Xitsonga 1989 (TSO89)
48

Ta ku herisiwa ka va le Mowabu

481

48:1-47
Es. 15:1 – 16:14;
Ta tiko ra Mowabu hi leti: HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri:

“Va le Nebo va le khombyeni! Muti wa vona wu hlaseriwile.

Na vona va le Kiriyatayimi va khomiwile va tsongahatiwa.

Khokholo ra vona ri hirimuxiwile, ri khomisa tingana.

2Ku dzuneka ka tiko ra Mowabu ku herile.

Valala va endla makungu ya ku lwa na rona va ri le Hexiboni,

va ku: ‘A hi yeni hi ya ri herisa, ri nga ha vi tiko!’

Na n'wina va le Mademeni, a mi nga ha vulavuli,

hikuva tinyimpi ti ta mi landza hi le ndzhaku.

3Twanani, va le Horonayimi va ba nkalanga,

va ri: ‘Yo, ha hlaseriwa! Ha hela hinkwerhu!’

4Tiko ra Mowabu ra herisiwa hakunene,

yingisani ku rila ka swihlangi swa rona!Van'wana va ri: xirilo xa kona xi twakala ni le Sowara

5Lava tlhandlukelaka emutini wa Luhiti,

va famba va khavaxerile mihloti.

Endleleni leyi rhelelaka yi ya eHoronayimi,

ku twakala mukhosi wa lava hlaseriwaka, va huwelela va ku:Van'wana va ri: ku twakala valala, ni mukhosi wa lava hlaseriwaka

6‘Balekani, tiponiseni!

Tshamani emananga kukota ximudyana xo kala matluka!’Van'wana va ri: Tsutsumani kukota timangwa ta nhova

7“N'wina Vamowabu, hambileswi mi tshembaka mintirho ya mavoko ya n'winaVan'wana va ri: hambileswi mi tshembaka makhokholo ya n'wina ni rifuwo ra n'wina,

mi ta khomiwa na n'wina;

xikwembu xa n'wina Kemoxi xi ta yisiwa evukhumbini,

xi famba ni vaprista va xona ni varhangeri va tiko ra xona.

8Vahlaseri va ta wela miti ya n'wina hinkwayo,

a ku nga poni na wun'we wa yona.

Eminkoveni ni le timbaleni,

hinkwaswo swi ta phanghiwa, swi lova.

Hi swona leswi ndzi swi vulaka mina HOSI.

9Celani sirha ra tiko ra Mowabu,

hikuva tiko leri ra herisiwa:Van'wana va ri: Nyikani Vamowabu etimpapa, va ta haha va baleka ha tona

Miti ya rona yi ta hundzuka marhumbi,

a ku nga ha tshami munhu eka yona.

10“A ku rhukaniwe munhu la lolohaka entirhweni wa HOSI, loyi a nga halatiki ngati ya valala hi tlhari ra yena.”

Ku rhula ku herile etikweni ra Mowabu

11“Ku sukela evuntshweni bya rona,

tiko ra Mowabu ri kumile ku tshamiseka,

a ri yisiwanga evukhumbini ni siku ni rin'we.

Ri fana ni vhinyo leyi virisiweke exibyeni xin'we,

yi nga chela-cheriwi eswibyeni swin'wana,

kutani ku saseka ka yona ku hlayisekile,

ni ku nandziha ka yona a ku onhiwanga hi nchumu.

12“Hikokwalaho, yingisani! Mina HOSI ndzi ri, ku nga ri khale ndzi ta rhuma vanhu va ya etikweni ra Mowabu, va ya chulula vhinyo ya rona va fayetela ni makhuwana ya kona. 13Kutani tiko ra Mowabu ri ta khomisiwa tingana hi xikwembu xa rona Kemoxi, tanihi Vaisraele lava khomisiweke tingana hi Betele, xikwembu lexi a va xi tshemba ngopfu.

14“N'wina vavanuna va Mowabu, mi nga vurisa ku yini mi ku:

‘Hi tinhenha hina, enyimpini a hi chavi nchumu!’

15Kasi tiko ra Mowabu ri ta hlaseriwa,

valala va ta tlhandlukela emitini ya rona,

kutani loko tinhenha ta Mowabu ti huma ku ya lwa na vona,

ti ta dlayiwa hinkwato.

Loyi a vulaka sweswo i Mufumi,

vito ra yena i HOSI ya matimba hinkwawo.

16Ku onhaka ka tiko ra Mowabu ku le nyangweni,

ri ta hatla ri wela hi khombo.

17N'wina hinkwenu mi akelaneke na rona,

na n'wina hinkwenu mi ri tivaka hi vito ra rona,

ri tweleni vusiwana, mi ku: ‘Yo, vuhosi lebyo tiya lebyi,

ni mfumo lowu wo saseka swonghasi, swi onheteriwile!’

18“N'wina mi akeke eDiboni,

tshikani xiyimo xa n'wina xo dzuneka

mi tshamisa hansi eritshurini,

hikuva lava hlaselaka Mowabu va tlhandlukela eka n'wina,

va tela ku ta hirimuxa makhokholo ya n'wina.

19N'wina mi akeke emutini wa Arowere,

yimani emagondzweni mi rindzela kona,

kutani mi vutisa vavanuna ni vavasati lava taka hi ku tsutsuma va baleka nyimpi,

mi ku ka vona: ‘Ku humelele yini?’

20Va ta ku: ‘Tiko ra Mowabu ri ni tingana, ri onhakile!’

Hikokwalaho huwelelani mi rila,

mi tivisa va le Arinoni

leswaku le Mowabu ku sele marhumbi ntsena!

21“Miti leyi nga rivaleni en'walungwini wa Arinoni, ya karhi ya avanyisiwa. Miti ya kona i Holoni, na Yahasa, na Mefata, 22na Diboni, na Nebo, na Beta-Diblatayimi, 23na Kiriyatayimi, na Beta-Gamulu, na Beta-Meoni, 24na Keriyoto, na Bosira, ni miti yin'wana hinkwayo ya tiko ra Mowabu, ya le kule ni leyi nga kusuhani. 25Va le Mowabu va herile matimba, ntamu wa vona a wa ha ri kona. Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Tiko ra Mowabu ri hundzukile xihlekiso

26Leswi tiko ra Mowabu ri tikurisaka ri lwa na HOSI Xikwembu, ri fanele ku nwisiwa vhinyo, ri ko ri khuguka ri wela emahlanteni ya rona, kutani ri hundzuka xihlekiso na rona. 27N'wina va le Mowabu, tsundzukani hilaha mi hlekuleke Vaisraele hakona: Loko mi kanela ta vona, a mi hlakahla tinhloko, onge hi loko mi vulavula hi ta swigevenga!

28N'wina vaaki va tiko ra Mowabu,

humani emitini ya n'wina mi ya tumbela etintshaveni,

mi fana ni matuva lama akaka swisaka swa wona

emilon'weni ya mabako emakocokocweni.

29Hi ti twile ta manyunyu ya Vamowabu:

I vanhu vo tikurisa ngopfu, lava tikukumuxaka,

va sandza van'wana ni ku va langutela hansi.

30HOSI Xikwembu xi ri: “Ndzi tiva ku titshemba ka vona,

kambe vo tibumabumela mahala,

mintirho ya vona a yi pfuni nchumu.”

31Hikokwalaho ndzi twa ku vava ehenhla ka tiko ra Mowabu,

ndzi rila Vamowabu hinkwavo,

ndzi tlhava mukhosiVan'wana va ri: vanhu va tlhava mukhosi ehenhla ka va le Kiri-Harasete.

32N'wina va le Sibima, ndzi mi rilela ku tlula va le Yazere.Van'wana va ri: N'wina swihlovo swa le Yazere, ndza mi rilela

A mi fana ni mirhi ya vhinya,

marhavi ya n'wina a ma navile ma tsemakanya ni lwandle,

ma ya fika emutini wa Yazere.

Kambe valala va mi hlaserile,

va phangha mihandzu ya n'wina enkarhini wa ntshovelo.

33Tinsimu ni minkulungwana swi nyamalarile

etikweni leri noneke ra Mowabu;

vhinyo a ya ha kumeki lomu mihandzu yi pyanyeriwaka kona,

vatirhi va kona a va ha yimbeleli,

ni tinsimu ta vona ta ntsako ti herile.

34Loko va le Hexiboni va ba nkalanga, wa twala ni le Eleyale; huwa ya kona yi twakala ku sukela eSowara ku ya fika eHoronayimi ni le Egilata-Xelixiya, hikuva hambi swi ri swinambyana swa Nimri, swi phyile. 35HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri: “Lava tlhandlukelaka eswitsungeni ku ya humesela swikwembu swa vona emagandzelo ni ku swi hisela mirhi ya risuna etikweni ra Mowabu, ndzi ta va herisa!” 36Hikokwalaho ndzi rilela tiko ra Mowabu ni vanhu va le Kiri-Herese; mpfumawulo wa kona wu fana ni wa xitiringo, hikuva xuma lexi a va xi hlengeletile, xi lovele makumu. 37Hinkwavo va le ku rileni ka nkosi, va byewule misisi ni malebvu, va tixekelele mavoko va ambala swo khwaxa. 38Ehenhla ka tindlu ta le Mowabu ni le swivaveni swa kona, ku twala swirilo ntsena.

HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri: “Ndzi fayile tiko ra Mowabu kukota xibya lexi pfumalaka muhlayisi!” 39Tiko ra Mowabu ri onhakile hakunene, hikokwalaho tlhavani mukhosi!Kumbe: ri tlhava mukhosi Ri ni tingana hikuva ri tsutsumile ri fularhela valala. Ri hundzukile xihlekiso ni xihlambanyiso xo chavisa eka vaakelani va rona.

Vanhu va le Mowabu va nge poni

40HOSI Xikwembu xi ri:

“Vonani, ku ni nala loyi a taka hi rivilo;

ú haha ehenhla ka Mowabu ku fana ni gama.

41Miti yi ta tekiwa,

makhokholo ma hlaseriwa,

kutani enkarhini wolowo tinhenha ta Vamowabu ti ta chava

kukota wansati loyi a nga ku tintshunxeni.

42Tiko ra Mowabu ri ta herisiwa ri nga ha vi na vanhu,

hikuva ri tikurisile ri lwa na mina HOSI.

43N'wina vaaki va tiko ra Mowabu,

makhombo ni makhele ni mintlhamu swi mi yimerile, ku vula mina HOSI.

44Loyi a tsutsumaka khombo, ú ta wela ekheleni,

la khandziyaka a huma ekheleni, ú ta phasiwa hi ntlhamu.

Ndzi ta vangela tiko ra Mowabu emaxangu lawa,

siku ndzi ri baka.Van'wana va ri: Ndzi ta tisela tiko leri ra Mowabu lembe ra ku biwa Ndzi vula sweswo mina HOSI!

45“Vanhu lava balekaka va yimile kusuhi na Hexiboni.

Va herile ntamu,

hikuva mavuthu ma humile eHexiboni kukota ndzilo,

ma humile emutini wa Sihoni ku fana ni malangavi;

ma herisile Vamowabu, va nga vanhu va pongo,

ma va faya tinhloko.

46N'wina Vamowabu mi le khombyeni,

hikuva Kemoxi xikwembu xa n'wina xi mi tshikile mi lova;

vana va n'wina va xinuna ni va xisati,

xi va tshikile va khomiwa va yisiwa evuhlongeni.

47Kambe eku heteleleni,

ndzi ta tlhela ndzi mi katekisa, n'wina Vamowabu.

Ndzi vula sweswo mina HOSI!”

Hi tona ta ku avanyisiwa ka tiko ra Mowabu.