Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Hosi Sedekiyasi ni va le Yerusalema a va nga poni

211Lawa i marito lama kongomaka hosi Sedekiyasi, lawa Yeremiya a rhwexiweke wona hi HOSI Xikwembu. Siku rin'wana Sedekiyasi a rhuma Paxahuru n'wana Malikiya na muprista Sofoniya n'wana Maaseya eka Yeremiya, va fika va ku ka yena: 2

21:2
II Tih. 25:1-11
II Tikr. 36:17-21
“Hi kombela leswaku u hi vutisela timhaka eka HOSI Xikwembu, hikuva Nebukadnetsara hosi ya Babilona ú lwa na hina. Kumbexana HOSI Xikwembu xi nga hi lamulela hi tindlela ta xona leto hlamarisa, xi hlongola Vababilona.” 3Kutani Yeremiya a hlamula varhumiwa a ku: “Tlhelani mi ya tivisa Sedekiyasi 4marito ya HOSI Xikwembu xa Israele lawa ya nge: ‘Yingisani! Mavuthu ya n'wina lama lwaka ni hosi ya Babilona ni Vakalediya, ma karhi ma susumetiwa hi valala emahlweni ka rirhangu ra muti. Mavuthu lawa ndzi ta ma sindzisa ku tsutsuma ma fularhela valala, ma vuyela emutini.Kumbe: Matlhari lawa mi lwaka ha wona... ndzi ta ma vuyisa haleno ndzi ma fumba erivaleni ra muti lowu 5Kutani mina hi xiviri xa mina ndzi ta lwa na n'wina; ndzi ta tlakusa voko ra mina ndzi mi ba hi nkhavi lowukulu; ndzi ta mi ba ndzi hlundzukile ngopfu, vukari bya mina byi karhi byi pfurha. 6Lava akeke emutini lowu ndzi ta va dlaya hi ntungu lowukulu, ndzi dlaya ni swifuwo swa vona. 7Mina HOSI ndzi ri, endzhaku ka sweswo ndzi ta tshika Sedekiyasi hosi ya Yuda, ni malandza ya yena, ni vaaki va muti, va nga hinkwavo lava poneke ku dlawa hi mintungu ni matlhari ni tindlala, kutani va ta wela emavokweni ya Nebukadnetsara hosi ya Babilona. Ndzi ta va nyiketa eka valala va vona, lava tiyimiseleke ku va vangela rifu. Kutani valala lava va ta herisa va le Yerusalema hi matlhari, va nga va tweli vusiwana kumbe ku va tsetselela; va ta va dlaya hinkwavo.’ ”

8HOSI Xikwembu xi byela Yeremiya ku ya tivisa va le Yerusalema marito ya xona lama nge: “Hlawulani! Xana mi lava ku hanya kumbe mi lava ku fa ke? 9Lava salaka emutini lowu, va ta dlawa hi matlhari ni tindlala ni mintungu. Kambe lava humaka va ya tinyiketa eka Vakalediya lava rhendzelaka muti, va nge dlayiwi, va ta ponisa vutomi bya vona. 10Mina HOSI ndzi ri, ndzi tiyimiserile ku ba muti lowu, ku nga ri ku wu katekisa. Wu ta wela emavokweni ya hosi ya Babilona, yona yi ta wu hisa.”

Rito ra Xikwembu eka tihosi ta Yuda

11HOSI Xikwembu xi engeta xi lerisa Yeremiya ku ya byela tihosi ta tiko ra Yuda marito ya xona lama nge: 12“N'wina va ka Davhida, ndzi yingiseni, hikuva mina HOSI ndzi ri:

“Avanyisani timhaka hi ku lulama, siku rin'wana ni rin'wana.

Lava tekeriweke swilo swa vona, va kutsuleni eka lava va va xanisaka.

Loko swi nga ri tano, ndzi ta mi herisa hi vukari bya mina lebyi pfurhaka;

ndzilo wa kona wu ta pfumala vatimi,

hikuva leswi mi swi endlaka swi bihile ngopfu.”

13HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina tihosi mi akeke enkoveni,

eribyeni leri anameke leri nga kusuhi ni Tempele,

n'wina mi vulaka leswaku a mi nga hlaseriwi hi munhu,

kumbe ku ngheneriwa hi valala,

14mina ndzi ri, ndzi ta mi ba,

hikuva mintirho ya n'wina yi vekile mihandzu leyo bava.

Ndzi ta lumeka tindlu ta n'wina ta le ntsindza,

ndzi hisa timhandze ta tona ti tshwa ti hela,

ku ta tshwa ni hinkwaswo leswi nga kusuhi na tona.”

22

221HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ri: “We Yeremiya, rhelela u ya endlwini ya hosi ya Yuda, kutani u fika u yi tivisa marito ya mina lama nge: 2‘We hosi ya Yuda, wena u tshameke exiluvelweni xa Davhida, ndzi vula wena ni malandza ya wena ni vanhu va wena lava nghenaka emutini lowu, yingisani marito ya mina. 3Mina HOSI ndzi ri, avanyisani timhaka hi ku lulama ni ku tshembeka. Lava tekeriweke swilo swa vona, va kutsuleni eka lava va va xanisaka; naswona mi nga tshuki mi karhata kumbe ku tshikelela valuveri, ni vana lava feriweke hi vatswari, ni tinoni; n'wina mi tshamaka exivandleni lexi, mi nga tshuki mi dlaya vanhu lava nga riki na nandzu. 4Loko hakunene mo landzelela marito lawa, ka ha ta va ni tihosi leti nga ta tshama exiluvelweni xa Davhida. Tihosi ta kona ti ta nghena emutini lowu ti khandziyile makalichi ya nyimpi, ti gadile ni tihanci; ti ta ta ni malandza ya tona ni vanhu va tona. 5Kambe loko mi ala ku yingisa marito lawa, mina HOSI ndza hlambanya ndzi ri, muti lowu wu ta hundzuka rhumbi.’ ”

6HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Wena muti wa tihosi ta Yuda, eka mina u sasekile kukota swihlahla swa Giliyadi,

u tsakisa ku fana ni tintshava ta Lebanoni.

Kambe sweswi ndzi ta ku hundzula mananga,

ku nga ha tshami munhu eka wena.Van'wana va ri: tiko leri miti ya rona yi nga riki na vanhu

7Ndzi ta ku rhambela vahlaseri,

un'wana ni un'wana ú ta ta ni xihloka xa yena;

va ta tsema timhandze ta wena leto saseka ta murhi wa kedari,

va ti hoxa endzilweni.

8“Vanhu lavo tala va tinxaka timbe va ta hundza kusuhi ni muti wa Yerusalema, kutani va ta vutisana va ku: ‘Hikwalaho ka yini HOSI Xikwembu xi endlile swilo leswi ehenhla ka muti lowukulu lowu xana?’ 9Kutani va ta tlhela va hlamulana va ku: ‘Mhaka hileswaku va tshovile ntwanano wa HOSI Xikwembu xa vona, kutani va ya khongela swikwembu swin'wana, va swi tirhela.’ ”

Marito ya Yeremiya ehenhla ka hosi Xalumi

10Loyi a feke, mi nga n'wi rileli,

mi nga n'wi tlhaveli mukhosi;

kambe rilelani loyi a fambaka,

hikuva a nga ka a nga ha vuyi, a nge he voni tiko leri a velekiweke eka rona.

11

22:11
II Tih. 23:31-34
II Tikr. 36:1-4
HOSI Xikwembu xi ni rito ehenhla ka Xalumi n'wana Yosiyasi hosi ya Yuda, yena la fumeke tiko ematshan'wini ya tata wa yena, xi ri: “Leswi Xalumi a sukeke endhawini leyi, a nga ka a nga ha vuyeli eka yona. 12Ú ta ya fela etikweni leri a yisiweke evukhumbini eka rona. Tiko ra ka vona a nge he tlheli a ri vona.”

Marito ya Yeremiya ehenhla ka hosi Yoyakimi

13Ú ni khombo munhu loyi a tiakelaka muti hi tindlela leto homboloka,

loyi a wu kurisaka a ri karhi a tlula nawu:

Ú sindzisa van'wana ku n'wi tirhela a nga va hakeli,

a va tsona muholo wa vona!

14Ú ni khombo munhu loyi a vulaka a ku: “Ndzi ta tiakela yindlu leyo saseka ya swithezi,

leyi nga ni makamari lamakulu!”

Kutani a yi aka yi ri ni mafasitere,makamari, mafasitere, kumbe: makwarutu, majinela

a pfala makhumbi hi le ndzeni hi mapulangi ya murhi wa kedari, a yi sasekisa hi pende leyo tshwuka.

15We Yoyakimi, xana u lava ku tikomba leswaku u hosi

hi ku tirhisa mapulangi ya murhi wa kedari xana?

Tsundzuka leswaku tata wa wena a a dya a xurha,

kambe ú fumile hi nawu ni ku lulama,

kutani a va munhu wa minkateko.

16Ú lwerile swisiwana ni vapfumari ehubyeni,

kutani a kateka.

HOSI Xikwembu xi ri:

“Xana a hi yona ndlela leyinene ya ku ndzi tiva ke?

17Kasi wena u langutela ni ku anakanya ntsena

ku tikumela rifuwo;

u fuma vanhu hi tihanyi, u va xanisa,

u dlaya lava nga riki na nandzu.”

18

22:18
II Tih. 23:36 – 24:6;
Hikokwalaho HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo ehenhla ka Yoyakimi n'wana Yosiyasi, hosi ya Yuda, xi ri:

“Loko a fa, a va nga n'wi rili,

a ku nga twali xirilo lexi nge: ‘Yo n'wana manana! Yo makwerhu!’

Naswona ku nge twali xirilo lexi nge: ‘Yo n'wini wa hina! Yo hosi ya hina!’

19Va ta cukumeta ntsumbu wa yena onge i wa mbhongolo;

va ta wu koka va huma na wona eYerusalema, va ya wu tshika enhoveni.”

Muti wa Yerusalema wu ta herisiwa

20HOSI Xikwembu xi ri:

“We Yerusalema, khandziya ntshava ya Lebanoni u ba nkalanga,

yana etikweni ra Baxani u ri karhi u huwelela;

rila u ri etintshaveni ta Abarimi,

hikuva vanghana va wena hinkwavo va herisiwile.

21Ndzi ku tsundzuxile, loko swilo swa ha ku fambela kahle,

kambe u te: ‘A ndzi na mhaka na swona!’

U hanyise sweswo ku sukela evuntshweni bya wena,

u ala ku yingisa loko ndzi vulavula na wena.

22Hikokwalaho xihuhuri xi ta hangalasa varhangeri va wena hinkwavo,

vanghana va wena va ta yisiwa evukhumbini.

U ta tsongahatiwa ni ku rhuketeriwa

hi mhaka ya mintirho ya wena hinkwayo leyo biha.

23Wena u tshamaka etindlwini to akiwa hi timhandze ta kedari,

onge u le ntshaveni ya Lebanoni!

Kambe siku rin'wana u ta khoma hi switlhavi, u konya ngopfu,Van'wana va ri: vanhu va ta ku twela vusiwana

kukota wansati la nga kusuhi ni ku tintshunxa.”

Marito ya Yeremiya ehenhla ka hosi Yoyakini

24

22:24
II Tih. 24:8-15
II Tikr. 36:9-10
HOSI Xikwembu xi ri: “We Yoyakini n'wana Yoyakimi, hosi ya Yuda, ndza hlambanya leswaku hambileswi a ndzi ku tsakela ku fana ni xingwavila xo fungha ha xona evokweni ra mina ra xinene, sweswi ndzi ta ku susa, 25ndzi ku nyiketa eka lava tiyimiseleke ku ku dlaya. U ta wela emavokweni ya lava u va chavaka, a nga Nebukadnetsara hosi ya Babilona ni Vakalediya. 26Wena ni mana wa wena la ku velekeke, ndzi ta mi hlongola etikweni leri, mi ya tshama etikweni leri mi nga ri tiviki, kutani mi ta fela eka rona. 27Mi ta navela ku vuya karikwenu, kambe swi nga ka swi nga endleki.”

28Wanuna loyi Yoyakini, a nga ha pfuni nchumu,

ú hundzukile xirhengele xa mbita leyi fayekeke, kumbe xibya lexi pfumalaka muhlayisi!

Hikwalaho ka yini a tsuvuriwa etikweni ra yena, a susiwa yena ni vana va yena,

va yisiwa etikweni leri va nga ri tiviki xana?

29Yo vanhu va ka hina, ndzi ri n'wina va ka hinoo!

Yingisani leswi HOSI Xikwembu xi swi vulaka;

30xi ri: “Munhu loyi a a tsariwe entlaweni wa lava pfumalaka vana!

Evutomini bya yena a nga ka a nga kateki;

a nga ka a nga kumi mudyandzhaka

loyi a nga ta n'wi landza exiluvelweni xa Davhida,

a fuma tiko ra Yuda.”

23

Masalela ya Vaisraele ma ta vuya etikweni ra wona

231HOSI Xikwembu xi ri: “Mi ni khombo n'wina varisi lava dlayaka ni ku hangalasa tinyimpfu ta mina. 2Mina HOSI Xikwembu xa Vaisraele, ndzi byela n'wina varisi, n'wina mi faneleke ku hlayisa ntlhambi wa mina, ndzi ri: Mi hangalasile tinyimpfu ta mina, mi ti hlongola mi nga ti hlayisi. Hikokwalaho ndzi ta mi ba, ndzi mi bela mintirho ya n'wina leyo biha. 3Kutani masalela ya vanhu va mina, ndzi ta ma hlengeleta hi ndzexe. Va ta huma ematikweni hinkwawo lawa ndzi va hlongoleke va ya eka wona, kutani ndzi ta va vuyisa etikweni ra vona, laha va nga ta tshamiseka, va kuma vana lavo tala. 4Ndzi ta va hlawulela varisi lava nga ta va hlayisa; a va nga ha rhurhumeli kumbe ku chavisiwa hi nchumu, naswona a ku nga vi na un'we loyi a nga ta lahleka.

5

23:5-6
Yer. 33:14-16
“Mina HOSI ndzi ri, yingisani! Nkarhi wa ta,

lowu ndzi nga ta mirisela Davhida ehluke lerinene.

Hluke ra kona i hosi leyi nga ta fuma hi ku twisisa,

yi avanyisa timhaka hi ku lulama ni ku tshembeka.

6Enkarhini wa yona, va ka Yuda va ta pona,

na vona Vaisraele va ta tshama va hlayisekile;

kutani vito leri yi nga ta thyiwa rona hi leri:

‘HOSI-mulweri-wa-hina’!”

7HOSI Xikwembu xi ri: “Nkarhi wa ta lowu vanhu va nga ta ka va nga ha hlambanyi va ku: ‘Xikwembu xi kona, xona lexi humeseke Vaisraele etikweni ra Egipta!’ 8Kambe loko va hlambanya va ta ku: ‘Xikwembu xi kona, xona lexi humeseke Vaisraele etikweni ra le n'walungwini, ni le matikweni hinkwawo lawa xi va hlongoleke va ya eka wona!’ Kutani va ta tshamiseka etikweni ra vona.”

Yeremiya ú tshinya vaprofeta

9Lawa i mahungu ehenhla ka vaprofeta:

Ndzi le ku karhatekeni lokukulu,

miri wa mina hinkwawo wa rhurhumela;

ndzi fana ni munhu la pyopyiweke,

la dedelekisaka hi vhinyo;

ndzi karhatiwa hi marito layo hlawuleka

lawa HOSI Xikwembu xi ndzi byeleke wona,

10hikuva tiko hinkwaro ri tele hi vaoswi,

lava tsutsumelaka ku endla leswo biha;

eku dyoheni, hi vona va nga tinhenha!

Hikwalaho ka ndzhukano wa kona, tiko ra onhaka;Van'wana va ri: Mhaka leyi yi vanga khombo etikweni

enhoveni, madyelo ya swifuwo a ma ha ri na byanyi.

11HOSI Xikwembu xi ri:

“Vaprofeta ni vaprista va endla swo fana, hinkwavo va nyamisa tiko;

hambi eTempeleni, ndzi kuma swiendlo swa vona leswo biha.

12Hikokwalaho tindlela ta vona ti ta rheta;

va ta susumetiwa exinyamini va wela hansi.

Siku ndzi va tshinyaka,

ndzi ta va vangela makhombo, ku vula mina HOSI.

13“Leswi ndzi swi voneke exikarhi ka vaprofeta va le Samariya,

swi ndzi karhatile ngopfu:

A va vhumbha hi vito ra Baali,

va hambukisa Vaisraele vanhu va mina.

14

23:14
Gen. 18:20
Kasi na le xikarhi ka vaprofeta va le Yerusalema,

ndzi vona manyala lama chavisaka ku tlula mpimo:

Va endla vuoswi, va tsakela mavunwa,

va seketela vadyohi emintirhweni ya vona leyo biha,

kutani a ka ha ri na un'we la chavaka ku endla leswo homboloka.

Vanhu lava eka mina va onhakile hinkwavo kukota va le Sodoma,

vaaki va Yerusalema a va hambananga ni va le Gomora.

15Hikokwalaho mina HOSI ya matimba hinkwawo

ndzi vurisa sweswo ehenhla ka vaprofeta,

ndzi ri, yingisani! Ndzi ta mi dyisa leswo bava,

ndzi mi chelela vuxungu ematini, mi nwa,

hikuva swilo leswi nyamisaka tiko hinkwaro

swi vangiwa hi n'wina vaprofeta va le Yerusalema.”

16HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri: “Mi nga tshuki mi yingisa leswi vaprofeta va mi byelaka swona. Loko va vulavula, va mi tshembisa leswo ka swi nga ri swona. Swivono leswi va mi byelaka swona, swi huma etinhlokweni ta vona, a hi mina ndzi va kombeke swona mina HOSI. 17Minkarhi hinkwayo vaprofeta lava va byela lava sandzaka rito ra mina, va ku: ‘Mintirho ya n'wina yi ta kateka!’Van'wana va ri: va byela lava sandzaka rito ra mina, va ku: “HOSI! yi vulavurile!” Hinkwavo lava omeke tinhloko, vaprofeta va va byela va ku: ‘A mi nga voni nchumu xo biha!’ 18Kambe i mani exikarhi ka vaprofeta loyi a nga tshama a nghena ehubyeni ya mina xana? I mani la voneke leswi nga humelela kona, ni ku twa leswi mina HOSI ndzi swi vuleke, i mani la tweke marito ya mina a tlhela a ma twisisa xana?”

19Vukari bya HOSI Xikwembu bya vonaka, hi lebyi!

Byi fana ni xihuhuri lexi hungaka xi ba lavo homboloka.

20Vukari bya HOSI Xikwembu a byi nga rheleli,

xi ko xi hetisa leswi xi swi boheke emakungwini ya xona.

Eminkarhini leyi taka, hi kona mi nga ta swi vona,

mi swi twisisa swinene.

21HOSI Xikwembu xi ri:

“A hi mina ndzi rhumeke vaprofeta lava,

hambiswiritano, va tsutsumela ku vhumbha;

a ndzi va byelanga nchumu,

kambe va hatla va vulavula.

22Loko ingi va nghenile ehubyeni ya mina,

a va ta tivisa vanhu va mina marito ya mina ya xiviri,

a va ta va pfuna ku hundzuka,

va va tshikisa mahanyelo ya vona layo biha ni mintirho ya vona leyo homboloka.

23“Mina HOSI ndzi ri: Ndzi Xikwembu lexi nga kusuhani, kambe ni le tindhawini ta le kule ndzi kona. 24Ku hava ndhawu leyi munhu a nga tumbelaka eka yona leswaku ndzi nga n'wi voni, hikuva hinkwako ematilweni ni la misaveni, ndzi kona. Ndzi vula sweswo mina HOSI. 25Vaprofeta lava mina ndzi nga va rhumangiki, ndzi va twile loko va hemba va ku: ‘Hi lorhile! Hi lorhile!’ 26Xana swilo leswi swi ta hela rini? Xana vaprofeta lava va ehleketa yini? Va ta xisa vanhu va mina ni ku va kanganyisa ku fikela rini xana? 27Va ehleketa leswaku milorho leyi va byelanaka yona, yi ta rivata vanhu va mina va nga ha ndzi anakanyi, kukota leswi vatata wa vona va ndzi rivaleke va ya tirhela Baali. 28Munhu loyi a lorhaka, n'wi tshikeni a hlamusela milorho ya yena! Kambe muprofeta loyi mina ndzi n'wi rhumeke, a a hlamusele marito ya mina hi ku tshembeka, kutani mi ta vona ku tiya ka mhaka leyi nge: ‘Mungu ni mavele a swi hlangani!’ 29Rito ra mina ri hisa ku fana ni ndzilo,Van'wana va ri: Rito ra mina ri fana ni ndzilo ri ni matimba kukota nyundzu leyi fayaka maribye. 30Kutani yingisani! Mina HOSI ndzi lwa ni vaprofeta lava tekaka marito ya vanghana va vona va ku, ma huma eka mina. 31Ndzi lwa ni vaprofeta lava vulaka hi milomo ya vona va ku: ‘HOSI Xikwembu xi vula sweswo!’ 32Mina HOSI ndzi lwa ni lava tisaka milorho ya mavunwa, lava hambukisaka vanhu va mina hi ku jakatseka ka vona loku kanganyisaka. Vaprofeta lava, mina a ndzi va rhumanga, naswona a ndzi va lerisanga nchumu; leswi va swi dyondzisaka, a swi nga pfuni vanhu va mina nikutsongo. Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Xana mahungu ya Xikwembu i ndzhwalo ke?

33HOSI Xikwembu xi ku ka Yeremiya: “Loko un'wana wa vanhu lava, kumbe muprofeta, kumbe muprista, a ku vutisa a ku: ‘Mahungu lawa HOSI Xikwembu xi nga ku rhwexa wona hi wahi xana?’ u ta n'wi hlamula u ku: ‘Hi n'wina mi rhwexaka Xikwembu endzhwalo!’ Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta va hlongola. 34Muprofeta, kumbe muprista, kumbe munhu un'wana la nga ta vula a ku: ‘HOSI Xikwembu xi rhwexa vanhu mindzhwalo’, ndzi ta n'wi ba, yena ni va ndyangu wa yena. 35Kambe mi fanele ku vutisana n'wina vini mi ku: ‘HOSI Xikwembu xi nyika nhlamulo yihi xana?’ kumbe mi ku: ‘HOSI Xikwembu xi ri yini xana?’ 36Mi nga ha vulavuli hi ‘ndzhwalo wa HOSI Xikwembu’. Xana mahungu ya xona ma nga va ‘ndzhwalo’ xana? Loko mi vula sweswo, mi onha mahungu ya Xikwembu xa hina lexi hanyaka, yona HOSI ya matimba hinkwawo. 37Loko mi vutisa muprofeta, mi nge: ‘Xana HOSI Xikwembu xi ku hlamule yini?’ kumbe: ‘HOSI Xikwembu xi ri yini xana?’ 38Kambe loko mi tlula ku lerisa ka mina, mi ya emahlweni mi vulavula hi ‘ndzhwalo wa HOSI Xikwembu’, swi nga leswi ndzi mi ariseke ku swi vula, 39mina HOSI ndzi ta mi rhwala, ndzi ya mi cukumeta kule na mina. Mi ta siya muti lowu ndzi mi nyikeke wona, n'wina ni vatata wa n'wina. 40Kutani ndzi ta mi tsongahata, ndzi mi vangela tingana leti nga riki na ku hela, leti nga ta ka ti nga rivariwi ni siku ni rin'we.”