Xitsonga 1989 (TSO89)
59

Muprofeta a boxa swidyoho swa Vaisraele

591Mi nga ehleketi leswaku HOSI Xikwembu a xi na wona matimba yo mi ponisa,

ni leswaku a xi mi twi loko mi huwelela.

2Leswi swi mi hambanyisaka ni Xikwembu xa n'wina i mintirho ya n'wina leyo homboloka;

xi mi fularherile hikwalaho ka swidyoho swa n'wina, kutani a xa ha lavi ku mi twa.

3Mavoko ya n'wina ni tintiho ta n'wina

swi lo pyì, hi ngati ni leswo homboloka;

loko mi pfula nomo mi vulavula,

ku huma vuxisi ni ku kanganyisa ntsena.

4Loko mi yisa mhaka ehubyeni leswaku yi ya kaneriwa,

a mi lavi leswi lulameke, a mi tshembeki;

mi vulavula mavunwa mi tshika ntiyiso,

mi tshama van'wana xikungu, mi vanga makhombo.

5Mi fana ni matandza ya tinyoka ta vuxungu,

lama dlayaka loko munhu a ma dya;

loko ma tlhotlhorhiwa, ku huma timhiri!

Mi fana ni swisaka swa mapume

6leswi vanhu va nga kotiki ku tirhungela

swiambalo ni minkumba ha swona.

Mintirho ya n'wina i ya tihanyi ntsena,

yi vanga makhombo.

7

59:7-8
Rho. 3:15-17
A mi hlweli ku endla leswo biha,

mi hatla ku halata ngati ya lava nga riki na nandzu.

Lomu mi yaka kona, mo yela ntsena

ku herisa ni ku fayetela.

8Ndlela leyi tisaka ku rhula, a mi yi tivi,

lomu mi hundzaka kona, ku lulama a ku kona;

mi tsakela maendlele layo homboloka,

eka wona, ku hava loyi a nga kumaka ku rhula.

Vaisraele va pfumela leswaku va dyohile

9Vaisraele va ku:

“Ku lweriwa hi Xikwembu swa ha ri kule na hina,

xi nge pfuki ni siku ni rin'we xi hi endlerile leswi lulameke.

Hi lava ku vonakala, kambe ho vona xinyami ntsena,

hi lava ku famba laha ku nga te nghéé, kambe hinkwako ku lo khwìxìì!

10Loko hi lava khumbi, ho ambambela kunene,

hi gugurhuteka ku fana ni munhu wo fe mahlo;

hambi wu ri nhlekanhi, hi khuguka hi wa wonge hi loko ri perile;

exikarhi ka vanhu va matimba ho va masirha ya le handle.

11Hinkwerhu hi tshama hi ri ku vovoleni wonge ho va swinkankanka,swinkankanka, kumbe: tibere

hi rila ku fana ni xivambalana lexi tiputaka vusiwana;

a hi ku Xikwembu xi ta hi lwela, kambe ni sweswi a hi voni nchumu,

a ha ha tshembi ni leswaku hi ta pfuka hi ponisiwile.

12Milandzu ya hina yi tele ngopfu emahlweni ka wena,

swidyoho swa hina, hi swona swi hi dlayisaka;

mintirho ya hina leyo homboloka, ha yi tiva,

hi tiva ni leswi hi dyoheke swona:

13Hi tlurile milawu ya wena HOSI, hi tlhela hi ku fularhela,

hi tshike ku landza wena Xikwembu xa hina.

Hi vulavula ntsena hi ta ku xanisa van'wana ni ku hundzukela wena,

makungu ya hina ni leswi hi swi vulaka i mavunwa ntsena.

14Mintirho leyo lulama yi hlongoriwile,

leswinene swi nge tshineli kusuhi,

hikuva ntiyiso wu khugukile wu wa erivaleni ra muti,

kutani leswo lulama swi nga ka swi nga ngheni emutini.

15Ntiyiso wa kala swinene,

munhu loyi a tshikaka ku endla leswo biha ú wela emavokweni ya vaxanisi.”

Xikwembu xi ta lamulela vanhu va xona

Swilo leswi, HOSI Xikwembu xi swi vonile,

a xi tsakanga nikutsongo loko xi vona leswaku ku lulama a ku kona.

16

59:16
Es. 63:5
HOSI Xikwembu xi swi vonile ni leswaku a ku na munhu loyi a tiyimiseleke ku pfuna van'wana,

xi hlamarile ku vona leswaku a ku na loyi a lamulelaka vanhu va xona;

hikokwalaho, xi ta ya hi xoxe, xi ya lwa xi hlula,

xi komba leswaku hi xona mulamuleri.

17

59:17
Ef. 6:14,17
I Tes. 5:8
Ku lulama ku ta va xisirhelelo xa xona xa le xifuveni,

xihuku xa xona xa le nhlokweni ku ta va ku ponisa ka xona;

swiambalo swa xona, ku ta va ku rihisela ka xona,

ku hiseka ka xona ku ta va nceka lowu xi funengelaka wona.

18Un'wana ni un'wana, xi ta n'wi ba hi nkhavi lowu ringanaka leswi a endleke swona;

valala va xona, xi ta va karihela xi va ba,

lava nga matikweni ya le kule, na vona va ta biwa.

19Ku suka evupeladyambu ku ya fika evuxeni,

vito ra HOSI Xikwembu ni ku dzuneka ka xona swi ta xiximiwa;

xi ta ta hi rivilo ku fana ni xinambyana lexi hobomulanaka,

lexi mati ya kona ma susumetiwaka hi moya wa HOSI Xikwembu.

20

59:20
Rho. 11:26
HOSI Xikwembu xi ri:

“Mina mukutsuri ndzi ta ta emutini wa Siyoni,

eka n'wina va ka Yakobo lava tshikeke tindlela leto homboloka.

21“Ntwanano wa mina na n'wina hi lowu: Moya wa mina lowu ndzi mi nyikeke wona, ni marito lawa ndzi ma vekeke emilon'weni ya n'wina, swi nga ka swi nga ha suki eka n'wina, ni le ka vana va n'wina, ni le ka vatukulu va n'wina; swi ta va tano ku sukela namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Ndzi vula sweswo, mina HOSI!”

60

Muti wa Yerusalema wu ta dzunisiwa

601We Yerusalema, suka u yima u vangama, hikuva ku vonakala ka wena ku tile,

ni ku dzuneka ka HOSI Xikwembu ku le henhla ka wena.

2Vona, xinyami lexikulu xi ta funengeta misava ni vanhu,

kambe HOSI Xikwembu xi ta suka xi yima,

kutani ku dzuneka ka xona ku ta vonaka ehenhla ka wena.

3Kutani vanhu va matiko man'wana va ta ta eku vonakaleni ka wena,

tihosi ta vona ti ta ta loko ti ku vona u lo nghéé, kukotisa dyambu.

4Tlakusa mahlo u rhalarhala matlhelo hinkwawo:

Vona, hinkwavo va le ku hlengeletaneni, va karhi va vuya eka wena;

vana va wena va xinuna va ta vuya ematikweni ya le kule;

lava va xisati va ta vuya va beburiwile kunene.

5Loko u vona sweswo, u ta tsaka swinene,

mbilu ya wena yi ta tlula-tlula, yi khapa hi ku tsaka,

hikuva u ta tiseriwa rifuwo ra vamatiko,

xuma xa vona xi ta nghena ka wena hi ndlela ya lwandle.

6Mintlhambi leyikulu ya tikamela yi ta fika yi ku mbhombhela

yi huma eMidiyani ni le Efa;

hinkwavo va le Xeba va ta fikaKumbe: yi ta ta yi huma eXeba va rhwele nsuku ni mirhi ya risuna,

va twarisa HOSI Xikwembu, va xi dzunisa.

7Tinyimpfu hinkwato ta Kedari ni ta Nebayoto,

ti ta byisiwa ti ta eka wena,

u ta humesa ha tona magandzelo alitarini ya HOSI Xikwembu, u xi tsakisa ha wona.

Kutani HOSI Xikwembu xi ta sasekisa Tempele ya xona ku tlula eku sunguleni.

8Xana i tingalava muni leti ti taka kukota mapapa,

leti fanaka ni matuva lama hahaka ma vuya eswisakeni swa wona, xana?

9I ta vanhu va matiko ya le kule lava va tshembaka HOSI Xikwembu;

ti rhangeriwile hi tingalava to huma eTarxixi,

ti vuyisa vana va wena etindhawini ta le kule,

ti rhwele silivhere ni nsuku,

leswaku vito ra HOSI Xikwembu xa wena ri dzunisiwa,

yena Muhlawuleki wa Israele loyi a ku nyikeke ku dzuneka.

10HOSI Xikwembu xi byela muti wa Yerusalema, xi ku:

“Vanhu va matiko man'wana va ta pfuxa makhumbi ya wena,

tihosi ta vona ti ta ku tirhela.

Enkarhini lowu a ndzi hlundzukile, ndzi ku bile,

kambe sweswi ndzi ta ku tsakela, ndzi ku komba tintswalo.

11

60:11
Nhlav. 21:25-26
Tinyangwa ta wena a ti nga ha pfariwi,

ti ta tshama ti pfuriwile vusiku ni nhlekanhi,

hikuva vanhu va ta ku tisela xuma xa matiko ya vona,

tihosi ta vona ti ta va rhangela emahlweni.

12Vanhu va matiko lama alaka ku ku tirhela, va ta herisiwa;

matiko walawo ma ta hlaseriwa, ma sala ma ri marhumbi.

13U ta nyikiwa timhandze leto saseka ta ntshava ya Lebanoni,

ti nga timhandze ta kipresi, ni ta nkuhlu, ni ta muphayini,Kumbe: mpinya (Xiphut.: pinheiro)

leswaku ti ta khavisa Tempele ya mina,

ni ku sasekisa laha ndzi kandziyaka kona.

14

60:14
Nhlav. 3:9
Vana va lava va ku xaniseke va ta ta eka wena va ri karhi va tilondla-londla,

hambi va ri vanhu hinkwavo lava a va ku langutela hansi, va ta ku nkhinsamela.

Va ta ku vula ‘Muti wa HOSI Xikwembu,

Siyoni, muti wa Muhlawuleki wa Israele’.

15“Hambileswi a wu tshikiwile, u tlhela u nyenyiwa,

ku pfumala na un'we la hundzaka hi le ka wena,

sweswi ndzi ta ku nyika ku dzuneka loku nga heriki;

u ta tsakisa vanhu va minkarhi hinkwayo.

16Vanhu va matiko ni tihosi ta vona,

va ta ku tisela rifuwo ra vona leswaku u ri tirhisa.

Kutani u ta swi tiva leswaku mina HOSI ndzi muponisi wa wena,

ni leswaku ndzi mukutsuri wa wena, ndzi ntamu wa va ka Yakobo.

17“Ematshan'wini ya koporo, ndzi ta ku nyika nsuku,

ndzi ku nyika silivhere ematshan'wini ya nsimbhi;

ematshan'wini ya timhandze, ndzi ta ku nyika koporo,

ndzi ku nyika nsimbhi ematshan'wini ya maribye.

Ku rhula ku ta va mufumi loyi ndzi nga ta ku nyika yena,

ku lulama ku ta va ndhuna leyi u nga ta tirha ehansi ka yona.

18Etikweni ra wena, a ku nga ha twali timhaka ta vanhu va tihanyi,

huwa ya ku hlasela ni ku herisa swilo yi ta nyamalala.

Makhumbi ya wena, u ta ma thya vito ra ‘Loyi-a-ponisaka’,

ni tinyangwa ta wena u ta ti thya vito ra ‘Loyi-a-twarisiwaka’.

19

60:19
Nhlav. 21:23
22:5
“Ninhlekanhi a wu nga ha voningeriwi hi dyambu,

na wona n'weti a wu nga ha ku voningeli,Van'wana va ri: a wu nga ha ku voningeli nivusiku

hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi ta va ku vonakala ka wena, hilaha ku nga heriki,

hi mina ndzi nga ta va ku dzuneka ka wena.

20Mina dyambu ra wena ni n'weti wa wena,

a ndzi nga ha peli kumbe ku nyamalala.

Ndzi ta va ku vonakala ka wena hilaha ku nga heriki,

masiku ya wena ya swirilo ma ta va ma herile.

21Vanhu va wena va ta va lava lulameke hinkwavo,

tiko ri ta va ra vona hilaha ku nga heriki.

Va ta va hluke ra ximilana xa mina, wu nga ntirho wa mavoko ya mina

lowu ndzi nga ta dzunisiwa ha wona.

22Mindyangu leyitsongo yi ta kula swinene,

yi va ni vanhu va magidi-gidi.

Loko nkarhi wu ta va wu fikile, ndzi ta endla leswaku swilo leswi swi hatla swi humelela.

Hi mina HOSI!”

61

Mahungu lamanene ya ku ntshunxiwa

611

61:1-2
Mt. 5:4
11:5
Lk. 4:18-19
7:22
Moya wa HOSI N'wini wa hinkwaswo wu le ka mina,

hikuva ú ndzi hlawurile

ku ya byela swisiwanaswisiwana, kumbe: lava xanisekaka emahungu lamanene.

U ndzi rhumile ku ya pfuxela lava heleke matimba,

ni ku tivisa lava nga vukhumbini leswaku va ta ntshunxiwa,

ni ku byela lava nga khotsweni leswaku va ta huma.Van'wana va ri: ni ku byela lavo-fe-mahlo leswaku va ta tlhela va vona

2HOSI Xikwembu xa hina xi ndzi rhumile

ku twarisa lembe ra xona ra ku tsetselela vanhu,

ni siku ra ku va hlulela valala, ni ro chavelela hinkwavo lava rilaka.

3Xi ndzi rhumile ku ya miyeta lava rilaka eSiyoni,

ndzi va nyika harhi ya swiluva ematshan'wini ya nkuma,

ni mafurha ya ntsako leswaku va nga ha rili,

ndzi va ambexa ku dzuneka ematshan'wini ya moya lowu tsaneke.

Kutani va ta vuriwa “Minkuhlu-ya-ku-lulama”,

leyi byariweke hi HOSI Xikwembu leswaku xi ta dzunisiwa.

4Va ta pfuxa miti leyi fayeteriweke khale yi hundzuka rhumbi,

va ta yi lulamisa, va yi aka hi vuntshwa.

5N'wina Vaisraele mi ta riseriwa swifuwo

hi vanhu lava humaka ematikweni man'wana, a va nga tshami ni le hansi;

swi-ta-swi-famba swi ta mi rimela masimu ya mavele ni ya vhinya.

6Mi ta vuriwa vaprista va HOSI Xikwembu xa hina,

vanhu va ta ku mi malandza ya xona;

rifuwo ra vanhu va matiko ri ta dyiwa hi n'wina,

kutani mi ta tinyungubyisa hi xuma xa vona.

7Tingana ta n'wina ni ku xanisiwa ka n'wina swi ta hela;

mi ta tshama etikweni ra n'wina mi tsakile,

kutani rifuwo ra n'wina ri ta tlula lera khale kambirhi;

mi ta va ni ntsako lowu nga heriki.

8HOSI Xikwembu xi ri:

“Mina HOSI, ndzi rhandza ku lulama;

lava tekelaka van'wana swa vona ni ku endla leswo homboloka, ndza va venga.

Vanhu va mina, a ndzi nga va tsoni hakelo ya vona,

ndzi ta endla na vona ntwanano lowu nga ta va kona hilaha ku nga heriki.

9Vana ni vatukulu va vona va ta tiviwa

hi vanhu va matiko hinkwawo;

hinkwavo lava va nga ta va vona va ta swi tiva

leswaku i vanhu lava mina HOSI ndzi nga va katekisa.”

10

61:10
Nhlav. 21:2
Ndzi ta titsakela swinene eka HOSI Xikwembu xanga,

moya wanga wu ta xi tlangela,

hikuva matimba ya xona ya ku ndzi ponisa i xiambalo xa mina,

ni ntirho wa xona wa ku ndzi lwela i nceka lowu ndzi tifunengetaka ha wona.

Ndzi tsaka kukota muteki la tikhavisaka hi swiluva,

kukota mutekiwa la tibombisaka hi vuhlalu bya nkoka.

11HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ta endla leswaku ku lulama ni ku dzuneka

swi humelela emahlweni ka vanhu va matiko hinkwawo,

tani hileswi misava yi mirisaka swimila,

ni mintanga yi hlukisaka leswi byariweke eka yona.