Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Va ka Yuda ni va ka Simiyoni va khoma Adoni-Bezeki

11Loko Yoxuwa a file Vaisraele va vutisa eka HOSI Xikwembu, va ku: “I mani exikarhi ka hina loyi a nga ta rhanga a huma, a ya lwa ni Vakanana xana?” 2Kutani HOSI Xikwembu xi ku: “Ku ta rhanga va ka Yuda va huma, hikuva ndzi nyiketile tiko emavokweni ya vona.” 3Kutani va ka Yuda va byela vamakwavo va ka Simiyoni va ku: “A hi fambeni swin'we endhawini leyi hina hi averiweke yona hi ya lwa ni Vakanana, kutani na hina hi ta famba na n'wina endhawini leyi mi averiweke yona.” Kutani va ka Simiyoni va famba na vona.

4-5Va ka Yuda va ya eku lweni, kutani HOSI Xikwembu xi nyiketa Vakanana ni Vaperesi emavokweni ya vona, va va hlula eBezeki, va dlaya vanhu vo ringana 10 000 loko va ri eBezeki, va kuma na Adoni-Bezeki, va lwa na yena. 6Kutani a suka a tsutsuma, kambe va n'wi hlongorisa, va ya n'wi khoma, kutani va n'wi tsema makhudzu ya milenge ni ya mavoko. 7Kutani Adoni-Bezeki a ku: “Tihosi ta 70 leti ndzi ti tsemeke makhudzu ya milenge ni ya mavoko, a ti hamba ti rholela mahlanhla laha ndzi dyaka kona; kutani, leswi ndzi swi endleke eka tona, Xikwembu xi swi tlheriserile eka mina.” Kutani va famba na yena eYerusalema, a ya fela kona.

Ta va ka Yuda loko va teka muti wa Yerusalema ni wa Hebroni

8Kutani mavuthu ya va ka Yuda ma hlasela muti wa Yerusalema, ma wu teka; ma dlayetela vaaki va wona hi fumu ma hisa ni muti. 9Kutani mavuthu lawa ya va ka Yuda ma rhelela ma ya hlasela Vakanana lava a va tshama emagangeni, ni le dzongeni, ni le timbaleni. 10Kutani va ka YudaVan'wana va ri: Kutani va ka Kalebe va hlasela Vakanana lava a va tshama emutini wa Hebroni (khale muti lowu a wu tiviwa hi vito ra Kiriyata-Araba), kutani va hlula Xexayi na Ahimani na Talimayi.

Ta Otiniele loko a hlula muti wa Debiri

(Yox. 15:13-19)

11Va suka kona va ya hlasela vaaki va muti wa Debiri, lowu khale a wu tiviwa hi vito ra Kiriyata-Sefere. 12Kutani Kalebe a ku: “Loyi a nga ta hlasela muti wa Kiriyata-Sefere, a wu hlula, ndzi ta n'wi nyika Akisa n'wana wa mina, leswaku a va nsati wa yena.” 13Kutani Otiniele, n'wana Kenazi ndzisana ya Kalebe a teka muti lowu. Hiloko Kalebe a n'wi nyika Akisa n'wana wa yena, leswaku a va nsati wa yena. 14Loko Akisa a hloma, Otiniele a n'wi kucetela leswaku a kombela nsimu eka Kalebe tata wa yena.Van'wana va ri: Loko Akisa a hloma, ú kuceterile Otiniele leswaku a kombela nsimu eka Kalebe tata wa yena Kutani Akisa a xika embhongolweni ya yena, hiloko Kalebe a ku ka yena: “U lava yini xana?” 15Akisa a ku ka yena: “Ndzi nyike nyiko; leswi u ndzi yiseke etikweni ra le dzongeni, ndzi kombela leswaku u ndzi nyika ni swihlovo swa mati.” Hiloko Kalebe a n'wi nyika swihlovo leswi nga gangeni ni leswi swi nga nkoveni.

Va ka Yuda ni va ka Benjamini va hlula Vakanana

16Vatukulu va Mukeni loyi a a ri mukon'wana wa Muxe, va famba swin'we ni va ka Yuda, va suka emutini wa Mincindzu, va ya emananga ya Yuda lama nga dzongeni kusuhi na Aradi, va fika va tshama exikarhi ka vanhu va kona. 17Va ka Yuda va famba swin'we ni vamakwavo, va ka Simiyoni va ya hlasela Vakanana lava a va akile emutini wa Sefata; kutani muti lowu va wu herisela makumu va wu thya vito ra Horma (hileswaku: “Lexi heriseriweke makumu”). 18Va ka Yuda va teka ni miti leyi: Gaza, na Axikeloni, na Ekroni, va teka ni tindhawu ta yona. 19Kutani HOSI Xikwembu xi pfuna va ka Yuda, va kota ku teka ndhawu ya le magangeni yi va ya vona. Kambe va ka Yuda a va kotanga ku hlongola Vakanana lava a va akile etimbaleni, hikuva Vakanana lava a va ri ni makalichi ya nsimbhi. 20

1:20
Yox. 15:13-14
Kalebe a nyikiwa muti wa Hebroni hilaha Muxe a a lerisile hakona, kutani a hlongola vana vanharhu va Anaka va suka eHebroni. 21
1:21
Yox. 15:63
II Sam. 5:6
I Tikr. 11:4
Va ka Benjamini a va hlongolanga Vayebusi lava a va tshama eYerusalema; kutani ni namuntlha Vayebusi va ha tshama eYerusalema.

Va ka Yosefa va teka muti wa Betele

22Va ka Yosefa va huma nyimpi ku ya hlasela muti wa Betele, kutani HOSI Xikwembu xi va pfuna. 23Va rhuma tinhlori ti ya valanga muti wa Betele (khale muti lowu a wu tiviwa hi vito ra Luzi). 24Tinhlori ti vona wanuna a huma emutini, kutani ti ku ka yena: “Hi kombela leswaku u hi komba ndlela yo nghena laha mutini, kutani hina hi ta ku tsetselela.” 25Hiloko a va komba ndlela yo nghena emutini, kutani va ya dlayetela vaaki va muti lowu hi fumu, kambe wanuna loyi, va n'wi tshika a tifambela swin'we ni va ndyangu wa yena hinkwavo. 26Kutani a ya etikweni ra Vahiti, a ya tiakela muti kona, a wu thya vito ra Luzi; ni namuntlha muti lowu wa ha vitaniwa hi vito leri.

Vanhu lava Vaisraele va nga va hlongolangiki

27

1:27-28
Yox. 17:11-13
Va ka Manase a va hlongolanga vaaki va miti leyi: Beta-Xeyani, na Taanaka, na Dori, na Yibiliyamu, na Megido; ni vaaki va swimitana swa yona, a va va hlongolanga, Vakanana va yile emahlweni va tshama etikweni rero. 28Loko Vaisraele va kumile matimba, va rhwexile Vakanana emintirho leyo tika, kambe a va va hlongolanga hinkwavo va suka exikarhi ka vona. 29
1:29
Yox. 16:10
Va ka Efrayimi a va hlongolanga Vakanana lava akeke emutini wa Gezere, kambe va va tshikile va tshama exikarhi ka vona.

30Va ka Zebuloni a va hlongolanga Vakanana lava akeke emutini wa Kitironi ni lava akeke emutini wa Nahalala. Vakanana lava va yile emahlweni va tshama exikarhi ka va ka Zebuloni, kambe va rhwexiwile mintirho leyo tika.

31Va ka Asere a va hlongolanga Vakanana lava akeke emutini wa Ako, ni wa Sidoni, ni wa Mahalabu,Van'wana va ri: ni wa Ahalaba (Vonani Yoxuwa 19:29) ni wa Akizibi, ni wa Heliba, ni wa Afeke,Afeke, kumbe: Afiki (Vonani Yoxuwa 19:30) ni wa Rehobo. 32Kambe va ka Asere va titshamerile exikarhi ka Vakanana, vona vaaki va tiko rero; a va va hlongolanga va suka exikarhi ka vona.

33Va ka Neftali a va hlongolanga Vakanana lava akeke emutini wa Beta-Xemexe, ni wa Beta-Ahati, kambe va titshamerile exikarhi ka Vakanana, vona vaaki va tiko rero; hambiswiritano, Vakanana va rhwexiwile mintirho leyo tika, va tirhela va ka Neftali.

34Vaamori va xanisile va ka Dani, va va sindzisa ku tlhelela emagangeni, va nga va pfumeleli ku rhelela va ya tshama etimbaleni. 35Vaamori vona va yile emahlweni va tshama emutini wa Hara-Herexi, ni wa Ayaloni, ni wa Xaalabimi, kambe va ka Yosefa va va xanisile swinene hi ku va rhwexa mintirho leyo tika. 36Kutani ndzilekana wa Vaamori a wu hundza hi le xiphandzeni xa Akrabimi, wu suka eSela wu kongoma en'walungwini.

2

Ta ntsumi ya Xikwembu emutini wa Bokimi

21Ntsumi ya HOSI Xikwembu yi suka emutini wa Giligala, yi tlhandlukela emutini wa Bokimi, yi fika yi byela Vaisraele, yi ku: “Ndzi mi humesile etikweni ra Egipta, ndzi mi tisa etikweni leri ndzi hlambanyeke leswaku ndzi ta ri nyika vatata wa n'wina. Kutani ndzi mi byerile ndzi ku: ‘Ndzi nga ka ndzi nga tshovi ntwanano wa mina na n'wina; 2

2:2
Eks. 34:12-13
Dut. 7:2-5
hikokwalaho na n'wina mi nga tshuki mi endla ntwanano ni lava akeke etikweni leri. Mi fanele ku mbundzumuxa tialitari ta vona.’ Kambe n'wina a mi ndzi yingisanga. Xana i mhaka muni leyi mi yi endleke? 3Kutani sweswi ndzi mi byela leswaku a ndzi nga va hlongoli va suka emahlweni ka n'wina. Va ta hundzuka ntlhamu eka n'wina,ntlhamu eka n'wina, kumbe: valala eka n'wina kutani va ta mi phasa hi swikwembu swa vona.” 4Loko ntsumi ya HOSI Xikwembu yi byerile Vaisraele emarito lawa, hinkwavo va sungula ku rila. 5Kutani va thya ndhawu leyi evito ra Bokimi (hileswaku: “Lava rilaka”), kutani va humesela HOSI Xikwembu emagandzelo exivandleni lexi.

Ta ku fa ka Yoxuwa

(Yox. 24:28-31)

6Kutani Yoxuwa a byela vanhu leswaku va muka, Muisraele un'wana ni un'wana a famba a ya teka ndhawu leyi a averiweke yona, leswaku yi ta va ndzhaka ya yena. 7Kutani Vaisraele va tirhela HOSI Xikwembu enkarhini wa Yoxuwa ni le nkarhini wa vakulukumba lava hanyeke ku tlula yena, lava voneke mintirho hinkwayo leyikulu leyi HOSI Xikwembu xi yi endleleke Vaisraele. 8Kutani Yoxuwa n'wana Nuni, nandza wa HOSI Xikwembu, a fa a ri ni malembe ya 110. 9

2:9
Yox. 19:49-50
Kutani va ya n'wi lahla endhawini leyi nga ndzhaka ya yena, ku nga mutini wa Timinata-HeresiTiminata-Heresi, van'wana va ri: Timinata-Seraka lowu nga magangeni ya Efrayimi, en'walungwini wa ntshava ya Gaaxi. 10Loko vanhu hinkwavo va hundzile emisaveni va landza vatata wa vona, ku humelela van'wana lava nga tivangiki HOSI Xikwembu hambi yi ri mintirho ya xona leyi xi yi endleleke Vaisraele.

Ta Vaisraele loko va tshika ku tirhela Xikwembu

11Vaisraele va endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu. Va tirhela swifaniso swa Baali, 12va tshika HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona lexi xi va humeseke etikweni ra Egipta, kutani va ya tirhela swikwembu swa vamatiko lava va va rhendzeleke; kutani Vaisraele va hlundzukisa HOSI Xikwembu hi ku humesela swikwembu leswi emagandzelo. 13Va tshika HOSI Xikwembu, va ya tirhela swifaniso swa Baali ni swa Astarte. 14Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi karihela Vaisraele, kutani xi va tshika va hlaseriwa hi vaxanisi va vona, xi va nyiketa eka valala va vona lava va va rhendzeleke, va nga ha koti ku va hlula. 15Minkarhi hinkwayo loko Vaisraele va huma nyimpi, HOSI Xikwembu a xi va tshika va wela ekhombyeni, hilaha a xi va hlambanyerile hakona, kutani va xaniseka ngopfu.

Ta vaavanyisi loko va lamulela Vaisraele

16HOSI Xikwembu xi humesela Vaisraele vaavanyisi, kutani va lamulela Vaisraele emavokweni ya lava a va va hlasela. 17Kambe Vaisraele a va yingisanga vaavanyisi lava. Va hatlile va hambuka endleleni leyi vatata wa vona va fambeke ha yona, va endla vunghwavava, va tirhela swikwembu swin'wana, va swi nkhinsamela. Vatata wa vona a va yingisa swileriso swa HOSI Xikwembu, kambe vona a va swi yingisanga. 18Minkarhi hinkwayo loko HOSI Xikwembu xi nyika Vaisraele vaavanyisi, a xi yima ni vaavanyisi lava xi va tirhisa ku ponisa Vaisraele emavokweni ya valala va vona, hikuva a xi twela Vaisraele vusiwana eku konyeni ka vona, loko va xanisiwa ni ku tshikeleriwa hi valala va vona. 19Kambe loko muavanyisi wa vona a fa, Vaisraele a va tlhelela endzhaku, va hanya hi ndlela yo biha ku tlula ni ya vatata wa vona, va landzelela swikwembu swin'wana, va swi tirhela ni ku swi nkhinsamela. A va tshikanga mahanyelo ya vona ni ku tinonon'hwisa ka vona. 20Kutani HOSI Xikwembu xi karihela Vaisraele, xi ku: “Leswi vanhu lava va tshoveke ntwanano wa mina lowu ndzi wu endleke ni vatata wa vona, ni leswi va nga yingisangiki rito ra mina, 21vamatiko lava Yoxuwa a va siyeke exikarhi ka Vaisraele loko a fa, a ndzi nga ha va hlongoli. 22Vamatiko lava, ndzi ta va tirhisa ku kambela Vaisraele, ndzi vona loko va swi lava ku famba endleleni ya mina ku fana ni vatata wa vona, kumbe va nga swi lavi.” 23Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi tshika vamatiko va tshama exikarhi ka Vaisraele, xi nga va hlongoli. HOSI Xikwembu a xi va nyiketanga emavokweni ya Yoxuwa.