Xitsonga 1989 (TSO89)
39

Muti wa Yerusalema wu wela emavokweni ya Vakalediya

(II Tih. 24:20 – 25:21; II Tikr. 36:17-21; Yer. 52:3-30)

391[Leswi nga humelela loko valala va teka muti wa Yerusalema, hi leswi:]Van'wana va yisa marito lawa eku sunguleni ka 39:3

Hi lembe ra vu-9 ra ku fuma ka Sedekiyasi hosi ya Yuda, hi n'hweti ya vukhume, Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a ta ni mavuthu ya yena hinkwawo ku ta hlasela Yerusalema, kutani a rhendzela muti. 2Kutani hi lembe ra vu-11 ra ku fuma ka Sedekiyasi, hi siku ra vu-9 ra n'hweti ya vumune, rirhangu ra muti ri boxiwa hi valala, 3kutani tindhuna hinkwato ta hosi ya le Babilona ti nghena, ti ya tshama kusuhi ni Nyangwa-ya-le-Xikarhi; a ku ri na Nergala-Sarezere, na Samigara-Nebo, na Sari-SekimiVan'wana va ri: Nergala-Sarezere wa le Simagari, na Nebuzara-Sekimi ndhunankulu, na Nergala-Sarezere lowa xandla xa hosi,ndhunankulu, kumbe: na Rhabi-Sarisi; xandla xa hosi, kumbe: na Rhabi-Maga ni tindhuna tin'wana hinkwato ta hosi ya le Babilona. 4Loko Sedekiyasi hosi ya Yuda ni masocha ya yena hinkwawo va vona leswi humelelaka,Van'wana va ri: Loko Sedekiyasi a vona vanhu lava va baleka nivusiku hi ndlela leyi hundzaka hi le ntangeni wa hosi, va huma emutini hi nyangwa leyi nga xikarhi ka makhumbi mambirhi, kutani va tsutsuma va kongomile enkoveni wa Yordani. 5Kambe mavuthu ya Vakalediya ma va hlongorisa, ma ya kuma Sedekiyasi erivaleni ra Yeriko. Loko Vakalediya va n'wi khomile, va n'wi yisa eka Nebukadnetsara hosi ya le Babilona, loyi a a ri eRibila etikweni ra Hamata, kutani Nebukadnetsara a n'wi vona nandzu. 6A lerisa leswaku vana va Sedekiyasi va dlayiwa emahlweni ka tata wa vona kwale Ribila, ku dlayiwa ni varhangeri hinkwavo va tiko ra Yuda. 7Sedekiyasi yena va n'wi boxa mahlo, va n'wi boha milenge hi tinketani, kutani va n'wi yisa eBabilona. 8Vakalediya van'wana va sala va hisa tindlu ta le ntsindza eYerusalema, ni tindlu ta vaaki van'wana va muti, va hirimuxa ni rirhangu ra Yerusalema. 9Vanhu lava a va sele emutini, ni lava a va tinyiketile eka Nebukadnetsara, ni masalela ya vavatli ni vaakiVan'wana va ri: swin'we ni masalela ya vanhu va tiko va yisiwa eBabilona evukhumbini hi Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri va hosi. 10Kambe loko va ri vanhu van'wana va swisiwana lava nga hava swa le mandleni, Nebuzaradani a va siya etikweni ra Yuda leswaku va ta sala va hlayisa mirhi ya mihandzu, va byala ni mavele.

Ta ku humesiwa ka Yeremiya ekhotsweni

11Kutani Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a lerisa Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleli va hosi hi tlhelo ra Yeremiya, a ku ka yena: 12“Teka muprofeta, u n'wi hlayisa swinene; u nga tshuki u n'wi xanisa, kambe u n'wi endlela leswi a swi kombelaka.” 13Hiloko Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri, na Nebuxazibani ndhunankulu, na Nergala-Sarezere xandla xa hosi, ni tindhuna tin'wana hinkwato ta hosi ya le Babilona 14va rhuma vanhu ku ya teka Yeremiya exivaveni xa varindzi, va vuya na yena. Kutani va kombela Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani leswaku a amukela muprofeta ekaya ka yena, a n'wi hlayisa. Kutani Yeremiya a tshama kona, exikarhi ka varikwavo.

Xitshembiso xa Xikwembu eka Ebede-Meleke

15Siku rin'wana, loko Yeremiya a ha pfaleriwile exivaveni xa varindzi, HOSI Xikwembu xi vulavula na yena, xi ku: 16“Yana u ya tivisa Ebede-Meleke lowa Muetiyopiya leswaku ndzi ni mahungu na yena, mina HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele. Mahungu ya kona hi lama nge: ‘Yingisa wena Ebede-Meleke, ndzi ta hetisa leswi ndzi swi vuleke ehenhla ka muti lowu wa Yerusalema; ndzi ta wu ba, ku nga ri ku wu katekisa, kutani ku biwa loku ku ta endliwa sweswi-sweswi, u ri karhi u swi vona hi mahlo. 17Kambe loko a ri wena, mina HOSI ndzi ri, a ndzi nga ku nyiketi emavokweni ya lava u va chavaka, 18kambe ndzi ta ku sirhelela, kutani u nga ka u nga dlayiwi hi valala. U ta ponisa vutomi bya wena, hikuva u vekile ku tshemba ka wena eka mina. Ndzi vula sweswo mina HOSI.’ ”

40

Ta Yeremiya loko a ya tshama na Gedaliya le Mispa

401HOSI Xikwembu xi vulavurile na Yeremiya enkarhini lowu Nebuzaradani, ndhuna ya vasirheleri, a n'wi ntshunxeke eRhama. Nebuzaradani ú kumile Yeremiya a bohiwile hi tinketani, a ri ni hinkwavo va le Yerusalema ni va ka Yuda lava a va yisiwa evukhumbini le Babilona. 2Kutani ndhuna leyi ya vasirheleri yi vitana Yeremiya, yi ku ka yena: “HOSI Xikwembu xa wena, hi xona xi vuleke leswaku xivandla lexi xi ta humeleriwa hi khombo lero tano. 3Kutani xi endlile hilaha xi vuleke hakona. Swilo leswi, n'wina mi lo tivangela, hikuva mi dyoherile HOSI Xikwembu, mi ala ku yingisa marito ya xona. 4Namuntlha ndzi ntshunxa tinketani leti va ku boheke mavoko ha tona. Loko u tsakela ku ya na mina le Babilona, a hi fambe ndzi ta ku hlayisa swinene. Kambe loko u nga swi tsakeli, na swona swi lulamile. Titwe u ntshunxekile, u ya laha u rhandzaka ku ya kona.” 5Loko Yeremiya a nga si hlamula, Nebuzaradani a engeta a ku: “Tlhelela eka GedaliyaVan'wana va ri: Loko u hlawula ku sala, tlhelela eka Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani, yena loyi hosi ya Babilona yi n'wi hlawuleke ku va mulanguteri wa miti ya Yuda. Famba u ya tshama na yena exikarhi ka varikwenu; kumbe u ya lomu u tsakelaka ku ya tshama kona.” Kutani ndhuna ya vasirheleri yi longela Yeremiya etimbuva, yi n'wi tamerisa ni nyiko yin'wana, kutani yi n'wi tshika a tifambela. 6Hiloko Yeremiya a ya eka Gedaliya n'wana Ahikama le Mispa, a ya tshama na yena exikarhi ka varikwavo lava saleke etikweni.

Ta Gedaliya mulanguteri wa tiko ra Yuda

(II Tih. 25:22-24)

7

40:7-9
II Tih. 25:22-24
Vafambisi hinkwavo va mavuthu lava a va ha tumberile enhoveni ni masocha ya vona, va twa leswaku hosi ya Babilona yi vekile Gedaliya n'wana Ahikama ku va mulanguteri wa tiko ra Yuda, a fuma vavanuna ni vavasati ni vana va vona, va nga vanhu va swisiwana lava a va nga yisiwanga evukhumbini le Babilona. 8Hiloko vafambisi lava va ya eka Gedaliya le Mispa. Lava yeke i Iximaele n'wana Netaniya, ni vana va Kariyaka va nga Yohanani na Yonatani, na Seraya n'wana Tanahumeti, ni vana va Efayi loyi wa Munetofa, na Yezaniya loyi wa ka Maaka, hinkwavo va ri ni malandza ya vona. 9Kutani Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani a hlambanyela vafambisi lava ni vanhu va vona, a ku: “Mi nga chavi ku tirhela Vakalediya.Van'wana va ri: Mi nga chavi tindhuna ta Vakalediya Tshamani etikweni leri mi tiveka ehansi ka hosi ya Babilona, kutani a mi nga xanisiwi hi nchumu. 10Mina ndzi ta tshama kwala Mispa, ndzi mi yimela emahlweni ka Vakalediya loko va tshuka va ta eka hina. N'wina mi ta hlengeleta vhinyo, ni mihandzu leyi vupfeke, ni mafurha, mi swi chela eswibyeni swa kona, kutani mi ya titshamela emitini leyi mi yi tekeke.”

11Va ka Yuda hinkwavo lava nga tikweni ra Mowabu, ni le xikarhi ka Vaamoni, ni le tikweni ra Edomu, ni le matikweni man'wana, na vona va twa leswaku hosi ya Babilona yi tshikile vanhu van'wana va titshamela etikweni ra Yuda, ni leswaku yi vekile Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani ku va mulanguteri wa vona. 12Hiloko va ka Yuda volavo va huma etindhawini leti a va hlongoriwile va ya eka tona, va tlhelela etikweni ra Yuda, va ya fika eka Gedaliya le Mispa. Kutani va hlengeleta vhinyo ni mihandzu leyo tala leyi vupfeke.

Ta ku dlayiwa ka Gedaliya

(II Tih. 25:25-26)

13Kutani Yohanani n'wana Kariyaka, ni vafambisi hinkwavo va mavuthu lama nga sala ma tumberile enhoveni, va ya eka Gedaliya le Mispa, 14va fika va n'wi vutisa va ku: “Xana wa swi tiva leswaku Baalisi hosi ya Vaamoni ú rhumile Iximaele n'wana Netaniya leswaku a ta ku dlaya xana?” Kambe Gedaliya n'wana Ahikama a nga yingisanga marito ya vona. 15Hiloko Yohanani n'wana Kariyaka a vulavula na Gedaliya le Mispa va ri vambirhi exihundleni, a ku: “Ndzi tshike ndzi ya dlaya Iximaele n'wana Netaniya; mhaka leyi a yi nga tivi hi munhu. Hi fanele ku n'wi sivela ku ku dlaya, hikuva ú lava ntsena leswaku va ka Yuda hinkwavo lava hlengeletaneke laha ka wena va tlhela va hangalasiwa ematikweni, kutani masalela ya va ka Yuda ma heriseriwa makumu.” 16Kambe Gedaliya n'wana Ahikama a hlamula Yohanani n'wana Kariyaka a ku: “Mhaka leyi u nga tshuki u yi endla, hikuva leswi u swi vulaka, u lumbeta Iximaele!”

41

411

41:1-3
II Tih. 25:25
Hi n'hweti ya vu-7, Iximaele n'wana Netaniya wa Elixama, munhu wa yindlu ya vuhosi loyi a a ri un'wana wa tindhuna ta hosi Sedekiyasi, a teka vavanuna va khume, a ya na vona eka Gedaliya n'wana Ahikama le Mispa. Kutani Gedaliya a tshama na vona eswakudyeni kwale Mispa. 2Hiloko Iximaele n'wana Netaniya ni vavanuna va khume lava a va ri na yena, va suka va yima, va tlhava Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani hi matlhari, va n'wi dlaya (kasi Gedaliya loyi a a vekiwile hi hosi ya Babilona ku va mulanguteri wa tiko). 3Iximaele a engeta a dlaya ni va ka Yuda hinkwavo lava a va tshama na Gedaliya eMispa, a dlaya ni masocha ya Vakalediya lawa a ma ri kona kwalaho.

Ta Iximaele loko a tlhela a dlaya vanhu van'wana

4Hi siku leri landzaka ku dlayiwa ka Gedaliya, timhaka ta kona ti nga si tiviwa hi munhu, 5ku humelela vavanuna va 80, va huma eXikeme ni le Xilo ni le Samariya, va ta ni mavele ni mirhi ya risuna, va ta swi humesela HOSI Xikwembu endlwini ya xona; a va byewurile malebvu, va handzulerile swiambalo, va tixekelerile hi mikwana. 6Kutani Iximaele n'wana Netaniya a huma eMispa, a famba a ri karhi a tirilisa ku ya va hlanganisa, a fika a ku ka vona: “Nghenani hi ku rhula eka Gedaliya n'wana Ahikama.” 7Loko va ha ku nghena emutini, Iximaele n'wana Netaniya ni vavanuna lava a va ri na yena va sungula ku dlaya lava fikeke, va hoxa mintsumbu ya vona ekheleni ra mati, 8ku sala vavanuna va khume ntsena; vona va khongela Iximaele va ku: “U nga hi dlayi, hikuva hi ni koroni ni mavele ya maxalana ni mafurha ni vulombe; swilo leswi, hi swi tumbetile enhoveni.” Kutani vanhu lava va ponisa sweswo, va nga dlayiwi kun'we ni lavan'wana.

9Khele leri Iximaele a hoxeke ka rona mintsumbu hinkwayo ya vavanuna lava a va dlayeke, a ri ri rikulu; khele leri a ri kovotliwile khale eribyeni hi hosi Asa, enkarhini lowu a a lwa na Baaxa hosi ya Israele. Kutani Iximaele n'wana Netaniya a tata khele ra kona hi mintsumbu. 10Iximaele a khoma ni vanhu hinkwavo lava a va sele eMispa, va nga vaaki va muti lava Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri a a va vekile ehansi ka Gedaliya n'wana Ahikama, a khoma ni vanhwana va le ntsindza, kutani a suka na vona hinkwavo a kongoma etikweni ra Vaamoni.

Lava khomiweke va ntshunxiwa hi Yohanani

11Yohanani n'wana Kariyaka ni vafambisi hinkwavo va mavuthu va twa manyala hinkwawo lawa Iximaele n'wana Netaniya a ma endleke. 12Kutani va teka masocha ya vona hinkwawo, va ya hlasela Iximaele n'wana Netaniya, va fika va n'wi kuma kusuhi ni tiva lerikulu leri nga Gibiyoni. 13-14Vanhu hinkwavo lava a va famba na Iximaele, va nga hinkwavo lava Iximaele a va khomeke le Mispa, va ba minkulungwana loko va vona Yohanani n'wana Kariyaka ni vafambisi va mavuthu lava a va ri na yena, kutani va hundzuluka hinkwavo, va tsutsuma va ya eka Yohanani. 15Loko a ri Iximaele n'wana Netaniya, a balekela Yohanani a ri ni vavanuna va 8, va ya tshama eka Vaamoni. 16Vanhu lava Iximaele n'wana Netaniya a nga suka na vona eMispa endzhaku ka loko a dlayile Gedaliya n'wana Ahikama, a va ri vavanuna (hileswaku masocha), ni vavasati, ni vana, ni vatirhi va le ntsindza. Kutani Yohanani n'wana Kariyaka ni vafambisi hinkwavo va mavuthu lava a va ri na yena va teka vanhu lava hinkwavo lava va va ntshunxeke emavokweni ya Iximaele, va vuya na vona eGibiyoni. 17Kutani va famba va ya xwa eGeruti-Kimihama kusuhi na Betlehema, va ri ni makungu ya ku ya le Egipta, 18va balekela Vakalediya. A va va chava, hikuva Iximaele n'wana Netaniya a a dlele Gedaliya n'wana Ahikama, kasi Gedaliya loyi a a vekiwile hi hosi ya Vakalediya leswaku a va mulanguteri wa tiko ra Yuda.