkova ya hina ya khuluka mati!’Van'wana va ri: mi tidzunisela yini hi matimba ya n'wina xana? Ma ta hela!

Mi tshemba ngopfu rifuwo ra n'wina,

mi ku: ‘Hi nga tekeriwa hi mani ke?’

5Kambe yingisani, ndzi ta mi vangela makhombo layo chavisa,

ma tisiwa hi matiko lawa ya mi rhendzeleke.

Ndzi vurisa sweswo mina HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa n'wina.

Va ta mi hangalasa, mi ku bàmféé!

Mi ta tsutsuma, mi nga ha hlengeletiwi.

6Kambe eku heteleleni, ndzi ta tlhela ndzi mi katekisa n'wina Vaamoni.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Vutlhari bya va le Edomu a bya ha va pfuni nchumu

7

49:7-22
Es. 34:5-17
63:1-6
Ez. 25:12-14
35:1-15
Am. 1:11-12
Ob. 1-14
Mal. 1:2-5
Ta va le Edomu hi leti: HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo, yi ri:

“Xana vanhu va le Temani a va ha ri na vutlhari ke?

Vatsundzuxi va vona va lahlekeriwe hi mano xana?

Xana vutlhari bya vona byi lo nyamalala xana?

8N'wina vanhu va le Dedani,

sukani, balekani mi ya tshama emabakweni,

hikuva ndzi le ku beni ka va ka Esawu,

nkarhi wo va vangela makhombo wu fikile.

9Loko ku tshuka ku ta vatshoveri emasin'wini ya n'wina,

a va nga siyi makhwajo ke?makhwajo, kumbe: swo nkun'hula

Ni loko mi ngheneriwa hi makhamba,

xana a ma nga teki ntsena leswi ma swi lavaka xana?

10Kambe mina ndzi ta mi tekela swilo swa n'wina hinkwaswo, n'wina va ka Esawu:

Ndzi ta funungula mabako ya n'wina,

mi nga ha koti ku tumbela eka wona.

Ndzi ta herisa vana va n'wina ni vamakwenu ni vaakelani;

a ku nga ha sali na un'we la nga ta ku:

11‘Mi nga vileli hi swisiwana swa n'wina, hikuva ndzi ta swi hlayisa;

na tona tinoni ta n'wina a ti ndzi tshembe!’ ”

12HOSI Xikwembu xi ri: “Yingisani! Lava a va nga fanelanga ku nwa vhinyo ya vukari bya mina, va nwile. Xana n'wina va le Edomu mi ta pona eka sweswo ke? E-e, mi nga ka mi nga poni, mi ta fanela ku nwa vhinyo ya kona. 13Mina HOSI ndzi tiyisa hi ku hlambanya ndzi ri, muti wa Bosira ntsindza wa n'wina wu ta hundzuka xilo xo chavisa; vanhu va ta wu sandza, va wu hundzula rhumbi ni ku wu rhuketela. Swimitana swa kona hinkwaswo, na swona swi ta va marhumbi, hilaha ku nga heriki!”

14Ndzi tivisiwile mahungu lama humaka eka HOSI Xikwembu;

xi rhumile nandza wa xona ku ya byela matiko ku hlengeletana,

ma huma ku ya hlasela tiko ra Edomu.

15HOSI Xikwembu xi ri:

“We Edomu, ndzi ta ku tsongahata exikarhi ka matiko,

vanhu va ta ku langutela hansi.

16Ndlela leyi vanhu va ku chavaka ha yona,

ni leswi mbilu ya wena yi ku byelaka swona, swa ku lahla.

U tshama emakocokocweni, etinhlohlorhini ta tintshava,

kambe hambi u nga tiakela xisaka kwale henhla ku fana ni gama,

mina HOSI ndzi ta ku hawula!

17“Tiko ra Edomu ri ta hundzuka xilo xo chavisa; vahundzi va ndlela hinkwavo va ta chava, va hlakahla tinhloko loko va vona makhombo hinkwawo lawa ya nga ri humelela. 18

49:18
Gen. 19:24-25
Leswi swi nga tshama swi humelela emitini ya Sodoma na Gomora ni swimitaneni swa kona, swi ta humelela ni le tikweni ra Edomu. A ku nga ha vi na munhu loyi a tshamaka kumbe ku luvela eka rona.

19“Hakunene ndzi ta hatla ndzi hangalasa va le Edomu,

ku fana ni nghala leyi humaka exihlahleni xa Yordani,

yi hangalasa tinyimpfu leti nga madyelweni ya rihlaza;

kutani etikweni ra vona ndzi ta veka loyi ndzi n'wi rhandzaka.

Xana i mani loyi a ringanaka na mina, ndzi lerisiwa hi mani xana?

I murhangeri wihi la nga lwaka na mina ke?

20Hikokwalaho, yingisani leswi ndzi swi boheke ehenhla ka va le Edomu,

ni makungu ya mina ehenhla ka vanhu va le Temani:

Hakunene vana va vona va ta kokakokiwa,

ku nga ha sali na un'we wa mhamba etikweni ra kona!Van'wana va ri: Va ta kokakokiwa hi vana va vona, tiko ra Edomu va ta ri hundzula mananga hi voxe

21Mpfumawulo wa ku wa ka vona wu ta tsekatsekisa misava,

ku rila ka vona ku ta twiwa ni le Lwandle-ro-Tshwuka.

22Vonani, ku ni nala loyi a taka hi rivilo,

a haha ehenhla ka Bosira ku fana ni gama;

kutani tinhenha ta le Edomu ti ta chava,

kukota wansati loyi a nga ku tintshunxeni.”

Ta ku biwa ka va le Damaska

23

49:23-27
Es. 17:1-3
Am. 1:3-5
Zak. 9:1
Ta Damaska hi leti. HOSI Xikwembu xi ri:

“Vanhu va le Hamata ni va le Arpadi va hlangene tinhloko,

hikuva va twile mahungu layo biha;

va le ku chaveni, va ya hala ni hala kukota lwandle,Van'wana va ri: lava akeke kusuhi ni lwandle va le ku vileleni

a va na ku rhula.

24Vanhu va le Damaska va tsemeke nhlana,

va suke va tsutsuma va ri karhi va rhurhumela;

maxangu ni switlhavi swi va khomile

kukota wansati la nga kusuhi ni ku tintshunxa.

25Hikwalaho ka yini muti lowu wo tiveka, lowu ndzi wu tsakelaka,

wu nga tsetseleriwanga xana?Van'wana va ri: Vonani hilaha muti lowu wo tiveka no tsakisa wu tshikiweke hakona

26Enkarhini wolowo majaha ma ta dlawa etimbaleni ta muti,

masocha ya kona hinkwawo ma ta herisa sweswo, ku vula mina

HOSI ya matimba hinkwawo.

27Ndzi ta tshivela ndzilo erirhangwini ra Damaska,

wu ta herisa ni tindlu ta vuhosi ta Bene-Hadada.”

Xikwembu xi ta ba va le Kedari ni va le Hasoro

28Lawa i mahungu hi tlhelo ra va le Kedari ni tindhawu leti nga hansi ka muti wa Hasoro,Kumbe: tihosana ta Hasoro. Van'wana va ri: Hasere laha Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a nga hlasela kona. Hosi Xikwembu xi ri:

“Sukani mi ya lwa ni va le Kedari,

mi teka swilo swa vanhu va le vuxeni.

29A ku phanghiwe mintsonga ya vona ni swisirhelelo swa kona,

ku phanghiwa tinyimpfu ni swingolongondzwana hinkwaswo,

ku tekiwa ni tikamela ta vona.

A va byeriwe ku chava leswi taka hi matlhelo hinkwawo!

30N'wina mi akeke emutini wa Hasoro,

balekani mi ya kule mi ya tumbela emabakweni, ku vula mina HOSI,

hikuva Nebukadnetsara hosi ya le Babilona

ú bohile makungu ehenhla ka n'wina, ú tiyimiserile ku mi hlasela.”

31HOSI Xikwembu xi ri:

“Sukani mi ya lwa ni vanhu lava,

hikuva va titwa va tshamisekile, a va vileli hi nchumu.

Miti ya vona yi pfulekile, a yi sirheleriwanga,

va dzimile mintsonga ya vona erivaleni.

32Phanghani tikamela ta vona,

mi byisa ni swifuwo swa vona leswo tala.

Vanhu lava vo byewula malebvu lomu matlhelo,

ndzi ta va hangalasa va ya ematikweni hinkwawo;

ndzi ta va vangela makhombo,

ma va tela ma huma ematlhelweni hinkwawo, ku vula mina HOSI.

33Muti wa Hasoro wu ta hundzuka bako ra timhungubye,

wu ta va rhumbi minkarhi hinkwayo;

a ku nga ha vi na vanhu

lava tshamaka kumbe ku luvela eka wona.”

Xikwembu xi ta ba va le Elamu

34Lava i mahungu hi tlhelo ra tiko ra Elamu, lawa HOSI Xikwembu xi ma nyikeke muprofeta Yeremiya, loko Sedekiyasi a ha ku vekiwa ku va hosi ya Yuda. 35HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Yingisani, ndzi ta tshovelela vurha bya va le Elamu,

lebyi va tiyaka ha byona enyimpini.

36Ndzi ta vitana timheho ta mune ta misava,

ti ta ba Vaelamu ti va hangalasela ematikweni hinkwawo;

loko va ta va va hangalasiwile hi ndlela yoleyo,

va ta kumeka hinkwako va ri valuveri.

37Ndzi ta va rhurhumerisa emahlweni ka valala va vona,

vona lava navelaka ku va dlaya.

Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta va hlundzukela ngopfu,

ndzi va vangela makhombo;

matlhari ma ta va landza hi le ndzhaku,

ndzi ko ndzi va heta va ku bì!

38Ndzi ta susa hosi ya vona ni tindhuna ta yona,

ndzi veka loyi ndzi n'wi rhandzaka exiluvelweni, ku vula mina HOSI.

39“Kambe eku heteleleni,

ndzi ta tlhela ndzi katekisa va le Elamu.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”