Xitsonga 1989 (TSO89)
17

Nandzu wa va ka Yuda wu le rivaleni

171HOSI Xikwembu xi ri:

“Swidyoho swa va ka Yuda swi tsariwile

etimbilwini ta vona ni le timhondzweni ta tialitari ta vona,

ku fana ni loko marito ma tsariwa eribyeni ra xiphepherhele

hi peni yo nonon'hwa ya nsimbhi kumbe ya dayimani.

2Vanhu va ka vona a va tshiki ku anakanya

tialitari ni timhandze ta vona ta vukhongeri bya hava,Kumbe: Va ka Yuda va anakanya tialitari ni timhandze ta vona ta vukhongeri bya hava, onge hi loko ti ri vana va xinuna eka vona

leti dzimiweke eswitsungeni leswo hlawuleka

kusuhi ni mirhi leyi tlhumeke.

3N'wina mi khongelaka le handle etintshaveni,

tivani leswaku ndzi ta nyiketa rifuwo ra n'wina ni xuma xa n'wina hinkwaxo eka valala, va swi phangha,

hikwalaho ka swidyoho leswi mi swi endlaka,Van'wana va ri: mi ta riha swidyoho leswi mi swi endlaka

eswitsungeni leswo hlawuleka swa tiko ra n'wina hinkwaro.

4Ndzhaka ya n'wina yi ta susiwa emavokweni ya n'wina,Van'wana va ri: Mi ta tshika ku tirimela masimu etikweni ra n'wina

ri nga tiko leri a ndzi mi nyikile rona.

Ndzi ta mi hundzula mahlonga ya valala va n'wina,

mi yisiwa etikweni leri mi nga ri tiviki,

hikuva mi tivangele ndzilo wa vukari bya mina;

wu ta pfurha wu nga timeki.”

Ku tshemba munhu swi tlula hi ku tshemba Xikwembu

5HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Ú ni khombo munhu loyi a tshembaka munhu-kulobye, a tiseketela hi xivumbiwa xa nyama ni ngati,

loyi miehleketo ya yena yi ndzi fularhelaka!

6Munhu wo tano a nga ka a nga kumi minkateko,

kambe ú ta fana ni ximudyana

lexi milaka emananga ya makwandzasi,

lawa ku nga tshamiki munhu eka wona.

7“Kambe ku katekile munhu loyi a ndzi tshembaka mina HOSI,

loyi a tiseketelaka hi mina.

8

17:8
Ps. 1:3
Ú fana ni murhi lowu milaka kusuhi ni nambu,

lowu timitsu ta wona ti kumaka mati;

murhi wa kona a wu chavi dyambu,

matluka ya wona a ma vuni,

enkarhini wa dyandza a wu omi,

a wu tshiki ku veka mihandzu.

9“Miehleketo ya munhu ya kanganyisa,

yi tshama yi borile! Yi nga tiva hi mani,

10

17:10
Ps. 62:12
Nhlav. 2:23
loko ku nga ri hi mina HOSI,

hikuva ndzi kambisisa miehleketo, ndzi ringeta ni timbilu ta vanhu,

kutani ndzi hakela un'wana ni un'wana

hi ku ya hi mahanyelo ya yena ni leswi a swi endlaka.”

11Munhu loyi a kumaka rifuwo hi ndlela yo homboloka,

ú fana ni n'hwari leyi fukamelaka matandza lama nga riki ya yona;

rifuwo ra kona a ri nga hlweli ku dzudzeka,

eku heteleleni ú ta hundzuka xiphukuphuku.

Xikwembu i xihlovo xa vutomi

12Xivandla xa Tempele ya hina leyo hlawuleka

i xiluvelo lexo saseka lexi vekiweke henhla ku sukela khale.

13We HOSI, wena loyi Vaisraele va ku tshembaka,

lava va ku tshikaka va ta nyuma hinkwavo;

mavito ya lava va ku fularhelaka,

ma ta tsariwa exivandleni xa vafi,Kumbe: leswi va ku fularhelaka, va ta nyamalala kukota leswi tsariweke eritshurini

hikuva va ku tshikile we HOSI,

wena xihlovo xa mati lama khulakaka.

Yeremiya ú kombela ku pfuniwa

14Ndzi hanyise we HOSI, ndzi ta hanya,

ndzi ponise, kutani ndzi ta pona,

hikuva ndzi dzunisa wena ntsena.

15Vanhu va ndzi vutisa va ku:

“Xana leswi vuriweke hi HOSI Xikwembu, swi kwihi ke? A swi te!”

16A hi mina ndzi nga ku sindzisa ku vanga makhombo;

hambi nkarhi wa maxangu, a hi mina ndzi va naveleleke wona;

wena wa swi tiva,

hikuva ndzi vulavurile emahlweni ka wena.

17We HOSI, u nga ndzi hlongoli,

hikuva enkarhini wa maxangu ndzi tumbela eka wena.

18Lava va ndzi xanisaka a va khome hi tingana,

kambe mina u nga ndzi nyumisi;

chavisa vanhu lava,

mina ndzi nga chavisiwi hi nchumu;

va tisele nkarhi wa makhombo,

u va heta matimba u vuyelela!

Ta ku hlayisa siku ra Savata

19Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: “Famba u ya yima enyangweni leyikuluVan'wana va ri: enyangweni ya ka Benjamini leyi tihosi ta va ka Yuda ti nghenaka ni ku huma ha yona; u ya ni le tinyangweni letin'wana hinkwato ta Yerusalema. 20Kutani u va byela u ku: ‘N'wina tihosi ta tiko ra Yuda ni vanhu va n'wina hinkwavo, na n'wina vaaki hinkwavo va Yerusalema lava nghenaka hi tinyangwa leti, yingisani marito ya HOSI Xikwembu, lama nge: 21

17:21
Neh. 13:15-22
Tivoneleni, mi nga tshuki mi rhwala nchumu hi siku ra Savata, naswona mi nga nghenisi nchumu etinyangweni ta Yerusalema hi siku rero. 22
17:22
Eks. 20:8-10
Dut. 5:12-14
Hi siku ra Savata, mi nga tshuki mi huma ni mindzhwalo emitini ya n'wina, hambi ku tirha mi nga tirhi, kambe mi hlayisa siku ra kona ri tshama ri hlawulekile, hilaha ndzi leriseke vatata wa n'wina hakona. 23Vona va arile ku rhiya ndleve va yingisa, va tiomisile tinhloko leswaku va nga tshuki va twa kumbe ku amukela switsundzuxo swa mina.

24“ ‘Kambe mina HOSI ndzi ri, loko mi ndzi yingisa mi nga nghenisi nchumu etinyangweni ta muti lowu hi siku ra Savata, ni loko mi hlayisa siku leri ri tshama ri hlawulekile mi nga tirhi ntirho na wun'we hi siku rero, 25minkarhi hinkwayo ku ta va ni tihosi leti nga ta tshama exiluvelweni xa Davhida; ti ta nghena emutini hi tinyangwa ta kona ti ri ni tindhuna ta tona ni vanhu va ka Yuda ni vaaki va Yerusalema. Va ta nghena va gadile tihanci va khandziyile ni makalichi ya nyimpi; kutani muti lowu wu ta va ni vanhu hilaha ku nga heriki. 26Vanhu va ta ta va huma emitini ya Yuda ni le tindhawini leti rhendzeleke Yerusalema; van'wana va ta huma etikweni ra Benjamini, ni le timbaleni, ni le magangeni, ni le dzongeni. Vanhu lava va ta humesa magandzelo lama hisiwaka ya nyama ni ya mapa ni ya mirhi ya risuna, va humesa ni minkhenso endlwini ya mina HOSI. 27Kambe loko mi ala ku ndzi yingisa, mi nga pfumeli ku hlayisa siku ra Savata leswaku ri tshama ri hlawulekile, ni loko mi rhwala swilo mi swi nghenisa etinyangweni ta Yerusalema hi siku rero, vukari bya mina byi ta pfurha byi nga timeki, byi hisa tindlu leto saseka ta Yerusalema.’ ”

18

Xikwembu xi rhumela Yeremiya emutini wa muvumbi wa timbita

181Siku rin'wana, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Hatlisa u ya emutini wa muvumbi wa timbita, kutani emutini wolowo u ta twa leswi ndzi lavaka ku ku byela swona.” 3Hiloko ndzi ya eka muvumbi wa timbita, ndzi n'wi kuma a ri entirhweni wa yena wa ku vumba. 4Nkarhi wun'wana, xibya lexi a xi vumbaka a xi nga humi swinene, kutani a tlhela a sungula ehansi a vumba xibya xin'wana hilaha a rhandzaka ha kona.

5Kutani HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: 6“N'wina Vaisraele, xana a ndzi na matimba ya ku mi tirhisa ku fana ni muvumbi loko a tirhisa vumba bya yena xana? Yingisani n'wina Vaisraele, mi le mavokweni ya mina ku fana ni vumba lebyi nga mavokweni ya muvumbi. 7Nkarhi wun'wana ndzi nga vulavula hi ku tsuvula kumbe ku faya kumbe ku herisa vanhu vo karhi kumbe mfumo wo karhi. 8Loko vanhu va kona va tisola va tshika vubihi bya vona, na mina ndzi ta tshika makungu ya mina ya ku va vangela makhombo. 9Kambe nkarhi wun'wana ndzi nga vulavula hi ku aka ni ku simeka vanhu vo karhi kumbe mfumo wo karhi. 10Loko vanhu va kona va ala ku ndzi yingisa, va endla leswo biha emahlweni ka mina, ndzi ta tshika makungu ya mina ya ku va katekisa. 11Hikokwalaho we Yeremiya, byela vanhu va ka Yuda ni vaaki va Yerusalema marito ya mina lama nge: ‘Yingisani, ndzi le ku vumbeni ka makhombo lawa ndzi nga ta mi ba ha wona; ndzi le ku boheni ka makungu ya kona. Hundzukani hinkwenu mi tshika mahanyelo ya n'wina layo biha, mi lulamisa tindlela leti mi hanyaka ha tona!’ 12Kambe vanhu lava va ri: ‘Sweswo a hi na mhaka na swona! Hi ta ya emahlweni ni makungu ya hina, hi tirha hi ri karhi hi tiomisa tinhloko, hi nonon'hwisa ni timbilu ta hina!’ ”

Vaisraele va fularhela Xikwembu

13HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Vutisani vanhu va tinxaka tin'wana,

xana va tshama va twa mhaka yo fana na leyi xana?

Vaisraele va endlile swo khomisa tingana letikulu.

14Xana maribye ya le nhlohlorhini ya Lebanoni

ma tshama ma pfumala gamboko xana?Van'wana va ri: Xana maribye ma nga nyamalala ensin'wini, kumbe gamboko eLebanoni xana?

Xana milambu ya mati yo titimela leyi humaka ematikweni ya le kule,

yi tshama yi phya xana? E-e!

15Kambe vanhu va mina vona va ndzi rivele,

kutani va hisela swikwembu swa hava emirhi ya risuna.

Swikwembu leswi swi va khugula va wa,

va tshika ndlela ya vona ya khale,

kutani va sungula ku chochovela hi nhova

ematshan'wini yo famba hi gondzo leri lulamisiweke.

16Hikokwalaho tiko ra vona ri hundzuke rhumbi,

hinkwavo vahundzi va ndlela va ri hlamala,

minkarhi hinkwayo va vaviseka ha rona,

va hlakahla ni tinhloko.

17Vanhu va mina ndzi ta va hangalasa emahlweni ka valala,

ku fana ni moya wa le vuxeni loko wu hangalasa ritshuri.

Enkarhini wa maxangu ndzi ta va fularhela,

ndzi nga ha va languti.”

Vaisraele va endla makungu ya ku lwa na Yeremiya

18Kutani vanhu va byelana va ku: “Tanani hi endla makungu ya ku lwa na Yeremiya. Vaprista lava nga ta hi byela nawu, va ha ta va kona; vanhu vo tlhariha lava nga ta hi tsundzuxa, hambi vaprofeta lava nga ta hi byela mahungu, na vona va ha ta va kona! Tanani hi n'wi tlhava hi marito, hi nga yingisi nchumu eka leswi a swi vulaka.”

19Hiloko Yeremiya a khongela a ku:

“We HOSI, ndzi yingise,

twana leswi valala va mina va vulaka swona.Van'wana va ri: twana xirilo xa mina

20Leswinene a swi hakeriwi hi leswo biha!

Kambe mina va ndzi celela sirha;

anakanya hilaha ndzi yimeke hakona emahlweni ka wena,

ndzi ri karhi ndzi va khongelela,

leswaku u rheleta vukari bya wena,

u nga ha va bi.

21Kambe sweswi, herisa vana va vona hi tindlala,

van'wana a va dlawe hi matlhari!

Vavasati a va fele hi vana,

a va hundzuke tinoni;

vanuna va vona a va dlawe hi mintungu,

vana va vona va xinuna va hela enyimpini.

22Va tisele swigevenga swi hatla swi va hlasela,

va sala va ba nkalanga emitini ya vona!

Vanhu lava va cerile khele leswaku ndzi wela eka rona,

va rhiyile ntlhamu wo ndzi phasa ha wona.

23We HOSI, makungu ya vona ya ku ndzi dlaya,

u ma tiva hinkwawo.

U nga tshuki u va rivalela ku dyoha ka vona,

milandzu ya vona u nga yi veki kule na wena.

A va wele hansi emahlweni ka wena,

u va ba wa ha hlundzukile.”

19

Ta Yeremiya ni mbita leyi fayiweke

191HOSI Xikwembu xi vulavurile na mina xi ku: “Yana u ya xava mbita eka muvumbi, u rhamba vakulukumba va nga ri vangani exikarhi ka vaaki va muti ni le xikarhi ka vaprista, 2

19:2
II Tih. 23:10
Yer. 7:30-32
32:34-35
u huma na vona hi Nyangwa-ya-Swirhengele, mi ya enkoveni wa va ka Hinomu; loko mi fikile kona, u ta va tivisa leswi ndzi nga ta ku byela swona sweswi. 3U ta va byela ku yingisa marito lawa mina HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi ma tivisaka tihosi ta Yuda ni vaaki va Yerusalema; marito ya mina hi lawa: ‘Yingisani, ndzi le kusuhi ni ku vangela xivandla lexi ekhombo lerikulu, leri nga ta chavisa swinene hinkwavo lava nga ta twa mahungu ya rona. 4Mhaka ya kona hileswaku vanhu va mina va ndzi tshikile, va nyamisa xivandla lexi hi ku hisa mirhi ya risuna eka xona, va hisela swikwembu swimbe leswi vatata wa vona va nga swi tivangiki, hambi ti ri tihosi ta Yuda a ti swi tivanga. Naswona exivandleni lexi, va dlayile vanhu lavo tala lava a va nga ri na nandzu. 5
19:5
Levh. 18:21
Va lulamiserile Baali eswitsunga leswo hlawuleka, kutani va dlayile kona vana va vona va xinuna, va humesa ha vona magandzelo lama hisiwaka, va humesela Baali. Mhaka leyi a hi mina ndzi va leriseke yona, kumbe ku vulavula ha yona, naswona a ndzi yi ehleketanga ni siku ni rin'we.

6“ ‘Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri, yingisani! Nkarhi wa ta lowu ndhawu leyi yi nga ta ka yi nga ha vitaniwi Tofete, kumbe nkova wa va ka Hinomu, kambe yi ta vitaniwa Nkova-wa-Mintsumbu. 7Exivandleni xexo, ndzi ta herisa makungu ya vanhu va Yerusalema ni ya va ka Yuda, kutani ndzi va nyiketa eka valala va vona va nga vanhu va tihanyi, leswaku va va dlaya hi matlhari; mintsumbu ya kona ndzi ta yi endla swakudya swa makoti ni swiharhi swa nhova. 8Muti lowu, ndzi ta wu hundzula rhumbi leri chavisaka ngopfu, kutani vahundzi va ndlela hinkwavo va ta hlakahla tinhlokoKumbe: va ta wu bela miloti va hlamala, loko va vona khombo ra wona lerikulu. 9Valala va vona, va nga vanhu va tihanyi, va ta rhendzela muti va wu vangela ndlala leyikulu, vaaki va wona va kondza va sweka vana va vona va xinuna ni va xisati va dya, va hetelela hi ku dyanana!’ ”

10HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Yeremiya: “U ta faya mbita emahlweni ka vakulukumba lava u humeke na vona emutini, 11kutani u ta vulavula na vona u va byela leswaku mina HOSI ya matimba hinkwawo ndzi ri: ‘Ndzi ta faya vanhu lava ni muti lowu, ku fana ni loko munhu a faya xibya xa vumba, xi huma swirhengele ntsena. A ku nga ha vi na ndhawu yin'wana yo lahla vanhu eka yona, va to cukumetiwa eTofete!Kumbe: Vanhu va ta lahliwa eTofete ntsena, masirha ya kona ma tata ndhawu ya kona hinkwayo 12Hi swona ndzi nga ta swi endla ndhawu leyi ni vaaki va yona; mina HOSI ndzi ri, muti lowu ndzi ta wu hundzula wu fana ni Tofete: 13Tindlu ta Yerusalema ni ta tihosi ta Yuda ti ta nyamisiwa ku fana ni ndhawu leyi ya Tofete leyi nyamisiweke hi mintsumbu, hikuva Vaisraele va khandziyile emalwangwini ya tindlu ta kona, va ya gandzela dyambu ni n'weti ni tinyeleti hi ku swi hisela mirhi ya risuna; hambi swi ri swikwembu swimbe, va swi humesele kona emagandzelo ya swakunwa.’ ”

Ta Paxahuru loko a lwa na Yeremiya

14Kutani Yeremiya a vuya hi le Tofete, laha HOSI Xikwembu a xi n'wi rhumile kona ku ya vula rito ra xona, a ya yima erivaleni ra Tempele, a vulavula ni Vaisraele hinkwavo, a ku: 15“HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: Yingisani n'wina vaaki va muti wa Yerusalema ni va swimitana leswi nga kusuhi na wona: Ndzi ta mi vangela makhombo hinkwawo lawa ndzi nga ma vula, hikuva mi tiomisile tinhloko mi ala ku yingisa marito ya mina.”