Xitsonga 1989 (TSO89)
9

91Loko ingi nhloko ya mina yi nga

tala mati,

ni mahlo ya mina ma nga va xihlovo xa mihloti:

Vusiku ni nhlekanhi a ndzi ta tlhava mukhosi,

ndzi rila vanhu va ka hina lava dlayiweke.

2Loko a ndzo va ni ntsonga le mananga,

a ndzi ta ya tshama ka wona kule ni varikwerhu, ndzi hambana na vona,

hikuva a ku na loyi a tshembekaka exikarhi ka vona,

hinkwavo i vakanganyisi.

3Ririmi ra vona ri fana ni vurha lebyi kongiweke,

etikweni ku tele vukanganyisi,

vanhu va tsakela byona ku tlula ntiyiso.Van'wana va ri: byi ni matimba ku tlula ntiyiso

HOSI Xikwembu xi ri:

“Vanhu va mina va tlhandleka leswo biha ehenhla ka leswo biha,

ni ku ndzi tiva a va ha ndzi tivi!”

A ka ha ri na ntiyiso etikweni

4“Tivoneleni hinkwenu eka vaakelani va n'wina,

mi nga tshembani hambi mi ri vamakwavo,

hikuva un'wana ni un'wana i mukanganyisi eka makwavo wa yena,

hinkwavo va le ku lumbetaneni.

5Un'wana ni un'wana ú xisa munhu-kulobye,

ku hava la vulavulaka ntiyiso,

va titolovete ngopfu ku hembelana ni ku endla leswo homboloka;

a va ha koti ku hundzuka.

6Va tlhandleka tihanyi ehenhla ka tihanyi,

kutani va ala ku ndzi tiva; ndzi vula sweswo mina HOSI.”

7Hikokwalaho HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Ndzi ta kambela vanhu va mina ndzi va basisa hi ndzilo,

hikuva ku hava swin'wana leswi ndzi nga va endlaka swona.

8Tindzimi ta vona i miseve leyi dlayaka,

va vulavula mavunwa.

Un'wana ni un'wana ú tiendla munhu wo rhula loko a vulavula,

kambe embilwini ú luka mano yo dlaya muakelani.

9Mina HOSI ndzi ri, vanhu lava ndzi ta va ba,

ndzi ta tirihisela ehenhla ka rixaka leri.”

Swirilo ehenhla ka Yuda na Yerusalema

10Ndzi ta tlhava mukhosi ndzi rilela tintshava,Van'wana va ri: Tlhavani mukhosi mi rilela tintshava

ndzi rilela ni madyelo ya swifuwo

hikuva ma tshwile, a ka ha hundzi munhu hi le ka wona,

ni ku rila ka tihomu a ka ha twali eka wona;

tinyanyana ni swiharhi swi tsutsumile hinkwaswo.

11HOSI Xikwembu xi ri:

“Muti wa Yerusalema ndzi ta wu endla rhumbi,

wu ta hundzuka bako ra timhungubye;

miti ya tiko ra Yuda ndzi ta yi hundzula mananga,

a ku nga ha tshami munhu eka yona.”

12Xana i mani munhu wo tlhariha loyi a nga twisisaka swilo leswi xana? Xana i mani loyi HOSI Xikwembu xi vulavuleke na yena, la nga tivisaka leswi xi n'wi byeleke swona xana? Hikwalaho ka yini tiko ri onhakile ri tshwa ri hundzuka mananga, ku nga ha hundzi munhu eka rona, xana? 13HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku: “Swi tano, hikuva va tshikile Nawu wa mina lowu ndzi va nyikeke wona. Va arile ku ndzi yingisa kumbe ku famba endleleni ya mina. 14Va tiomisile tinhloko, va endla leswi va swi rhandzaka, va tirhela swikwembu swa Baali hilaha vatata wa vona va va dyondziseke hakona. 15Hikokwalaho mina HOSI ya matimba hinkwawo, mina Xikwembu xa Israele, ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Vanhu va mina ndzi ta va dyisa leswo bava, ndzi va nwisa ni vuxungu. 16Ndzi ta va hangalasa exikarhi ka vanhu lava va nga va tiviki, lava ni vatata wa vona va nga va tivangiki. Ndzi ta va heta hi tlhari va ku bì!”

17HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Yingisani! Vitanani vavasati lava tivaka marilele ya nkosi,

ndzi rhumeleni lava nga ni vutivi bya swona!”

18Vanhu va hlamula va ku:

“A va hatlise va ta va ta hi yimbelelela risimu ra xirilo,

leswaku mahlo ya hina ma ta tenga-tenga mihloti,

kutani yi xiririka emarhameni ya hina.”

19Ku twala huwa ya nkosi eSiyoni leyi nge:

“Hi dlawile! Hakunene hi khomiwe hi tingana;

hi fanele ku sukela tiko ra hina, hikuva valala va wisile tindlu ta hina.”

20N'wina vavasati, yingisani rito ra HOSI,

rhiyani tindleve mi twa leswi yi mi byelaka swona;

dyondzisani vana va n'wina va xisati risimu ra rifu,

na vona a va dyondzisane xirilo lexi nge:

21“Rifu ri nghenile endlwini ya hina hi fasitere,

ri fikile ni le tindlwini ta vuhosi;

ri lovisile swihlangi emagondzweni ya muti,

ri dlaya ni majaha etimbaleni ta wona!”

22HOSI Xikwembu xi ndzi lerisile ku vula rito ra xona leri nge:

“Mintsumbu yi to n'wálálálá ehansi,

yi fana ni vulongo lebyi cheriweke emasin'wini,

kumbe mavele lama nga tshikiwa hi vatshoveri,

ma nga hlengeletiwi hi munhu.”

Vutlhari bya xiviri i ku tiva Xikwembu

23HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Ntlhari yi nga tikurisi hi vutlhari bya yona,

ni nhenha hi vunhenha bya yona,

na yena la fumeke a nga tidzunisi hi rifuwo ra yena.

24

9:24
I Kor. 1:31
II Kor. 10:17
Loyi a lavaka ku tidzunisa,

a a tidzunise hileswi a ndzi tivaka ni ku ndzi twisisa,

hikuva laha misaveni mina HOSI ndzi tirha hi rirhandzu,

ni ku lulama, ni ku tshembeka;

mina HOSI ndzi ri,

swilo leswi hi swona ndzi swi tsakelaka!”

Xitsundzuxo eka lava yimbisiweke

25HOSI Xikwembu xi ri: “Yingisani, ku nga ri khale ndzi ta ba vanhu hinkwavo lava yimbisiweke enyameni, kambe etimbilwini va nga ri na mhaka na mina. 26Ndzi vula lava akeke etikweni ra Egipta, ni ra Yuda, ni ra Edomu, ni ra va ka Amoni, ni ra Mowabu, ndzi ba ni hinkwavo lava tshamaka emananga lava byewulaka malebvu lomu matlhelo.Leswi, a swi yila exikarhi ka Vaisraele. Vonani Levhitika 19:27 Vanhu lava hinkwavo, swin'we ni Vaisraele hinkwavo, va fana ni lava nga yimbangiki, hikuva etimbilwini ta vona a va na mhaka na mina.”

10

Xikwembu lexi hanyaka a xi fani ni swikwembu swa hava

101N'wina Vaisraele, yingisani marito lawa HOSI Xikwembu xi mi byelaka wona. 2Xi vurisa sweswo xi ri:

“Mi nga tshuki mi tolovela mikhuva ya vamatiko,

naswona mi nga hlamali mahlori lama humelelaka ematilweni,

hikuva lava va ma hlamalaka, hi vona vamatiko volavo.

3Vukhongeri bya vanhu lava a byi pfuni nchumu:

Va ya tsema mhandze exihlahleni,

mutirhi a yi vatla hi xihloka,

4yi sasekisiwa hi nsuku ni silivhere,

kutani va yi belela swipikiri hi nyundzu,

va endlela ku yi tiyisa, yi nga wi.

5Swikwembu swa vona swi fana ni switlakati leswi hayekiwaka ensin'wini ya marhakarhaka ku chavisa tinyanyana:

A swi vulavuri, a swi famba-fambi, swo rhwariwa kunene.

Hikokwalaho mi nga swi chavi,

hikuva swi nge pfuki swi endle nchumu, hambi xo biha kumbe xo saseka!”

6We HOSI, a ku na la fanaka na wena,

u Xikwembu lexikulu, ni vito ra wena ra chaviseka swinene.

7

10:7
Nhlav. 15:4
Xana i mani la nga ta ka a nga ku chavi, we Mufumi wa matiko, xana?

Ku xiximiwa hi vanhu swi ku fanerile,

hikuva exikarhi ka tintlhari hinkwato

ni tihosi hinkwato ta misava,

ku hava na un'we loyi a ringanaka na wena.

8Vanhu lava hinkwavo va pfumala mano ni ku twisisa:

Xana swikwembu leswi swi ta va letela yini? I timhandze ntsena!

9Swi namekiwe silivhere ya le Tarxixi,

ni nsuku wa le Ufazi;Van'wana va ri: ni nsuku wa le Ofiri

swi lo vatliwa kunene, ni ku vumbiwa hi lava tivaka ku n'okisa nsuku;

swiambalo swa swona i swa muhlovo wa rihlaza ra tilo ni wa xivunguvungu;

hinkwaswo swi endliwile hi lava tivaka ntirho wa vona.

10Kasi HOSI yona, hi yona yi nga Xikwembu xa ntiyiso;

i Xikwembu lexi hanyaka, lexi fumaka hilaha ku nga heriki.

Vukari bya xona byi tsekatsekisa misava,

loko xi hlundzukile, vamatiko va nge swi tiyiseli.

11Vanhu lava a va tivisiwe mhaka leyi nge: “Swikwembu leswi nga vumbangiki tilo kumbe misava, swi ta nyamalala kwala misaveni, swi herisiwa ehansi ka tilo!”

12HOSI Xikwembu hi xona lexi tumbuluxeke misava hi ntamu wa xona,

xi veka masungulo ya yona hi vutlhari,

xi vamba ni matilo ha byona.

13Loko muvumbi a vulavula, mati ya le henhla ma hakasiwa,

mapapa ma tlakuka ma huma evugimamusi;

loko a hatimisa rihati, mpfula ya na,

moya wu huma laha yena a wu hlayiseke kona.

14Hinkwavo lava va swi vonaka, va hlamala, va nga swi twisisi;

lava tivaka ku n'okisa nsuku va vumba swikwembu, va ta khomisiwa tingana ha swona,

hikuva swifaniso leswi a hi swa ntiyiso,

ni ku hefemula a swi hefemuli.

15A swi tirhi nchumu, vanhu va swi hlekula;

siku Xikwembu xi swi baka, swi ta hela swi nyamalala.

16Xikwembu xa va ka Yakobo a xi fani ni swikwembu leswi:

Hi xona xi vumbeke swilo hinkwaswo,

kutani Vaisraele i vanhu va xona va xiviri.

Vito ra xona i HOSI ya matimba hinkwawo.

Va ka Yuda va ta yisiwa evukhumbini

17N'wina mi rhendzeriweke hi valala,

longani mi khoma ndlela mi famba,

18hikuva HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“N'wina mi akeke etikweni leri, yingisani!

Ndzi ta mi cukumeta ekule.

Nkarhi wu fikile: Ndzi ta mi vangela maxangu, mi ko mi swi twa.”Van'wana va ri: mi kondza mi ndzi kuma. Kumbe: ndzi ko ndzi mi manya kunene

19Muti wa Yerusalema wu hlamula wu ku:

“Yóò, ndzi file minoo!

Mbanga ya mina i ntsandza-vatshunguri.

A ndzi ku, i ndzhwalo wa mina, ndzi ta wu byarha.

20Kambe sweswi ntsonga wa mina wu hlaseriwile,

vanhu va mina va sukile, a va ha ri kona.Van'wana va ri: vanhu va mina ni swifuwo swa mina a swa ha ri kona

A ka ha ri ni lava va nga pfuxaka ntsonga wa mina,

ni ku hayeka hi vuntshwa swisirhelelo swa wona.”

21Mina Yeremiya ndzi ri: Varhangeri va hina va pfumala mano,

a va ha yi va ya vutisa ku rhandza ka HOSI Xikwembu,

hikokwalaho makungu ya vona ma helela empfhukeni,

kutani ntlhambi wa vona hinkwawo wu hangalaka.

22Yingisani huwa! Ku ni vanhu lava taka,

va huma en'walungwini, va tsekatsekisa misava;

miti ya Yuda yi ta hundzuka marhumbi

ni bako ra timhungubye.

23We HOSI, ndza swi tiva leswaku munhu a nga tifambisi,

a hi yena la tihlawulelaka magoza ya yena endleleni ya vutomi bya yena.

24Hi be we HOSI, kambe ku nga ri ku tlula mpimo,

hambi loko u hi hlundzukerile, u nga hi dlayi!

25Chululela vukari bya wena ehenhla ka vanhu lava nga ku tiviki,

va nga lava va nga ku khongeriki,

hikuva va hlaserile va ka Yakobo,

va phangha swilo swa vona hinkwaswo,

tiko ra vona ri hundzuka mananga.

11

Vaisraele va tshovile ntwanano

111HOSI Xikwembu xi vulavurile na Yeremiya, xi ku: 2“Yingisa marito ya ntwanano lowu, kutani u ya vulavula ni vanhu va tiko ra Yuda ni vaaki va muti wa Yerusalema. 3U ta va byela leswaku mina HOSI, Xikwembu xa Vaisraele, ndzi ri: Munhu un'wana ni un'wana loyi a nga yingisiki marito ya ntwanano lowu, a a rhukaniwe. 4Ntwanano wa kona hi lowu ndzi wu endleke ni vatata wa n'wina siku ndzi va humeseke etikweni ra Egipta, endzilweni lowu n'okisaka ni tinsimbhi; ndzi va byerile ku yingisa loko ndzi vulavula, va endla hinkwaswo leswi ndzi va lerisaka swona, leswaku va va vanhu va mina, na mina ndzi va Xikwembu xa vona. 5Sweswi ndzi mi tshembisa ku hetisisa leswi ndzi tiboheke ku nyika vatata wa n'wina, ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe, leri mi ri vonaka namuntlha.” Kutani Yeremiya a hlamula a ku: “A swi ve tano we HOSI!”

6HOSI Xikwembu xi ku ka mina: “Huwelela u tivisa vanhu emitini ya Yuda ni le magondzeni ya Yerusalema, u ku ka vona: ‘Yingisani marito ya ntwanano lowu, mi hanya ha wona, 7hikuva vatata wa n'wina ndzi va layile ndzi vuyelela siku ndzi va humeseke etikweni ra Egipta; ni namuntlha ndza ha mi byela sweswo ndzi ri, ndzi yingiseni loko ndzi vulavula! 8Vatata wa n'wina a va rhiyanga ndleve kumbe ku ndzi yingisa. Va tiomisile tinhloko, kutani un'wana ni un'wana a endla leswo biha hi ku rhandza ka mbilu ya yena; hikokwalaho ndzi va vangele makhombo layo tala, hikuva a va yingisanga marito ya ntwanano lowu ndzi wu endleke na vona.’ ”

9HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka mina: “Vanhu va tiko ra Yuda ni vaaki va muti wa Yerusalema va lwa na mina. 10Va tlhelele eswidyohweni swa vatata wa vona lava nga ala ku ndzi yingisa; va tinyiketile eka swikwembu swin'wana, va swi tirhela. Vaisraele swin'we na vona va ka Yuda va tshovile ntwanano lowu ndzi wu endleke ni vatata wa vona. 11Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri: Ndzi ta va vangela makhombo, a ku na un'we la nga ta pona eka wona. Va ta rila eka mina, kambe a ndzi nga va yingisi. 12Hinkwavo lava akeke emitini ya Yuda ni le Yerusalema va ta khongela swikwembu leswi va swi humeselaka mirhi ya risuna, kambe swona a swi nga va ponisi hi siku ra khombo.”

13Xikwembu xi ri: “We tiko ra Yuda, swikwembu swa wena swi tele ku ringana ni miti ya wena; na tona tialitari ta wena ti tele ku ringana ni magondzo ya le Yerusalema. Tialitari ta kona ti khomisa tingana, hikuva u ti akele ku humesela swikwembu swa Baali emagandzelo lama hisiwaka.

14“Hikokwalaho we Yeremiya, u nga tikarhati ku khongelela vanhu lava, u nga tshuki u tiendla nomo wa vona, hikuva a ndzi nga va yingisi loko va huwelela eka mina hi siku ra khombo. 15Xana varhandziwa va mina va ha lava yini endlwini ya mina, leswi lavo tala exikarhi ka vona va endlaka mintirho leyo biha, xana? Va rhwala tinyama leto hlawuleka, va ti yisa kule na n'wina. Loko khombo ri mi fikela, mi ta tsaka ke?Van'wana va ri: Xana ku tiboha hi ku hlambanya, ni ku humesa magandzelo hi nyama leyo hlawuleka, swi nga mi ponisa ekhombyeni xana? Ma ha ta tsakisiwa hi swona ke? 16Khale mina HOSI a ndzi ku, mi fana ni murhi wa mutlhwari lowu nga ni matluka ya rihlaza ni mihandzu yo nandziha; kambe sweswi ndzi ta ba murhi wa kona hi xihuhuri lexikulu, ndzi wu hisa, kutani marhavi ya wona ma ta tshoveleleka. 17N'wina Vaisraele na n'wina va ka Yuda, mi simekiwile hi mina, kambe sweswi ndzi ta mi vangela khombo mina HOSI, hikuva mi ndzi karihisile hi ku hisela swikwembu swa Baali emirhi ya risuna.”

Yeremiya ú vengiwa hi va ka vona

18HOSI Xikwembu xi ndzi tlharihisile, xi ndzi komba mahanyelo ya va ka hina, kutani sweswi ndza ma tiva. 19Khale a ndzi fana ni xinyimpfana lexi yisiwaka eku tlhaviweni xi nga tivi nchumu; a ndzi nga swi tivi leswaku ku ni lava va ndzi tshamaka xikungu va lava ku ndzi dlaya.

A va ku:

“Hi ta lovisa murhi lowu ni mihandzu ya wona,Van'wana va ri: Hi ta lovisa murhi lowu loko wa ha tsakama

hi ta wu tsema wu suka emisaveni ya lava hanyaka,

vito ra wona ri nga ha tsundzukiwi hi munhu!”

20Kutani ndzi khongele ndzi ku:

“We HOSI ya matimba hinkwawo, wena u avanyisaka timhaka hi ku lulama,

wena u kambelaka ripfalo ra munhu ni mianakanyo ya yena,

tikombe eka mina hi ku rihiseta vanhu lava,

hikuva timhaka ta mina, ndzi ku byerile tona hinkwato.”

21Kutani HOSI Xikwembu xi humesa rito ehenhla ka vanhu va muti wa Anatoto lava a va ndzi arisa ku vulavula hi vito ra xona, va ku va ta ndzi dlaya. 22Marito lawa HOSI ya matimba hinkwawo yi ma vuleke hi lawa: “Ndzi ta ba vanhu lava. Exikarhi ka vona, majaha ma ta dlawa enyimpini, ndlala yi sala yi dlaya vafana ni vanhwanyana. 23Lembe leri ndzi nga ta ba vanhu va le Anatoto ha rona, ndzi ta va vangela makhombo, va hela hinkwavo ku nga sali na un'we!”