Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta ku pfumela

111Kutani ke, ku pfumela i ku tshemba loku tiyeke ehenhla ka swilo leswi languteriwaka, ni ku kholwa swinene hi tlhelo ra swilo leswi nga voniwiki. 2Hikuva ha kona, vanhu va khale va kumile ku nkhensiwa hi Xikwembu.

3

11:3
Gen. 1:1
Ps. 33:6,9
Yoh. 1:3
Hi ku pfumela, hi twisisa leswaku tilo ni misava swi tumbuluxiwile hi rito ra Xikwembu, hileswaku leswi voniwaka swi endliwile swi huma eka leswi nga voniwiki.

4

11:4
Gen. 4:3-10
Hi ku pfumela, Avele ú humesele Xikwembu magandzelo lama amukelekeke ku tlula ya Kayini, kutani hikwalaho ka swona ú nkhensiwile a vuriwa loyi a lulameke, Xikwembu xi ri karhi xi tiyisa sweswo hi ku amukela tinyiko ta yena. Ú file, kambe hi mhaka ya ku pfumela ka yena, wa ha vulavula.

5

11:5
Gen. 5:21-24
Hi ku pfumela, Enoko ú tlakuriwile a ya henhla, leswaku a ta ka a nga voni rifu; kutani a nga ha voniwanga, hikuva Xikwembu a xi n'wi tekile. A a ri ni ku pfumela, hikuva loko a nga si tlakuriwa a ya henhla, ú vuriwile hi Matsalwa leswaku “a a tsakisile Xikwembu”, 6kutani ehandle ka ku pfumela a swi endleki ku tsakisa Xikwembu. Un'wana ni un'wana loyi a lavaka ku tshinelela Xikwembu ú fanele ku pfumela leswaku xi kona, ni leswaku xi hakela lava va xi lavaka.

7

11:7
Gen. 6:13-22
Hi ku pfumela, Nowa ú yingisile swinene loko Xikwembu xi n'wi tsundzuxa hi ku n'wi byela leswi a swi nga si vonaka; kutani a aka ngalava ku ta ponisa va ndyangu wa yena; hi ku endla sweswo, ú avanyisile misava, a va a amukela ku lulama loku nyikiwaka hi mhaka ya ku pfumela.

8

11:8
Gen. 12:1-5
Hi ku pfumela, Abrahama, siku a vitaniweke ku rhurha a ya etikweni leri Xikwembu a xi n'wi tshembisile rona, ú yingisile, a rhurha a nga tivi lomu a fanelaka ku ya kona. 9
11:9
Gen. 35:27
Hi ku pfumela, ú tshamile etikweni leri a tshembisiweke rona wonge hi loko a ri etikweni ra van'wana, a hanya emintsongeni a ri na Isaka na Yakobo, vadyandzhaka va xitshembiso xin'we ni xa yena. 10Mhaka hileswaku a a langutela muti lowu nga ni masungulo lamanene, lowu muaki ni muendli wa wona xi nga Xikwembu.

11

11:11
Gen. 18:11-14
21:2
Hi ku pfumela, Sara hi xiviri xa yena ú kotile ku va a tika hambileswi a a ri mhika, a hundzeriwile hi nkarhi,Van'wana va ri: Hi ku pfumela, Abrahama ú kotile ku kuma n'wana hambileswi a a dyuharile, na Sara hi xiviri xa yena a ri mhika hikuva ú tivile leswaku loyi a n'wi tshembiseke wa tshembeka. 12
11:12
Gen. 15:5
22:17
32:12
Hikokwalaho, eka munhu un'we loyi a swo fana na loko a file, ku humile vatukulu lavo tala vo kota tinyeleti ta tilo ni sava leri nga hlayekiki leri nge ribuweni ra lwandle.

13

11:13
Gen. 23:4
I Tikr. 29:15
Ps. 39:12
Vanhu lava hinkwavo va fele eku pfumeleni, va nga kumanga leswi a va tshembisiwile swona, kambe va swi vonile ni ku swi tsakela hi le kule, va ri karhi va tivula valuveri ni vaendzi emisaveni. 14Vanhu lava va vulavurisaka leswi, va kombisa swinene leswaku va lava kaya leri nga ra vona. 15Loko onge va tsundzukile tiko leriya leri va humeke eka rona, a va ta va va kumile nkarhi wa ku tlhelela eka rona. 16Kambe, hilaha swi nga hakona, va navela tiko lerinene ku tlula leriya, hileswaku ra le tilweni; hikokwalaho Xikwembu a xi na tingana hi vona loko va xi vula Xikwembu xa vona, hikuva xi va lunghisele muti.

17

11:17
Gen. 22:1-14
Hi ku pfumela, Abrahama, siku a ringiweke, ú nyiketile Isaka egandzelweni. Abrahama a a nyikiwile switshembiso, kutani a tiyimisela ku gandzela hi n'wana yoloyi un'we eka yena, 18
11:18
Gen. 21:12
kasi Xikwembu a xi te eka yena: “Vatukulu va wena va ta huma eka Isaka.” 19Ú ehleketile leswaku Xikwembu xa swi kota ni ku pfuxa vanhu eku feni; hikokwalaho, hi nga vula leswaku ú tlhele a kuma Isaka onge hi loko Isaka loyi a a lo vuya hi le sirheni.

20

11:20
Gen. 27:27-29,39-40
Hi ku pfumela, Isaka ú kombelele Yakobo na Esawu eminkateko ya mundzuku.

21

11:21
Gen. 47:31 – 48:20

Hi ku pfumela, Yakobo, loko a ri karhi a fa, ú katekisile un'wana ni un'wana wa vana va Yosefa, a khongela a tiseketerile ehenhla ka nhonga ya yena.

22

11:22
Gen. 50:24-25
Eks. 13:19
Hi ku pfumela, Yosefa, eku heteleleni ka vutomi bya yena, ú vurile ta ku huma ka Vaisraele etikweni ra Egipta, kutani a lerisa leswi a nga ta lahlisiwa xiswona.

23

11:23
Eks. 2:2
1:22
Hi ku pfumela, loko Muxe a velekiwile, vatswari va yena va n'wi tumbetile nkarhi wo ringana tin'hweti tinharhu, hi ku vona ku saseka ka n'wana, kutani a va chavanga swileriso swa hosi.

24

11:24
Eks. 2:10-12
Hi ku pfumela, Muxe, loko a kurile, ú arile ku vuriwa n'wana wa N'wa-Faro. 25Ematshan'wini ya sweswo, ú tihlawulele ku xaniseka swin'we ni vanhu va Xikwembu, ku ri na ku titsakisa nkarhinyana hi ku hanya eku dyoheni. 26Ú ehleketile leswaku ku rhuketeriwa hikwalaho ka Mesiya i rifuwo leri tlulaka vukosi hinkwabyo bya Egipta, hikuva a a langutela hakelo leya ha taka.

27

11:27
Eks. 2:15
Hi ku pfumela, Muxe ú sukile etikweni ra Egipta a nga chavi vukari bya hosi, hikuva ú tiyiserile onge hi loko a ri karhi a vona loyi a nga voniwiki. 28
11:28
Eks. 12:21-30
Hi ku pfumela, ú lunghisile Paseka, a xuva timbanti hi ngati leswaku Muherisi wa mativula a nga khumbi mativula ya Vaisraele.

29

11:29
Eks. 14:21-31
Hi ku pfumela, Vaisraele va perile Lwandle-ro-Tshwuka onge hi loko ku ri laha ku omeke. Kambe loko Vaegipta va ringetile ku endla sweswo, va dyiwile hi mati.

30

11:30
Yox. 6:12-21
Hi ku pfumela, rirhangu ra muti wa Yeriko ri hindzimuxiwile, endzhaku ka loko ri rhendzelekeriwe hi masiku ya 7. 31
11:31
Yox. 2:1-21
6:22-25
Hi ku pfumela, Rahava lowa nghwavava a nga lovanga ni lava va nga ala ku yingisa, hikuva ú amukerile tinhlori hi malwandla.

32

11:32
Vaav. 6:11 – 8:32; 4:6 – 5:31; 13:2 – 16:31; 11:1 – 12:7;
I Sam. 16:1 – I Tih. 2:11
Kutani ndzi nga ha vula yini swin'wana? Hikuva nkarhi wu nga ndzi helela loko ndzi nga mi byela hi ta Gidiyoni, na Baraka, na Samsoni, na Yefta, ni ta Davhida na Samiele, ni ta vaprofeta. 33
11:33
Dan. 6:1-27
Vanhu lava, hi mhaka ya ku pfumela, va hlurile matiko; va avanyisile hi ku lulama, va kumile leswi a va tshembisiwile swona; va pfarile milomo ya tinghala. 34
11:34
Dan. 3:1-30
Va timile mindzilo leyo leva, va pona ku tlhaviwa hi mabanga, va kuma matimba va ri lava tsaneke, va hundzuka tinghwazi ta matimba eku lweni, va tsutsumisa tinyimpi ta valala. 35
11:35
I Tih. 17:17-24
II Tih. 4:25-37
Vavasati va tlhele va kuma vafi va vona lava pfuxiweke eku feni.

Van'wana va kombiwile maxangu, kambe va ala ku ntshunxiwa, leswaku va ta pfukela evuton'wini lebyi antswaka. 36

11:36
I Tih. 22:26-27
II Tikr. 18:25-26
Yer. 20:2
37:15
38:6
Van'wana va xanisiwile hi ku hlekuriwa ni ku biwa, hambi ku ri ku bohiwa hi tinketani, va hoxiwa ekhotsweni. 37
11:37
II Tikr. 24:21
Va khandliwile hi maribye, va pulukanyisiwile hi le xikarhi hi ku sahiwa, va dlayiwile hi mabanga, va famba-famba hinkwako va ambele madzovo ya tinyimpfu ni ya timbuti, va swerile, va ri emaxangwini, va twisiwa ku vaviseka, 38vona lava misava a yi nga va fanelanga! Va tsendzelekile emananga ni le tintshaveni, ni le mabakweni, ni le makheleni ya laha misaveni. 39Kutani vanhu lava hinkwavo, hambiloko ku pfumela ka vona ku tikombile swinene, a va kumanga leswi a va tshembisiwile swona. 40Hikuva Xikwembu a xi ri ni makungu man'wana lama antswaka hi tlhelo ra hina, leswaku va nga endliwi lava hetisekeke ehandle ka hina.