Xitsonga 1989 (TSO89)
27

271

27:1
Yob. 41:1
Ps. 74:14
104:26
Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ta teka fumu ra xona lero nonon'hwa, rona lerikulu ra matimba, xi ba Levhiyatani nyoka leya rivilo, leyo tshombonyoka-tshombonyoka; xi ta dlaya na dragona nyoka ya le lwandle.

Xikwembu xi ta hlayisa nsimu ya xona ya vhinya

2Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ta ku:

“Ndzi ni nsimu leyinene ya vhinya,

yimbelelani, mi yi dzunisa!

3Mina HOSI, ndzi muhlayisi wa yona,

nkarhi wun'wana ni wun'wana, ndza yi cheleta;

ndzi yi rindza vusiku ni nhlekanhi,

leswaku ku nga vi na munhu loyi a yi onhaka.

4A ndza ha yi kariheli.Van'wana va ri: ndzi yi rindza ... hikuva a ya ha ri ni rihlampfu

Loko ko va ni mitwa ni swigatlu eka yona,

ndzi ta lwa na swona,

ndzi swi hlengeleta ndhawu yin'we, ndzi swi hisa,

5kambe loko swi tsakela leswaku ndzi swi sirhelela,

a swi twanane na mina,

swi endla xinakulobye na mina.”

6Eminkarhini leyi taka, va ka Yakobo va ta va ni timitsu,

Vaisraele va ta hluka, va phaka marhavi;

misava hinkwayo yi ta tala hi mihandzu ya vona.

7Xana HOSI Xikwembu xi bile Vaisraele ku fana ni leswi xi biseke swona lava va va beke xana?

Xana xi dlayile Vaisraele ku fana ni leswi xi dlayiseke swona lava va va dlayeke xana?

8HOSI Xikwembu a xi va banga ku tlula mpimo, xi lo va yisa evukhumbini,Van'wana va ri: HOSI Xikwembu xi va hangalasile, xi ya yisa evukhumbini

xi va rhwarile hi moya wa xona wa matimba wo fana ni xidzedze xo huma evuxeni.

9Ku hela ka nandzu wa va ka Yakobo

ni ku susiwa ka vudyoho bya vona,

swi ta tikomba hi loko va mbundzumuxa tialitari hinkwato,

va fayetela maribye ya tona ma va mapa,

va wisetela timhandze ta Axera xikwembukazi,

ni tialitari ta mirhi ya risuna.

10Muti lowu a wu biyeriwile, wu ta hundzuka rhumbi,

a ku nga ha tshami munhu eka wona, wu ta sala wu fana ni mananga;

marhole ma ta dya eka wona,

ma tlhela ma vundza kona, ma dya ni matluka ya mirhi.

11Loko marhavi ya kona ma ta va ma omile, ma ta tshoveka ma wa,

kutani vavasati va ta tshivela ndzilo ha wona.

Vanhu lava a va twisisi,

hikokwalaho muendli wa vona a nge va tweli vusiwana,

a nga ka a nga va tsetseleli, muvumbi wa vona.

12Enkarhini wolowo, n'wina Vaisraele, HOSI Xikwembu xi ta mi hlengeleta hinkwenu, ku sukela enambyeni wa Yufrata ku ya fika endzilekaneni wa Egipta; swi ta fana ni loko va hula koroni, va hlengeleta tindzhoho ta yona.

13Enkarhini wolowo ku ta biwa mhalamhala, kutani lava nga lahleka va ya etikweni ra Asiriya, ni lava hlongoriweke va ya le Egipta, va ta vuya, va ta gandzela HOSI Xikwembu va ri entshaveni leyo hlawuleka ya le Yerusalema.

28

Muti wa Samariya wu ta wela hi khombo

281Yi ni khombo, harhi leyi swidakwa swa ka Efrayimi swi tinyungubyisaka ha yona:

Swiluva swa yona swi ta vuna!

Wu ni khombo muti wa vanhu vo hluriwa hi hinyo,

lowu akiweke enhlohlorhini ya ntshava,

lowu langutanaka ni masimu layo nona:

2N'wini wa hinkwaswo ú ta rhumela nhenha ya matimba ku ya wu hlasela;

yi ta wu yela ku fana ni xihangu ni xidzedze lexo chavisa;

yi ta wisetela hinkwaswo hi tihanyi

kukota ndhambi ya mati.

3Harhi leyi swidakwa swa ka Efrayimi swi tinyungubyisaka ha yona,

yi ta kandziyeriwa;

4swiluva swa yona swi ta vuna!

Muti lowu akiweke enhlohlorhini ya ntshava, lowu langutanaka ni masimu layo nona,

wu ta fana ni makuwa ya matatana

lawa loko vanhu va ma vona, va ma tsutsumelaka, va kha va dya.

5Enkarhini wolowo, HOSI ya matimba hinkwawo

yi ta va harhi leyo dzuneka

etinhlokweni ta masalela ya vanhu va yona,

yi ta va xidlodlo lexi va nga ta bomba ha xona.

6HOSI Xikwembu xi ta nyika vaavanyisi moya wo avanyisa timhaka hi ku lulama,

lava rindzaka muti leswaku wu nga hlaseriwi, xi ta va tiyisa.

Esaya a holovela vaprista ni vaprofeta lava nwaka ngopfu byalwa

7Vaprista ni vaprofeta, na vona va rhurhumela hi mhaka ya vhinyo,

va dedeleka-dedeleka hi byalwa;

vhinyo yi va hlanganisile nhloko,

byalwa bya va dedelekisa;

hikokwalaho swivono a va ha koti ku swi hlamusela,

va tsandzeka ni ku avanyisa timhaka.

8Matafula hinkwawo ma lo pyì, hi mahlanta,

ku pfumaleka ni xindhawana lexi baseke.

9Vanhu lava va ndzi sandza, va ku:

“Xana munhu loyi u dyondzisa vamani,

leswi a swi vulavulaka, u swi hlamusela vamani, xana?

Ú hi endla wonge ho va tindzumulo,

wonge ha ha ku tshikisiwa ku mama!

10Loko ri xile, ho twa mhaka yin'we ya ‘swiletelo’,

yi hundzuke risimu ra chela, yi hlayiwa yi vuyeleriwa,

yi hlayiwa hi ku nonoka.”

11

28:11-12
I Kor. 14:21
Sweswi HOSI Xikwembu xi ta vulavula ni vanhu lava

hi ku tirhisa vanhu vambe, lava vulavulaka ririmi leri nga twisisekiki;

12xi va byerile xi ku: “Tshamani mi wisa,

lava karheleke, va tshikeni va wisa,

hikuva lowu i nkarhi wo koka moya.”

Kambe a va xi yingisanga.

13Hikokwalaho, vanhu lava va ta wa hi xikosi, va vaviseka,

loko va twa HOSI Xikwembu xi va byela swo leswi va swi vuleke, loko va ku:

“Ho twa mhaka yin'we ya ‘swiletelo’,

yi hlayiwa yi vuyeleriwa,

yi hlayiwa hi ku nonoka.”

Va ta tsutsuma,

kambe va ta hlongorisiwa, va khomiwa.

Esaya u tshinya varhangeri va Yerusalema

14N'wina mi fumaka vanhu emutini lowu wa Yerusalema,

mi tolovele ngopfu ku sandza,

hikokwalaho, yingisani rito ra HOSI Xikwembu.

15Mi tidzunisa, mi ku mi endlile ntwanano ni rifu,

ni leswaku xivandla xa vafi i munghana wa n'wina;

mi tshemba leswaku khombo lero chavisa leri taka

ri ta hundza hi le kule,

hikuva mi teka mavunwa mi ma endla khokholo,

mi tiendlela xisirhelelo hi ku xisa van'wana.

16

28:16
Ps. 118:22-23
Rho. 9:33
10:11
I Pet. 2:6
Kambe HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo, ú ri:

“Vonani, ndzi le ku vekeni ka masungulo lama tiyeke emutini wa Siyoni,

ri nga ribye ra yinhla leri sasekeke.

Loyi a tiseketelaka ha rona,

a nga ka a nga tsekatseki.Kumbe: Loyi a nga ni ku pfumela, a nga ka a nga tsekatseki.

17Ku avanyisa ka mina lokunene ni ku lulama ka mina

ku ta fana ni ngoti leyi vaaki va pimaka khumbi ha yona.”

Mavunwa lawa mi ma endlaka khokholo ra n'wina, ma ta kukuriwa hi mpfula ya xihangu,

ndhambi yi ta khubumeta xisirhelelo xa n'wina.

18Kutani ntwanano wa n'wina ni rifu wu ta herisiwa,

ni xinakulobye xa n'wina ni xivandla xa vafi xi nga ka xi nga ha vi kona.

Loko khombo lero chavisa ri humelela,

mi ta wiseriwa hansi, mi kandziyeriwa.

19Khombo ra kona a ri nga mi hundzi,

ri ta mi tela vusiku ni nhlekanhi,

siku rin'wana ni rin'wana;

loyi a hlamuseriwaka ta khombo leri,

u ta chava ngopfu!

20Mi ta fana ni munhu wo leha la etlelaka emubedweni wo koma, a nga koti ku nava milenge,

loyi a tifunengetaka hi xinkumbana lexi nga n'wi ringaniki.

21

28:21
Yox. 10:10-12
II Sam. 5:20
I Tikr. 14:11
HOSI Xikwembu xi ta ta ku fana ni le ntshaveni ya Perasimi,

xi ta va xi hlundzukile ku fana ni le rivaleni ra Gibeyoni;

xi ta xi ta endla leswi xi faneleke ku swi endla, hambileswi swi nga tolovelekangiki,

xi ta tirha ntirho wa xona, hambileswi wu nga ta hlamarisa vanhu.

22Hikokwalaho, tshikani ku sandza,

hikuva mi nga ya mi bohiwa ku tlula mpimo;

ndzi twile N'wini wa hinkwaswo, HOSI ya matimba hinkwawo,

yi bona makungu yo herisa tiko hinkwaro.

Xikwembu xi tirha ku fana ni murimi

23Rhiyani ndleve, mi yingisa leswi ndzi swi vulaka,

twanani marito lawa ndzi mi byelaka wona.

24Xana murimi, wo tshamela ku rima kambe a nga byali nchumu xana?

Xana nkarhi hinkwawo, wo tshamela ku pfumpfunya a lunghisa misava xana?

25E-e! Loko a fayeterile mabuwu,

ú haxa mbewu ya aneta ni ya kumini,aneta ni kumini i swimila swo nandzihisa swakudya

kasi mbewu ya koronikoroni, kumbe: trigo yona u yi byala hi tinxaxa,

a byala ni maxalanamaxalana, kumbe: maphila, xikombe endhawini ya wona,

a teka yin'wana mbewu, a yi byala lomu makumu ka nsimu.

26Murimi wo tano ú endlisa sweswo, hikuva ú leteriwa hi ndlela leyinene,

Xikwembu xa yena xa n'wi dyondzisa.

27Ntshovelo wa aneta a wu huriwi hi xileyi,xileyi, kumbe: trenó

kambe wu huriwa hi nhonga,

hambi wu ri ntshovelo wa kumini, a wu huriwi hi vhilwa,

wu huriwa hi nhonga.

28Hambi yi ri koroni a yi huriwi tindzhoho ta kona ti kondza ti fayeteleka;

vhilwa ro hula ha rona leri kokiwaka hi hanci, ri fambisiwa kahle, ri nga fayeteli tindzhoho.

29Vutivi lebyi hinkwabyo byi huma eka HOSI ya matimba hinkwawo,

yona mutsundzuxi wo hlamarisa,

loyi a nga ni vutlhari lebyi tlulaka swilo hinkwaswo.

29

Ku rhendzeriwa ni ku ponisiwa ka Yerusalema

291U ni khombo we Ariele, gandzelo ra Xikwembu,

we muti lowu hosi Davhida a goveke eka wona!

Ku ta hela lembe leri, ni leri taka,

ni minkhuvo ya kona yi ta dyiwa hinkwayo,

2kutani mina HOSI, ndzi ta vangela muti wa Ariele emaxangu,

eka wona, ku ta twala nkosi ni swirilo ntsena,

muti lowu, ndzi ta wu endla “Ariele” hakunene.Rito ra “Ariele” ri vula “alitari” yo hisela ka yona magandzelo

3N'wina va le Ariele, ndzi ta mi tela, ndzi fika ndzi gova,

ndzi mi rhendzela hi mavuthu,

ndzi aka ni rirhangu leri nga ta mi sivela ku baleka.

4Mi ta va mi wele hansi,

loko mi vulavula, a mi nga twali;

swi ta endla wonge marito ya n'wina

ma huma hi le hansi ka misava,

mi ta n'unun'uta kunene ku fana ni munhu loyi a nga xivandleni xa vafi.

5Kambe mitshungu-tshungu ya valala va n'wina, yi ta hlongoriwa kukota ritshuri leri hahaka;

lava va mi xanisaka, va ta hangalasiwa ku fana ni mavivi.

Hi xinkarhanyana,

6HOSI ya matimba hinkwawo yi ta ta yi ta mi lwela;

tilo ri ta baleka, misava yi ninginika, ku va ni huwa leyikulu,

ni xidzedze, ni xihuhuri, ni ndzilo lowu pfurhaka.

7Kutani mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko hinkwawo lava lwaka na Ariele,

hinkwavo lava ringetaka ku hlasela muti ni makhokholo ya wona, va xanisa vaaki va wona,

va ta nyamalalaVan'wana va ri: Mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko hinkwawo lava taka hi tigolonyi ta vona ta nyimpi, va rhendzela muti va wu xanisa, va ta nyamalala kukota norho,

ku fana ni xivono xa vusiku.

8Mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko lava lwaka na muti wa Siyoni,

va ta fana ni munhu loyi a nga ni ndlala,

kutani a lorha a ri eku dyeni,

kambe loko a pfuka, a twa a ha ri ni ndlala;

va ta fana ni munhu loyi a twaka torha,

kutani a lorha a ri eku nweni ka mati,

kambe a pfuka a ha ri ni torha.

9Dadavalani, mi tiendla madadada,

pfalani mahlo, mi tiendla lavo-fe-mahlo!

A mi nwanga vhinyo, kambe mi pyopyiwile,

ma dedeleka, kambe a mi nwanga byalwa!

10

29:10
Rho. 11:8
HOSI Xikwembu xi mi huhuterile

moya wa vurhongo lebyikulu;

xi pfarile mahlo ya n'wina, va nga vaprofeta,

xi khubumeta ni tinhloko ta n'wina, va nga vamavonakule.

11Hikokwalaho, eka n'wina swivono hinkwaswo swi fana ni marito lama nga bukwini leyi pfariweke. Loko va teka buku yo tano, va nyika un'wana loyi a tivaka ku hlaya, va ku: “Hlaya buku leyi”, yena ú ta hlamula a ku: “Ndzi nge swi koti, hikuva yi pfariwile.” 12Loko vo yi teka va nyika loyi a nga tiviki ku hlaya, va ku: “Hlaya buku leyi”, yena ú ta hlamula a ku: “A ndzi swi koti ku hlaya!”

13

29:13
Mt. 15:8-9
Mk. 7:6-7
N'wini wa hinkwaswo ú ri:

“Vanhu lava vo vula hi milomo leswaku va le ku ndzi gandzeleni,

kambe marito ya vona yo ndzi dzunisa, a ma humi etimbilwini ta vona;

xichavo lexi va ndzi kombaka xona,

i ntolovelo lowu va nga lo dyondzisiwa hi van'wana.

14

29:14
I Kor. 1:19
Hikokwalaho, vanhu lava ndzi ta tlhela ndzi va hlamarisa,

va ta hlamala ku tlula mpimo;

vutlhari bya tintlhari ta vona byi ta nyamalala,

lavo twisisa exikarhi ka vona, va ta lahlekeriwa hi ku twisisa ka vona.”

15Va ni khombo lava tumbetaka makungu ya vona, va tumbetela HOSI Xikwembu,

va nga vanhu lava endlaka swilo swa vona emunyameni, va ku:

“Xana ú kona loyi a hi vonaka?

I mani la tivaka lomu hi nga kona xana?”

16

29:16
Es. 45:9
N'wina mi pfilunganyisa swilo!

Xana muvumbi a nga fananisiwa ni vumba xana?

Xana xilo lexi munhu a xi endleke, xi nga vula xi ku:

“Mina a ndzi endliwanga hi yena” xana?

Kumbe loko munhu a tumbuluxe xilo, xana xi nga vula xi ku:

“A nga tivi nchumu” xana?

Xikwembu xi ta tlhela xi katekisa vanhu va xona

17Ku nga ri khale, ntshava ya Lebanoni

yi ta hundzuka nsimu yo nona swinene,

nsimu leyi sweswi yi noneke,

yi ta hundzuka xihlahla.

18Enkarhini wa kona, lava feke tindleve

va ta kota ku twa leswi hlayiwaka ebukwini,

ni lavo-fe-mahlo lava a va gugurhuteka exinyamini lexikulu,

va ta pfuleka mahlo, va vona.

19HOSI Xikwembu xi ta tlhela xi nyika vapfumari ntsako lowu hetisekeke,

swisiwana swi ta kuma ku tsaka eka Muhlawuleki wa Israele.

20Vanhu va tihanyi va ta nyamalala,

ni vasandzi a va nga ha vi kona,

lava va tshamaka va tiyimisele leswo biha,

va ta herisiwa hinkwavo, va ku bì!

21Ku ta herisiwa hinkwavo lava lumbetaka van'wana,

ni lava yimelelaka swigevenga etihubyeni,

ni lava vulavulaka mavunwa

leswaku loyi a nga dyohangiki a dyiwa hi nandzu.

22Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xa va ka Yakobo lexi kutsuleke Abrahama, xi vurisa sweswo, xi ri:

“Va ka Yakobo a va nga ha nyumi,

va nga ka va nga khomiwi hi tingana.

23Loko vatukulu va Yakobo va vona leswi ndzi swi endleke exikarhi ka vona,

va ta twarisa vito ra mina,

Vaisraele va ta ndzi dzunisa

va ndzi komba xichavo, mina Xikwembu xa vona.

24Vanhu vo oma tinhloko, va ta sungula ku twisisa,

lava a va tinonon'hwisa, va ta pfumela ku dyondzisiwa.”